Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2009 onii tailan

2,549 views

Published on

 • Login to see the comments

2009 onii tailan

 1. 1. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны 2009 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилт <br />
 2. 2. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:ЭВЛЭЛДЭЕ-НЭГДЭЕ-ХӨГЖЬЕ<br />
 3. 3. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны 2009 онд 10 үндсэн зорилтын хүрээнд 49 ажлыг хийхээр төлөвлөж, биелэлт “хангалттай” гэж дүгнэлээ. <br />2009 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: “Хороодын үйл ажиллагааг дэмжье”<br />
 4. 4. 1-р зорилт. Салбарын холбооны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, дотоод ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд:<br />Салбарын ҮЭ-ийн холбооны 2008 оны ажлын тайлан, татвар, НД, МҮЭ, ОУБ-ын тооцоо, санхүүгийн тайлан, ҮЭ-ийн хороодын ажлын болон санхүүгийн тайлан, нэрчилсэн бүртгэл, өмнөх оны тогтоол, шийдвэрүүдийг үдэж, цэгцэлсэн. <br />Салбарын ээлжит бус VII бага хурлын тухай мэдээллийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан<br />2009 оны төсөв, төлөвлөгөө, холбооны шагналын болон сонгуультануудад урамшуулал олгох журам, ҮНҮЭХ-дын ажил дүгнэх журам, дүгнэх үзүүлэлтийг боловсруулж тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлсэн<br />Ажлын албаны гишүүдийн ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийг нарийвчлан боловсруулж, долоо хоног бүр холбооны даргаас хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, сар бүр үр дүнг тооцон үйл ажиллагаагаа жигдрүүлсэн.<br />Салбарын ҮЭ-ийн холбоооны www.metuf.mn вэб сайтыг шинээр бүтээлгэж, мэргэжлийн хүнээр мэдээ мэдээллийн тогтмол шинэчлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа ба салбарын мэдээллийн товхимолыг хагас жилээр багцлан эмхэтгэн А3 хэмжээтэйгээр хэвлүүлэн хот хөдөөгийн ЭМБ-уудад 300 ширхэгийг тарааж, МҮЭХ-ны төв хэвлэл Хөдөлмөр сонинтой хамтран ажиллаж цаг үеийн мэдээллийг тогтмол нийтлүүлж ажилласан.<br />
 5. 5. Холбооны улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, санхүүгийн тамга тэмдгийг шинэчилсэн.<br />Холбооны ажлын албаны ажиллах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, хуучирч эвдэрсэн эд хөрөнгийг зохих журмын дагуу акталж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, албан конторын албан тавилга хэрэгслийг тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр худалдан авч, ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг сайжруулсан.<br />ҮЭ-ийн сонгуультан, гишүүдийн дунд явуулах сургалтыг МҮЭХ-ны сургалт арга зүйн төвтэй хамтран жилийн турш тасралтгүй зохион байгуулсан.<br />Мэргэжил үйлдвэрлэлийн ҮЭ-ийн холбоодууд тусгай хөтөлбөрийн дагуу хойд бүсийн 4 аймагт (Сэлэнгэ, Дархан, Булган, Орхон) ажиллаж, аймгийн ЭМГ, НЭ, ИТХ, ЗД нарт холбогдох асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар санал тавьж, АҮЭХ-той хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Мөн Архангай, Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг болон зарим сумын эмнэлэгийн ҮЭ-ийн гишүүд, сонгуультнуудтай уулзаж салбарын холбооны бодлого, үйл ажиллагааг сурталчилж, өнгөрсөн онд орон нутгийн нийт 11 эрүүл мэндийн байгууллагын (нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг, сумын эмнэлэг,эрүүл мэндийн газар г.м) 230 гаруй гишүүдтэй уулзалт хийсэн.<br />Нийслэл Улаанбаатар хотын ҮЭ-ийн холбоо, Монголын боловсрол шинжлэх ухааны ҮЭ-ийн холбоодтой хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурав.<br />
 6. 6. Мэргэжил үйлдвэрлэлийн ҮЭ-ийн холбоодууд тусгай хөтөлбөрийн дагуу хойд бүсийн аймгуудад<br />Орхон аймгийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нартай уулзав<br />4-н Аймгийн ҮЭХ-той хамтран ажиллах гэрээ байгуулав<br />
 7. 7. 2-р зорилт. Үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхийг баталгаажуулах, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх хүрээнд:<br />ҮЭ-ийн хороодод гишүүний шинэ батлах шинэчлэх талаар семинар өгч, батлах шинэчлэх аргачлал, нэрчилсэн бүртгэлийн шинэчилсэн загварыг хороодод тарааж, батлахжилт 87% (26) байгаагаас, батлах захиалж авсан хэдий ч баталгаажуулаагүй 19 хороо, огт батлах захиалж аваагүй5хороо (ШКТЭ, НКС, ГССҮТ, ЭНЭШТ, ЦССТ) байна. ҮЭХ-ын батлахжилтын явц хангалтгүй байгаа нь салбарын холбоонд гишүүдийн нэрчилсэн бүртгэл нэгтгэгдэх ажил удаашралтай байна. Цаашид МҮЭХ гишүүнчлэлийн цахим бүртгэл нэвтрүүлж байгаа учир батлахжих ажлыг ҮЭХ-дууд түргэвчлэх шаардлагатай байгааг анхаарах хэрэгтэй байна.<br />Салбарын ҮЭ-үүдийн холбоонооны ажлын албанаас 2009 онд ҮЭ-ийн одоо байгаа гишүүдийг тогтоон барих, анхан шатны хороодын үйл ажиллагааг дэмжих, тодорхой шалтгаануудын улмаас үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалд орсон ҮЭ-ийн хороодын үйл ажиллагааг сэргээхэд гол анхаарлаа хандуулан ажилласан.<br />Тус холбоонд татвар төлдөг гишүүдийн тоог өмнөх оны мөн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1404 болж өссөн.<br />
 8. 8. Салбарын ҮЭ-ийн холбооны 2009 оны гишүүнчлэлийн судалгааг үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодоос ирүүлсэн дотоод ажлын мэдээг нэгтгэхэд өнгөрсөн оны XII/15-ны байдлаар шинээр 136 гишүүн элссэн байгаа нь салбарын болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын эрчимжиж байгаатай шууд холбоотой юм. <br />ҮНҮЭ-ийн хороодын хуучин улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинэчлэх материалыг 6 (СЭТҮТ,ЯТТ,СБЭМН,БЗДНЭ, Оргил рашаан сувилал, ШЭНЭСТ)хорооноос авч, УБЕГ-т хүргүүлж, гэрчилгээг шинэчилсэн.<br /> ГССҮТ, ХӨСҮТ, ХСҮТ, АӨСҮТ, ЭНЭШТ, ЦССҮТ г.м Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ байхгүй болон хуучин гэрчилгээтэй холбоотой зөрчил гарах хандлагатай байгаа учир цаашид ҮЭ-ийн хороодууд холбогдох материалаа ойрын хугацаанд бүрдүүлж, гэрчигээгээ шинэчлэх хэрэгтэй байна. <br />МҮЭ-ийн холбооны ерөнхийлөгч С.Ганбаатартай хамтран УКТЭ, Оргил рашаан сувиллын ҮЭ-ийн гишүүдтэй уулзалт хийж МҮЭ-ийн болон Салбарын ҮЭ-ийн холбооны бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулсан.<br />
 9. 9. 3-р зорилт. Санхүүгийн хүчин чадлыг бэхжүүлэхийн тулд татварын төвлөрүүлэлтэнд хяналт тавих, гишүүдэд үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлэх хүрээнд:<br />Салбарын ҮЭ-үүдийн холбооны гишүүдэд сувиллын хөнгөлөлт үзүүлэх журмыг шинэчлэн баталсан. Сувиллын хөнгөлөлтөнд 19 хорооны 155 гишүүд хамрагдаж, нийт 2205,0₮ зарцуулсан.<br />Дүрмийн дагуу ҮНҮЭХ-доос төвлөрүүлэх татварыг 100% төвлөрүүлж нийт орлого 48,4 сая, нийт зарлага 43,9 сая төгрөг байгаагаас XII/31-ны байдлаар мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 11,0 сая төгрөг тус тус байна. 2008 оны татварын тооцоотой 11 хорооноос 7 хороо (УКТЭ, УКIIЭ, ЦССТ, ЧДЭМН, БЗДЭМН, БЗДНЭ, ШЭНЭСТ) 3,4 сая төгрөгийн татварыгнэмж төвлөрүүлсэн нь холбооны санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулахад нөлөөлсөн. Мөн өнгөрсөн оны татварын өртэй СХДЭМН, ХУДЭМН, Ачтан элит болон орон нутгийн ҮЭ-ийн хороодууд байна. <br />Салбарын ҮЭ-ийн холбооны санхүүгийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт хийлгэх хүсэлт гаргасны дагуу 2009 оны эхний 8 сарын баримтанд холбооны хянан шалгах комиссоор шалгуулж, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар зарим зохион байгуулалтын ажлууд хийсэн. <br />3-н үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын 2008 оны санхүүгийн баримтанд холбооны нягтлан бодогч шалгалт хийж, төсөв, төлөвлөгөө боловсруулах болон санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг ҮЭ-ийн хорооны дарга, нягтлан бодогч нарт өгсөн. Цаашид холбооны хянан шалгах комисс болон ажлын алба 2010 онд багтаан бүх хороодын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хуваарь гарган үзлэг шалгалт хийж, арга зүйн зөвлөгөө семинар сургалт хийхээр төлөвлөж байна.<br />ҮЭ-ийн хороон дарга нарт зориулансанхүүгийн анхан шатны маягтыг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж байна.<br />
 10. 10. 4-р зорилт. Цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгохын төлөө тууштай тэмцэх, үндэслэлтэй санал оруулах хүрээнд<br />Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдад нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд хамаарах албан тушаалын жагсаалтыг ҮЭ-ийн хороодоос ирүүлсэн саналыг нэгтгэн хүргүүлсэн ба салбарын хэмжээнд үр дүнгийн урамшуулал, харьцаа хандлагын нэмэгдэл олгох санал, үндэслэлийг боловсруулж ЭМЯ-нд албан тоотоор хүргүүлсэн.<br />
 11. 11. Үндсэн цалин хөлсийг 74% (25) нь ЗГ-аас тогтоосон доод жишгээр олгодог бол 26% (6) нь нэмэгдүүлэн олгодог<br />2.Цалин хөлсний талаар хот хөдөөгийн 31 байгууллагад хийсэн судалгаанаас:<br />
 12. 12. Судалгаанд оролцсон 31 байгууллагаас ажилтнуудад <br />Үр дүнгийн урамшуулал 29%(8) 10-30 хувь<br />Ур чадварын нэмэгдэл 19,3%(6) 5-25 хувь<br />Харьцаа хандлагын нэмэгдэл 16,1 %(5) 10,0-50,0<br />Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл 29%(9) 0,5%-иар нэмэгдүүлж<br />Унаа хоолны хөнгөлөлт 93,5(29) 4,4-79,0 <br />Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийн нэмэгдэл 2,0-25,0 төгрөг байгаа нь байгууллага бүр өөрсдийн нөөц бололцоогоороо хамтын гэрээнд тусган ажиллагсадын нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, урамшуулал, унаа хоолны хөнгөлөлтийг нэмэгдүүлэх замаар цалин хөлсийг нь нэмэгдүүлэхийг эрмэлздэг байна. Гэсэн ч эдгээр нь байгууллагуудад олгож буй нэмэгдлүүд харилцан адилгүй, зарим байгууллага олгодоггүй зэрэг ялгаатай байгаа нь ажиллагсадын сэтгэл ханамж, хөдөлмөрийн бүтээмжинд сөргөөр нөлөөлж болохоор байна. <br />Төсөв мөнгө хүрэлцээгүй байгууллагууд зөвхөн унаа хоол, мэргэжлийн зэрэг, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийн нэмэгдлийг олгодог ба бусад төрлийн нэмэгдэл, урамшуулал огт олгодоггүй нь цаашид салбарын хэмжээнд анхаарах чухал асуудлуудын нэг болж байна.<br />
 13. 13. 3. Цалин хөлсний бодолт, олголтын байдалд хяналт тавьж гарсан зөрчил, гомдол маргааныг арилгаж, шийдвэрлэх асуудлаар:<br />ЗГ-аас дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралаас гарах хамгийн зохистой зөв арга замыг сонгож хэрэгжүүлэхийн оронд төрийн албан хаагчдын цалинг 20-30 хувиар бууруулахаар төсвийн тодотголд тугахаар төлөвлөсөнтэй холбогдуулан УИХ, ЗГ, ЭМЯ, төсвийн байнгийн хороодод 2 удаагийн шаардлага хүргүүлж, МУ-ын ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр, УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл, Ерөнхий сайд С.Баяр нартай хийсэн уулзалт хийсэн.<br />2009 оны төсвийн тодотголоор цалингийн сан 3% хасагдсантай холбогдуулан ажиллагсадын нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, урамшууллын хэмжээг хасаж, бууруулсантай холбогдуулан ЭМС-ын 1а/3048 тоот албан даалгавар гаргуулсны үр дүнд хот хөдөөгийн 11 байгууллага буцаан олгож байна. <br />Одоогоор хот хөдөөгийн 5 эрүүл мэндийн байгууллага төсөв хүрэлцэхгүйгээс хамтын гэрээнд тусгагдсан зарим нэмэгдэл, урамшууллаа өгч чадахгүй байна. (БГДЭМН, СХДЭМН, ЧДЭМН, Баян-Өлгий, Орхон аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд)<br />
 14. 14. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар судалж, түүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар: <br />Хот хөдөөгийн байгууллагын 455 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудаас авсан судалгаанаас үзэхэд сард гар дээрээ авч байгаа дундаж цалин 223529 төгрөг байна. Судалгаанд хамрагдсан эмч ажилтнуудын 70,1% нь цалин хөлсийг 50-100% нэмэгдүүлэх шаардагатай гэж үзсэн байна. Цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, орон сууц, гэр, хашаа, байшин газар олгох зэрэг саналуудыг ихээр тавьсан байна. <br />5-р зорилт. Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын нийгмийн гол тулгамдсан асуудлуудад чиглэсэн үйл ажиллагааявуулах хүрээнд:<br />
 15. 15. 4000 айлын орон сууц дэд хөтөлбөрийн хүрээнд<br />Төрийн албан хаагч, иргэдэд олгох 4000 айлын орон сууц дэд хөтөлбөр хэрэгжихтэй холбогдуулан салбарын ҮЭ-ийн холбооноос санал санаачлага гарган УИХ, ЗГ- т удаа дараа санал шаардлага хүргүүлж, өдрийн сонинд нийтлүүлж, 4000 айлын орон сууцыг төрийн албан хаагч болон иргэдэд урт хугацааны зээлээр олгох шийдвэр ЗГ гарган улмаар хэрэгжилтийн шатанд Сангийн яам удаашралтай ажиллаж байсан учир тус яаманд албан бичиг хүргүүлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн. <br />Мөн энэ хугацаанд Орон Сууц Санхүүжилтийн Корпорацтай албан болон албан бус шугамаар 4 удаагийн уулзалт хийж мэдээлэл авч, санал солилцож гишүүдэд үнэн зөв бодит мэдээллийг албаны хүмүүсээр өгүүлэхээр хамтарсан семинар хийхээр тохирсон.<br />Дээрх санал шаардлагуудад Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсадын дундаж цалин 250.000-300,000 төгрөг, өрхийн орлого 600.000-650,000 гэдгийг харгалзан үзэж, төрийн байгууллага бүрт нийт ажилчдынх нь тооноос хамааран орон сууцыг хуваарилан квот тогтоох, урьдчилгаа төлбөр, зээлийн хүү, төлөх хугацаа, нэг метр квадратын үнэ болон тэд өөрсдөө сонголт хийх боломжийг бүрдүүлж, зээл олгохдоо ямар нэгэн шат дамжлагагүйгээр шууд моргейжийн гэрээгээр тус асуудлыг хариуцсан төрийн байгууллагаар хариуцуулан хэрэгжүүлэх тухай дурдсан ба журмын төслийг боловсруулахад оролцож ажиллаж үр дүнд хүрсэн. <br />Эрүүл мэндийн салбараас 679 төрийн албан хаагч орон сууцны зээлд хамрагдаж, ЭМЯ-ны ажлын хэсэгт орж, нийт ажилчдын хурлаар хэлэлцүүлэн, дээрх ажлын явц, үйл ажиллагаа, хэрэгжилтэнд ҮЭ-ийн төлөөлөл болон ажилтны төлөөллийг оролцоог бүрэн хангаж, шударга, ил тод нээлттэй байх талаар санал оруулж, квотын талаар хороодод мэдээлсэн.<br />
 16. 16. 6-р зорилт. Хамтын хэлэлцээрийг шинэ түвшинд хийх хүрээнд:<br />Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаатай III/03-ны өдөр уулзалт хийж, ҮНҮЭХ-доос ирүүлсэн саналыг үндэслэн хамтын хэлэлцээр байгуулах талаар зөвшилцөж, ЭМЯ, МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны хооронд 2009-2010 оны хамтын хамтын хэлэлцээрийг 4 сарын 20-ны байгуулсан. (4 бүлэг, шинэлэг заалт бүхий 31 заалтыг тусгасан)<br />Салбарын хэлэлцээрт талуудын тохиролцсоны дагуу 2009 оны сүүлийн хагаст хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг талууд хамтран баталж ажилласан ба төлөвлөгөөний дагуу салбарын ҮЭ-ийн холбооноос хийсэн ажлын биелэлт 80% гэж дүгнэсэн хэдий ч ЭМЯ хамтарсан ажлын төлөвлөгөөг оройтож баталсан, хугацаа хожимдуулсан, хариуцсан ажлын биеэлэлт хангалтгүй, удаан, хойрго, хариуцлагагүй хандаж байгаад ажлын хэсэг шүүмжлэлтэй хандаж, хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд салбарын яаманд Шаардлага хүргүүлж ажилласан. <br />Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Хамтын хэлэлцээр хэрэгжүүлэх тухай” сайдын 2009.10.06-ны өдрийн 1а/3048 тоот албан даалгавар гаргуулан үр дүнд тодорхой үр дүнд хүрсэн ч цаашид ҮЭ-ийн хороодууд хэрэгжилтийг хангуулахад санал санаачлагатай ажиллах хэрэгтэй байна.<br />“Ýрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах” ЭМС-ын 2009 оны 435 тоотын байгууллагын ил тод байдлыг илтгэх үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 6-д “Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд ҮЭ-ийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа байдал, хамтын гэрээний биелэлт” гэсэн үзүүлэлтийг тусгуулан хэрэгжүүлж эхэлсэн. <br />Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсадын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр шинээр батлагдсаж, байгууллагуудын төсвийн тодорхой хувийг ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах гэх мэт асуудлууд тусгагдсан. <br />Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас хэмнэгдсэн төсвийг салбарын ажиллагсадын цалин, урамшуулал зарцуулах талаар УИХ, ЗГ, СЯ-нд санал, шаардлага хүргүүлсэн<br />
 17. 17.
 18. 18. “Нийслэлийн хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хороо”-ны бүрэлдэхүүнд салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөллийг оруулах хүсэлт гаргаж, шийдвэрлэсэн.<br />2009 онд бүх анхан шатны ҮЭХ-ын үйл ажиллагаа, хамтын гэрээ, түүний хэрэгжилтийн талаар заавар зөвлөгөө өгч ажилласан ба 2 байгууллага тодорхой шалтгааны улмаас хамтын гэрээ байгуулаагүй байна.<br />Хот хөдөөгийн 22 эрүүл мэндийн байгууллагад хөдөлмөрийн маргаан гарснаас шүүхээр шийдвэрлэгдсэн-6, ХМШЗСХороонд-2 ажилтан хандаж үндэслэлгүй ажлаас халагдсан нь тогтоогдож ажилдаа эргэн орсон байна.<br /> 7-р зорилт. Гишүүдийн ажлын байрны баталгааг хангах, ажлын байрны дарамт шахалт, байгууллага дээр гарч буй хөдөлмөрийн харилцааны зөрчлүүдийг арилгах хүрээнд:<br />
 19. 19. ҮЭ-ийн үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодын дарга, сонгуультнуудад 4 удаагийн сургалт, семинарт зохион байгуулан давхардсан тоогоор хот хөдөөгийн 102 сонгуульт ажилтнууд хамрагдсан.Үүнд: <br />- Анхан шатны хороодод “2009 оны үйл ажиллагааны чиглэл, мэдээлэл” өгөх семинар III/13-ний өдөр <br /> -“ҮЭ ба мотиваци” сургалтыг МҮЭХ-ны Сургалт арга зүйн төвтэй хамтран зохон байгуулсан. IV/30-ний өдөр<br />- “Эрүүл мэндийн салбар дахь хөдөлмөрийн харилцаан дахь тулгамдсан асуудал ба жендерийн тэгш эрх” сэдэвт 3 өдрийн сургалыг PSI ОУ-ын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр ААХҮЭХ-той хамтран зохион байгуулж хот хөдөөгийн нийт 44 эмнэлгийн мэргэжилтэн сонгуультныг хамрууллаа. V/21-23-ны өдөр<br />- “Манай хороо-Бидний үйлдвэрчин” сэдэвт ҮЭ-ийн хороодын дарга нарт зориулсан туршлага солилцох уулзалт семинар VI/05-06-ны өдөр<br />8-р зорилт. Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороодын үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд:<br />
 20. 20. Сонгуультнуудын сургалт<br />
 21. 21. “Эрүүл мэндийн салбар дахь хөдөлмөрийн харилцаан дахь тулгамдсан асуудал ба жендерийн тэгш эрх” сургалт<br />
 22. 22. Хөдөлмөрийн харилцаа болон бусад хууль эрх зүйн холбогдолтой сургалтанд ҮЭ-ийн 275 гишүүдийг хамруулсан.Үүнд:<br />ҮЭ-үүдийн өдрүүдийг тохиолдуулан “ҮЭ дэх жендерийн тэгш байдал ба залуучууд” сэдэвт уулзалт ярилцлагыг салбарын 150 ҮЭ-ийн залуу гишүүдийг хамруулсан. Хөдөлмөрийн харилцаан дахь тулгамдсан асуудал ба тэдгээрийг шийдвэрлэхэд ҮЭ-ийн гишүүн залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх тэдний эрэлт хэрэгцээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх саналыг хэлэлцэж, ҮЭ-ийн үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороо, залуучуудын хэсгүүд, залуу гишүүдэд хандаж уриалга гаргасан. <br />Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодоос гаргасан санал хүсэлтийг СХДНЭ, ХУДЭМН, ЯТТ, Нялхсын клиник сувилал, Монсам тариурын үйлдвэр зэрэг байгууллагуудын 125 гишүүд, идэвхтнүүдэд “ҮЭ-ийн идэвхтэн, сонгуультнуудын ур чадвар”, “ҮЭ-ийн гишүүдийн эрх зүйн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр баримталж буй бодлого, чиглэл”, ” Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд түүнд шинжилгээ хийх”, “Хөдөлмөрийн хамтын маргаан”,”ҮЭ-ийн гишүүнээр элссэний ач холбогдол” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан. <br /> Мөн гишүүдийн англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Goldon bridge” боловсролын төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажилласнаар ҮЭ-ийн 100 гаруй гишүүнд хөнгөлөлтийн ваучер олгож англи хэлний 1 жилийн сургалтанд 70%-ийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулж байна.<br />8-р зорилт. Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороодын үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд:<br />
 23. 23. “ҮЭ дэх жендерийн тэгш байдал ба залуучууд” уулзалт ярилцлага<br />Нээлтийн ажиллагаа<br />Сургалтын явц<br />
 24. 24. Байгууллагуудад болсон сургалтууд<br />Монсам нэг удаагийн зүү танриурын эмнэлэг<br />Хан-Уул ЭМНэгдэл<br />
 25. 25. 8-р зорилт. Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороодын үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд:<br />ҮНҮЭХ-дын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор байгууллагын захиргаанд ҮЭ-ийн ажиллах нөхцлийг (ажлын өрөө, компьютер) сайжруулах, удирдлагын багийн бүрэлдэхүүнд оруулах, санхүү эдийн засгийн хямралаар далимдуулан ажилтнуудын цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, урамшууллын хэмжээг бууруулахгүй байх талаар албан тоот хүргүүлсэн.<br />ҮЭ-ийн хороодын дарга нарын ажил үйлсийг сурталчлах зорилгоор “Манай хороо-Бидний үйлдвэрчин” сэдэвт туршлага солилцох уулзалт семинар зохион байгуулж, ХӨСҮТ-ийн ҮЭХ-ны дарга С.Отгончимэг, УКТЭ-ийн ҮЭХ-ны тэргүүлэгч М.Энхтуяа, ХУДНЭ-ийн ҮЭХ-ны дарга Р.Энхтуяа нар ҮЭ-ийн хорооныхоо ажлын туршлагаа солилцсон.<br />ҮНҮЭХ-дын дарга, нягтлан нарт олгодог урамшууллын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор журмыг шинэчлэн тогтоож мөрдөж байна. <br />Тодорхой шалтгааны улмаас ҮЭ-ийн хорооны ажил нь зогсонг байдалд байсан ЭНЭШТ, НКС-ын ҮЭ-ийн хорооны үйл ажиллагааг сэргээх зорилгоор ажилтнуудад Сургалт арга зүйн төв, Хуульч өмгөөлөгчдийн багтай хамтран 1 өдрийн сургалт зохион байгуулж, 2-3 удаа очиж, гишүүд сонгуультнуудтай уулзсан. <br />Хороодын дарга нарын ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор өдөр тумын ажилд шаардлагатай (хөдөлмөрийн тухай хууль, санхүүгийн тайлангийн маягт, батлах шинэчлэх аргачлал, нэрчилсэн бүртгэл, гишүүд сонгуультны шагнал, урамшууллын журам ) зэргийг хавтаслан бүх хороодод<br />
 26. 26. 8-р зорилт. Үйлдвэрчний Эвлэлийн хороодын үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд:<br />БГХӨЭСТ-ийн удирдах ажилтнуудтай уулзаж, татварыг бэлэн бусаар хураах тухай албан тоот хүргүүлж, санхүүгийн программд шинэчлэл хийхэд шаардлагатай 150,0 төгрөгийн зээл олгож, ҮЭ-ийн хорооны үйл ажиллагааг сэргээсэн. <br />Хороодын ажлыг журам, үзүүлэлтийг боловсруулан, батлуулж, шинэ жилийн баярын нэгдсэн арга хэмжээг ҮНҮЭХ-дын дарга, тэргүүлэгч, идэвхтэн гишүүдийн хүрээнд анх удаа тэмдэглэсэн. Үүнд: <br />СЭМҮТ- 61,5 оноогоор “Оны шилдэг ҮЭ-ийн хороо” цом, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал<br />СХДНЭ- 61 оноогоор 2-р байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал<br />ЯТТ- 60 оноогоор 3 байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал<br />УАШУТҮККЭ-58,5 оноогоор тусгай байр Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал<br />“Оны шилдэг сонгуультан”-аар УКIIЭ-ийн ҮЭХ-ны дарга С.Энхсайхан<br />“Оны шилдэг идэвхтэн”-ээр КНАГ-ын бага эмч Л.Цэрмаа<br />Дорнод аймгийн ЭМБ-уудын ҮЭХ-ны дарга С.Оюунчимэг, <br />Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ҮЭХ-ны дарга Г.Цогзолмаа, <br />Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ҮЭХ-ны дарга Д.Оюунзул нар орон нутгаас шалгарч, бусдыгаа хошуучлан, холбооноос явуулсан бодлого үйл ажиллагааг гишүүдэд хүргэж, идэвхтэй ажилласан учир тус тус өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан. <br />
 27. 27. ҮЭ-ийн хороодын үйл ажиллагаанд гишүүдийн өгсөн үнэлгээ <br />
 28. 28. Байгууллагын захиргаа ажиллагсадын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар асуумжинд ажиллагсадын өгсөн үнэлгээ<br />
 29. 29. 9-р зорилт. Эмч, Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн нэр хүндийг өргөх үйл ажиллагааг явуулах хүрээнд:<br />Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн нэр хүндийг өргөх зорилгоор Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан “Энэрлийн дээд бурхад эмчийн авъяасыг биширмүү” дуун цэнгүүнийг МҮЭСТО-той хамтран зохион байгуулж, 40 гаруй авъяаслаг эмч нар оролцсон 1000 гаруй эрүүл мэндийн ажилчид үзсэн.<br />МҮЭ-үүдийн өдрөөр зохион байгуулагдсан “Туул голоо цэвэрлэе” явган аяллын тэмцээнд УКТЭ-ийн тамирчид холбоог төлөөлөн оролцож тусгай байр эзэлсэн.<br />Салбарын ҮЭ-үүдийн холбооны “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр ..... хүн, “Хүндэт жуух”-аар .... хүн тус тус шагналдсан.<br />
 30. 30. Салбарын ҮЭ-үүдийн холбоо нь 2009 онд зөвлөлийн хурлын тогтоол 2, тэргүүлэгчдийн тогтоол 40 гаргаж, 134 албан бичиг явуулсан байна. Мөн салбарын ҮЭ-ийн холбоонд 141 албан бичиг ирж бүртгэгдсэн ба ҮЭ-ийн гишүүдээс 16 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.<br />
 31. 31. “Энэрлийн дээд бурхад эмчийн авъяасыг биширмүү” дуун цэнгүүн<br />
 32. 32. 10-р зорилт. Гадаад харилцааг өргөтгөххүрээнд:<br />Германы сайн дурын мэргэжилтэн EckhardWolf-ийг холбоондоо урьж Werdi-тэй шууд хамтран ажиллах талаар санал солилцож, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах талаар зөвшилцөж, сонгуульт ажилтнуудыг харилцан туршлага солилцох, богино хугацааны сургалтуудыг зохион байгуулах талаар хүсэлт хүргүүлж, шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.<br />Төрийн үйлчилгээний олон улсын байгууллага PSI-APRO-ын “Чанартай төрийн үйлчилгээ” сэдэвт Филлипин улсад болсон семинарын үеэр 2010-2012 онд Азийн хөгжлийн банк (ADB)-ны дэмжлэгтэйгээр “Хөдөлмөрийн харилцааг хурдацтай хөгжүүлэх” төслийг ААХҮЭХолбоотой хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон.<br />Ажлын байран дахь ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх тухай сингапур улсад болсон ОУ-ын хуралд оролцож, цаашид хийх ажлын чиглэлийг тодорхойлж, төсөл бичиж байна.<br />Төрийн үйлчилгээний олон улсын байгууллага (PSI)-ын зүүн азийн зөвлөлдөх хорооны бүсийн бага хурал Монгол улсад 3-р сард болох гэж байгаатай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хийж байна. <br />
 33. 33. 3асгийн газраас төрийн албан хаагчдын орон тоо, цалин хөлсийг 2010 онд нэмэгдүүлэхгүй талаар мэдэгдсэнтэй холбогдуулан Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны зөвлөлийн хурлаар “2010 онд эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсадын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх” тухай тэмцэл хөдөлгөөн хийх ажлын төлөвлөгөө гарган, ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж эмч, эмнэлгийн ажилтнуудаас цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллын олголтын талаар, ард иргэд үйлчлүүлэгчдээс асуумж судалгаа авч дүнг нэгтгэсэн. Мөн салбарын төсөв болон төрөлт, эндэгдэл, өвчлөл зэрэг эрүүл мэндийн статистик болон бусад холбогдох үзүүлэлтүүдэд судалгаа хийж гадаад улс орнуудтай харьцуулан дүгнэсний үндсэн дээр тодорхой үндэслэлийг гарган “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд энэ салбарыг санхүүгийн хямралаас гаргах” сэдвийн хүрээнд УИХ, ЗГ, ЭМЯ-нд дараах 2 заалт бүхий шаардлагыг X/22-ны өдөр хүргүүлсэн. Үүнд:<br />1. Эрүүл мэндийн салбарын төсвийг 2010 онд 2 дахин нэмж батлах / ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээг 6-с доошгүй болгох / <br />2. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалинг100% -аас доошгүйгээр нэмэгдүүлэх <br /><br /> Дээрх шаардлагыг эс биелүүлбэл ажил хаялт хийх хүртэл тэмцэхээ илэрхийлсэн тухай олон нийтэд үнэн бодит мэдээлэл өгөх зорилгоор ҮЭ-ийн 13 сонгуульт ажилтан, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд “Монгол ньюс”-д хэвлэлийн бага хурал зарлан хуралдуулсан.<br />Салбарын ажиллагсадын эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд:<br />
 34. 34. Эрүүл мэндийн салбарын төсөв, эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалинг нэмэгдүүлэх тухай шаардлагыг УИХ,ЗГ-т хүргүүлэв<br />Ажлын хэсгийн хуралдаан<br />2009.10.22-ны өдөр<br />
 35. 35. Энэ тэмцлийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 2 удаа шаардлага хүргүүлж , 5 удаа хэвлэлийн бага хурал хийж, нийт 31 ширхэг албан бичиг илгээн , 93 нээлттэй захидал шаардлагын хамт, ЭМЯ, МАХН, ДЭМБ, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Эмнэлгийн дарга, удирлагуудтай хийх уулзалтыг ҮЭ-ийн холбооны дарга, тэргүүлэгчид болон анхан шатны хороодын дарга нарын төлөөллийн бүрэлдхүүнтэйгээр олон удаагийн уулзалтуудыг хийсэн.<br /> Мөн энэ үеэр салбарын ҮЭ-үүдийн холбооны тэргүүлэгчид болон гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдийн төлөөлөл TV-ийн нэвтрүүлэг, ярилцлага, шууд нэвтрүүлгүүдэд орж, дээрх шаардлагын талаар УИХ-ын гишүүд болон иргэдэд ойлгуулах талаар бүхий л арга хэмжээг авч ажилласан. <br />Бидний тэмцлийн цаг үетэй давхцан дэлхий нийтийг цочроосон Томуугийн А хүрээний H1N1 вирусын халдвар Монгол оронд гарсан ба өвчлөл эндэгдэл буурахгүй цаашид улам нэмэгдэх хандагатай байсан учир тус холбоо дахин хэвлэлийн бага хурал зарлан ажил хаялтыг хойшлуулж, тэмцлийн хэлбэрээ өөрчилснөө нийтэд зарлан эмч, мэргэжилтнүүддээ томуугийн тархалтыг үтэр түргэн зогсоох талаар сэтгэл хоёрдолгүй ажиллах уриалга гаргасан. <br />Дээрх шаардлагыг анх X/22-ны өдөр хүргүүлэхэд хот хөдөөгийн 5731 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд дэмжиж гарын үсгээ ирүүлсэн бол XI/20-ны өдрийн байдлаар энэ тоо 12915 болж өссөн.<br />
 36. 36. Салбарын ҮЭ-үүдийн холбооны зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр улсын хэмжээнд X/28-ны өдрийн11.45-12.00 цагт эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа ҮЭ-ийн бүх гишүүдийн хурлыг нэг цагт зарлан хуралдуулсны зэрэгцээ үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороод шаардлагыг дэмжиж байгаа талаар санал бодлоо илэрхийлж, ҮЭ-ийн гишүүд, дэмжигчдэд салбарын ҮЭ-үүдийн холбооны анхны хэвлэлийн бага хурлын тухай DVD-г үзүүлж салбарын хэмжээнд томоохон ажил өрнөсөн гэж үзэж байна. Энэ арга хэмжээг зохион байгуулсан тухай тайланг нэгтгэхэд хот хөдөөгийн 39 эмнэлгийн 8528 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд хуралдсан байна. XI/27-ны өдөр УИХ-ын 76 гишүүдийн гар утасруу mobicomкомпанитай гэрээ байгуулан улсын их хурлын нэгдсэн чуулган хуралдаж байгаа цаг үеийг тааруулан нэгэн зэрэг “Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын цалинг нэмэгдүүлэх талаар зоримог шийдвэр гаргахыг танаас хүсье МЭМАҮЭХолбоо” гэсэн мессежийг илгээсэн.<br />Энэ үеэр МҮЭ-ийн мэргэжил үйлдвэрлэлийн салбарын 11 холбоо бидний тэмцлийг дэмжиж 2010 оны төсөвт УИХ-ын гишүүд тойрогтоо зарцуулдаг 500 сая төгрөгөө 1 тэрбум болгохоор төлөвлөсөн нийт 76 тэрбум төгрөгийн төсвөө эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх тухай уриалгыг УИХ-ын эрхэм гишүүдэд анхлан уриалсныг тус ҮЭ-үүдийн холбооны нийт гишүүд, дэмжигчид талархаж байна.<br />
 37. 37. Эрүүл мэндийн яам XI/02-ны өдөр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын цалин хөлсийг 50%-иас доошгүйгээр нэмэгдүүлэх, салбарын төсвийн нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тухай саналаа Хөдөлмөр нийгмийн гурван талт үндэсний хороонд хүргүүлсэн. <br />Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрээр 2010 онд төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэхгүйгээр тусгагдсантай холбогдуулан Монголын боловсрол ШУ-ны ҮЭ-ийн Холбоо тус холбооны тэмцэл хөдөлгөөнд нэгдэж ХI / 20-ны өдөр Улсын их хурлын дарга Д.Дэмбэрэл, Улсын их хурлын эрхэм гишүүдэд 2010 оны төсвийн тухай хууль УИХ-аар хэлэлцэн батлах гэж байгаатай холбогдуулан дараахь шаардлагыг хүргүүлж, хамтарсан хэвлэлийн бага хурал хийсэн. Үүнд:<br />2009 оны боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын сайдын төсвийн багцаас хэмнэгдсэн хөрөнгийг салбарын ажиллагсадын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд зарцуулах эрхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт өгөх <br />Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын үндсэн цалинг 2010 оны 1-р сарын 1-нээс 50 хувиар нэмэгдүүлэхээр төсөвт тусгах, <br />МАХН, АН-ын хамтарсан Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт туссан цалинг 2008 оныхоос 3 дахин өсгөнө гэсэн амлалтаа биелүүлэх гэсэн 3 шаардлагыг тавьсан.<br />УИХ, ЗГ-т санал шаардлага хүргүүлэн, тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлсний үр дүнд МУ-ын ЗГ-аас 2010 онд эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсадын нийгмийн хамгаалалд онцгой анхаарахаа амласан нь 2010 онд бид салбарын ажиллагсадын цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах хүрээнд олон асуудлуудыг оруулж, шийдвэрлүүлэх шаардлагатай шаардлагатай байна. <br />
 38. 38. ХI / 20-ны өдөр<br />XI/02-ны өдөр –ЭМЯ<br />
 39. 39. МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны цаашдын зорилт<br /> Эрхэм зорилго: ҮЭ-ийн хөдөлгөөнийг дэмжих замаар эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсадын хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг тууштай хамгаалж, нийгмийн хамгаалал, эрх зүйн чадамжийг дээшлүүлэхэд оршино. <br /><ul><li>Эрүүл мэндийн салбарт шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөдөлмөр зохион байгуулалтыг бий болгох,
 40. 40. Эрүүл мэндийн ажилтны цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшил, тэтгэвэр, тэтгэмжийг амьдралын бодит хэрэгцээг хангахуйц түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэх, (цалин хөлсийг бусад салбарын албан хаагчдаас өндөр болгох, үнэлэгдээгүй хөдөлмөрийг үнэлэмжтэй болгох)
 41. 41. Салбарын ажиллагсадын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, ажлын таатай орчинг бүрдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах,
 42. 42. Эмнэлгийн мэргэжилтний нийгэмд эзлэх байр суурь, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,
 43. 43. Гэх мэт</li></li></ul><li>МЭМАҮЭ-үүдийн холбоо 2010 онд:<br />
 44. 44. Эвлэлдэн нэгдэж эрх хамгаалахын төлөө хамтран ажилласанд баярлалааТаны 2010 оны ажилд амжилт хүсье<br />

×