Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEKNOLOGI DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN MATEMATIK
SME3023
Trends & Issues For Education in
Mathematical Sciences
Nama ...
TEKNOLOGI
• Berasal daripada bahasa Yunani –
Technologia
• Dalam bidang pendidikan, ia didefinisikan
sebagai strategi, kae...
TMK
• TMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi
• TMK dalam pendidikan adalah untuk melahirkan
modal insan yang berkeupayaan...
Langkah Yang Diambil
• Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan
untuk belajar dalam dunia global dan digital.
• ...
Sekolah Bestari
Pembestarian Sekolah
Program Komputer Dalam Pendidikan
1BestariNet
EduWebTV
Sistem Online Guru (SGO)
Conto...
Sekolah Bestari
APA?
• Dilengkapi segala
keperluan TMK.
• Memfokuskan
penggunaan teknologi
maklumat interaktif
• Menyediak...
Pembestarian Sekolah
APA?
• Mengaplikasikan
konsep sekolah
bestari dengan
memfokuskan PdP
serta pengurusan
sekolah berbant...
Pembestarian Sekolah
Bagaimana?
Melatih guru &
murid berkemahiran
dalam bidang TMK.
Objektif?
Melahirkan murid
mengamalkan...
Program Komputer Dalam Pendidikan
• Merujuk kepada penggunaan komputer sebagai
alat dalam proses PdP dan pembelajaran
komp...
Sejarah?
• Diwujudkan akhir 1996 & beroperasi awal 1997.
• Membekalkan 20 buah komputer menggunakan
sistem networking dala...
Program Komputer Dalam Pendidikan
Objektif Meningkatkan prestasi akademik pelajar &
kualiti hasil kerja pelajar melalui ap...
EduWebTV
APA?
• Saluran TV
Pendidikan yang
disiarkan melalui
Internet.
• Empat saluran :
Berita, Rancangan
Khas, Kurikulum...
1BestariNet
• http://1bestarinet.net/
13
Sistem Guru Online (SGO)
• http://www.sistemguruonline.my/p/dasar-
dasar.html
Isu-isu
Bahan
pengajaran
menggunakan
teknologi
Pengetahuan
guru
terhadap
penggunaan
teknologi
Sikap
positif
guru
Kelengkap...
Bahan Pengajaran
Menggunakan
Teknologi Instruksional
Dapat Meningkatkan
Pencapaian Pelajar
*
15
*
”Web-Based
Map Reading
In Geography”
16
Mengkaji sama ada penggunaan
peta interaktif dapat meningkatkan
pencapaian pelajar berbanding
menggunakan peta statik
Tuju...
• Memfokuskan kawasan
yang dikehendaki, mampu
mengubah hamparan peta
secara topografi, tumbuh-
tumbuhan, sempadan dan
dapa...
Kumpulan
Eksperime
n
KAJIAN
Kumpulan
Kawalan
19
Kumpulan
Kawalan
Kemahiran
membaca
peta: min 1.95
Mentafsir
peta : min
6.35
Kumpulan
Eksperimen
Kemahiran
membaca
peta: mi...
*
Mempelajari
Goal
Programming
21
KAEDAH
Menggunakan multimedia
interaktif( IMM)
Menggunakan
kaedah tradisional
22
*Dapatan soal selidik yang menggunakan skala
Likert mendapati kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan mendapat min yang t...
*
“Mastering Calculus Computer
Courseware”(MACCC)
24
*Dihasilkan oleh Ahmad Fauzi
Mohd Ayub, Tengku Mohd Tengku
Sembok dan Wong Su Luan dari
Universiti Putra Malaysia dan
Univ...
Mengkaji
keberkesanan
pembelajaran
kalkulus
menggunakan
koswer MACCC
berbanding
kaedah
tradisional
Tujuan
Kajian ini telah...
Introduction
Module
MACCC
Diagnostic
Module
Objectives Explanation
Enrichment
Module
Reinforceme
nt Module
EvaluationExamp...
sekolah
daerah
negeri
kebangsaan
*
28
memberi guru modal khas dan masa
2 bahan
• pihak kementerian memilih dua bahan terbaik
Sumber asas
• menjadi sumber asas b...
Isu 2 : Tahap Pengetahuan Guru
Terhadap Penggunaan Teknologi
• Tahap pengetahuan guru mempengaruhi
tahap penggunaan teknol...
• Kurangnya kursus dalam perkhidmatan atau
ketika dalam program pendidikan.
(Reinen dan Plomp, 1993)
• Cenderung kepada me...
95
87
60
22
52
62
22
7
20
65
53
100
86
71
72
79
83
31
24
36
86
78
0 20 40 60 80 100 120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Skor Keker...
• Bahan bercetak lebih mudah, ringkas dan
menjimatkan masa.
(Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Mohd Yasin, 2014)
• Jurang perb...
Cadangan
• Bakal guru di universiti atau maktab mengambil
kursus berkaitan dengan komputer sebagai teras.
Contoh : animasi...
ISU 3
Adakah guru bersikap positif dalam penggunaan
teknologi instruksional?
Sejauh manakah sikap positif guru dapat
menin...
SINGAPORE
Mari Kita Lihat Negara ke-2 Terbaik PISA
1) Guru-guru di Singapore sangat bersemangat
dalam menggunakan teknolog...
Langkah / cadangan :
• Guru boleh bersama-sama berbincang dalam
penggunaan teknologi semasa pdp.
• Sekolah perlu memberi g...
Kelengkapan Kemudahan Komputer Di Sekolah
Dapat Meningkatkan Penggunaan Teknologi
Instruksional
ISU 4
38
Jurnal yang dibuat oleh
Habibah Lateh dan
Vasugiammai Muniandy • kemudahan makmal
komputer yang lengkap
• bilangan kompute...
Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Hj.Siarap
dan Hasrina Mustafa
• faktor utama ialah faktor
kemudahan yang tidak
mencukupi...
Cadangan ISU 4
GURU
• mempunyai peranan dan
rasa bertanggungjawab
untuk menyediakan
keperluan ini tanpa
menunggu bantuan
d...
Isu 5 : Sokongan Pentadbir Sekolah
• Sokongan daripada pengetua, guru lain, nazir, dan
kakitangan sokongan mempengaruhi si...
• Skor min paling rendah ialah Standard
Kepimpinan dan visi teknologi. Manakala, skor
paling tinggi adalah sokongan,
penye...
• Kajian Kompetensi Guru Besar/Pengetua
menggunakan Standard Teknologi Pendidikan
Bagi Pentadbir Sekolah merangkumi enam
a...
45
Cadangan
• Mempunyai inisiatif untuk mendapatkan
bantuan bagi melengkapkan peralatan TMK.
Contohnya : daripada pihak PIBG ...
ISU 6
Adakah Teknologi Instruksional digunakan
sepenuhnya pada masa depan
Bagaimana teknologi dapat diaplikasikan sepenuhn...
48
49
50
KESAN
PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
MATEMATIK
51
KESAN MURID
GURU
52
KESAN POSITIF KEPADA GURU
KEBERKESANAN
HASIL
PEMBELAJARAN
PENYAMPAIAN
PENGAJARAN LEBIH
MUDAH
MENDAPAT
PERHATIAN MURID
PENY...
KESAN POSITIF KEPADA MURID
pelajar akan
didedahkan
dengan
teknologi
Tugas dapat
dilaksanakan
dengan cepat
memberi peluang
...
55
56
GURU
kepakaran guru
yang terhad
Guru kurang beri
perhatian kepada
pelajar yang lemah
guru kurang
memberikan
latihan kepada...
PELAJAR
Bahaya jika mendapat maklumat
yang salah
para pelajar tidak kreatif
memupuk sikap malas dalam kalangan
pelajar.
pe...
LANGKAH
PENYELESAIAN
Peranan
Kerajaan
Peranan
Sekolah
Peranan
Guru
59
Kesedaran
Memberikan kesedaran dalam penggunaan
komputer
Peruntukan
Memastikan setiap sekolah mendapat skim
peruntukan kel...
Peranan
Sekolah
Pemimpin perlu
beri sokongan
(kewangan dan
model)
Menyediakan
dokumen polisi
bertulis
Prasarana
lengkap da...
Peranan
Guru
Perlu yakin ada kebaikan dan
kepentingan penggunaan
teknologi maklumat
Mempelajari serta diberi
kemahiran yan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K5 teknologi dalam pembelajaran matematik

508 views

Published on

Teknologi dalam PdP Matematik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K5 teknologi dalam pembelajaran matematik

 1. 1. TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK SME3023 Trends & Issues For Education in Mathematical Sciences Nama Nombor Matrik Christina Ringgit D20111048850 Nur Izyan Binti Md Noor D20111048851 Nur Raudhah Binti Alias D20111048864 Kumpulan 4 1
 2. 2. TEKNOLOGI • Berasal daripada bahasa Yunani – Technologia • Dalam bidang pendidikan, ia didefinisikan sebagai strategi, kaedah yang sistematik dan digunakan untuk memudahkan pelajar menguasai objektif yang dikehendaki. (Molenda Reigeluth, & Nelson 2003) • https://www.youtube.com/watch?v=aXyCEC MxhOs 2
 3. 3. TMK • TMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi • TMK dalam pendidikan adalah untuk melahirkan modal insan yang berkeupayaan, berinovasi, dan meneroka bidang baru bagi menjana kekayaan negara dengan penglibatan dan kerjasama kelompok pakar, perkongsian dengan sektor awam-swasta serta penglibatan komuniti. Dasar Pendidikan Negara • https://www.youtube.com/watch?v=UFwWWsz_ X9s 3
 4. 4. Langkah Yang Diambil • Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dalam dunia global dan digital. • Melengkapkan kesemua 10,000 sekolah seluruh negara dengan capaian internet 4G. • Memberi latihan kepada semua guru • Meningkatkan nisbah peralatan TMK berbanding murid kepada 10:0. • Merintis cara penyampaian pembelajaran dengan menggunakan inovasi ICT 4
 5. 5. Sekolah Bestari Pembestarian Sekolah Program Komputer Dalam Pendidikan 1BestariNet EduWebTV Sistem Online Guru (SGO) Contoh 5
 6. 6. Sekolah Bestari APA? • Dilengkapi segala keperluan TMK. • Memfokuskan penggunaan teknologi maklumat interaktif • Menyediakan peluang untuk perkembangan pengajaran dan pembelajaran (PdP) murid-murid. CIRI-CIRI? • Dihubungkan melalui jaringan kawasan setempat (LAN) • Dihubungkan melalui jaringan kuasa luas (WAN) • Kepelbagaian bahan. • Mengintegrasikan pelajaran. • Mengamalkan persekitaran pembelajaran yang luas & kaya dengan sumber. 6
 7. 7. Pembestarian Sekolah APA? • Mengaplikasikan konsep sekolah bestari dengan memfokuskan PdP serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. MENGAPA? • Kos penubuhan sekolah bestari; Bangunan RM1.8juta Infrastruktur & kelengkapan RM642,000 Jalan penyelesaian : Menaiktaraf semua sekolah 7
 8. 8. Pembestarian Sekolah Bagaimana? Melatih guru & murid berkemahiran dalam bidang TMK. Objektif? Melahirkan murid mengamalkan pembelajaran akses kendiri, minat kendiri, dan menilai kendiri. 8
 9. 9. Program Komputer Dalam Pendidikan • Merujuk kepada penggunaan komputer sebagai alat dalam proses PdP dan pembelajaran komputer. • Projek-projek rintis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan; 1. Pengenalan kepada komputer (1986) 2. Mata Pelajaran Literasi Komputer (1992) 3. Projek Pengajaran Berbantu Komputer (PPBK) (1994) 4. Projek Jaringan Pendidikan (1995) 9
 10. 10. Sejarah? • Diwujudkan akhir 1996 & beroperasi awal 1997. • Membekalkan 20 buah komputer menggunakan sistem networking dalaman & sebuah server melalui peruntukan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) • Mula dimasukkan dalam kurikulum Tingkatan 1. • KDP dijadikan sebagai kelab dalam aktiviti ko- kurikulum kepada semua tingkatan. Program Komputer Dalam Pendidikan 10
 11. 11. Program Komputer Dalam Pendidikan Objektif Meningkatkan prestasi akademik pelajar & kualiti hasil kerja pelajar melalui aplikasi teknologi maklumat. Menyediakan peluang untuk pelajar mendalami ilmu & kemahiran teknologi maklumat. Mengurangkan masa yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti kurikulum. Menyediakan sumber tenaga manusia yang berkepakaran tinggi dalam bidang teknologi maklumat. 11
 12. 12. EduWebTV APA? • Saluran TV Pendidikan yang disiarkan melalui Internet. • Empat saluran : Berita, Rancangan Khas, Kurikulum, Panduan Siapa? • Sesiapa sahaja Bagaimana? • Melalui Internet dengan alamat http://eduwebtv.com/v2/home/ 12
 13. 13. 1BestariNet • http://1bestarinet.net/ 13 Sistem Guru Online (SGO) • http://www.sistemguruonline.my/p/dasar- dasar.html
 14. 14. Isu-isu Bahan pengajaran menggunakan teknologi Pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi Sikap positif guru Kelengkapan kemudahan komputer di sekolah Sokongan pentadbir sekolah Penggunaan teknologi pada masa depan 14
 15. 15. Bahan Pengajaran Menggunakan Teknologi Instruksional Dapat Meningkatkan Pencapaian Pelajar * 15
 16. 16. * ”Web-Based Map Reading In Geography” 16
 17. 17. Mengkaji sama ada penggunaan peta interaktif dapat meningkatkan pencapaian pelajar berbanding menggunakan peta statik Tujuan Utama 17
 18. 18. • Memfokuskan kawasan yang dikehendaki, mampu mengubah hamparan peta secara topografi, tumbuh- tumbuhan, sempadan dan dapat mencetak peta Peta Interaktif • Hanya mampu memaparkan satu imej sahaja dalam bentuk 2DPeta Statik 18
 19. 19. Kumpulan Eksperime n KAJIAN Kumpulan Kawalan 19
 20. 20. Kumpulan Kawalan Kemahiran membaca peta: min 1.95 Mentafsir peta : min 6.35 Kumpulan Eksperimen Kemahiran membaca peta: min 2.55 Mentafsir peta: min 7.77 20
 21. 21. * Mempelajari Goal Programming 21
 22. 22. KAEDAH Menggunakan multimedia interaktif( IMM) Menggunakan kaedah tradisional 22
 23. 23. *Dapatan soal selidik yang menggunakan skala Likert mendapati kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan mendapat min yang tinggi dari segi minat untuk belajar Matematik menggunakan multimedia interaktif dengan min 3.28 berbanding menggunakan buku teks dengan min 2.45. *Pelajar juga menganggap belajar Matematik menggunakan multimedia interaktif lebih berkesan dengan min 3.73 berbanding menggunakan buku teks dengan min 2.33 sahaja (Baharuddin et al., 2006, pp. 89-94). 23
 24. 24. * “Mastering Calculus Computer Courseware”(MACCC) 24
 25. 25. *Dihasilkan oleh Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Tengku Mohd Tengku Sembok dan Wong Su Luan dari Universiti Putra Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia 25
 26. 26. Mengkaji keberkesanan pembelajaran kalkulus menggunakan koswer MACCC berbanding kaedah tradisional Tujuan Kajian ini telah dijalankan pada tahun 2008 dengan melibatkan pelajar diploma. Bila & siapa? 26
 27. 27. Introduction Module MACCC Diagnostic Module Objectives Explanation Enrichment Module Reinforceme nt Module EvaluationExamples Games Rajah 1 : Rajah Aliran Modul MACCC (Sumber : Ahmad Fauzi, Tengku Mohd dan Wong, 2008, p. 6) 27
 28. 28. sekolah daerah negeri kebangsaan * 28
 29. 29. memberi guru modal khas dan masa 2 bahan • pihak kementerian memilih dua bahan terbaik Sumber asas • menjadi sumber asas bahan pengajaran untuk guru-guru lain Ganti • koswer yang berasaskan teknologi instruksional tersebut telah terbukti dapat menggantikan buku teks. 29
 30. 30. Isu 2 : Tahap Pengetahuan Guru Terhadap Penggunaan Teknologi • Tahap pengetahuan guru mempengaruhi tahap penggunaan teknologi dalam PdP. (Abdul Wahab, Kamaliah, dan Hasina, 2006.) • Kurangnya kefahaman mengenai peranan komputer dan kemahiran teknikal yang lemah tentang penggunaan komputer. (Abdul Razak & Daniel Chan, 2010 disokong oleh Gunter & Murphy, 2001) 30
 31. 31. • Kurangnya kursus dalam perkhidmatan atau ketika dalam program pendidikan. (Reinen dan Plomp, 1993) • Cenderung kepada menghabiskan silibus. (Zainuddin, Safarin, dan Adie, 2008) • Selesa dengan kaedah tradisional. (Becker dan Watt, 1996) • Penggunaan yang terhad bagi bilangan pelajar yang besar dan matapelajaran yang berfokus. 31
 32. 32. 95 87 60 22 52 62 22 7 20 65 53 100 86 71 72 79 83 31 24 36 86 78 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skor Kekerapan Penggunaan TAHAP PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK CARTA OBJEK VIDEO(tape/DVD/VCD) RADIO (Audiotape) KOMPUTER (inter) KOMPUTER (Perisian) KOMPUTER (ppt., m.swords,e) OHP BUKU KERJA LEMBARAN BUKU (Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Mohd Yasin, 2014) 32
 33. 33. • Bahan bercetak lebih mudah, ringkas dan menjimatkan masa. (Abdul Rahim Hamdan dan Hayazi Mohd Yasin, 2014) • Jurang perbezaan menyebabkan keboleh- capaian terbatas. (Zainuddin, Safarin, dan Adie, 2008) • Mutu peralatan TMK. (Preston et. all, 2000) 33
 34. 34. Cadangan • Bakal guru di universiti atau maktab mengambil kursus berkaitan dengan komputer sebagai teras. Contoh : animasi, multimedia, pengaturcaraan permainan komputer dan sistem maklumat geografi (GIS) • Mengutamakan kursus latihan perkhidmatan (LADAP) yang berkaitan dengan teknologi instruksional. contoh : Flash dan Dreamweaver 34
 35. 35. ISU 3 Adakah guru bersikap positif dalam penggunaan teknologi instruksional? Sejauh manakah sikap positif guru dapat meningkatkan penggunaan teknologi intruksional dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Apa yang melanda guru-guru kita?? •Guru-guru di Malaysia kurang kefahaman teknologi •Guru kurang mengaplikasikan teknologi dalam pengajaran. •Guru hanya kerap menggunakan Power Point untuk pengajaran. 35
 36. 36. SINGAPORE Mari Kita Lihat Negara ke-2 Terbaik PISA 1) Guru-guru di Singapore sangat bersemangat dalam menggunakan teknologi bagi sesi pengajaran mereka 2) Guru mempunyai kefahaman teknologi yang tinggi 3) Blenden Learning atau pembelajaran Alam Maya 36
 37. 37. Langkah / cadangan : • Guru boleh bersama-sama berbincang dalam penggunaan teknologi semasa pdp. • Sekolah perlu memberi galakan kepada guru untuk menggunakan teknologi semasa mengajar. 37
 38. 38. Kelengkapan Kemudahan Komputer Di Sekolah Dapat Meningkatkan Penggunaan Teknologi Instruksional ISU 4 38
 39. 39. Jurnal yang dibuat oleh Habibah Lateh dan Vasugiammai Muniandy • kemudahan makmal komputer yang lengkap • bilangan komputer yang semakin meningkat di sekolah-sekolah • teknologi VSAT iaitu kemudahan internet di kawasan pendalaman Cabaran dan potensi Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam pendidikan di Malaysia telah mendapati kekuatan bagi menggalakkan penggunaan GIS di sekolah sangat dipengaruhi oleh…. (Habibah dan Vasugiammai, 2011, p. 50). 39
 40. 40. Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Hj.Siarap dan Hasrina Mustafa • faktor utama ialah faktor kemudahan yang tidak mencukupi (Abdul wahab et al., 2006, p. 215). • kemudahan teknologi seperti makmal komputer, bilangan komputer, internet dan LCD yang ada di sekolah sangat mempengaruhi aras penggunaan teknologi instruksional 40
 41. 41. Cadangan ISU 4 GURU • mempunyai peranan dan rasa bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan ini tanpa menunggu bantuan daripada pihak lain SEKOLAH • mendapatkan bantuan daripada pihak PIBG atau pun membuat hari tertentu 41
 42. 42. Isu 5 : Sokongan Pentadbir Sekolah • Sokongan daripada pengetua, guru lain, nazir, dan kakitangan sokongan mempengaruhi sikap guru terhadap penggunaan TMK dalam PdP. (Rohayati Ismail, Ahmad Fauzi, dan Othman Talib, 2014) • Pengintegrasian teknologi berkesan sekiranya pemimpin mempunyai visi yang jelas untuk melakukan perubahan. (Mahizer, Yusup dan Ismail, 2008) 42
 43. 43. • Skor min paling rendah ialah Standard Kepimpinan dan visi teknologi. Manakala, skor paling tinggi adalah sokongan, penyelenggaraan dan operasi teknologi. (Allan, 2004) • Kurangnya pengetahuan, pengalaman dan pendedahan mengenai Standard Teknologi Pendidikan. (Bheam, 2006) 43
 44. 44. • Kajian Kompetensi Guru Besar/Pengetua menggunakan Standard Teknologi Pendidikan Bagi Pentadbir Sekolah merangkumi enam aspek; i. Kepimpinan & visi teknologi instruksional ii. PdP iii. Produktiviti dan amalan profesional iv. Sokongan, pengurusan dan operasi, v. Pentaksiran dan penilaian vi. Isu sosial, perundangan dan etika (Mahizer, Yusup dan Ismail, 2008) 44
 45. 45. 45
 46. 46. Cadangan • Mempunyai inisiatif untuk mendapatkan bantuan bagi melengkapkan peralatan TMK. Contohnya : daripada pihak PIBG atau membuat hari terbuka, hari kantin sekolah, jogathon. • Mempunyai peranan dan rasa bertanggungjawab untuk menyediakan keperluan. Contohnya : Membeli sendiri komputer riba dan menggunakannya semasa PdP. 46
 47. 47. ISU 6 Adakah Teknologi Instruksional digunakan sepenuhnya pada masa depan Bagaimana teknologi dapat diaplikasikan sepenuhnya di sekolah jika masih terdapat masalah teknikal dan juga kekurangan peralatan. Langkah : • Pihak kementerian sepatutnye menyediakan kelengkapan kepada semua sekolah terutamanya sekolah luar bandar • Jika tidak, kelas Alaf 21 tidak dapat dijalankan secara menyeluruh 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. KESAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 51
 52. 52. KESAN MURID GURU 52
 53. 53. KESAN POSITIF KEPADA GURU KEBERKESANAN HASIL PEMBELAJARAN PENYAMPAIAN PENGAJARAN LEBIH MUDAH MENDAPAT PERHATIAN MURID PENYAMPAIAN MAKLUMAT LEBIH PANTAS DAPAT MEMPELBAGAIKAN PROSES PdP MENAMBAHKAN PENGETAHUAN MENGENAI TKNOLOGI PENGAJARAN LEBIH MENARIK 53
 54. 54. KESAN POSITIF KEPADA MURID pelajar akan didedahkan dengan teknologi Tugas dapat dilaksanakan dengan cepat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang berbeza latar belakang Pembelajaran lebih mudah 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. GURU kepakaran guru yang terhad Guru kurang beri perhatian kepada pelajar yang lemah guru kurang memberikan latihan kepada pelajar 57
 58. 58. PELAJAR Bahaya jika mendapat maklumat yang salah para pelajar tidak kreatif memupuk sikap malas dalam kalangan pelajar. pelajar menjadi pasif Masalah Plagiarisme 58
 59. 59. LANGKAH PENYELESAIAN Peranan Kerajaan Peranan Sekolah Peranan Guru 59
 60. 60. Kesedaran Memberikan kesedaran dalam penggunaan komputer Peruntukan Memastikan setiap sekolah mendapat skim peruntukan kelengkapan makmal komputer Kursus Menyediakan kursus teknologi maklumat Peranan Kerajaan 60
 61. 61. Peranan Sekolah Pemimpin perlu beri sokongan (kewangan dan model) Menyediakan dokumen polisi bertulis Prasarana lengkap dan penggunan optimum Program perkembangan staf 61
 62. 62. Peranan Guru Perlu yakin ada kebaikan dan kepentingan penggunaan teknologi maklumat Mempelajari serta diberi kemahiran yang mencukupi 62

×