Strategic Report for the Jerusalem industry

1,289 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategic Report for the Jerusalem industry

 1. 1. ישיבת ועדת היגוי להצגת הדוח האסטרטגי 29 ליולי 2007 מכון ירושלים לחקר ישראל
 2. 2. תעשייה בירושלים - המלצות מכון ירושלים לחקר ישראל
 3. 3. תעשייה - חזון <ul><li>תעשייה עתירת ידע מהווה מרכיב מרכזי בכלכלת ירושלים וסביבתה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 4. 4. תעשייה - מטרות <ul><li>הפיכת ירושלים למקום רלוונטי ואטרקטיבי תעשייה עתירת ידע </li></ul><ul><li>יצירת אקלים נוח ליזמים </li></ul><ul><li>תרגום הנכסים והיכולות הקיימים באקדמיה ובמחקר הרפואי לטובת התעשייה </li></ul><ul><li>הידוק מערכת היחסים בין התעשייה לעיר </li></ul><ul><li>משיכת חברות עוגן אשר ישלימו את התפתחות האשכולות התעשייתיים בתחומי הביו והמדיה החדשה </li></ul><ul><li>משיכת חברות בעלות פוטנציאל העסקה גדול להעסקת חרדים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 5. 5. תעשייה - יעדים <ul><li>הגדלת אחוז המועסקים בתעשייה בירושלים </li></ul><ul><li>ב - 1% בשנה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 6. 6. המלצות לפעולה ( Action Plans ) <ul><li>מענקי סיוע להעסקת בוגרים ירושלמים בחברות ירושלמיות </li></ul><ul><li>תוכנית לעידוד הקשר בין סטודנטים לתעשייה באמצעות פעילות חדשנות ממומנת מדען ראשי </li></ul><ul><li>מענק להידוק הקשר עם האקדמיה </li></ul><ul><li>הקמת כוח משימה לשיווק התעשייה בעיר ופיתוח מערך השירותים לתעשייה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 7. 7. מענקי סיוע להעסקת עובדים לא מנוסים בחברות ירושלמיות <ul><li>המטרה : </li></ul><ul><li>השארת בוגרים ירושלמים בעיר </li></ul><ul><li>התועלת לעיר : </li></ul><ul><li>סיוע בפתרון מצוקת כח האדם בחברות בעיר </li></ul><ul><li>מניעת מעבר צעירים למרכז הארץ לצורך צבירת ניסיון תעסוקתי </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 8. 8. מענקי סיוע להעסקת עובדים לא מנוסים בחברות ירושלמיות <ul><li>השיטה : </li></ul><ul><li>מתן מענקים לחברות בינוניות וקטנות </li></ul><ul><li>המענקים יינתנו עבור בוגרים של מוסדות השכלה גבוהה בירושלים , שיועסקו בחברה ושגרים בעיר </li></ul><ul><li>גובה המענקים – 30,000-50,000 ₪ לעובד לתקופה של שנתיים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 9. 9. תוכנית לעידוד הקשר בין סטודנטים לתעשייה <ul><li>המטרה : </li></ul><ul><li>השארת בוגרים ירושלמים בעיר </li></ul><ul><li>עידוד חדשנות בחברות ירושלמיות </li></ul><ul><li>התועלת לעיר : </li></ul><ul><li>סיוע בפתרון מצוקת כח האדם בחברות בעיר </li></ul><ul><li>הכשרת עובדים מותאמים יותר לתעשייה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 10. 10. תוכנית לעידוד הקשר בין סטודנטים לתעשייה <ul><li>השיטה : </li></ul><ul><li>קורס שנתי במוסדות ההשכלה הגבוהה בעיר </li></ul><ul><li>ליווי מצד התעשייה והאקדמיה </li></ul><ul><li>תוצרים סופיים : </li></ul><ul><li>הגשת בקשות תמיכה למדען הראשי </li></ul><ul><li>העסקת הבוגרים אשר יזמו את הפרויקט </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 11. 11. תוכנית לעידוד הקשר בין סטודנטים לתעשייה <ul><li>תוכנית הפעולה : </li></ul><ul><li>יצירת פיילוט של 3 חברות בשיתוף עם המכללה להנדסה ירושלים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 12. 12. מענק להידוק הקשר עם האקדמיה <ul><li>המטרה : </li></ul><ul><li>חשיפת התעשייה לפעילות המחקר הנעשית בעיר </li></ul><ul><li>התועלת לעיר : </li></ul><ul><li>הטמעת חדשנות בחברות בעיר </li></ul><ul><li>ניצול המשאבים הקיימים בעיר לחיזוק התעשייה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 13. 13. מענק להידוק הקשר עם האקדמיה <ul><li>השיטה : </li></ul><ul><li>&quot; קופונים &quot; בסך של עד 45,000 ₪ לחברה </li></ul><ul><li>המענק יינתן ישירות למוסדות האקדמיה </li></ul><ul><li>המענק יהיה חד פעמי עבור התנעת תהליך שיתוף הפעולה וביצוע פעילות משותפת </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 14. 14. הקמת מרכז פעילות עם התעשייה <ul><li>המטרה : </li></ul><ul><li>חיזוק התעשייה בעיר </li></ul><ul><li>התועלת לעיר : </li></ul><ul><li>יצירת מקומות תעסוקה נוספים בעלי ערך מוסף לעיר </li></ul><ul><li>פיתוח תדמית של קדמה וחדשנות לעיר </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 15. 15. הקמת מרכז וכוח משימה לתעשייה <ul><li>פעילויות המרכז : </li></ul><ul><li>שירותים לחברות המעוניינות לעבור לעיר במתכונת של One Stop Shop </li></ul><ul><li>שיווק ירושלים כמרכז תעשייה ( יצירת חלון ראווה לתעשייה בירושלים ) </li></ul><ul><li>פיתוח תעשיות נבחרות ( Clusters ) </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 16. 16. עלות שנתית של תוכניות הסיוע כלל עלות התמיכה השנתית המשוערת 9.5 מיליון ₪ מכון ירושלים לחקר ישראל גורם ממן אפשרי הרל &quot; י ( המכללה להנדסה ) הרל &quot; י הרל &quot; י מספר מוטבים 130 מועסקים 5 חברות בשנה 100 חברות כלל התעשיה עלות שנתית משוערת 5 מיליון ₪ - 0.5 מיליון ₪ 10,000$ לכתיבת פרוגראמה תוכנית הסיוע מענק להעסקת עובדים לא מיומנים עידוד קשרי סטודנטים - תעשייה עידוד קשרי אקדמיה - תעשייה מרכז סיוע לתעשייה
 17. 17. הכשרה אקדמאית איכותית לחרדים עיקר ההמלצות מכון ירושלים לחקר ישראל
 18. 18. תעסוקת חרדים - חזון <ul><li>המגזר החרדי מהווה חלק מרכזי וחשוב בהתפתחותה הכלכלית של ירושלים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 19. 19. תעסוקת חרדים - מטרות <ul><li>הנגשת השכלה גבוהה איכותית ומגוונת לציבור החרדי על גווניו השונים </li></ul><ul><li>איתור פתרונות תעסוקה מתאימים לגברים ונשים חרדים </li></ul><ul><li>יצירת מקומות תעסוקה מתאימים לציבור החרדי </li></ul><ul><li>הגדלת הפתיחות בקרב מעסיקים בסקטורים שונים להעסקת חרדים במקומות עבודה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 20. 20. תעסוקת חרדים - יעדים <ul><li>מצב קיים : </li></ul><ul><li>סך האוכלוסייה החרדית בגילאי 20+ במחוז ירושלים עמד בשנת 2003 על 73.1 אלף חרדים . מתוכם 34.7 אלף גברים ו - 38.4 אלף נשים </li></ul><ul><li>מספר החרדים העובדים עמד על 25.5 אלף כאשר מתוכם 10 אלף גברים (28%) וכ -15.5 אלף נשים </li></ul><ul><li>יעד מרכזי : יצירת כ -1,000 מקומות תעסוקה חדשים מידי שנה לגברים ונשים חרדים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 21. 21. תעסוקת חרדים - כלי מדיניות מרכזי הכוונה והשמה מתמחים התמקדות באוכלוסיות יעד ספציפיות בציבור החרדי התאמת מקומות עבודה בתעשייה והמגזר העסקי מוסדות ומסלולים להכשרה מקצועית ואקדמית הקמת מערך תיאום בין כלל מוסדות ההכשרה וההשכלה , גורמי ההשמה ומקומות העבודה מפת &quot; ח מסלולי הטבות ממשלתיים למעסיקים בתעשייה וענפי השירותים מרכז להכשרה מקצועית , &quot; פרנסה בכבוד &quot;, מכון לומדה ועוד מכון לב , מבח &quot; ר , המכללה החרדית , קרית אונו והאו &quot; פ מכון ירושלים לחקר ישראל
 22. 22. הנגשת השכלה גבוהה – עיקר מסקנות והמלצות המחקר <ul><li>השלמת פערי ידע בסיסיים ( אנגלית , מתמטיקה וכישורים אקדמאים ) : יצירת התנאים שיאפשרו לחרדים להשתלב במכינות ' רגילות ' </li></ul><ul><li>גישור על פערי מידע וייעוץ אישי : הנגשת מידע איכותי אודות לימודים גבוהים וסיוע אישי למעוניינים </li></ul><ul><li>תמיכה וסיוע כלכליים : תוכנית תמיכה כלכלית לסטודנטים חרדים </li></ul><ul><li>תמיכה דתית וחברתית : מסגרות תמיכה לשמירה על אורח חיים חרדי </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 23. 23. השלמת פערי ידע <ul><li>הפעלת מכינות להכשרת סטודנטים חרדים במסגרת האונ ' העברית - כולל התאמת צוותי הוראה , תכנית הלימודים תשתיות פיזיות ומינוי פרויקטור לקידום נושא זה </li></ul><ul><li>פרויקט חונכים אישיים - ליווי וחניכה אישית לסטודנטים חרדים , ע &quot; י דוקטורנטים למדעי החיים אשר יזכו למלגות מחייה מוגדלות </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 24. 24. גישור על פערי מידע וסיוע אישי <ul><li>הקמת פורום סטודנטים חרדי : ייעוץ , אבחון והכוונה אקדמאים , והפעלת פורומים חברתיים לתמיכה אישית </li></ul><ul><li>הקמת אתר אינטרנט ייעודי : פרסום פרטני של מסגרות ומסלולי לימוד קיימים ופורומים לתמיכה </li></ul><ul><li>הפקת והפצת חוברות ופליירים אינפורמטיביים : </li></ul><ul><li>כולל רשימת מוסדות , משך הלימודים ושעות הלימוד עלות שכר לימוד , רמת תארים ואופק תעסוקתי צפוי </li></ul><ul><li>הקמת קבוצות תמיכה בתוך מוסדות הלימוד השונים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 25. 25. תוכנית תמיכה כלכלית לסטודנטים חרדים <ul><li>מלגות לימודים ומלגת לימודים למצטיינים : בגובה 75% משכר הלימוד ובהתאם להישגי הסטודנט </li></ul><ul><li>מלגות מחייה : מלגות אלו יינתנו בתמורה לשירות אזרחי או קהילתי שייקבע כשרות לאומי במסגרת &quot; חוק טל &quot; ( שנת בחירה מעל גיל 23) </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 26. 26. עלות משוערת של תוכניות הסיוע <ul><li>כלל עלות התמיכה השנתית המשוערת </li></ul><ul><li>8.35 מיליון ₪ </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל עלות שנתית משוערת 370 אלף ₪ לניהול ההקמה 2.72 מיליון ₪ 250 אלף ₪ 5 מיליון ₪ גופים מממנים מועצה להשכלה גבוהה / משרד החינוך תורמים חרדים ומל &quot; ג הרל &quot; י בשיתוף מוסדות אקדמאים תורמים חרדים ומשרד האוצר / הרל &quot; י מספר נתמכים 250 סטודנטים 120 סטודנטים ( שנה א ') 500-1500 סטודנטים 120 סטודנטים ( שנה א ') תוכנית הסיוע מכינות ייעודיות במוסדות מובילים חונכים אישיים להשלמת פערים הפעלת מערך מידע וייעוץ מלגות לימודים ומחייה
 27. 27. ירושלים כעיר אקדמית - המלצות מכון ירושלים לחקר ישראל
 28. 28. אקדמיה - חזון <ul><li>ירושלים משמשת כמרכז האקדמי המוביל , היצירתי , הפתוח והחדשני בישראל </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 29. 29. אקדמיה - מטרות <ul><li>מיתוג ירושלים בהתאם לחזון </li></ul><ul><li>חיזוק המצוינות האקדמית בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה </li></ul><ul><li>הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות הלימוד השונים בעיר </li></ul><ul><li>יצירת אווירה סטודנטיאלית צעירה בעיר </li></ul><ul><li>הגדלת מספר מקומות התעסוקה האיכותיים בעיר </li></ul><ul><li>יצירת שיח קבוע בין המוסדות השונים בעיר ובינם לבין העיר עצמה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 30. 30. אקדמיה - יעדים <ul><li>הכפלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר תוך שיפור הרמה האקדמית של המוסדות </li></ul><ul><li>( גור עופר , גורי זילקה ומשה כהן ) </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 31. 31. אקדמיה - המלצות לפעולה <ul><li>הקמת פורום מוסדות אקדמאיים אשר ינוהל ע &quot; י ועד משותף ( Secretariat ) </li></ul><ul><li>שלב ראשון – שיתוף פעולה בין ארבעה מוסדות : האוניברסיטה העברית , בצלאל , מכללת הדסה , והאקדמיה למוסיקה ולמחול </li></ul><ul><li>שלב שני – הכנסת מוסדות נוספים לפורום לפי הסדר הבא : </li></ul><ul><ul><li>שאר המוסדות האקדמיים ( בג &quot; ט והמכללה להנדסה ) </li></ul></ul><ul><ul><li>המכללות להכשרת מורים </li></ul></ul><ul><ul><li>מוסדות הלימוד שאינם מוכרים ע &quot; י מל &quot; ג </li></ul></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 32. 32. פעילויות הפורום האקדמי <ul><li>מיתוג משותף של ירושלים כעיר אקדמית </li></ul><ul><li>איגום משאבים ( לא אקדמיים ) לייעול העלויות התפעוליות של המוסדות </li></ul><ul><li>קידום אינטרסים משותפים מול המוסדות ( עירייה , ות &quot; ת , אוצר ) </li></ul><ul><li>הגברת האינטראקציה בין הסטודנטים הלומדים במוסדות השונים ( באמצעות פעילויות , תערוכות , מיזמים וקורסים משותפים ) </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 33. 33. המשך פעילויות הפורום האקדמי <ul><li>חיזוק הקשר בין הסטודנטים למוסדות התרבות העירוניים </li></ul><ul><li>פתיחת מסלולי לימוד ייחודים והרחבת אפשרויות הלימוד הבין מוסדיות </li></ul><ul><li>שיפור הנגישות של סטודנטים לתכנים הנלמדים במוסדות הלימוד האחרים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 34. 34. עלויות הפורום האקדמי <ul><li>3 עובדים קבועים בעלות שכר כוללת של 180,000$ לשנה </li></ul><ul><li>תקציב פעילות 120,000$ לשנה </li></ul><ul><li>מימון משותף של המוסדות האקדמיים , הרל &quot; י וקרן ירושלים </li></ul><ul><li>סך העלויות השנתיות של הפורום : 300,000$ </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 35. 35. חיזוק אשכול המדיה החדשה בירושלים - המלצות מכון ירושלים לחקר ישראל
 36. 36. מדיה חדשה - חזון <ul><li>ירושלים מהווה את מרכז הכובד של החשיבה והיצירה הרב תחומית בישראל המשלבת בין אמנות , מדיה וטכנולוגיה </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 37. 37. מדיה חדשה - מטרות <ul><li>יצירת אקלים המעודד רב תחומיות ברמת ההוראה והיזמות </li></ul><ul><li>משיכת חברות עוגן אשר ישלימו את התפתחות האשכול </li></ul><ul><li>יצירת מסלולי הכשרה המכשירים עובדים לאשכול המתפתח </li></ul><ul><li>הגדלת המודעות לתחום בקרב קובעי מדיניות והציבור הרחב </li></ul><ul><li>מיצוי הפוטנציאל הקיים הטמון במרכזי האמנות , המדיה והטכנולוגיה הקיימים בעיר והפוטנציאל העתידי הנובע מהחיבורים ביניהם </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 38. 38. מדיה חדשה - יעדים <ul><li>שילוש מספר חברות המדיה החדשה בירושלים תוך 10 שנים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 39. 39. המלצות לפעולה <ul><li>הקמת מרכז למחקר יישומי אשר יזין ויתרום להתפתחות תעשיית מדיה חדשה בירושלים </li></ul><ul><li>הקמת מרכז לעיצוב בירושלים ( בטיפול הרל &quot; י ) </li></ul><ul><li>הקמת הסטודיו לאנימציה ( בביצוע JVP ) </li></ul><ul><li>הקמת קרן לעידוד יצירה קולנועית ( בטיפול רנן שור והקרן לירושלים ) </li></ul><ul><li>הקמה מחדש של רשות השידור </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 40. 40. עקרונות לפעילות המרכז <ul><li>המרכז ישאף לפתח את טכנולוגיות העתיד ולא יתרכז בפיתוח הקיים </li></ul><ul><li>המרכז ישאף למסחר את הידע המפותח ( דרך חממה ייעודית ) במטרה להקים חברות נוספות בירושלים </li></ul><ul><li>המרכז יספק קורסי הכשרה וסדנאות בתחומים ספציפיים הנדרשים לעובדי המדיה החדשה אשר אינם נלמדים כיום במוסדות הלימוד בירושלים . </li></ul><ul><li>המרכז יתרום למיצוי היתרונות התחרותיים של ירושלים בתחום ( מוסדות לימוד , סטודנטים , חממה , VCs ) ויסייע במשיכת חברות מפותחות לעיר </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 41. 41. מבנה המרכז <ul><li>מרכז פיזי הבנוי סביב חלל משותף </li></ul><ul><li>צוותי מחקר הבנויים מחוקר בכיר , 5 עוזרי מחקר ו -2 אסיסטנטים במשרה חלקית </li></ul><ul><li>מנהל אדמיניסטרטיבי ו -2 עוזרים </li></ul><ul><li>מימון : פילנתרופי , עירייה , מדען ראשי , תעשייה , תמלוגים </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל
 42. 42. חלופות לגודל המרכז ( באלפי $) מכון ירושלים לחקר ישראל 3 5 צוותים עד השנה השלישית , צמיחה ל -10 ובשמינית ל - 20 1,730$ 3,220$ 6,300$ 13,000$ 93,000$ 2 10 צוותי מחקר עד השנה הרביעית וצמיחה ל -20 צוותים 3,220$ 6,300$ 23,000$ 128,000$ 1 5 צוותי מחקר לכל 10 השנים 1,730$ 6,400$ 51,000$ חלופה תיאור החלופה עלות הפעלה שנתית ערך נוכחי של תמיכה פילנת . נדרשת (7.5%) תועלת במונחי GDP
 43. 43. סך עלויות האסטרטגיה <ul><li>סיוע למגזר החרדי : 8.35 מיליון ₪ </li></ul><ul><li>פורום מוסדות אקדמי : 1.26 מיליון ₪ </li></ul><ul><li>סיוע לתעשייה : 9.5 מיליון ₪ </li></ul><ul><li>השתתפות עירונית במרכז מדיה חדשה : 1.68 (11 מליון ₪ בהיוון ל 10 שנים ) מיליון ₪ </li></ul><ul><li>20.8 מיליון ₪ </li></ul>מכון ירושלים לחקר ישראל

×