Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jerday Knesset Israel Kimchi

788 views

Published on

Israel Kimhi - Jerusalem Researcher in JIIS (Jerusalem Institute for Israel Studies) Talks on the Knesset on the question of Unification

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jerday Knesset Israel Kimchi

 1. 1. מכון ירושלים לחקר ישראל www.jiis.org.il האם ירושלים מאוחדת ? יום ירושלים בכנסת ישראל - 2009
 2. 2. שטח מוניציפאלי - 126 קמ " ר הגדולה בערי הארץ
 3. 3. נתוני אוכלוסייה 2008 <ul><li>סה &quot; כ 760 אלף תושבים </li></ul><ul><ul><li>494 אלף יהודים (65%) </li></ul></ul><ul><ul><li>266 אלף ערבים (35%) </li></ul></ul><ul><li>במזרח העיר מתגוררים כ - 450 אלף תושבים </li></ul><ul><ul><li>מהם 46% יהודים </li></ul></ul>
 4. 4. נתוני יסוד <ul><li>גודל משק בית ממוצע </li></ul><ul><ul><li>יהודי 3.3 נפשות </li></ul></ul><ul><ul><li>ערבי 5.2 נפשות </li></ul></ul><ul><li>צפיפות דיור ממוצעת ( נפשות לחדר ) </li></ul><ul><ul><li>יהודים 1.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>ערבים 1.8 </li></ul></ul>
 5. 5. חינוך <ul><li>במערכות החינוך היהודית 168,279 תלמידים </li></ul><ul><li>במערכת החינוך הערבית 76,066 תלמידים </li></ul><ul><li>מהם במערכת הפרטית כ- 21,000 תלמידים </li></ul>מחסור של יותר מאלך כיתות לימוד תקניות במזרח העיר
 6. 6. התפתחות השטח הבנוי בין השנים 1967 – 2007
 7. 7. שכונת גילה רמות אלון
 8. 8. התפתחות הבנייה - ראס אל - עמוד 1968 2006
 9. 9. אוכלוסייה ודמוגרפיה העיר כפסיפס אנושי
 10. 10. פריסת האוכלוסייה במהלך 42 השנים האחרונות הפכה ירושלים מעיר קצה קטנה לעיר מטרופולינית גדולה כל קבוצת אוכלוסייה בנתה וקבעה ככול האפשר יותר עובדות בשטח רצון התושבים לסגרגציה נשמר והמגורים בשכונות נפרדות הקיטוב התחזק והתרחב 2008 Har Homa
 11. 11. התמורות באוכלוסיית העיר 1967 - 2007 <ul><li>חלקה של האוכלוסייה היהודית בירידה </li></ul><ul><li>חלקה של האוכלוסייה הערבית בעלייה </li></ul>
 12. 12. שיעור גידול שנתי של האוכלוסייה הערבית והיהודית בירושלים
 13. 13. שיעורי ילודה בירושלים 1967 - 2007
 14. 14. היעד שקבעו ממשלות ישראל לא הושג - הרוב היהודי בעיר נשחק 1967 2008 ערבים 26% 35% יהודים 74% 65%
 15. 15. תחזית אוכלוסייה* * בהנחה של המשך מגמות . 50% 50% 2035 41% 59% 2020 2007 ערבים 34% יהודים 66%
 16. 16. הגירה של יהודים אל העיר וממנה ירושלים 1967-2007 422,000 1967-2007 320,000
 17. 17. תנועות הגירה של האוכלוסייה ה ערבית רמאללה , א - ראם מזרח ירושלים בית לחם ובנותיה גדר ההפרדה א - זעיים שייח סעד א ' ראם
 18. 18. כלכלה <ul><li>קיים פער בין תושביה הערבים של העיר לבין תושביה היהודים , בתחום הכלכלי , בשל הסיבות הבאות : </li></ul><ul><ul><li>אי שוויון הזדמנויות </li></ul></ul><ul><ul><li>השתתפות נמוכה של נשים בכוח העבודה </li></ul></ul><ul><ul><li>משפחות ברוכות ילדים </li></ul></ul><ul><ul><li>משלחי היד המאופיינים ברמת הכנסה נמוכה </li></ul></ul><ul><ul><li>הנתקות מהמרחב הפלסטיני הסובב את העיר </li></ul></ul><ul><ul><li>סגירת מרכזי מסחר ופגיעה במקורות תעסוקה כתוצאה מהקמת גדר ההפרדה . </li></ul></ul>
 19. 19. השתתפות נמוכה בכח העבודה - 2006 * שיעור מועסקים ומחפשי עבודה מקרב בני 15+
 20. 20. תחולת העוני * - 2006 האוכלוסייה הערבית היא הענייה ביותר בעיר * אחוז הנפשות מתחת קו העוני
 21. 22. פערים בין מזרח העיר למערבה <ul><li>בתחום הפיזי </li></ul><ul><ul><li>מצב כבישים , מדרכות ותאורת רחוב </li></ul></ul><ul><ul><li>שירותי ציבור : מחסור בכיתות לימוד , גנים , ספריות , מתנס &quot; ים וכד ' </li></ul></ul><ul><ul><li>תשתיות – מערכות ביוב ומתקן טהור שפכים בקדרון </li></ul></ul><ul><ul><li>רמת הנקיון בשכונות כמו ג ' בל מוכבר , ואדי קדום , סילוואן , ראס אל עמוד , עיסוויה וכד ' </li></ul></ul><ul><ul><li>מחסור בתכנון הגורם לבנייה בלתי חוקית </li></ul></ul><ul><li>בתחום החברתי כלכלי </li></ul><ul><ul><li>מיגוון סוגי התעסוקה הפתוחים בפני התושבים </li></ul></ul><ul><ul><li>תחולת עוני גבוהה של משפחות </li></ul></ul><ul><ul><li>צפיפות דיור בשכונות מצוקה ובעיר העתיקה </li></ul></ul>
 22. 23. <ul><li>פיזית העיר מאוחדת . </li></ul><ul><li>התשתיות : ביוב , מים , חשמל ותקשורת - מאוחדות </li></ul><ul><li>מערכת כבישים אחת , תחבורה חוצה מצד לצד . </li></ul><ul><li>תעסוקה בכל חלקי העיר . אלפי ערבים עובדים במערב </li></ul><ul><li>מינהל עירוני ותכנון משותף לכל חלקי העיר . </li></ul><ul><li>יהודים מבקרים בעיר העתיקה באלפיהם ( אך נמנעים מביקור בשכונות מגורים ערביות ). </li></ul><ul><li>שימוש רב של ערבים בשירותי הבריאות במערב </li></ul><ul><li>בתקופות רגיעה , קונים ערבים במרכזי קניות במערב . </li></ul><ul><li>יש פערים חברתיים , כלכליים ופיזיים בין מזרח העיר למערבה . פערים כאלה קיימים גם בערים אחרות . יש לצמצם ולסגור פערים אלה ככול האפשר . </li></ul>האם העיר מאוחדת ? העובדות בשטח
 23. 24. מדדים לאחדות העיר <ul><li>תחושות תושבי העיר , אזרחי ישראל והעולם + - </li></ul><ul><li>הכרות הדדית של אזורים ושכונות של האחר - </li></ul><ul><li>פריסה גיאוגרפית של האוכלוסייה + - </li></ul><ul><li>שימוש משותף במוסדות ציבור כלל עירוניים + </li></ul><ul><li>רמה שיוויונית של שירותי הציבור - </li></ul><ul><li>חופש תנועה , תחבורה ציבורית ונגישות בעיר + - </li></ul><ul><li>פערים חברתיים כלכליים - </li></ul><ul><li>פעילויות כלכליות משותפות + - </li></ul><ul><li>תשתיות פיזיות משותפות + </li></ul>
 24. 25. האם העיר מאוחדת ? <ul><li>לשאלה אין תשובה חד משמעית וגם לא יכולה להיות . התשובה תלויה בדעותיו הפוליטיות של האדם , בתחושות הסוביקטיביות ובמאורעות העוברים על העיר מעת לעת . </li></ul><ul><li>התחושות מותנות בשורה של גורמים כמו : הכרות עם העיר , עיסוק , מקום עבודתו , התדירות במגע עם האחר , הניידות , המעמד החברתי כלכלי , החינוך וכד ' </li></ul><ul><li>לסיכום : ירושלים הייתה מאז ומעולם פסיפס של קבוצות אוכלוסייה ושכונות מגורים נפרדות שהעדיפו את הסגרגציה בחיי היום יום . לכן לדעתי אין חשיבות רבה לשאלה האם העיר מאוחדת . מה שחשוב בעיני הוא לנסות ולחיות יחד זה לצד זה בעיר שאין בה מחיצות פיזיות , עיר פתוחה לכולם , שחיים בה בכבוד בשלום ובהערכה הדדית קבוצות אוכלוסייה שונות . </li></ul>
 25. 26. <ul><li>תודה על ההקשבה </li></ul><ul><li>ישראל קמחי </li></ul>

×