รายชื่อน.ศ.3 53

896 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อน.ศ.3 53

  1. 1. รายชื่อนักศึกษาที่ขารวมกิจกรรมภาคสนามรายวิชา LOM-431 การจัดการประชุม สัมมนานิทรรศการ และการนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัลระหวางวันที่ 4-6 มีนาคม 2554 ณ กรุงเทพมหานครลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา น.ศ.ที่ลากิจ 1€ 49101934 นางสาวจรัสศรี สมากัส การจัดการการทองเที่ยวฯ 2€ 50106111 นางสาวทัศนีย คชสิงห การจัดการการทองเที่ยวฯ 3€ 50107267 นางสาวนภาฝน จันทภาโส การจัดการการทองเที่ยวฯ 4€ 50111285 นางสาวพิมพพร บุญคง การจัดการการทองเที่ยวฯ 5€ 50111533 นางสาวพุมดวง ลาภานันต การจัดการการทองเที่ยวฯ 6€ 50112028 นางสาวภัทริกา เกลี้ยงเกตุ การจัดการการทองเที่ยวฯ 7€ 50114321 นางสาววรรณวิสา บัวเพชร การจัดการการทองเที่ยวฯ 8€ 50115195 นางสาววาสนา สัจจาผล การจัดการการทองเที่ยวฯ 9€ 50116078 นางสาวศราวดี ไพฑูรย การจัดการการทองเที่ยวฯ 10€ 51113421 นางสาวธิดารัตน โชติโรจนผล บัญชี 11€ 51114833 นางสาวปริยาภัทร มากสังข บัญชี 12€ 51116135 นางสาวพิมพชนก เหล็มปาน ภาษาอังกฤษ 13€ 51116804 นางสาวมัทนี ไกรรัศมี บัญชี 14€ 51117703 นางสาววรนันท ทัศวา บัญชี 15€ 51121358 นางสาวอัจราภรณ เกิดบัวเพชร บริหารธุรกิจ 16€ 51140887 นางสาวจุฑามาศ ทองมณี การจัดการการทองเที่ยวฯ 17€ 51141117 นางสาวชยาภรณ ไกรเลิศ การจัดการการทองเที่ยวฯ 18€ 51142693 นางสาวปยนุช พุทธพงค การจัดการการทองเที่ยวฯ 19€ 51143063 นางสาวพิราวรรณ จันทรประดิษฐ การจัดการการทองเที่ยวฯ 20€ 51146132 นางสาวอัมพาวรรณ แกวเมฆ การจัดการการทองเที่ยวฯ 21€ 51162170 นางสาวพรรณอร จิตรวัชรกุล บัญชี 22€ 52110384 นางสาวนพรดา ปานเหลือ การจัดการการทองเที่ยวฯ 23€ 52111432 นางสาวชไมพร วิชัยดิษฐ การจัดการการทองเที่ยวฯ 24€ 52111481 นางสาวชลลดา จิตรบรรจง การจัดการการทองเที่ยวฯ 25€ 52113073 นางสาวนิสา สมพืช การจัดการการทองเที่ยวฯ 26€ 52114428 นางสาวเพ็ญนภา ยอดสุรางค การจัดการการทองเที่ยวฯ 27€ 52114436 นางสาวเพ็ญนภา สุขชวย การจัดการการทองเที่ยวฯ 28€ 52114923 นางสาวโชติกา ฟูพันธ การจัดการการทองเที่ยวฯ 29€ 52115292 นางสาวเรวดี โพธิกุล การจัดการการทองเที่ยวฯ 30€ 52115979 นางสาววิลาวัลย ขนอม การจัดการการทองเที่ยวฯ 31€ 52116803 นางสาวสิตา อยูจุล การจัดการการทองเที่ยวฯ 32€ 52142122 นางสาวรัตนติยา พุทธแกว การจัดการการทองเที่ยวฯ 33€ 52142668 นางสาวสาริกา รื่นรวย การจัดการการทองเที่ยวฯ 34€ 52142742 นางสาวสุจิตตรา มีชะนะ การจัดการการทองเที่ยวฯ 35€ 52143385 นางสาวอําภร แกวแดง บริหารธุรกิจ 36€ 52146420 นางสาวชฎารัตน ใจรังษี การจัดการการทองเที่ยวฯ 37€ 52165628 นางสาวอรสา ยมนัตถุ การจัดการการทองเที่ยวฯ 38€ 53140919 นางสาวทิพยกมล วิบูลยลาภ การจัดการการทองเที่ยวฯ

×