Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Action plan beer 2010.02.12

5,273 views

Published on

 • Be the first to comment

Action plan beer 2010.02.12

 1. 1. БАТЛАВ: МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД С.БАТБОЛД “БИЗНЕСИЙН ОРЧНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН ЖИЛ”–ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БҮЛЭГ I. Бизнес эрхлэх орчныг сайжруулахад чиглэсэн зорилт, арга хэмжээ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ Нэг. Дэлхийн банкны “Бизнес эрхлэх нь” тайлангийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 1.1. Бизнес эхлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх 2010 2010 эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 78 Эхний 50 Шат дамжлагын тоо 7 3 Хугацаа/хоногоор/ 13 5 Гарах зардал /1 хүнд ногдох орлогын хувиар/ 3.0 1.5 Бизнес эхлэхэд шаардагдах хөрөнгө /1 хүнд ногдох орлогын хувиар/ 44.0 5.0 1.1.1.Хуулийн этгээдийн бүртгэл, үйлчилгээний Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаар төрийн холбогдох байгууллагуудын хооронд ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны III талаарх лавлагаа мэдээллийг мэдээлэл солилцох цахим тогтолцоог бий болгоно. МШХХТГ улирал төрийн холбогдох байгууллагууд шуурхай авдаг болно. 1.1.2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай, Хуулийн этгээдийн улсын Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бүртгэлийн тухай, Нотариатын замаар хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулж улсын 2010 оны III ТШСАА, УБЕГ тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт бүртгэлд бүртгэхэд шаардагдаг баримт, бичгүүдийг улирал оруулж Засгийн газрын нотариатаар баталгаажуулах үе шатыг хүчингүй хуралдаанаар хэлэлцүүлэх. болгоно. 1.1.3.Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, аудит, даатгал, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч Компанийн тухай хууль, Хуулийн мэргэжлийн байгууллага, гадаадын хөрөнгө ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны II этгээдийн улсын бүртгэлийн тухайд оруулалттай хуулийн этгээдээс бусад компанид МҮХАҮТ улирал нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Засгийн өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг заадаггүй болгох газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх. хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бий болгоно. 1
 2. 2. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 1.1.4.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд шаардагдах Бүртгэлийн үед гарах зардал, цаг баримт бичгүүдийн маягтыг онлайн хэлбэрт ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны II хугацааг хэмнэнэ. Онлайн бичиг шилжүүлнэ. МШХХТГ улирал баримт бүрдүүлэгчдийн тоогоор хэмжинэ. 1.1.5.Хуулийн этгээдийн бүртгэлийг онлайн болгох “Цахим гарын үсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэх эрх зүйн тухай хууль”-ийн төслийг орчныг бүрдүүлнэ. боловсруулж Засгийн газарт ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны эхний хүргүүлсэн байна. МШХХТГ, хагас жилд Холбогдох хууль, дүрэм, журамд МҮХАҮТ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулан Засгийн газарт оруулсан байна. 1.1.6.Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах үйлчилгээг нэг 2010 оны II Нэг цэгийн үйлчилгээг үйл ТШСАА, УБЕГ цэгийн үйлчилгээгээр авдаг болно. улирал ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байна. 1.1.7.Бичил бизнесийн тухай хуулийн төсөлд албан МАОЭНХ, 2010 оны II Хуулийн төсөл боловсруулж бус секторыг албажуулах тодорхой зүйл оруулна. МҮХАҮТ, МҮЭХ улирал Засгийн газарт оруулсан байна. 1.2. Барилгын барихад шаардагддаг зөвшөөрөл, гарын үсгийн тоог цөөлөх 2010 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 103 Эхний 80 Шат дамжлага 21 9 Хугацаа /хоногоор/ 215 75 Зардал /1 хүнд ногдох орлогын хувиар/ 61.2 30.0 1.2.1.Зайлшгүй шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг нэгтгэн нэг цэгийн үйлчилгээнд шилжүүлж, төрийн 2010 он IV Нэг цэгийн үйлчилгээ үйл ЗТБХБЯ, МХЕГ байгууллагуудын ажил үүргийн давхардлыг улирал ажиллагаанд нэвтэрсэн байна. арилгана. 1.2.2.Барилгын салбарт бизнес эрхлэхэд Одоо шаардагдаж буй 140 ЗТБХБЯ, МХЕГ, 2010 он III шаардагддаг зөвшөөрлийн тоог бууруулна. зөвшөөрлийн тоо эрс буурсан МҮХАҮТ улирал байна. 1.3. Бизнесийн салбар дахь хөдөлмөрийн харилцааг боловсронгуй болгох 2
 3. 3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 2010 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 44 Эхний 25 Ажилд авахад учрах бэрхшээл /0-100/ 11 10 Ажлын цагийн үргэлжлэл/дарамт/ /0-100/ 40 30 Илүү цагийн ажил хийх 0 0 Ажлаа хадгалах бэрхшээл /0-100/ 17 10 Илүү цагийн зардал / цалинтай 7 хоногоор/ 9 7 1.3.1.Салбаруудад эрэлттэй байгаа ажлын байр НХХЯ, 2010 оноос Хүний нөөцийн мэдээллийн сантай болон шаардагдах хүний нөөцийн мэдээллийн МАОЭНХ, МҮЭХ эхлэн болсон байна. нэгдсэн сан байгуулж ажиллуулна. 1.3.2.Хөдөлмөрийн хөлсийг цагаар тооцож олгох, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг Засгийн газраас 2010 он II Цалин, хөлсийг тооцох уян хатан, жишиг байдлаар тогтоож, бүс нутаг бүр өөрсдийн НХХЯ, МҮЭХ улирал боловсронгуй аргачлалтай болно. бодит байдалтай уялдуулж бие даан тогтоодог болох хууль эрх зүйн үндсийг бий болгоно. 1.3.3.Гадаадад ажиллаж амьдарч буй монголчуудыг тэргүүлэх салбаруудад ажиллуулах, хөгжилтэй орнуудад өндөр боловсрол эзэмшсэн хүмүүсийн 2010 оны эхний Хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн ҮХШХ хувь нэмрийг улс орны хөгжилд оруулах зорилго хагас жилд газраар батлуулсан байна. бүхий “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 1.3.4.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрх толгойлсон Энэ талаар холбогдох хуульд иргэдэд ажлын байр бий болгосон буюу ажлын нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна. НХХЯ, 2010-2011 байраар тогтвортой хангаж байгаа хуулийн этгээдийг МҮХАҮТ, МҮЭХ онд урамшуулах тогтолцоог бий болгох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлнэ. 1.3.5.Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай хуульд ажил олгогч, ажилчдын хоорондын хөдөлмөрийн НХХЯ, 2010 оны III Цалин, хөлсийг тооцох харилцааг бүртгэл, цалингийн харьцаа, ажлын МАОЭНХ, МҮЭХ улирал боловсронгуй аргачлал бий болно. байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, ажилчдын тогтвор суурьшил зэрэг асуудлаар хөдөлмөрийн 3
 4. 4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ харилцаанд оролцогчдын эрх ашгийг тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг холбогдох хуульд оруулна. 1.4. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг хөнгөвчлөх 2010 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 25 Эхний 20 Шат дамжлага 5 3 Хугацаа /хоногоор/ 11 5 Зардал /өмчийн үнийн дүнгийн хувиар/ 2.1 1.5 1.4.1.Эд, хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн мэдүүлгийн 2010 оны II Бүртгүүлэх цаг хугацаа болон ТШСАА, УБЕГ хуудсыг цахим хэлбэрт оруулна. улирал зардал буурсан байна. 1.4.2.Эд, хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг 2010 оны II Бүртгүүлэх цаг хугацаа болон ТШСАА, УБЕГ нэг цэгийн үйлчилгээнд шилжүүлнэ. улирал зардал буурсан байна. 1.4.3.Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх, эдийн Засгийн газрын 2003 оны 213 2010 оны II засгийн эргэлтэд оруулах үйл явцыг бодитой, ТШСАА, УБЕГ дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт улирал шуурхай болгоно. оруулсан байна. 1.4.4.Албан бус сектор, далд эдийн засгийн хэмжээг Бодлогын баримт бичгийн төслийг ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны II бууруулах бодлогын бичиг баримтын төслийг боловсруулан Засгийн газарт МҮХАҮТ, МҮЭХ улирал боловсруулна. хүргүүлсэн байна. 1.4.5.Өмчийн эрхийн хамгааллыг баталгаажуулах, ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны IV Хуулийн төслийг боловсруулж холбогдох хууль, дүрмийг боловсронгуй болгоно. МАОЭНХ улирал Засгийн газарт хүргүүлнэ. 1.4.6.Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний Засгийн газрын 2003 оны 213 хэмжээг бууруулж, эд хөрөнгийн үнэлгээний 2010 оны II ТШСАА, УБЕГ дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт зэрэглэлээс хамаарч үйлчилгээний хураамжийг улирал оруулсан байна. шатлалтайгаар шинэчлэн тогтоож мөрдүүлэх 1.5. Зээл авах боломж нөхцлийг сайжруулах 2010 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 71 Эхний 60 Хуулийн эрхийн индекс /0-10/ 6 8 4
 5. 5. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ Зээлийн мэдээллийн индекс / 0-6/ 3 4 Улсын зээлийн нэгдсэн бүртгэлд хамралтын хувь /насанд хүрэгчдийн хувиар/ 22.2 50.0 Хувийн зээлийн мэдээллийн товчооны бүртгэлд хамралтын хувь /насанд хүрэгчдийн хувиар/ 0.0 20.0 1.5.1.Иргэд, хуулийн этгээдүүдийн мэдээллийг СЗХ, Монгол Холбогдох хуулийн төслийг харилцан солилцох оновчтой тогтолцоог бий болгож 2010 оны банк, Банкуудын боловсруулж Засгийн газарт Зээлийн мэдээллийн сангийн хамрах хүрээг 50 хувьд II улирал холбоо хүргүүлсэн байна. хүргэнэ. 1.5.2.ЖДҮ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн Төслийг боловсруулж Засгийн санхүүгийн эх үүсвэрийг найдвартай, түргэн шуурхай ХХААХҮЯ, СЯ, 2010 оны газраар хэлэлцүүлнэ. Бизнес болгох үүднээс Зээлийн батлан даалтын хууль эрх МҮХАҮТ II улирал эрхлэгчид санхүүгийн эх үүсвэр зүйн орчныг бүрдүүлнэ. олох боломж нэмэгдэнэ. 1.5.3.ЖДҮ-т зориулсан зээлийн эх үүсвэрийг 100 тэрбум төгрөг болтол нэмэгдүүлэх, санхүүжилтийн ХХААХҮЯ, ЖДҮ-т зориулсан зээлийн сангийн алтернатив хувилбаруудыг дэмжин бичил бизнесийн ЖДҮ газар, 2010-2012 он төсөв нэмэгдсэн байна. зээлийн санг тусгайлан байгуулж 20 тэрбум төгрөг МҮХАҮТ байршуулна. 1.5.4.Жил бүрийн мөнгөний бодлогод Засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн бодлогыг /эдийн засгийн өсөлт, бодит секторын санхүү- Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, зээлийн орчин, инфляцийг хянах, ажил эрхлэлтийг СЯ, МҮХАҮТ, 2010 оны банкны секторт өрсөлдөөнт орчин нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт гэх мэт/ тодорхой МАОЭНХ III улирал бий болно. тусгаж уялдуулах чиглэлээр УИХ-д алтернатив санал оруулж хэлэлцүүлэх эрх зүйн орчинг бий болгоно. 1.5.5.Зээлдэгч болон банкуудын хооронд байгуулагдаж буй зээлийн гэрээний эрх тэгш Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, Монгол банк, 2010 оны байдлыг хангах, зээлийн барьцааны хөрөнгийг банкны секторт өрсөлдөөнт орчин МҮХАҮТ III улирал үнэлэх шударга механизм бүрдүүлэх, барьцаагүй бий болно. зээл олгох механизмыг дэлгэрүүлнэ. 1.6. Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах 5
 6. 6. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 2010 он 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 27 Эхний 20 Ил тод байдлын индекс /0-10/ 5 8 Захирлын эрх мэдлийн индекс /0-10/ 8 9 Хувьцаа эзэмшигчдийн индекс /0-10/ 6 8 Хөрөнгө оруулагчдын хамгаалалтын индекс / 0-10/ дээрх 3-ын дундаж 6.3 8.3 1.6.1.Компанийн засаглалын үндэсний хөтөлбөр СЗХ, ТӨХ, 2010 оны Хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн боловсруулж зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэн МҮХАҮТ, II улиралд газраар батлуулсан байна. хэрэгжүүлнэ. МАОЭНХ 1.6.2.Компанийн засаглалын зарчимд нийцүүлэн СЗХ, МҮХАҮТ, 2010 оны эхний Төслийг боловсруулж Засгийн Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад эрх МАОЭНХ хагас жилд газарт өргөн барина. зүйн актад өөрчлөлт оруулна. 1.6.3.Компаний засаглалыг хөгжүүлж үр ашгийг нь Компаний засаглалыг хөгжүүлж үр МҮХАҮТ, 2010 оны эхний дээшлүүлэх, компаний удирдлага болоод хувьцаа ашгийг нь дээшлүүлэх сургалт МАОЭНХ хагас жилд эзэмшигчдийг энэ чиглэлээр сургаж, дадлагажуулна. хийгдсэн байна. 1.6.4.Компанийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, СЗХ, Саналыг боловсруулж Зөвлөлөөр хөгжүүлэх, хариуцлагатай бизнес эрхлэхийг дэмжих МҮХАҮТ, 2010 онд хэлэлцүүлсэн байна. чиглэлээр санал боловсруулна. МАОЭНХ 1.6.5.Компанийн зээлжих эрхийн зэрэглэл тогтоох Олон улсын нийтлэг аргачлалын ерөнхий аргачлалын төслийг олон улсын жишиг 2010 оны II СЗХ, МҮХАҮТ дагуу компанийн зэрэглэл үзүүлэлтэнд тулгуурлан дотоодын онцлогт улирал тогтоогдсон байна. нийцүүлэн боловсруулна. 1.6.6.Олон улсын санхүүгийн зах зээлийн туршлагаас судлан дотоодын санхүүгийн салбарын Баримт бичгийн төслийг эцэслэн 2010 оны эхний онцлогийг харгалзан үндэсний санхүүгийн зах СЗХ, СЗЗХ боловсруулж, Засгийн газарт өргөн хагас жилд зээлийн хөгжлийг эрчимжүүлэх чиглэлээр санал барина. боловсруулж Засгийн газарт танилцуулна 1.6.7.Хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор Итгэлцэлийн, Хөрөнгийн бирж, 2010 оны эхний Төслийг эцэслэн боловсруулж Мэдээллийн аюулгүй байдлын, Цахим гарын үсгийн, МШХХТГ хагас жилд Засгийн газарт хүргүүлсэн байна. Цахим хэлцлийн, Өгөгдөл хамгаалах зэрэг хуулийн 6
 7. 7. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ төслийг боловсруулж батлуулна. 1.6.8.Хөрөнгө оруулалтыг дэмжин урамшуулах, эрх ашгийг нь хамгаалах зорилгоор төрийн бус, 2010 оны III Хуулийн төслийг боловсруулсан хөндлөнгийн бие даасан байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ХЗДХЯ, МҮХАҮТ улирал байна. омбудсман үйлчилгээний хууль эрхзүйн орчныг бий болгоно. 1.6.9.Үнэт цаасны төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн 2010 оны Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвийг олон улсын төлбөр тооцоо хадгаламжийн СЗХ, СЗЗХ сүүлийн хагас хадгаламжийн төвийн үйл төвүүдтэй холбож, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлнэ. жилд ажиллагаа өргөжсөн байна. 1.6.10.Нийгмийн даатгалын сангууд, арилжааны даатгалын болон хүний хөгжлийн, бүх нийтийн Холбогдох яам Холбогдох хуулийн заалтад орох үүргийн, шинжлэх ухаан технологийн, тариаланг 2010 оны III агентлаг, нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулан, дэмжих зэрэг Засгийн газрын тусгай сангуудын улирал МАОЭНХ Засгийн газарт хүргүүлсэн байна. чөлөөт үлдэгдлийг хөрөнгийн зах зээлд байршуулах эрх зүйн орчинг бий болгоно 1.6.11.Давхар даатгал, заавал даатгал болон Холбогдох хуулийн заалтад орох СЗХ, МҮХАҮТ, 2011 оны эхний мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын тогтолцоог бий нэмэлт, өөрчлөлтийг боловсруулан, МҮЭХ улирал болгохтой холбоотой эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. Засгийн газарт хүргүүлсэн байна. 1.6.12.Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой “Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт”- нийт компаний үйл ажиллагааг үнэлэх, төлөвлөх, ийн үнэлгээний системийг төрийн 2010 оны II дүгнэхэд “Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт”-ыг ТӨХ, МҮЭХ болон төрийн өмчийн оролцоотой улирал хэрэглэх ажлыг зохион байгуулна. нийт компанийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна. 1.6.13.Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой “Гүйцэтгэлд үндэслэсэн цалингийн компанийн Гүйцэтгэх захирлын цалинг компанийн 2010 оны II систем”-ийн журмыг боловсруулж ТӨХ, МҮЭХ үйл ажиллагааны үр дүнтэй холбож “Гүйцэтгэлд улирал эрх бүхий байгууллагаар үндэслэсэн цалингийн систем”-ийг нэвтрүүлнэ. батлуулна. 1.6.14.Хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй компаниудын ТЕГ, Хөрөнгийн 2010 оны III Эрхзүйн үндсийг боловсруулж татварын тайланг үнэн бодитой, ил тод, нээлттэй бирж улирал Засгийн газарт хүргүүлсэн байна. болгох чиглэлээр эрхзүйг боловсронгуй болгоно. 7
 8. 8. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 1.6.14.Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн /minority shareholders/ эрхийг хамгаалах чиглэлээр Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн Хөрөнгийн бирж, 2010 оны III Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн төслийг боловсруулж Засгийн МАОЭНХ улирал тухай хуульд холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг газарт хүргүүлсэн байна. оруулна. 1.6.15.Брокер, дилер, андеррайтерийн үйлчилгээ Холбогдох хуулийн нэмэлт, эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хариуцлагын тогтолцоог 2010 оны III СЗХ, МҮХАҮТ өөрчлөлтийгн төслийг боловсруулж дээшлүүлэхийн тулд холбогдох эрх зүйн баримт улирал Засгийн газарт хүргүүлсэн байна. бичигт өөрчлөлт оруулна. 1.7. Татвар төлөх үйл явцыг хөнгөвчлөх 2010 2010 эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 69 Эхний 50 Жилд хийх төлбөр 43 39 Шаардагдах хугацаа /цагаар/ 192 96 Ашгийн татвар /%/ 9.3 9.3 НДШ /%/ 12.4 10.0 Бусад татвар /%/ 1.1 1.1 Татварын нийт хувь 22.8 20.4 1.7.1.Татварын тайланг цахим хэлбэрээр хүлээж 2010 оны Татвар төлөх цаг хугацаа үргүй ТЕГ авах тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлж хэрэгжүүлнэ. II улирал зардлыг бууруулна. 1.7.2.Татварын буцаан олголтын тусгай санг 2010 оны Бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн байгуулах чиглэлээр холбогдох хуулиудад нэмэлт, СЯ, ТЕГ III улирал таатай боломжийг нэмэгдүүлнэ. өөрчлөлт оруулна. 1.7.3.Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг багасгах, татварын харилцаанд оролцогчдын тэгш байдлыг СЯ, “Татварын ерөнхий хууль”-д хангах, давуу эрх олгохгүй байх чиглэлээр хуулийн 2010-2011онд МҮХАҮТ нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна. нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг боловсруулж УИХ-аар батлуулна. 1.8. Хил дамнасан худалдааг хөнгөвчлөх 8
 9. 9. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 2010 он 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 155 120-130 Экспортын бичиг баримтын тоо 8 6 Экспортын хугацаа /хоногоор/ 46 40 Экспортын зардал / нэг чингэлэг гарах зардал ам.доллараар/ $2,131 $1,800 / 15.5%/ Импортын бичиг баримтын тоо 8 6 Импортын хугацаа /хоногоор/ 47 38 Импортын зардал / нэг контайнерт гарах зардал ам.доллар/ $2,274 $1,900 /16.5%/ 1.8.1.Экспорт, импортын даатгалын болон батлан Бодлогын санал зөвлөмж 2010 оны IV даалтын тогтолцоог бий болгох асуудлыг судлах, ГХЯ, МҮХАҮТ боловсрогдон төрийн бодлого улирал санал боловсруулна. шийдвэрт тусгагдана. 1.8.2.НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засгийн нэгдсэн комиссын “Time-cost-distance” аргачлалаар хил, гаалийн цэгүүд дээр холимог тээвэрлэлт, Хил дамнасан худалдааны зардал, ложистикийн судалгаа тогтмол хийж, үүсч буй ГЕГ, МҮХАҮТ 2010 он хугацаа буурна. хүндрэлүүдийг тогтоон, тэдгээрийг бууруулах арга хэмжээний санал боловсруулж Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. 1.8.3.Хил, гаалийн бичиг баримт бүрдүүлэлтийг цахим хэлбэрт, үйлчилгээг цахим, нэг цонхны ГЕГ, МХЕГ, 2010 оны IV Цаг хугацаа болон зардал буурсан хэлбэрт шилжүүлж, худалдааг хөнгөвчлөх “Гааль- МҮХАҮТ улирал байна. Цахим цонх-Танхим” цахим нэг цонхны хөтөлбөрийг ГЕГ, МҮХАҮТ удирдан хэрэгжүүлнэ. 1.8.4.Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн СХЗГ, МХЕГ, 2010 оны III Стандарт, тохирлын үнэлгээний тухай хуулинд төслийг боловсруулж Засгийн МҮХАҮТ улирал нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. газар, УИХ-д оруулна. 1.8.5.Гадаад худалдааны зохицуулалтын тухай 2010 оны III Төслийг боловсруулж Засгийн хуулийн төсөл боловсруулж, батлуулна ГХЯ, МҮХАҮТ улирал газарт хүргүүлнэ 1.8.6.Гаалийн зуучлагчийн тухай хуулийн төсөл 2010 оны III Төслийг боловсруулж Засгийн СЯ, МҮХАҮТ боловсруулж, батлуулна. улирал газарт хүргүүлнэ 9
 10. 10. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 1.8.7.Хилийн боомтуудыг хөгжүүлэх Ерөнхий ГХЯ, 2010 оны эхний Төслийг боловсруулж Засгийн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. МҮХАҮТ хагас жилд газарт хүргүүлнэ 1.8.8.Гаалийн хяналтыг харилцан зөвшөөрөх, хилийн 2010 оны IV Хөрш орнуудтай хэлэлцээ хийгдсэн хамтарсан шалгалт хийх асуудлаар хөрш орнуудтай ГХЯ улирал байна. хэлэлцээ хийнэ. 1.8.9.Гадаад худалдааны бичиг баримт Бичиг баримт бүрдүүлэлтийн бүрдүүлэлтийн зардал болоод хугацааг бууруулахын зардал, хугацаа буурсан байна. үүднээс эхний ээлжинд ГЕГ, МХЕГ, СХЗГ-өөс -Засгийн газрын 2004 оны 173 2010 оны эхний гаргасан гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтын ГЕГ, МҮХАҮТ тогтоол, ЭМСайдын 2007 оны 81 хагас жилд жагсаалт, холбогдох Засгийн газрын тогтоолд тоот тушаал, ГЕГ-ын даргын 2007 өөрчлөлт оруулж шаардлагагүй бичиг баримтуудыг оны 614 тоот тушаал, МХЕГ-ын хасна. даргын 2003 оны 249 тушаал 1.8.10.Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2010 оны эхний Экспортыг дэмжих үндэсний ГХЯ, МҮХАҮТ боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлнэ. хагас жилд хөтөлбөр батлагдсан байна. 1.9. Гэрээний хэрэгжилтийн байдал 2010 2010 эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 36 Эхний 30 Шат дамжлага 32 22 Хугацаа /хоногоор/ 314 219 Зардал /нэхэмжилсэн дүнгийн хувиар/ 30.6 20.0 1.9.1.Шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлуулах, ХЗДХЯ, Маргаан шийдвэрлэх хугацаа, төрөлжсөн арбитрийг төлөвшүүлэх талаар 2010 оны III МҮХАҮТ-ын шүүхээр шийдвэрлэх иргэний холбогдох төрийн бус байгууллагаас хэрэгжүүлж буй улирал МҮА, МАОЭНХ хэргийн тоо буурна. арга хэмжээг дэмжин ажиллана. 1.9.2.Эдийн засаг, бизнесийн чиглэлийн маргааныг Арбитраар шийдвэрлүүлж байх, шийдвэрийн Холбогдох хуулийн заалтад нэмэлт хэрэгжилтийг бүрэн, цаг хугацаа алдахгүйгээр ХЗДХЯ, 2010 оны IV өөрчлөлт оруулах төслийг хангах, үйл ажиллагааг тодорхой болгох, хөнгөвчлөх МҮХАҮТ улирал боловсруулж Засгийн газарт зорилгоор холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт хүргүүлсэн байна. оруулна. 10
 11. 11. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГУУР ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ 1.9.3.Гэрээ хэлцлүүд, ялангуяа төр-хувийн хэвшлийн хоорондын гэрээ, хэлцлийн эрх зүйн үндсийг 2010 оны Төр-хувийн хэвшлийн гэрээ ТӨХ, яамдууд сайжруулах талаар төрийн бүх шатны байгууллагууд эхнээс хэлцлийн эрх зүйн үндэс сайжирна. анхааран ажиллана. 1.10. Бизнесийг татан буулгах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх 2010 он 2010 оны эцэст хүрэх зорилт Эзэлсэн байр 110 80-90 Хугацаа / жилээр/ 4.0 2.0 Зардал / хөрөнгийн хувиар/ 8.0 4.0 Нөхөлтийн хувь /зарцуулсан төгрөг тутамд ногдох мөнгөний хувиар/ / 22.0 50.0 1.10.1.Хуулийн этгээдийг татан буулгахтай холбоотой шүүх, арбитр, эвлэрүүлэн зуучлах болон хуулийн этгээдийн шилжих үйл ажиллагааг тодорхой ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны III Хуулийн этгээдийг татан буулгах болгох, хөнгөвчлөх зорилгоор Хуулийн этгээдийн МҮХАҮТ, улирал хугацаа, зардал багассан байна. бүртгэлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, МАОЭНХ Дампуурлын тухай хуульд тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. 1.10.2.Шүүгч, арбитрчдын эдийн засаг, бизнесийн Шүүгч, арбитрчдын эдийн засаг, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, сургах, дахин бизнесийн мэдлэг боловсролыг 2010 оны III сургах тогтолцоо бий болгоно. ХЗДХЯ, МҮХАҮТ дээшлүүлэх, сургах, дахин сургах улирал сургалтын хөтөлбөрүүд батлагдан хэрэгжсэн байна. Хоёр. Эрх зүйн бодлого, стандарт 2.1.Иргэн, эдийн засгийн чиглэлийн 81 хуулийг Хуулийн давхардал, зөрчлийг судалж, давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох ажлыг ХЗДХЯ , арилгах төслийг Зөвлөлөөр 2010 эхний дуусган, холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт МҮХАҮТ, хэлэлцүүлж, Засгийн газарт улирлаас оруулах санал, төслийг боловсруулж Зөвлөлөөр МАОЭНХ хүргүүлнэ. хэлэлцүүлнэ. 11
 12. 12. 2.2.Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн Хуулийн төслийг боловсруулж төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай ХЗДХЯ, Засгийн газар хүргүүлнэ. 2010 оны 2 хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан тухайн МҮХАҮТ, улирал зохицуулалтад хамрагдах этгээдийн саналыг авч МАОЭНХ тусгадаг байх талаар хуулийн төслийг боловсруулна. 2.3.Монгол Улсын сайд, агентлагийн дарга, Засаг Саналыг боловсруулж Зөвлөлөөр даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан бүх хэлэлцүүлж, холбогдох арга хэмжээг 2010 оны шийдвэрийг хянаж, хүчин төгөлдөр шийдвэрийн ХЗДХЯ, авна. эхний хагас жагсаалтыг хэвлэн нийтэд мэдээлэх, тэдгээрийн тоог МҮХАҮТ жилд 50 хүртэл хувиар багасгах талаар санал боловсруулж Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. 2.4.Бизнес, эдийн засгийн харилцааг зохицуулахад Саналыг боловсруулж зөвлөлөөр нэн шаардлагатай байгаа, яаралтай боловсруулан хэрэгжүүлж, холбогдох арга хэмжээг 2010 оны гаргах хууль тогтоомжууд болон өөрчлөн шинэчлэх ХЗДХЯ, авна. эхний хагас хуулиудын талаар төрийн болон ТББ, иргэдийн МҮХАҮТ жил санал хүсэлтийг авч хуулиудын жагсаалтыг бэлэн болгож зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 2.5.Хувийн хэвшлийн зүгээс санаачлан Аялал жуулчлалын үндэсний БОАЖЯ, 2010 эхний боловсруулсан Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж МҮХАҮТ хагас жилд үндэсний хөтөлбөрийг Засгийн газраар батлуулна. Засгийн газраар батлуулна. 2.6.АНУ, Европын Холбооны Улсуудтай чөлөөт Судалгааны тайланг зөвлөлөөр худалдааны хэлэлцээр байгуулах замаар оѐмол, ГХЯ, МҮХАҮТ, хэлэлцүүлнэ. нэхмэл бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, МАОЭНХ 2010 онд НӨАТ-аас чөлөөлөх асуудлуудыг судалж Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ. 2.7.“Органик Монгол” хөтөлбөрийг боловсруулж “Органик Монгол” хөтөлбөрийг ХХААХҮЯ, Засгийн газраар батлуулна. 2010 боловсруулан Засгийн газраар МҮХАҮТ батлуулсан байна. 2.8.Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, “Экспортын хөгжлийн стратеги”-ийн экспортын уламжлалт болон уламжлалт бус ГХЯ, МҮХАҮТ 2010-2012 төслийг боловсруулж Засгийн газар бүтээгдэхүүнүүдийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, Монгол хүргүүлнэ. 12
 13. 13. Улсын брэндийг сурталчилах экспортын хөгжлийн стратеги боловсруулж батлуулна. 2.9.Монгол Улсад Гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, Гадаад худалдаа хөнгөвчлөх олон улсын тээвэрлэлтийн сүлжээтэй нэгдэх бодлогын баримт бичиг Засгийн ГХЯ, ЗТБХБЯ, зорилгоор гадаад худалдааны ложистикийн нэгдсэн 2010 газраар батлагдан гарсан байна. МҮХАҮТ сүлжээг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгийг боловсруулж Засгийн газраар батлуулна. 2.10.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаархи ТӨХ, “Концессийн тухай хууль”-ийг МҮХАҮТ, 2010 оны эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. хэрэгжүүлэх кохион байгуулалтын МАОЭНХ эхний хагас арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 2.11.Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай СЯ, Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан эрхзүйн орчинг шинэчлэх тухай хуулийн төсөл 2010 оны III авах тухай хуулинд нэмэлт, боловсруулж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ. МҮХАҮТ, улирал өөрчлөлт оруулсан батлуулсан МАОЭНХ байна. 2.12.Мэдээллийн ил тод /эрх чөлөө/ байдлын тухай Хуулийг төслийг эцэслэн Засгийн 2010 оны II хуулийн төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлнэ. боловсруулж УИХ-д өргөн барьсан газар улирал байна. 2.13.Үнэт цаасны хадгаламжийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын үйл ажиллагааг зохицуулж 2010 оны Стандартыг төслийг боловсруулж СЗХ, ТӨХ байгаа эрх зүйн баримт бичгийг олон улсын эхний хагас батлуулах стандартад нийцүүлнэ. 2.14.Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт, ЭМЯ, МАОЭНХ, Эрүүл мэндийн тухай болон Эрүүл даатгалын тогтолцоог шинэчлэх болон тус салбарын МҮЭХ, Хувийн 2010 онд мэндийн даатгалын тухай хуульд бизнесийн орчны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлнэ. эмнэлгүүдийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. холбоо 2.15.Бизнес эрхлэх үйл ажиллагааг олон нийтэд ҮХШХ, сурталчлах, тэдгээрийн мэдлэг, мэдээллийг 2010 оны 1-3 Төлөвлөгөөг боловсруулж МАОЭНХ, дээшлүүлэх талаар арга хэмжээний төлөвлөгөө улирал зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. МҮХАҮТ боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 2.16.Бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор ТШСАА, СХЗГ, 2010 оны II Саналыг боловсруулж Засгийн 13
 14. 14. гадны дэвшилтэд стандарт нэвтрүүлэх, МХЕГ, МАОЭНХ, улирал газарт хүргүүлсэн байна. стандартуудыг шинэчлэх, шинээр боловсруулах МҮХАҮТ чиглэлээр холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж Засгийн газарт оруулна. 2.17.Аудитын байгууллагын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох, бие даасан байдлыг хангах Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 2010 оны IV зорилгоор “Аудитын тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт СЯ, МАОЭНХ төслийг боловсруулж Засгийн газарт улиралд оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж Засгийн оруулж хэлэлцүүлсэн байна. газарт оруулна. 2.18.“Хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих стратеги”- ҮХШХ, МҮХАҮТ, 2010 оны II Стратегийн төслийг боловсруулж, ийн төслийг боловсруулна. МАОЭНХ улирал Засгийн газраар батлуулна. 2.19.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 2010 оны III Хуулийн төслийг боловсруулж, УИХ- ҮХШХ, МҮХАҮТ төслийг боловсруулж УИХ-аар батлуулна. улиралд д өргөн мэдүүлсэн байна. Гурав. Санхүү, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 3.1.“Хөрөнгө оруулалт, зээлийн орчныг сайжруулах Монголбанк, Дэд хөтөлбөрийг Засгийн газраар дэд хөтөлбөр”-ийг боловсруулж Засгийн газраар ҮХШХ, МҮХАҮТ, 2010 онд батлуулсан байна. батлуулна. МАОЭНХ 3.2.СЗХ-ны 2007 оны 156 тоот “Үнэт цаасны зах Үнэт цаасны зах зээлийн хууль эрх зээлд оролцогч тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдээс зүйн орчин сайжирна. төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг шинэчлэн тогтоох” тухай тогтоолын хавсралтын 1-д үйлчилгээний хөлсний хэмжээг “Арилжааны 2010 онд I СЗХ, МҮХАҮТ гүйлгээнээс тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн улирал байгууллагуудын олсон шимтгэлийн орлогын 10 хувь” гэж заасныг өөрчилж тогтмол хэмжээтэй болгоно. 3.3.“Үндэсний тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийг дэмжих Дэд хөтөлбөрийг Засгийн газраар дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, Засгийн газраар ҮХШХ, МҮХАҮТ, 2010 онд МАОЭНХ батлуулсан байна. батлуулна. 3.4.Банк, санхүүгийн тогтолцоо, үйлчилгээг боловсронгуй болгох хүрээнд хөрөнгө оруулалт, 2010 оны II Хөгжлийн банк байгуулах эрхзүйн ҮХШХ бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, Хөгжлийн банк улирал орчин бүрдсэн байна. 14
 15. 15. байгуулах, зээлийн хүүг бууруулах, хугацааг уртасгах арга хэмжээ авна. 3.5.Олон улсын санхүүгийн зах зээлд Монгол Улсын Засгийн газрын бондыг арилжаалах, Монгол Улсын Эрх зүй, бодлогын орчин бүрдсэн Монголбанк, СЯ 2010 жишиг хүүг тогтоох, өмнө нь арилжаалсан бондын байна. эрсдэлийг удирдан, эргэн төлөлтийг гүйцэтгэнэ. 3.6.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, үнэт цаасны тусгай зөвшөөрөл, түүний татвар хураамжийг багасгах, шинэ төрлийн үнэт цаас гаргах Үнэт цаасны зах зээлийн орчинг сайжруулах, үнэт цаасны зах зээлийн бие 2010 оны II СЗХ, МҮХАҮТ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэмэгдэж, даасан мэдээллийн сүлжээ байгуулах, үнэт цаасны улирал чанар сайжирна. талаархи олон нийтийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх талаар санал боловсруулж Зөвлөлд оруулна. 3.7.Үнэт цаасны зах зээлийн хувийн хэвшил болон Үнэт цаасны зах зээлд хувийн брокер дилерийн байгууллагын хүний нөөцийг Хөрөнгийн бирж, хэвшлийн мэргэжилтэй боловсон 2010-2012 чадавхижуулах хөтөлбөрийг боловсруулж МҮХАҮТ хүчин нэмэгдэнэ хэрэгжүүлнэ. 3.8.Арьс ширний боловсруулах үйлдвэрлэлийг Байгаль орчны бохирдол багасч хөгжүүлэх “Малын түүхий эдийн сан” байгуулна. ХХААХҮЯ, шинэ техник технологи нэвтэрч арьс 2010 онд ММХНЗ ширний тогтвортой үйлдвэрлэл хөгжинө 3.9.Мал аж ахуйн гаралтай зарим түүхий эдийн Ноолуурын экспорт багасч, дотоод экспортын гаалийн татвар ногдуулах тухай хуулийн 2010 оны II үйлдвэрлэл өснө. СЯ, МҮХАҮТ 2.1 заалтыг /ноолуурын экспортын татвар 4000 улирал төгрөг/ дахин сэргээнэ. 3.10.Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих Дотоодын барилгын материалын ЗТБХБЯ, эрхзүйн орчныг сайжруулах талаар хувийн 2010 оны III үйлдвэрлэл өсч, импортын хэмжээ Барилгачдын хэвшилтэй зөвшилцөн тодорхой санал боловсруулж улирал буурна. холбоо Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. 3.11.Уул уурхайн салбарын экспортод ихээхэн саад ЭБЭХЯ, 2010 оны III Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт 15
 16. 16. болж байгаа Засгийн газрын 2007 оны 4 дүгээр МҮХАҮТ, МҮУУА улирал нэмэгдэнэ. сарын 4-ний өдрийн 88 дугаар тогтоол, Сангийн Сайд, Үйлдвэр Худалдааны Сайдын 2007 оны 5 сарын 7-ны 119/89 тоот хамтарсан тушаалуудыг хүчингүй болгож экспортлогчдын үйл ажиллагааг хялбаржуулна. 3.12.“Татварын зарим хууль болон нийгмийн Төслийг боловсруулж УИХ-д өргөн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай хууль”- СЯ, МҮХАҮТ, 2010 оны I барьсан байна. Жижиг дунд ийн төслийг дахин боловсруулж Зөвлөлөөр МАОЭНХ улирал бизнесийг дэмжиж, гарааны ижил хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн барина. нөхцөл бий болно. 3.13.Гадаад валютын болон бараа, үйлчилгээний Гадаад, дотоод худалдаа, валютын СЗХ, МАОЭНХ, төрөлжсөн биржүүдийг байгуулах асуудлыг судлаж 2010-2012 арилжаанд дэвшил гарна. МҮХАҮТ шийдвэрлэх арга хэмжээ авна. Дөрөв. Төрийн үйлчилгээг сайжруулах, хөнгөвчлөх, оновчтой болгох Хуулийн дагуу төрийн зарим чиг 4.1.Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, төрийн ЗГХЭГ, үүргийг ТББ-д шилжүүлэх бус байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг ТББ-уудтай 2010 оны III МАОЭНХ, жагсаалтыг салбар бүрээр хамтран судалж, санал боловсруулан Засгийн улирал МҮХАҮТ, МҮЭХ боловсруулж Засгийн газарт газраар батлуулна. оруулсан байна. 4.2.Шинээр байгуулагдаж буй болон татан буугдаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийг ТББ-д ТШСАА, УБЕГ, 2010 оны IV Санал боловсруулж Зөвлөлөөр шилжүүлэх асуудлыг судалж, санал боловсруулж МҮХАҮТ улирал хэлэлцүүлсэн байна. Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. Оролцогч талуудаар хэлэлцүүл- 4.3.Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахтай холбоотой сэний дүнд шаардлагагүй дүрэм, дүрэм, журам, зааврыг цэгцлэх, 50 хүртэл хувиар Холбогдох яамд, 2010 оны IV журмын тоо, түүнээс үүдсэн цөөлөх үйл ажиллагааг төрийн байгууллагууд хувийн МҮХАҮТ улирал үйлчилгээний шат дамжлагын тоо хэвшил, төрийн бус байгууллагуудын цөөрнө. Цөөрсөн дүрэм журам, шат оролцоотойгоор төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ. дамжлагын тоогоор хэмжинэ. 16
 17. 17. 4.4.Эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурласан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх замаар хяналт, шалгалтын МХЕГ, МҮХАҮТ, 2010 оны III Төрийн дарамт шахалт, бизнесийн үйл ажиллагааг ил тод, тодорхой болгож, давхардал, МАОЭНХ улирал үргүй зардал буурна. давтамжуудыг 50 хүртэл хувиар цөөлнө. 4.5.Хяналт шалгалтыг шалгуулагчид ойлгомжтой, ил 2010 он III тод, хараат бусаар хэрэгжүүлэх бололцоог МХЕГ, улирал “Хяналтын хуудас”-ыг үйл бүрдүүлэх зорилгоор “Check list” буюу “Хяналтын МАОЭНХ 40.5 сая ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байна. хуудас”-ыг хяналт шалгалтад нэвтрүүлнэ. төгрөг 4.6.Гадаад худалдаа эрхлэгчдийн бизнесийн зардлыг нэмэгдүүлж цаг хугацаа алдагдуулж буй 2010 оны Гадаад худалдааны бичиг баримт “Импортын мэдүүлэг” “Худалдан борлуулах МХЕГ, эхний бүрдүүлэлт цөөрч цаг, зардал зөвшөөрөл” зэрэг бичиг баримтуудыг зогсоох МҮХАҮТ улирлаас хэмнэгдэнэ үүднээс холбогдох эрх зүйн актуудад өөрчлөлт оруулна. 4.7.Засгийн газрын 2003 оны 222 дугаар тогтоолын дагуу “Тохирлын гэрчилгээ”-г заавал авдаг журмыг сайн дурын болгох, Засгийн газрын 2005 оны 127 СХЗГ, тоот тогтоолоор баталсан Тохирлын бараанд заавал 2010 эхний Бизнесийн зардал буурч цаг хугацаа МҮХАҮТ, хамрагдах бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний улирал хэмнэгдэнэ МАОЭНХ жагсаалтыг шинэчлэн цөөрүүлэх замаар бизнесийн орчинг сайжруулж зардал чирэгдэл, хүнд суртлыг багасгана. 4.8.Олон улсын жишгийн дагуу хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн импортлоход тусгай зөвшөөрөл авч Эм. эмнэлгийн хэрэгслийн импорт, 2010 эхний буйг хүчингүй болгох талаар холбогдох хуульд ЭМЯ, МҮХАҮТ түүнтэй холбоотой хууль эрх зүйн хагас жилд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл орчин сайжирна боловсруулж Засгийн газарт оруулна. 4.9.Засгийн газраас аливаа байгууллага /яамд, 2010 оны II Төрийн байгууллагуудын шинэтгэл агентлагууд, хот, аймгууд/ эдийн засаг, зах зээлийн Ерөнхий сайдын улирлаас хийгдэж үйлчилгээний чанар зохицуулалт хийхдээ “хамгийн сүүлд төр зохицуулах” зөвлөхүүд эхлэн сайжирна. зарчим буюу 17
 18. 18. а/ зах зээл өөрөө зохицуулах механизмыг нэн түрүүнд авч үзэх б/ тодорхой сектор, дэд сектор, зах зээлд ТББ-ууд куази /quazi/ буюу бараг зохицуулалт хийх нөхцөл боломжийг бий болгох талаар Засгийн газрын гишүүд, Засаг дарга нарт чиг үүрэг өгнө. Зөвшөөрөл авах үед гарах зардал, 4.10.Тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах баримт МШХХТГ, 2010 оны IV цаг хугацааг хэмнэнэ. Онлайн бичиг бичгийн бүрдүүлэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх МҮХАҮТ улирал баримт бүрдүүлэгчдийн тоо “Цахим нэг цонх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. хэмжинэ. 4.11.Гаалийн тарифын тухай хуулийн 10.5 зааснаар импортоор оруулсан барааны НӨАТ-ыг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдрөөр тооцон авч байгаа Импортлогчдод учирдаг нэг том ГЕГ, МҮХАҮТ 2010 онд журмыг өөрчилж бүтээгдэхүүнээ борлуулсны дараа дарамт алга болно төлдөг болгох талаар санал боловсруулж Зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. 4.12.Импортын барааны үнэлгээг хэлцлийн үнийн аргаар хийж байх талаар Гаалийн тарифын тухай Гаалийн үнэлгээний нэгдсэн хуулийн 4 бүлгийн 10.1 заалтыг баримтлан 2010 эхний аргачлалыг хэрэглэдэг болж ГЕГ, МҮХАҮТ ажиллахыг гаалийн бүх байгууллагууд, байцаагч улирлаас бизнесийнхэний цаг, зардал нарт үүрэг өгч зөрчсөн ажилтнуудад хариуцлага хэмнэгдэнэ. тооцдог тогтолцоог нэвтрүүлнэ. 4.13.Бизнесийн глобал хэл болсон зураасан кодыг худалдааг хөнгөвчлөх, бүртгэлийн төгөлдөршүүлэх зорилгоор нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд болон ГХЯ, 2010 он III Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар эрүүл мэндийн салбарт бүрэн хэрэглэх талаар МҮХАҮТ улирал бүрэн мэдээлэлтэй болно. Засгийн газрын холбогдох яамд, агентлагууд бодлогын болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 4.14.Ногоон эдийн засаг, ногоон бизнесийг хөгжүүлэх 2010 оны БОАЖЯ, Олон улсын тавцан дахь Монгол чиглэлээр “Монгол Улс: Хүрэн эдийн засгаас ногоон эхний хагас МҮХАҮТ Улсын нэр хүнд дээшилнэ. эдийн засагт” гэсэн нэртэй дэд хөтөлбөр жилд 18
 19. 19. боловсруулж, олон улсын байгууллагуудын багтаан дэмжлэгийг авч хэрэгжүүлнэ. БҮЛЭГ II. Бизнесийн орчны макро түвшиний тогтвортой байдлыг хангах, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт, арга хэмжээ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ Нэг. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах 1.1.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Хуулийн төслийг эцэслэн 2010 оны Тогтворжуулалтын сангийн тухай хуулийн төслийг СЯ боловсруулж УИХ-д өргөн II улирал нээлттэй хэлэлцүүлж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ. барьсан байна. Төсвийн тухай хуулийн 1.2.Засгийн газрын төсөв зарцуулах зарим эрх мэдлийг холбогдох заалтад орох орон нутагт шилжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. 2010 оны СЯ, ҮХШХ нэмэлт, өөрчлөлтийг II улирал боловсруулж, УИХ-д өргөн барьсан байна. Хоёр . Дэд бүтэц 2.1.Ашигт малтмалын олборлолт, нүүрсний экспортын хэмжээ нэмэгдэж, стратегийн ач холбогдолтой томоохон орд газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай ГХЯ, СЯ, Гадаад худалдаа, хөрөнгө холбогдуулан ачаа болон зорчигчдын хөдөлгөөний 2010 оны ЗТБХБЯ, оруулалтыг нэмэгдүүлсэн урсгалыг төрөлжүүлэн саадгүй нэвтрэх боломжтой олон III улирал ЭБЭХЯ байна. улсын жишигт нийцсэн хилийн боомтыг бүс нутгийн дэд бүтэц, хот байгуулалтын төлөвлөлттэй нь уялдуулан барьж байгуулна. 2.2.Төмөр замын сүлжээг хөгжүүлэх цогц бодлого, Төмөр замын сүлжээг 2010 оны ЗТБХБЯ хөгжүүлэх цогц бодлого, үндэсний хөтөлбөр боловсруулж Засгийн газар, Улсын II улирал үндэсний хөтөлбөр батлагдан 19
 20. 20. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦАХ ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХУГАЦАА, БАЙГУУЛЛАГА ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ЗАРДАЛ Их Хурлаар хэлэлцүүлэх, Үндэсний аюулгүй байдлын гарсан байна. зөвлөлд танилцуулна. 2.3.“Улаанбаатар хотын автозамын шинэчлэл”, “Олон улс, улсын болон орон нутгийн чанартай автозам барих”, “Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн Төслүүдийн ТЭЗҮ хурдны зам” төслүүдийг төр хувийн хэвшлийн 2010 оноос боловсрогдон Засгийн газарт ЗТБХБЯ түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэх боломж бололцоог эхлэн танилцуулагдсан байна. судлах, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх арга хэмжээ авна. 2.4.Бүрэн хааны фосфоритын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай холбогдсон үүрэг бүхий ажлын Санал, дүгнэлтийг хэсгийг байгуулж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй 2009-2010 оны боловсруулж Засгийн газар, ЭБЭХЯ яриа хэлэлцээ хийх, энэ талаархи санал, дүгнэлтийг II улирал Үндэсний аюулгүй байдлын Засгийн газар, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд зөвлөлд танилцуулсан байна. танилцуулна. 2.5.Оюутолгой ордыг ашиглах үйл ажиллагааг эхлүүлэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай холбогдсон арга ЭБЭХЯ, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 2010-2012 хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нь зохих хууль тогтоомжид СЯ хэрэгжиж эхэлнэ. заасны дагуу дэмжлэг үзүүлж, хяналт тавина. “Эрчим хүчний тавдугаар 2.6.“Эрчим хүчний тавдугаар станц”-ыг барих бэлтгэлийг ЭБЭХЯ 2010-2012 он станц”-ыг байгуулах ТЭЗҮ-ийг бүрэн хангаж, барилгын ажлыг эхлүүлнэ. 300 сая ам. дол боловсруулж Засгийн газарт танилцуулсан байна. 2.7.Завхан, Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний байнгын найдвартай эх үүсвэртэй болгох асуудлыг шийдвэрлэх, ЭБЭХЯ 2010 оноос ТЭЗҮ-ийг боловсруулж Засгийн түүний дотор Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэж эхлэн газарт танилцуулсан байна. цахилгаан станц барих ажлыг эхлүүлнэ. 20

×