Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ba204 standart

6,314 views

Published on

  • Be the first to comment

Ba204 standart

  1. 1. Бизнесийн эрх зүй<br /> <br />Хичээлийн кодВА 204Өмнөх холбооBA 219Хичээлийн улиралХаварХичээл заах багшМагистр Т. НямдуламӨрөө411аУтас99141326E maiлNyamdulam13@yahoo.comАжлын цагНэг долоо хоногт хичээлийн цаг1:2:2Сурах бичиг“Гражданское право” Сергеев А.П, Толстой Ю.К 1998 М. “Иргэний эрх зүй” Т. Мөнхжаргал УБ.2000 / Ерөнхий анги/ “Бизнесийн эрх зүй” Т. Мөнхжаргал, Ц. Цолмон УБ.2000“Бизнесийн эрх зүй” Д. Дүгэрсүрэн УБ. 2000“Банк санхүүгийн үндэс” Д. Мөнхдулам, Г. Балт УБ. 1998“Үнэт цаас ба үнэт цаасны зах зээл” Д. Дуламсүрэн УБ. 2000 “Бизнесийн онол” I,II дэвтэр УБ. 1991“Санхүүгийн эрх зүйн үндэс” Ш.Цогтоо, Б.Ургацаа УБ. 1999“Үнэт цаасны хөгжингүй зах зээл” Ж.Ядамсүрэн УБ. 1999“Эрх зүйн онол” Д.Баярсайхан УБ. 2000“Эрх зүй төрийн ерөнхий онол” Ч.Нямсүрэн УБ. 2001Нэмэлт материалМонгол Улсын Үндсэн хуульМонгол Улсын Иргэний хуульКомпаний тухай Монгол Улсын хуульНөхөрлөл компаний тухай Монгол Улсын хуульХоршооны тухай Монгол Улсын хуульТөрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай Монгол Улсын хууль, Дампуурлын тухай Монгол Улсын хуульШудрага бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай Монгол Улсын хууль, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай Монгол Улсын хууль, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хууль,Татварын багц хуульБанкны тухай Монгол Улсын хуульМонгол банкны тухай Монгол Улсын хуульҮнэт цаасны тухай Монгол Улсын хуульВекселийн тухай Монгол Улсын хуульДүгнэх журамНийт 70 оноогоор дүгнэх ба үүнээс: Хичээлийн идэвхи, ирц –15 онооСорил- 20 онооБие даалт- 35Оюутны анхаараалдСеминарын ажил, тестийг багш хичээлийн явцад дүгнэх ба бие даалтын ажлыг долоо хоног бүр тусгай хувиараар шалгана.<br />Лекцийн хичээлийн сэдэв<br />Долоо хоногСэдэвТусгай тэмдэглэл1Эрх зүйн тухай ойлголт, Үндсэн хууль ба хүний эрхэрх зүйзохицуулах зүйлзохицуулалтын аргасубъектхүний эрхүндсэн үүрэгжурамт үүрэг2Бизнесийн эрх зүйн тухай ойлголт, бизнес ба ёс зүйэрх зүйн тогтолцообизнесбизнесийн эрх зүйбизнесийн эрх зүйн хэм хэмжээ3Бизнесийн эрх зүйн харилцаа, түүний элемент, иргэний эрхийн чадвар чадамжбизнесийн эрх зүйн эх сурвалжбизнесийн эрх зүйн харилцаасубъектобъектхарилцааны агуулгаэрх зүйн чадвар, чадамж4Хуулийн этгээдийн ойлголт, ангилалхуулийн этгээдбизнесийн байгууллагахуулийн этгээдийн үндсэн шинжхуулийн этгээдийн байгууллага5Аж ахуйн харилцаан дахь гэрээ хэлцэлхэлцэл (гэрээ)офертакцептсаналын дуудлагагэрээний эрх чөлөө6Нөхөрлөл, хоршоо түүний эрх зүйн зохицуулалтнөхөрлөл ББН, ЗБНнөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээхоршоо, хоршооны удирдлагахоршооны дүрэмхуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичигхуулийн этгээдийн улсын бүртгэл7Компанийн эрх зүйн зохицуулалтхувьцаат компанихязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах хуралхувьцаа эзэмшигчкомпанийн дүрэмкомпанийн удирдлагахуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичигхуулийн этгээдийн улсын бүртгэл8Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх зүйн зохицуулалтгадаадын хөрөнгө оруулалтгадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжтогтвортой байдлын гэрээхуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах баримт бичигхуулийн этгээдийн улсын бүртгэл9Өмчийн эрх зүйн зохицуулалтөмчийн төрөл, хэлбэрөмчийн эрх зүйн агуулгаөмчлөх эрх үүсэх, дуусгавар болгоххуулийн этгээдийн өмчийн эрх10Үүргийн эрх зүйн зохицуулалтүүрэг үүсэх үндэслэлүүрэг гүйцэтгэх зарчимүүрэг гүйцэтгэх газар, хугацааүүргийн чанарүүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга11Банкны эрх зүйн зохицуулалтМонгол банкарилжааны банкбанкны үйл ажиллагааны онцлог12Татварын эрх зүйн зохицуулалт татвартаварын эрх татварын тогтолцоотатвар ногдуулахтатвар хураах үндэслэл, журамаж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар13Шудрага бус өрсөлдөөнийг хориглох эрх зүйн зохицуулалтөрсөлдөөнмонополь, олигопользах зээлд ноёрхохзах зээлийн бүтэцдавамгай байдалзар сурталчилгаа14Үнэт цаасны эрх зүйн зохицуулалтхувьцааөрийн бичигбондвексельчекброкер, диллерхөрөнгийн биржүнэт цаас эзэмшигч15Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагаа, аж ахуйн нэгжийн дампууралын эрх зүйн зохицуулалтдампууралсайн дурын дампууралтөлбөрийн чадваргүй байдалөөрийн хөрөнгөнэхэмжлэгч хариуцагчхэрэг гүйцэтгэгчдахин хөрөнгөжүүлэх16Бизнесийн харилцаанд оролцогчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагаашүүхэд хэрэг үүсгэх арбитрт хандахаж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг<br />Лекцийн хичээлийн агуулга<br />Сэдэв 1 Эрх зүйн тухай ойлголт. Үндсэн хууль ба хүний эрх.<br />Нийгмйин харилцаа ба эрх зүйн нөлөөлөл. Эрх зүйн үүсэл, түүхэн хөгжлийн үечлэл. Эрх зүйн тухай ойлголт, шинж, түвшин түүний агуулга, мөн чанар. Эрх зүйн зорилго, үүрэг. Эрх зүйн систем. Эрх зүйн салбар шинжлэх ухаан. Үндсэн хууль хүний эрхтэй холбогдох нь. Хүн эрх зүйн этгээд болох нь, түүний үндэслэл. Хүний эрх, эрх чөлөө гэдэг ойлголтын агуулга. Хүний жам ёсны хийгээд төрөлхийн эрх , түүний мөн чанар. Хүний зүй ёсны хийгээд үүсмэл эрх, түүний агуулга.<br />Сэдэв 2 Бизнесийн эрх зүйн ойлголт, ёс зүй ба бизнес. <br />Бизнесийн эрх зүйн зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга. Бизнесийн ёс зүйн хүрээ, шаардлага, эрх зүйн бусад салбартай холбогдох нь Монгол улсын төрийн тогтолцоо, аж ахуйн харилцаанд гарсан өөрчлөлт шинэчлэлийн уялдаа холбоо, өмч түүний хэлбэр, нийтийн ба хувийн өмч <br />Сэдэв 3 Бизнесийн эрх зүйн харилцаа. <br />Бизнесийн эрх зүйн харилцаа түүний эрх зүйн зохицуулалт. Энэ нь оюуны өмч, мэргэжлийн бизнес, аж ахуйн үйл ажиллагааг хамарсан өргөн ойлголт мөн <br />болох нь. Иргэн - бизнесийн эрхийн харилцааны субъект болох нь. Иргэний эрхийн чадвар, чадамж түүний ангилал<br />Сэдэв 4 Хуулийн этгээдийн ойлголт, ангилал<br />Хуулийн этгээд – бизнесийн эрхийн харилцаанд оролцох нь. Хуулийн этгээдийн эрхийн чадамж, ангилал, хуулийн этгээдийн байгууллага, хуулийн этгээдийг байгуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, дуусгавар болгох үндэслэл<br />Сэдэв 5 Аж ахуйн харилцаан дахь гэрээний үүрэг<br />Гэрээ ба хэлцлийн тухай ойлголт, үндсэн шинж хэлбэр, тэдгээрт тавигдах шаардлага. Гэрээний бүтэц, түүнд тусгагдах үндсэн асуудал. Гэрээний үүрэг, түүний төрөл. Бизнесийн харилцаатай холбоотой гэрээний үүргүүд. Гэрээний үүргийг биелүүлээгүй буюу зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх хохирлыг нөхөн төлүүлэх үндэслэл<br />Сэдэв 6 Нөхөрлөл, хоршоо түүний эрх зүйн зохицуулалт<br />Нөхөрлөл, түүний ангилал. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл,түүний бүтэц онцлог. Хөрөнгө мөнгөө нийлүүлэх, салгах, ногдол хувь ашиг хүртэх. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл, түүний онцлог. Нөхөрлөлийг байгуулах журам үе шат Дундын хөрөнгийн сан бүрдүүлэх. Нөхөрлөл ба гишүүдийн хоорондын харилцаа. Нөхөрлөл хуулийн этгээд мөн болох нь. Хоршооны тухай ойлголт, шинж чанар Нийгэм эдийн засгийн харилцааны судлагдахуун болох нь. Хоршооны эдийн засгийн зохицуулалт, онцлог.Хөрөнгийн ба хөдөлмөрийн дотоод хоршилт. Хүлээх хариуцлага, ашиг хувиарлах журам. Хоршоо аж ахуйн бусад нэгжээс ялгагдах нь<br />Сэдэв 7 Компани түүний эрх зүйн зохицуулалт<br />Компанийн хэлбэр шинж чанар, ялгаа. Компанийн дүрмийн санг бүрдүүлэх, батлуулах, хувьцаа ба ногдол хувийг баталгаажуулах нь. Компанийн дүрэм, хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах, мөрдөх зарчим. Компанийн удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц. Бүх гишүүдийн хурал, ТУЗ, ХШЗ Компани ба брокерийн пүүсийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоо. <br />Сэдэв 8 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх зүйн зохицуулалт<br />Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж. Хөрөнгө оруулалтын үндсэн зарчимууд. Дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэлбэрүүд. ГХО-ыг хэрэгжүүлэх арга, хэлбэр тэдгээрийн хууль зүйн баталгаа. ГХО-тай аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа, түүнийг бүртгэх татан буулгах. Гадаадад болон өөрийн оронд гадаадын төлөөлөгчийн газар байгуулах журам. Гэрээ дүрэм нь хамтын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болох нь. Түүнийг боловсруулах арга зүйн үндэс. ГХО-ын эерэг сөрөг талууд. ГХО-ын хуулийг хэрэгжүүлэхэд учруулж буй гол саад бэрхшээлүүд<br />Сэдэв 9 Өмчийн эрх зүйн зохицуулалт <br />Өмчийн тухай ойлголт, төрөл, хэлбэр. Зах зээлийн эдийн засгийн үе дэх өмчийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт, Өмчийн эрхийн агуулга. Өмчлөх эрхийг олж авах аргууд, тэдгээрийн ангилал, онцлог. Өмчийн эрхийн хамгаалалт, иргэний эрх зүйгээр хамгаалах аргууд <br />Сэдэв 10 Үүргийн эрх зүйн зохицуулалт<br />Үүргийн эрх зүйн ойлголт ба онцлог. Зах зээлийн эдийн засгийн үед үүргийн эрх зүйн гүйцэтгэх үүрэг. Үүргийн харилцаа болон өмчийн харилцааны уялдаа холбоо. үүргийн ангилал. Гэрээний болон гэрээний бус үүрэг, тэдгээрийн онцлог. Үүргийн эрхйин субъект. Үүргийн гүйцэтгэлийн тухай ойлголт. Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга. <br />Сэдэв 11 Татварын эрх зүйн зохицуулалт <br />Татварын эдий засагт гүйцэтгэх үүрэг. Татварын тогтолцоо, татвар хураалт, төлөлтөд тавих төрийн хяналт, Аж ахуйн нэгжийн болон хүн амын орлогын албан татвар <br />Сэдэв 12 Банкны эрх зүйн зохицуулалт<br />Банкны тухай ойлголт, шинж ангилал. Төрийн мөнгөн санхүүгийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэгч нь банк болох нь. Банкны эрх зүйн зохицуулалт.Төв банк түүний бүтэц, чиг үүрэг, зохион байгуулалт. Арилжааны банк түүний эрх зүйн зохицуулалт, түүнд тавигдах шаардлага, банкны өөрийн хөрөнгө<br />Сэдэв 13 Шудрага бус өрсөлдөөнийг хориглох эрх зүйн зохицуулалт<br />Дангаар ноёрхох ба давамгайлах байдлын тухай ойлголт. Зах зээл дэх хүч нөлөөгөө урвуулан ашиглах хэлбэрүүд. Шудрага бус өрсөлдөөнийг хориглох талаарх үйл ажиллагааг хянах, зохицуулах. Субъектүүдийн эрх үүрэг. Шудрага бус өрсөлдөөнийг зохицуулах зохицуулалт<br />Сэдэв 14 Үнэт цаасны эрх үйн зохицуулалт<br />Үнэт цаасны тухай ойлголт. Үнэт цаас түүний төрөл, үнэт цаасны зах зээл. Үнэт цаас гаргах, арилжаалах, эдийн засгийн үндэс. Хөрөнгө оруулалтын ба зээлийн үнэт цаас тэдгээрийн хэлбэрүүд. Хувьцаа үнэт цаас хоёрын ижил ба ялгаатай тал.<br />Сэдэв 15 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хагаалах үйл ажиллагаа, аж ахуйн нэгжийн дампууралын эрх зүйн зохицуулалт. <br />Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах явдал бизнесийн харилцааны судлагдахуун болох нь. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт. Хэрэглэгчийн эрх ашиг, байгаль хамгаалал зэрэг нь шудрага өрсөлдөөнийг дэмжих хэрэгсэл болох нь. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахын ач холбогдол. Дампуурлын тухай ойлголт, төлбөрийн ба хөрөнгийн чадваргүй байдал. Харилцагч талууд нэхэмжлэл гаргах нь. Нэхэмжлэлд тавигдах шаардлага, гаргах хугацаа. Дампуурлын хэрэг үүсгэх, түдгэлзүүлэх үндэслэл, сонирхогч этгээдийн хүсэлт<br />Сэдэв 16 Бизнесийн харилцаанд оролцогчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагаа<br />Шүүхийн хамгаалалт. Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь. Маргаантай асуудлыг арбитраар шийдвэрлүүлэх хууль зүйн үндэслэл. Нотариатын хамгаалалт. Нотариат иргэд, аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны эрхийг хамгаалах баталгаа мөн болох нь. Нотариат нь хууль ёны эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх болзошгүй хандлага, аливаа эрх зүйн зөрчлөөс хамгаалах хэрэглэл болох нь. <br />Семинарийн хичээлийн сэдэв<br />Долоо хоногХичээлийн сэдэвТусгай тэмдэглэлБодлого ДасгалБагаар ажиллах1Эрх зүйн тухай ойлголт, Үндсэн хууль ба хүний эрх2 цаг2Бизнесийн эрх зүйн тухай ойлголт, бизнес ба ёс зүй2 цаг3Бизнесийн эрх зүйн харилцаа, түүний элемент. Иргэний эрхийн чадвар чадамж2 цаг4Хуулийн этгээдийн ойлголт, ангилал2 цаг5Аж ахуйн харилцаан дахь гэрээ хэлцэл2 цаг6Нөхөрлөл, хоршооны эрх зүйн зохицуулалт2 цаг7Компанийн эрх зүйн зохицуулалт1 цаг1 цаг8Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн эрх зүйн зохицуулалт2 цаг9Өмчийн эрх зүйн зохицуулалт2 цаг10Үүргийн эрх зүйн зохицуулалт1 цаг1 цаг11Татварын эрх зүйн зохицуулалт2 цаг12Банкны эрх зүйн зохицуулалт2 цаг13Үнэт цаасны эрх зүйн зохицуулалт2 цаг14Шудрага бус өрсөлдөөнийг хориглох эрх зүйн зохицуулалт 2 цаг15Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах үйл ажиллагаа, аж ахуйн нэгжийн дампуурлын эрх зүйн зохицуулалт 2 цаг16Бизнесийн харилцаанд оролцогчдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагаа2 цаг<br />Оюутны бие даах ажлын талаар.<br />Оюутны бие даах ажил нь бие даан ажиллах чадварыг сайжруулах онолын мэдлэгийг бататгах хичээлийн практик ач холбогдлыг нэмэгдүүлнэ. Бие даах ажлыг дүгнэхдээ өгөгдсөн тухайн ажлын онолын уялдаа холбоо бие даан олж авсан мэдлэгийг шалгуур болгоно.<br />Бие даалтын ажлын сэдэв<br />№СэдэвХугацаа/долоо хоног/ҮнэлгээХийх хэлбэр1Эрх зүйн тухай ойлголт4-54 онооРефератБизнесийн эрх зүйн тухай ойлголтҮндсэн хуулийн тухай ойлголт2Гэрээ байгуулах 6-75 онооЗагвар боловсруулах3Хоршоо85 онооЭссэ бичих /1200 үгтэй/НөхөрлөлСан4Компаний баримт бичиг боловсруулах9-105 онооКомпани байгуулах төсөл5Өмчийн эрх зүйн асуудал11-125 онооРефератҮүргийн эрх зүйн асуудалГХО-ын асуудал6Банк бус санхүүгийн байгууллагын эрх зүйн үндэс13-145 онооРефератХүн амын орлогын албан татварАж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар7Үнэт цаасны эрх зүйн зохицуулалт155 онооРефератӨрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалтИлтгэл бичихДампуурлын эрх зүйн зохицуулалтРеферат<br />

×