Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT...
2 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG /
TAJUK
STANDARD
KANDUN...
3 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
4 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
5 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
6 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
7 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
8 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
9 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD
KANDUN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rpt (tmk) thn 5 2016

0 views

Published on

Rpt (tmk) thn 5 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rpt (tmk) thn 5 2016

  1. 1. 1 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M1 (3/1/2015 HINGGA 7/1/2015) ATAU M2 10/1/2015 HINGGA 14/1/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer 1.1 Menerangkankonseprangkaian 1.2 Menerangkanmedium rangkaian: wayar dantanpa wayar 1.3 Menyatakankegunaan rangkaian 1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian 1 2 3 4 5 6 Menyatakanmaksud, kegunaandan medium rangkaian Menjelaskanmedium wayar dantanpa wayar serta 3 contohkegunaanrangkaian Memilihmediumrangkaian yang sesuai mengikut situasi yang diberi Mengenalpastikelebihanpenggunaan rangkaiandan kelebihanrangkaianwayar atau tanpa wayar. Meramal danmemberi justifikasi perkakasanlainyangbolehdirangkaikan berdasarkankonseprangkaianyang dipelajari dalam kehidupanseharian Melakar satumodel rangkaiandi rumah yang menghubungkan4 perkakasansecara kreatif dan inovatif. Perkakasan: -Komputer -LCD Projektor -Kertas bersaiz A4 Perisian: -Ms Word -Ms PowerPoint PdP Abad 21: - Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi Rujukan: -modul SRDI 1 -komputer -buku teks
  2. 2. 2 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M3 (17/1/2015 HINGGA 21/1/2015) ATAU M4 (24/1/2015 HINGGA 28/1/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer 2.1 Menamakanperanti rangkaian:  kabel rangkaian  kad antaramuka rangkaian (NIC)  wireless card/adapter  hab  suis (switch)  modem  penghala (router)  Titik CapaianTanpa Wayar (Wireless Access Point) 2.2 Menerangkanfungsiperanti rangkaian 2.3 Menilai danmembanding keupayaanperanti rangkaian 1 2 3 4 5 6 Menama danmenyatakanfungsi peranti rangkaianyang dipelajari Menunjuk, menama danmenyatakan fungsi 4 peranti rangkaian apabila diminta Memilihperanti rangkaianyang perlu ada bagi menyediakan rangkaianwayar atau tanpa wayar Mengenalpastikesanjika sesuatu peranti rangkaiantidak berfungsi Menilai danmembentanghasil carianmengenai keupayaan sesuatu peranti rangkaian Melakar peranti rangkaianmasadepan yang mempunyai pelbagai fungsi secara kreatif dan inovatif Perkakasan: -Komputer -LCD Projektor -Kertas bersaiz A4 Perisian: -Ms Word -Ms PowerPoint -Internet Explorer PdP Abad 21: - Pemikirankritis dan Penyelesaian Rujukan: -modul SRDI 2 -komputer -buku teks
  3. 3. 3 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M5 (31/1/2015 HINGGA 4/2/2015) ATAU M6 (7/2/2015 HINGGA 11/2/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.1 Menyatakanmaksud Internet 3.2 Menyenaraikanperkhidmatan Internet 1 2 3 4 Menyatakanmaksudinternet dan menyenaraikanperkhidmataninternet yang diketahui. Menyenaraikanlaman web mengikut kategori yang betul melalui carian yang dibuat. Mencari lamanwebyang spesifik dengansatu cubaan danmenyebarkan kepada rakan melalui e-mail Membuat perbandinganantara 2 jenis lamanweb dan membuat pembentangan Perkakasan: -Komputer -LCD Perisian: -Ms Word -Ms PowerPoint -Internet Explorer -Mozila Firefox -Google Chrome -Hotmail PdP Abad 21: - Pembelajaran Berasaskan Projek -Kepimpinandan tanggungjawab -Literasi maklumat Rujukan: -modul SRDI 3 -modul SRDI 4 -modul SRDI 5 -komputer -buku teks M7 (14/2/2015 HINGGA 18/2/2015) ATAU M8 (21/2/2015 HINGGA 25/2/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.3 Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean (AND,OR), berfrasa(“ “) atau simbol (*) M9 (28/2/2015 HINGGA 3/3/2015) ATAU M10 (6/3/2015 HINGGA 10/3/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.4 Menyebarkanmaklumat menggunakanmailing list dalam buku alamat e-mel
  4. 4. 4 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M11 (20/3/2015 HINGGA 24/3/2015) ATAU M12 (27/3/2015 HINGGA 31/3/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.5 Mengelasjenis lamanweb: komersial,peribadi, organisasi, hiburan, berita dan sosial 3.6 Menyenaraikankebaikandan keburukanInternet 5 6 Membuat penilaianterhadap kandunganbahanyangdimuat naik atau muat turundari aspek etika dan kesanterhadap diri danmasyarakat Menghasilkanblog secara kumpulanyang mengandungi teks, imej danhiperlink secara kreatif daninovatif Perkakasan: -Komputer -Kemudahan internet -LCD Projector -LCD Screen -sambungan internet Perisian: -Ms Office -Fail Laman Web -Internet Explorer -Web brosur -Blogspot PdP Abad 21: - Pembelajaran Berasaskan Projek -Kepimpinandan tanggungjawab -Literasi maklumat Rujukan: -modul SRDI 7 -komputer -buku teks M13 (3/4/2015 HINGGA 7/4/2015) ATAU M14 (10/4/2015 HINGGA 14/4/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.7 Menghasilkanlamanblog persatuan atau kelab secara berkumpulan . M15 (17/4/2015 HINGGA 21/4/2015) ATAU M16 (24/4/2015 HINGGA 28/4/2015) SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIAINTERNET 3.0 Mengenal Internet 3.7 Menghasilkanlamanblog persatuan atau kelab secara berkumpulan .
  5. 5. 5 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M17 (1/5/2015 HINGGA 5/5/2015) ATAU M18 (8/5/2015 HINGGA 12/5/2015) ULANGKAJI M19 (15/5/2015 HINGGA 19/5/2015) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 M20 (22/5/2015 HINGGA 26/5/2015) ATAU M21 (12/6/2015 HINGGA 16/6/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 1.0 Memahami ukuran data 1.1 Mengenal pasti jenis data 1.2 Menghasilkanmaklumat dari data yang dikumpul 1 2 3 4 5 6 Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk menghasilkan maklumat Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk kegunaan sesuatu maklumat Membentuk maklumatdari data yang diberi. Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh data. Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisake dalam bentuk jadual. Membuatperkongsian maklumat dengan menggunakanmedia sosial Perkakasan: -Komputer Perisian: -Ms Word 2007 PdP Abad 21: - Cooperative learning - Komunikasi dan Kolaborasi Rujukan: -modul DPD 1 -komputer -buku teks
  6. 6. 6 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M22 19/6/2015 HINGGA 23/6/2015) ATAU M23 (26/6/2015 HINGGA 1/7/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 2.0 Mengkaji Sistem PangkalanData 2.1 Menerangkanmaksuddanciri- ciri pangkalandata. 2.2 Menyatakancontoh pangkalandata yang 1 2 3 4 5 6 Menyatakanmaksud danciri-ciri pangkalandata Memberi contohpangkalandata yang murid pernah lihat atautahu Mengenal danmenentukanjadual, rekod danmedan Menentukan jenisdata dalam pangkalandata yang diberi Membuat penilaianterhadapdata yang dikumpulkan bagi tujuanpembinaan pangkalandata Menghasilkanpangkalandata dalam bentukjadualdi atas kertas Perkakasan: -Komputer -LCD projector -Lembaran kerja Perisian: -Ms Word 2007 -Ms PowerPoint 2007 PdP Abad 21: - Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi - Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah Rujukan: -modul DPD 2 -modul DPD 3 -komputer -buku teks M24 (3/7/2015 HINGGA 7/7/2015) ATAU M25 (10/7/2015 HINGGA 14/7/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 2.0 Mengkaji Sistem PangkalanData 2.3 Menentukan jadual, rekoddan medan. M26 (17/7/2015 HINGGA 21/7/2015) ATAU M27 (24/7/2015 HINGGA 28/7/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 2.0 Mengkaji Sistem PangkalanData 2.4 Menentukan jenismedandalam pangkalandata (Teks, Tarikhdan Nombor) 2.5 Menghasilkanpangkalandata secara lakarandi ataskertas
  7. 7. 7 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M28 (31/7/2015 HINGGA 4/8/2015) ATAU M29 7/8/2015 HINGGA 11/8/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.1 Membina jadual menggunakanjenis data teks, tarikhdan nombor 1 2 3 4 5 6 Menyenaraikandata yang perlu dikumpul bagi tujuanmembangunkan pangakalandata Menerangkansecara ringkas fitur dan fungsi yangterdapat dalamaplikasi pangkalandata yang dipelajari Membina borang dalam pangkalandata menggunakan aplikasiyang dipelajari Membuat carianpada pangkalandata yang telahdibangunkan Menjana report mengikut kehendak carian Membina pangkalan data mudah yang mengandungi sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakanaplikasi pangkalan data Perkakasan: -Komputer -LCD projector -Lembaran kerja Perisian: -Ms Access PdP Abad 21: - Literasi maklumat - Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah Rujukan: -modul DPD 4 -modul DPD 5 -komputer -buku teks M30 (14/8/2015 HINGGA 18/8/2015) ATAU M31 (21/8/2015 HINGGA 25/8/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.2 Memasukkandata menggunakan jadual M32 (28/8/2015 HINGGA 1/9/2015) ATAU M33 (4/9/2015 HINGGA 8/9/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.3 Membina borang
  8. 8. 8 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M34 (18/9/2015 HINGGA 22/9/2015) ATAU M35 (25/9/2015 HINGGA 29/9/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.4 Menambahrekod menggunakan borang 3.5 Menyuntingrekodmenggunakan borang 1 2 3 4 5 6 Menyenaraikandata yang perlu dikumpul bagi tujuan membangunkan pangakalandata Menerangkansecara ringkas fitur dan fungsi yangterdapat dalamaplikasi pangkalandata yang dipelajari Membina borang dalam pangkalandata menggunakan aplikasiyang dipelajari Membuat carianpada pangkalandata yang telahdibangunkan Menjana report mengikut kehendak carian Membina pangkalan data mudah yang mengandungi sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakanaplikasi pangkalan data Perkakasan: -Komputer -LCD projector -Lembaran kerja Perisian: -Ms Access PdP Abad 21: - Literasi maklumat - Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah Rujukan: -modul DPD 5 -modul DPD 6 -komputer -buku teks M36 (2/10/2015 HINGGA 6/10/2015) ATAU M37 (9/10/2015 HINGGA 13/10/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.6 Membuat carian M38 (16/10/2015 HINGGA 20/10/2015) ATAU M39 (23/10/2015 HINGGA 27/10/2015) DUNIA PANGKALAN DATA 3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data 3.7 Menjana Laporan
  9. 9. 9 Rancangan Pelajaran Tahunan Tahun 5 – Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK) MINGGU / TARIKH BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATANTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M40 (30/10/2015 HINGGA 3/11/2015) ATAU M41 (6/11/2015 HINGGA 10/11/2015) ULANGKAJI UJIAN AKHIR TAHUN 2015 M42 (13/11/2015 HINGGA 17/11/2015) M43 (20/11/2015 HINGGA 24/11/2015) PROGRAM AKHIR TAHUN

×