Csy

403 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Csy

 1. 1. EXTERNÍSUPER MULTIFORMÁTOVÁ DVDVYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.
 2. 2. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO PŘÍSTROJE BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST ABYLO PŘI NÍ POUŽITO NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. VĚŘÍME, ŽE BUDETE PLNĚSPOKOJENI S JEHO FUNKČNOSTÍ A SPOLEHLIVOSTÍ. DŘÍVE NEŽ JEJ ZAČNETEUŽÍVAT, PROČTĚTE SI PEČLIVĚ TUTO BROŽURKU. POSKYTUJE PŘESNÝ NÁVOD NAINSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU A NAJDETE V NÍ ROVNĚŽ NĚKOLIK UŽITEČNÝCHRAD. VÝSTRAHA:: Laser, použitý v Super Multi DVD mechanice může poškodit zrak.Nepokoušejte se otevírat kryt.Ke snížení rizika úrazu el. proudem neodstraňujte kryt (nebo zadní panel).Uvnitř mechaniky se nenachází žádné díly, určené k opravě nebo výměně uživatelem.Opravy a údržbu mechaniky vždy svěřte odbornému servisnímu personálu.Používání ovládacích prvků nebo provádění činností jinak, než je uvedeno vtomto návodu může způsobit riziko vystavení se škodlivému záření. VAROVÁNÍ : K omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo vlhkosti.POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro limity klasi- fikační třídy B. Tyto limity jsou navrženy pro poskytnutí odpovídající ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno dle instrukcí, může způsobit rušení rádiového spo- jení. Nicméně, neexistuje záruka, že se rušení v jednotlivých instalacích neb- ude vůbec vyskytovat. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo televizního příjmu (při zapnutí a vypnutí), pokuste se je odstranit rušení něk- terým z následujících opatření: - Přesměrujte nebo přemístěte přijímající anténu. - Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem. - Zařízení připojte do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen přijímač. - Poradte se s prodejcem nebo autorizovaným servisem. i
 3. 3. Výrobek je vyroben v souladu s požadavky na radiové rušení uvedené vesměrnicích 89/336/EEC, 93/68/EEC a 73/23/EEC. VAROVÁNÍ: POKUD JE PŘÍSTROJ OTEVŘEN, UNIKÁ VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE PAPRSKŮM. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT CLASE 1 PRODUCTO LÁSER CLASSE 1 PRODOTTO LASERVÝSTRAHA: Vysokorychlostní CD-RW média lze používat pouze v mechanikáchopatřených logem Compact Disc ReWritable Ultra Speed.Vysokorychlostní CD-RW média jsou opatřena stejným logem (Compact DiscReWritable Ultra Speed) na disku nebo na obalu.Pokud budete zapisovat na vysokorychlostní CD-RW média při použití CD-RWmechaniky neoznačené logem Compact Disc ReWritable High Speed, může dojít keztrátě dat.DVD+R Double Layer média mohou mít problém kompatibility s jinými mechanikami. ii
 4. 4. OBSAHÚVODDŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2POPIS A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3INSTALACEINSTALACE HARDWARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4ODPOJENÍ USB KABELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5PROVOZVLOŽENÍ A VYJMUTÍ DISKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6PŘEHRÁVÁNÍ AUDIO CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7PŘEHRÁVÁNÍ DVD VIDEO A MPEG2 VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8■ Nikdy se nepokoušejte opravit rozbitý přístroj sami - to může provést pouze kvalifikovaný pracovník servisu.■ Microsoft® and Windows® jsou obchodní známky registrované ve Spojených státech a v jiných zemích společností Microsoft Corporation.■ Názvy společností a produktů, popsaných v tomto návodu jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky příslušných společností.- Rychlost přenosu dat je závislá na výkonu PC.- Kvůli vylepšování modelu změny specifikace a designu vyhrazeny.- Pro zajištění kvality našich výrobků jsme učinili veškerá možná opatření, ale neneseme odpovědnost za důsledky selhání výrobku. 1
 5. 5. ÚVODDěkujeme Vám za zakoupení externí Super Multi DVD mechaniky.DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍPři zacházení s mechanikou a disky následujte tato opatření:VAROVÁNÍVýrobce tohoto zařízení neposkytuje žádnou záruku proti ztrátě dat, způsobenénesprávnou instalací či obsluhou nebo na přímé nebo nepřímé škody.Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně ztrátydat) způsobené použitím tohoto výrobku nebo jeho selháním.Zálohování (kopírování) všech důležitých dat je nejlepší ochrana proti jejich ztrátě.INSTALACEMechaniku neumistujte v místech:- s vysokou vlhkostí - s vysokou teplotou- prašného prostředí - s mechanickými vibracemi (chvěním)- působení přímého slunečního světlaPROVOZMechaniku nevystavujte náhlým změnám teploty, uvnitř by mohla kondenzovat vlhkost.Před manipulací s mechanikou nejprve vyjměte disk. Mohl by se poškodit disk nebodata. Zabraňte, aby se do mechaniky nedostaly kapaliny nebo cizí předměty. Vpřípadě, že se tak stane, poradte se s Vaším prodejcem nebo autorizovanýmservisem.Pokud mechanika je v činnosti, neodpojujte ji od elektrické sítě.Během činnosti mechaniky s ní nepohybujte ani neotřásejte, to by mohlo způsobitpoškození disku.AC ADAPTÉRS adaptérem nemanipulujte, pokud máte mokré ruce.Nepoškozujte adaptér jeho úpravami nebo ohýbáním kolíčků.Používejte pouze dodaný adaptér.Adaptér nerozebírejte.Záruka činnosti připojení přes USB HUB není poskytnuta.Když mechaniku připojíte přes rozhraní USB1.1, při sledování DVD může být vinoumalé rychlosti přenosu dat obraz a zvuk přerušovaný. Pro bezproblémové přehráváníDVD je nezbytné připojit mechaniku přes vysokorychlostní rozhraní USB 2.0. 2
 6. 6. POPIS A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮNa obrázku je pouze schematické znázornění mechaniky. Změny vzhledu aspecifikace mechaniky vyhrazeny. 1 2 3 4 5 61. Schránka pro disk2. Indikátory provozu mechaniky Indikátory ukazují provozní stav externí Super Multi DVD mechaniky.3. Otvor nouzového otevření4. Tlačítko Stop/Eject5. USB konektor - Tento konektor slouží k připojení kabelu USB.6. Napájecí konektor - Sem připojte kabel z AC adaptéru.PoznámkaPro využití rozhraní USB 2.0 touto mechanikou je potřeba systém, kterývyhovuje následujícím požadavkům:• Počítač, který je vybaven USB 2.0 – USB porty nebo PCI adaptérem, na který byl instalován USB 2.0 EHCI (ovládací software)1). 1)USB 2.0 EHCI software je obsažen v nyní dostupných PCI kartách, který vyhovují USB 2.0. Kromě toho Microsoft uvolnil USB 2.0 EHCI ovladače pro Windows XP, proto je také možné použít tento ovladač pro Windows XP. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prodejce USB 2.0 adaptéru, nebo výrobce PC nebo navštivte webovou stránku společnosti Microsoft.• Dosažení maximální rychlosti systému může vyžadovat nejprve data nakopírovat na pevný disk PC než k nim přistupovat přímo z jiného zdrojový disku nebo mechaniky. 3
 7. 7. INSTALACEINSTALACE HARDWARU Propojení s PC Poznámky • Před připojením mechaniky zkontrolujte, zda PC má dostupný USB port. • Před připojením kabelů všechna zařízení vypněte Připojte mechaniku k PC dle obrázku vlevo. 1. Připojte kabel USB k externí Super Multi DVD mechanice. Připojit do zásuvky 2. Pevně zapojte druhý konec USB do portu na PC. 3. Připojte kabel z AC adaptéru do konektoru na zadní straně mechaniky. AC adaptér zapojte do zásuvky. 4. Když je PC připraven, přesvědčte se, ž mechanika byla detekována. e Potom vložte do mechaniky dodané Software CD a nainstalujte software. Poznámky• Nepřipojujte AC adaptér ani USB 2.0 kabel jiným způsobem, než je uvedeno výše. 4
 8. 8. ODPOJENÍ USB KABELUMechanika podporuje funkci Windows Plug and Play (ne funkci Swap) akabel může být odpojen a připojen následujícím postupem:1. Zavřete používané programy.2. Klikněte na ikonu “ ”, umístěnou na spodní liště vpravo.3. Klikněte na "Safety Remove USB Mass Storage Device--Drive[x:]".4. Klikněte na "OK" a odpojte USB kabel. PoznámkaKabel USB neodpojujte, když indikátor na mechanice bliká, nebo běhemspouštění PC. 5
 9. 9. PROVOZVLOŽENÍ A VYJMUTÍ DISKUMusí být připojen AC adaptér.Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.Vložení disku1. Pro otevření mechaniky stiskněte tlačítko EJECT.2. Vložte disk (štítkem nahoru).3. Zavřete mechaniku.Vyjmutí disku1. Pro otevření mechaniky stiskněte tlačítko EJECT.2. Vyjměte disk.3. Po vyjmutí disku mechaniku uzavřete.Nouzové vysunutí diskuTato mechanika je vybavena funkcí, která umožňuje manuální nouzovévysunutí disku v případě závady mechaniky nebo při přerušení dodávkyelektrické energie.Poznámka: Tuto funkci využívejte pouze v nouzovém případě.1) Vypněte napájení.2) Zasuňte konec tenkého předmětu (jako je narovnaná drátěná kancelářská sponka) do malého otvoru v předním panelu mechaniky. Přední dvířka se pootevřou a unašeč disku se částečně vysune ven.3) Uchopte unašeč disku palcem a ukazováčkem a jemně jej vytáhněte směrem ven. POZNÁMKA: Tuto možnost nevyužívejte v jiných, než v nouzových případech. Její častější používání může způsobit závadu mechaniky.* Pokud unašeč disku nelze zachytit prsty, použijte drátěnou sponku. 6
 10. 10. PŘEHRÁVÁNÍ AUDIO CDPoslechPo připojení k PC můžete přehrávat audio CD prostřednictvím audio systémupočítače, po nastavení režimu Digital audio.Bližší informace naleznete v manuálu Windows nebo Windows media player.PŘEHRÁVÁNÍ DVD VIDEO A MPEG2 VIDEOMechanika musí být připojena K PC a musí být provedena základníinstalace. Nainstalujte dodaný software Power DVD. Vložením disku začneautomaticky instalace. Následujte průvodce. Po instalaci disk vyjměte auložte jej na bezpečné místo.Vložte DVD disk do mechaniky, přehrávání disku se spustí automaticky. Poznámky• DVD regionální kód: Každá oblast světa má různý regionální kód na DVD, které se v tomto regionu prodávají. Regionální kód může být pro jinou oblast změněn použitím softwarového dekodéru (Power DVD) až 5x. Pokud změníte regionální kód popáté, disk bude uzamčen na poslední (pátý) regionální kód a nelze jej už změnit na jiný. Tato limitace je podmínka držitele licence technologie DVD disku.• Pokud je mechanika připojena přes rozhraní USB 1.1, vinou pomalejšího přenosu může být obraz a zvuk při přehrávání DVD zkreslený a přehrávání nemusí být plynulé. 7
 11. 11. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮMOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍPokud mechanika nefunguje správně, překontrolujte následující nejčastějšíproblémy a způsoby jejich řešení. Nedostatky mohou být způsobeny i jinýmzařízením, než touto mechanikou, zkontrolujte také zařízení, které tvoříVáš systém a nastavení používaných aplikačních programů.Pokud navrhovaná řešení problémů nepomohou, kontaktujte prodejcenebo autorizovaný servis. Závada Příčina Možné řešení Nelze přehrát DVD 1. Disk není vložen správně. 1. Vložte disk správně. nebo CD nebo určité 2. Disk je ušpiněný. 2. Vyčistěte disk. typy disků nelze v 3. Je ušpiněná čočka 3. Vyčistěte snímací čočku. mechanice načíst. snímacího mechanismu. 4. Disk je poškrábaný nebo 4. Vyměňte disk. zdeformovaný. 5. Disk používá regionální 5. Pro pomoc nahlédněte do kód, který nelze v manuálu systému. mechanice přehrát. Mechaniku nelze 1. AC adaptér není zapojen 1. Zapojte adaptér do zásuvky otevřít. do zásuvky. Mechaniku systém 1. Kabel USB 2.0 není 1. Zapojte řádně USB kabel a nerozpozná. řádně zapojen. přeinstalujte ovladač. Mechanika 1. Disk neodpovídá 1. Zkontrolujte formát disku. nepřehrává určité Va š e m u systému. Disk (na PC ISO 9660 IBM typy CD nebo DVD není ve správném kompatibilní PC formáty médií. formátu. pro Apple/Mac HFS disky nebo formáty pro UNIX nebudou fungovat). 2. Možnost viru.. 2. Spustte antivirový program a opravte chyby. 8
 12. 12. Copyright © 2006 Varování !LG Electronics U.S.A. Inc. Disk v mechanice rotuje vysokou rychlostí.1000 Sylvan Ave. Použití opotřebovaných, poškozených, neboEnglewood Cliffs NJ 07632 nestandardních disků může způsobit poškozeníU. S. A. mechaniky. K "nabourání" disku může dojít pouzeor http://www.lgusa.com když použijete poškozený disk. Následující krokyLG Electronics Canada Inc. Vám pomohou tomu zabránit.550 MATHESON Blvd. EastMississauga. Ontario L4Z4G3 Canada Před vložením disků do mechaniky je vždy zkontrolujte.LG Electronics Deutschland GMBH 1. Nepoužívejte opotřebované, prasklé,Jakob-Kaiser-Straße 12, poškozené, zdeformované nebo nekvalitníD-47877 Willich, Germany disky. 2. Zkontrolujte průhledný plast na středu disku,LG Electronics U. K. Ltd. praskliny v tomto místě bývají hlavní příčinouLG House, 250 Bath Road, "nabourání" disku.Slough Berkshire SL1 4DX 3. Nepřehrávejte nestandardní disky, které nemajíUnited Kingdom kruhový tvar..Goldstar France E.U.R.L Jak chránit disky před poškozením?Paris Nord II 22, Avenue des 1. Když disk nepoužíváte, vyjměte jej zNations-B.P.50372 VILLEPINTE mechaniky.95945 ROISSY CDG CEDEX France 2. Disky skladujte v originálních obalech a nevystavujte je slunečnímu světlu a tepelnýmLG Electronics Italia S.P.A.Centro Direzione “IL Quadrate” Via zdrojům.Modigliani, 20090 Segrate (MI) Italy Nadměrné chvění nebo náhlý otřes mechaniky během činnosti může způsobit závadu.LG Electronics EspaĖa Mechaniku nevystavujte náhlým změnám teploty,Complejo Europa Empressaries uvnitř by mohla kondenzovat vlhkost.(Edif.Bruselas) Ctra. N-VI 28230 LasRozas Madrid SpainLG Electronics Australia Pty Ltd.2 Wonderland drive, Eastern creek,NSW 2766 or http://www.lge.com.auLG Electronics Portugal S.A.Quinta da Fonte – Edifício D. AméliaRua Vítor CČmara, nľ2, Piso 22700-229 Paćo dę Arcos, Portugalou www.lge.ptProsím navštivte stránky www.lgservice.com a nainstalujteprogram "LG ODD Online F/W update". Pomocí tohoto softwarulze automaticky získat nejnovější informace o firmwaru a updatufirmwaru. ©2006 Made by

×