กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภูเก็ต Revise

2,049 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,049
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภูเก็ต Revise

  1. 1. กำำหนดกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ รำยวิชำ FBM-343 กำรจัดกำรเครื่องดื่มและบำร์ และ รำยวิชำ FBM-441 กำรจัดกำรภัตตำคำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่อง เที่ยวและกำรบริกำร สำำนักวิชำกำรจัดกำร ระหว่ำงวันที่ 27-29 ตุลำคม 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2553 (วันที่ 1) – กำรแต่งกำย เสื้อ โปโล และชุดลำำลอง 05.00 น. ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (น.ศ.พร้อมกัน หน้ำ 7-eleven โรงอำหำรตึกกิจกรรม) 11.00 น. เดินทำงถึงจังหวัดภูเก็ต พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ตำมอัธยำศัย) 12.30 น. เดินทำงสู่ที่พักโรงแรมชิโนเฮ้ำส์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต Check-in เข้ำที่พัก เก็บสัมภำระเข้ำห้องพัก เตรียมตัว เรียนและฝึกปฏิบัติ 13.00 น. รับฟังกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ Fair Bartender Training โดยอำจำรย์ตฤณ อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด ภูเก็ต ณ ห้องประชุมโรงแรม 16.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ทำงโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้) 16.30 น. ฝึกปฏิบัติ Fair Bartender Training ช่วงที่ 2 (ต่อ) 19.30 น. กล่ำวขอบคุณวิทยำกร มอบของที่ระลึก และถ่ำยภำพหมู่ 19.45 น. ออกเดินทำงสู่หำดป่ำตอง เพื่อศึกษำรูปแบบของร้ำน อำหำร และบำร์รูปแบบต่ำงๆ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2553 (วันที่ 2) กำรแต่งกำย ชุดนักศึกษำ และสวมสูท 07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 08.30 น. ออกเดินทำงจำกโรงแรมชิโนเฮ้ำส์ มุ่งหน้ำสู่โรงแรมดุสิต ลำกูน่ำ 09.30 น. เดินทำงถึงโรงแรมดุสิตลำกูน่ำ ภูเก็ต และกล่ำวต้อนรับ โดยผู้แทนจำกโรงแรม
  2. 2. 09.45 น. รับฟังกำรบรรยำยข้อมูลของโรงแรมในภำพรวม และกำร ดำำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำรแผนกอำหำรและเครื่องดื่ม 10.45 น. เยี่ยมชมกำรทำำงำนในแผนกอำหำรและเครื่องดื่ม ของ โรงแรมดุสิตลำกูน่ำ ภูเก็ต (แบ่งนักศึกษำออกเป็น 3-4 กลุ่ม เพื่อควำมคล่องตัวในกำร เยี่ยมชม) 11.45 น. สรุปละตอบคำำถำม 12.00 น. มอบของที่ระลึก ถ่ำยรูปร่วม 12.00 น. ออกเดินทำงสู่โรงแรม โรงแรมหม่อมตรี โบ๊ทเฮ้ำท์ รีสอร์ท ภูเก็ต พักรับประทำนอำหำรระหว่ำงทำง (ตำมอัธยำศัย) 2
  3. 3. 13.30 น. เดินถึงโรงแรมหม่อมตรี โบ๊ทเฮ้าท์ รีสอร์ทภูเก็ต แบ่งกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ออกเป็นกลุ่มย่อย (เช่น แบ่ง ออกเป็น 2-4 กลุ่มย่อย) เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมการดำาเนินงานของแผนก บาร์ และแผนกต่างๆ ที่ทำางานร่วมกัน เช่น แผนกครัว แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 14.30 น. เยื่ยมชมห้องเก็บไวน์ Wine Cellar การบริการ และการ ดื่มไวน์ 15.00 น. มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปร่วม 16.00 น. ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดภูเก็ต แหลมพรหมเทพ, หาดกะตะ, หาดกระระ และ จุดชมวิว 3 หาด ViewPoint 18.00 น. เดินทางถึงห้าง Central Festival Phuket และรับ ประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ศึกษารูปแบบของภัตตาคาร และร้านอาหารประเภท Fine Dining, Theme และ QSR 20.30 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต 21.00 น. ออกเดินทางทัศนศึกษาการดำาเนินการร้านอาหารและบาร์ ในตัวเมืองภูเก็ต ในฐานะผู้รับบริการ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (วันที่ 3) ชุดนักศึกษา และ สวมสูท 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 10.00 น. เก็บสัมภาระ Check out ออกจากโรงแรมที่พัก 11.00 น. เดินทางถึง Wine Collection Phuket (ป่าตอง) ศึกษาแหล่งจำาหน่ายไวน์ 12.00 น. ออกเดินทางจาก Wine Collection Phuket พักรับ ประทานอาหาร ณ ห้างจังซีลอน 13.15 น. มุ่งหน้าสู่ร้านอาหารบ้านริมผา 13.30 น. เดินทางถึง ร้านอาหารบ้านริมผา ป่าตอง (Standalone Restaurant) 15.00 น. ออกเดินทางจากร้านอาหารบ้านริมผา ป่าตอง และเดินทาง กลับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 21.00 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสวัสดิภาพ 3
  4. 4. 4
  5. 5. ข้อกำำหนดกำรแต่งกำย (วันที่ 1) วันพุธที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2553 นักศึกษำหญิงและชำย เสื้อโปโล ของมหำวิทยำลัย กำงเกงสแลค สีดำำหรือสีสุภำพ รองเท้ำหุ้มส้นสีสุภำพ ** นักศึกษำท่องเที่ยวใส่เสื้อของสำขำกำรจัดกำรกำรท่อง เที่ยวและกำรบริกำร (เสื้อม่วงหรือเสื้อครีม) นักศึกษำสำขำฯอื่น สวมเสื้อโปโลของ สำำนักหรือมหำวิทยำลัย (วันที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2553 และ วันศุกร์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2553 (วันที่ 3) นักศึกษำหญิง ชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1. เสื้อนักศึกษำขนำดเหมำะสม ไม่รัดรูป 2. กระโปรงทรงสุภำพสีดำำหรือกรมท่ำยำวคลุมเข่ำ 3. เข็มขัดมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 4. รองเท้ำหนังหุ้มส้นสำำดำำหรือกรมท่ำเท่ำนั้น 5. นักศึกษำที่ผมยำวมัดผมให้เรียบร้อย 6. เสื้อสูทสีดำำ นักศึกษำชำย ชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1. เสื้อเชิ้ตนักศึกษำสีขำวแขนยำวเท่ำนั้น 2. เนคไทมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 3. กำงเกงสแล็คสีดำำหรือกรมท่ำ 4. เข็มขัดมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 5. รองเท้ำหนังหุ้มส้นสำำดำำเท่ำนั้น 6. เสื้อสูทสีดำำ หมำยเหตุ อำจำรย์อำจระงับสิทธิ์กำรดูงำนนอกสถำนที่สำำหรับ นักศึกษำที่แต่งกำยไม่เรียบร้อย ตำมข้อกำำหนดที่แจ้งไว้ 5
  6. 6. ข้อกำำหนดกำรแต่งกำย (วันที่ 1) วันพุธที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2553 นักศึกษำหญิงและชำย เสื้อโปโล ของมหำวิทยำลัย กำงเกงสแลค สีดำำหรือสีสุภำพ รองเท้ำหุ้มส้นสีสุภำพ ** นักศึกษำท่องเที่ยวใส่เสื้อของสำขำกำรจัดกำรกำรท่อง เที่ยวและกำรบริกำร (เสื้อม่วงหรือเสื้อครีม) นักศึกษำสำขำฯอื่น สวมเสื้อโปโลของ สำำนักหรือมหำวิทยำลัย (วันที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2553 และ วันศุกร์ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2553 (วันที่ 3) นักศึกษำหญิง ชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1. เสื้อนักศึกษำขนำดเหมำะสม ไม่รัดรูป 2. กระโปรงทรงสุภำพสีดำำหรือกรมท่ำยำวคลุมเข่ำ 3. เข็มขัดมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 4. รองเท้ำหนังหุ้มส้นสำำดำำหรือกรมท่ำเท่ำนั้น 5. นักศึกษำที่ผมยำวมัดผมให้เรียบร้อย 6. เสื้อสูทสีดำำ นักศึกษำชำย ชุดนักศึกษำตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 1. เสื้อเชิ้ตนักศึกษำสีขำวแขนยำวเท่ำนั้น 2. เนคไทมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 3. กำงเกงสแล็คสีดำำหรือกรมท่ำ 4. เข็มขัดมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 5. รองเท้ำหนังหุ้มส้นสำำดำำเท่ำนั้น 6. เสื้อสูทสีดำำ หมำยเหตุ อำจำรย์อำจระงับสิทธิ์กำรดูงำนนอกสถำนที่สำำหรับ นักศึกษำที่แต่งกำยไม่เรียบร้อย ตำมข้อกำำหนดที่แจ้งไว้ 5

×