Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan

341,417 views

Published on

Mga Kontemporaryong Isyu

Published in: Education
 • Girls for sex in your area are there: tinyurl.com/areahotsex
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2LaDVgK ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan

 1. 1. PAG-AARAL NG MGA KONTEMPORARYONG ISYU
 2. 2. Aralin at Sakop ng Modyul Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan  1. Ang Lipunan  2. Isyung Personal at Isyung Panlipunan
 3. 3. Aralin: Kaligiran at Katangian ng mga Isyu at Hamong Panlipunan
 4. 4. Gawain 1.Headline-Suri  Makibahagi sa iyong pangkat, suriin ang larawan ng headline naitalaga sa inyo. Sagutin ang tanong na: Bakit ito ay maituturing na isyu o suliraning panglipunan? Isulat ang sagot sa diagram.
 5. 5. Pamprosesong mga Tanong  1. Ano-ano ang pananaw ng inyong grupo sa headline na napunta sa inyo?  2. Maituturing mo bang isyung panlipunan ang ipinakikita ng bawat headline? Bakit?  3. Bakit mahalaga na maunawaan mo ang iba’t ibang isyung panlipunan?
 6. 6. Basahin ang teksto sa ibaba na hinango mula sa artikulo ni Leile B. Salaverria tungkol sa antas ng korapsyon sa Pilipinas.
 7. 7.  Sa artikulong isinulat ni Leila B. Salaverria na nailathala sa Philippine Daily Inquirer noong Disyembre 5, 2012, tinalakay niya ang resulta ng pag-aaral ng Transparency International tungkol sa persepsyon ng korapsyon sa Pilipinas. Sa nasabing pag- aaral, nagtala ang Pilipinas ng iskor na tatlumpu’t apat sa kabuuang 100 kung saan ang 100 ay may deskripsyon na “very clean”.  Bahagyang tumaas ang marka ng Pilipinas noong 2013 sa iskor na tatlumpu’t anim.Kung tutuusin, mababa pa rin ang markang ito kung ihahambing sa mga bansang Denmark, Finland, New Zealand, Sweden, at Singapore na may matataas na marka at itinuturing na “very clean”. Nagbibigay ito ng mensahe na ang Pilipinas ay isa pa rin sa mga bansa sa daigdig na may malaganap na korapsyon sa pamahalaan. Basahin ang teksto sa ibaba na hinango mula sa artikulo ni Leile B. Salaverria tungkol sa antas ng korapsyon sa Pilipinas.
 8. 8. Basahin ang teksto sa ibaba na hinango mula sa artikulo ni Leile B. Salaverria tungkol sa antas ng korapsyon sa Pilipinas.  Ang isyu ng korapsyon ay hindi lamang nararanasan sa ating bansa. Sa katunayan, ayon sa nasabi ring pag-aaral, higit na mataas ang marka ng Pilipinas kung ihahambing sa mga karatig-bansa sa Asya tulad ng Vietnam, Indonesia, Bangladesh, at ng North Korea na kasama sa “five most corrupt countries” sa daigdig. Subalit hindi ito dahilan upang itigil natin ang paglaban sa korapsyon.  Ayon kay Rosalinda Tirona, ang pangulo ng Transparency International sa Pilipinas, kailangan pa ang mas maraming pagkilos upang labanan ang korapsyon. Ngunit, hindi lamang korapsyon ang dapat na bigyang pansin kundi ang transpormasyon ng lipunang Pilipino upang makamit ang tunay napagbabago.
 9. 9. Korapsyon  Ang korapsyon ay makikita sa mga simpleng serbisyong pampamahalaan tulad ng pagkuha ng permit para sa pagbubukas ng negosyo hanggang sa mga malawakan at malakihang proyekto tulad ngpagpapagawa ng kalsada, tulay, at mga gusaling pampubliko.  Maraming mamamayan ang nag-aakala na wala itong direktang epekto sa kanila subalit, ang katotohanan lahat tayo ay apektado nito.  Ganito rin ang persepsyon ng ibang mamamayan sa iba pang isyu at hamong panlipunan na nararanasan sa ating bansa tulad ng paglabag sa karapatang pantao, malayang kalakalan, pang-aabuso sa mga kababaihan, at mga suliraning pangkapaligiran na dulot ng maling pangangalaga sa kalikasan.  Bunga nito, hinihiwalay ng mga mamamayan ang kanilang sarili sa mga isyu at hamong panlipunan upang matugunan ang mga personal na hamon at pangangailangan.
 10. 10. Korapsyon  Bilang mag-aaral, mahalagang magkaroon ka ng malawak na pangkapaligirankaalaman sa mga isyu at hamong panlipunan upang maunawaan ang mga sanhi at bunganito sa isang lipunan at sa bansa.  Mahalaga ring maunawaan na lahat tayo ay may bahaging ginampanan sa pagkakaroon ng mga suliraning .  Mahalaga ring maunawaan mo ang epekto nito sa indibiduwal, sa iba’t ibang pangkat ng tao, at sa lipunan sa kabuuan.  Higit sa lahat, makatutulong din ito upang maging aktibong bahagi ka ng mga programa at polisiya na naglalayong bigyan ng katugunan ang mga suliranin.  Ang mga mamamayang mulat at tumutugon sa kanilang mga tungkulin ay kailangan sa pagkamit ng ganap na transpormasyon ng indibiduwal at lipunan.
 11. 11. Ang Lipunan
 12. 12. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lipunan?
 13. 13. Ang lipunan  Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong samasamang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga.  Halos ganito rin ang pagpapakahulugan ng ilang mga sosyologo tungkol sa lipunan.Ilan sa kanila ay sina Emile Durkheim, Karl Marx, at Charles Cooley.
 14. 14. Emile Durkheim  “Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain.  Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon.  Ang maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagampanan nang maayos ang kanilang tungkulin.”(Mooney, 2011)
 15. 15. Karl Marx  “Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan.  Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang- yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan.  Sa tunggalian na ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat na kumokontrol sa produksyon.  Bunga nito, nagkakaroon ng magkakaiba at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan.”(Panopio, 2007)
 16. 16. Charles Cooley  “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan.  Makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mga mamamayan.”(Mooney, 2011)
 17. 17.  Magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, makikita na ang mga sosyologong ito ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba’t ibang institusyon, ugnayan, at kultura.  Bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan mo kung ano-ano ang bumubuo sa lipunan.
 18. 18. Ang Istrukturang Panlipunan at Kultura IPAGPALAGAY NA ANG LIPUNAN AY TULAD NG ISANG BARYA NA MAY DALAWANGMUKHA: ANG ISANG MUKHA AY TUMUTUKOY SA MGA ISTRUKTURA NG LIPUNAN AT ANG ISA NAMAN AY TUMUTUKOY SA KULTURA. BAGAMA’T ANG DALAWANG MUKHA AY MAGKAIBA AT MAY KANI-KANIYANG KATANGIAN, MAHALAGA ANG MGA ITO AT HINDI MAAARING PAGHIWALAYIN TULAD NA LAMANG KAPAG PINAG- UUSAPAN ANG LIPUNAN.
 19. 19. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan  Ang mga elemento ng istrukturang panlipunan ay ang mga sumusunod: 1. INSTITUSYON 2. SOCIAL GROUPS 3. STATUS (SOCIAL STATUS) 4. GAMPANIN (ROLES)
 20. 20. Institusyon LIPUNAN  Binubuo ng mga institusyon.  Ang institusyon ay organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. (Mooney, 2011). PAMILYA  Isa sa mga institusyong panlipunan, dito unang nahuhubog ang pagkataong is ang nilalang. EKONOMIYA  Mahalaga ang ekonomiya salipunan dahil pinag- aaralan dito kung paano matutugunan ang mgapangangailangan ng mga mamamayan.
 21. 21. Social Group  Ang mga institusyong panlipunan ay binubuo naman ng mga social group.  Tumutukoy ang social group sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. May dalawang uri ng social group:  PRIMARY GROUP at SECONDARY GROUP. (Mooney, 2011). PRIMARY GROUP  Tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal. Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na bilang.  Halimbawa nito ay ang pamilya at kaibigan. SECONDARY GROUP  binubuo ng mga indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa. Karaniwang nakatuon sa pagtupad sa isang gawain ang ganitong uri ng ugnayang panlipunan.  Isang halimbawa nito ay ang ugnayan sa pagitan ng amo at ng kaniyang manggagawa, gayundin ang ugnayan ng mga manggagawa sa isa’t isa.
 22. 22. Social Group  Nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang mga bumubuo sa isang social group na nagdudulot ng ilang isyu at hamong panlipunan.  Halimbawa ang malawakang pagwewelga ng ilang manggagawa ay isang isyung panlipunan na dulot ng pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ng mga manggagawa at may-ari ng kumpanya.
 23. 23. Status  Kung ang mga institusyong panlipunan ay binubuo ng mga social groups, ang mga social groups naman ay binubuo ng iba’t ibang status.  Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal salipunan.  Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensiyahan ng ating status.  May dalawang uri ng status: ito ay ang ascribed status at achieved status .
 24. 24. Status  Paano nga ba nagkakaugnay ang dalawang uri ng status?  Maaaring makaapekto ang ascribed status ng isang indibiduwal sa kaniyang achieved status.  Halimbawa, ang isang indibiduwal ay ipinanganak na mahirap.  Ang pagiging mahirap niya sa pagkakataong ito ay maituturing na ascribed status.  Ang ascribed status na ito ay maaaring maging inspirasyon sa kaniyang hangarin na makatapos ng pag- aaral o kaya ay maging isang propesyunal upang makaahon sa hirap ng buhay.  Ang pagiging isang college graduate o propesyunal ay maituturing naachieved status.
 25. 25. Status  May mga isyu at hamong panlipunan na may kaugnayan sa status ng tao sa lipunan.  Karaniwan, nagkakaroon ng mas malawak na pagkakataon sa magandang kalidad ng edukasyon ang mga taong ipinanganak na mayaman kung ikukumpara sa mga mahihirap.  Sa kabila nito, mayroon din namang mga mahihirap na naging tuntungan ang ganitong kalagayan upang lalong magsumikap para mabago ang estado sa buhay.
 26. 26. Gampanin (Roles)  May posisyon ang bawat indibiduwal sa loob ng isang social group. Ang bawat posisyon ay may kaakibat na gampanin o roles.  Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng indibiduwal.  Sinasabing ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan.  Halimbawa, bilang isang mag-aaral inaasahang gagampanan mo ang mga tungkulin ng isang mabuting mag- aaral at inaasahan mo rin na gagampanan ng iyong guro ang kaniyang mga tungkulin tulad ng pagtuturo nang mahusay at pagbibigay ng pagsusulit sa klase.
 27. 27. Gampanin (Roles)  Ang hindi pagganap sa mga inaasahang gampanin ng isang indibiduwal o isang grupo ay maaaring magdulot ng ilang isyu at hamong panlipunan.  Halimbawa, ang isang mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan sa lipunan. Kung ito ay hindi magagampanan nang maayos, magdudulot ito ng ilang isyu at hamong panlipunan.  Tungkulin ng mga mamamayan na sumunod sa batas ng pagtatapon ng basura.  Ang hindi pagsunod sa batas na ito ay makapagdudulot ng ilang mga suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon na banta sa kalusugan ng mga mamamayan.
 28. 28. Gampanin (Roles)  May mga pagbabago rin sa lipunan na magdudulot ng pagbabago sa roles ng bawat isa. Isang magandang halimbawa nito ang pagkakaroon ng mga househusband sa kasalukuyan.  Ito ay mga asawang lalaki na siyang gumagawa ng mga gawain sa loob ng tahanan habang ang kaniyang asawang babae ang naghah anapbuhay.  Marami ring pagkakataon na ang asawang lalaki at asawang babae ay kinakailangang parehong magtrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya.  Makikita sa ganitong sitwasyon ang pagbabago ng gampanin ng mga kalalakihan at kababaihan bilang tugon sa nagbabagong panahon.
 29. 29. Gawain 2. Timbangin Mo Basahin at unawain ang mga pahayag. Isulat ang A kung tama ang nilalaman ng una at ikalawang pahayag; B kung tama ang nilalaman ng unang pahayag at mali ang ikalawa; C kung mali ang nilalaman ng unang pahayag at tama ang ikalawa; D kung mali ang nilalaman ng una at ikalawang pahayag.
 30. 30. Gawain 3. Photo Essay  Sa isang oslo paper ay gumawa ng Photo Essay na nagpapakita ng iba’t ibang isyu at hamong panlipunan na dulot ng mga elemento ng istrukturang panlipunan.  Maaaring gumupit ng mga larawan sa magazine o kumuha ng mga ito sa internet.  Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka bilang gabay sa pagtupad ng gawaing ito.
 31. 31. HALIMBAWA
 32. 32. Katuturan ng Kultura
 33. 33. Katuturan ng Kultura  Sa pag-aaral ng lipunan, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang kultura.  Ayon kina Andersen at Taylor (2007),ang kultura ay isang kumplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay-kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. Sa isang lipunan, binibigyang-katwiran ng kultura ang maganda sa hindi, ang tama sa mali at ang mabuti sa masama.
 34. 34.  Pinatutunayan din ni Panopio (2007) ang naunang kahulugan ng kultura sa pamamagitan ng pagsasabing “ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao”.  Ayon naman kayMooney (2011), ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan. Samakatuwid ang ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula paggising hanggang bago matulog ay bahagi ng ating kultura. May dalawang uri ang kultura. Ito ay ang materyal na kultura at hindi materyal na kultura. Katuturan ng Kultura
 35. 35. Pigura 2: Dalawang Uri ng Kultura
 36. 36. Mga Elemento ng Kultura
 37. 37. Mga Elemento ng Kultura  Kung ang mga institusyong panlipunan ay tumutukoy sa mga istruskturang bumubuo sa isang lipunan, ang kultura naman ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan.  Naglalarawan ito sa isang lipunan. Nag-iiba ang paglalarawan ng bawat lipunan batay na rin sa kultura nito.  Binubuo ang kultura ng mga paniniwala (beliefs), pagpapahalaga (values), norms, at simbolo.
 38. 38. Paniniwala (Beliefs)  Tumutukoy ito sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo.  Maituturing itong batayan ng pagpapahalaga ng isang grupo o lipunan sa kabuuan.  Nakakaapekto sa mga isyu at hamong panlipunan ang paniniwala ng isang indibiduwal o pangkat ng tao.Halimbawa, ang isang lipunang naniniwala sa pagkakapantay- pantay ng mga tao anoman ang kasarian ay magbibigay ng mga oportunidad para sa pag- unlad ng tao anuman ang kasarian nito.
 39. 39. Pagpapahalaga (Values)  Ang pagpapahalaga ay hindi maaaring maihiwalay sa paniniwala ng isang lipunan.  Maituturing itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap- tanggap at kung ano ang hindi.  Batayan ito kung ano ang tama at mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi nararapat(Mooney, 2011).Bagama’t may iba’t ibang pagpapahalaga ang bawat lipunan, marami sa pagpapahalaga ay kanilang pinagsasaluhan.  Kapag ang isang situwasyon o gawain ay labag sa mga pagpapahalaga, itinuturing ito na isyu o hamong panlipunan.
 40. 40. Norms  Tumutukoy ito sa mga asal, kilos, o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan.  Ang mga norm ang nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon, at pakikitungo ng isang indibiduwal sa lipunang kaniyang kinabibilangan.  Mauuri ang norms sa folkways at mores.  Ang folkways ay ang pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang grupo o sa isang lipunan sa kabuuan.
 41. 41. Norms  Sa kabilang banda, ang mores ay tumutukoy sa mas mahigpit na batayan ng pagkilos.  Ang paglabag sa mga mores ay magdudulot ng mga legal na parusa (Mooney, 2011).  Ang kawalan ng batayan ng pagkilos sa isang lipunan ay maaaring magdulot ng kaguluhan.  Halimbawa, ang mga batas trapiko ay inilaan upang magkaroon ng kaayusan at kaligtasan ang mga tao sa lansangan. Batayan ito ng pagkilos ng mga tao.  Ang hindi pagsunod sa mga batas na ito ay may kaukulang kaparusahan.
 42. 42. Simbolo (Symbols)  Ang simbolo ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito. (White, 1949)  Kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksiyon ng mga tao sa lipunan.  Ang mga halimbawa ng simbolo ay wika, mga pagkumpas (gestures), at iba pang bagay na nauunawan ng mga miyembro ng isang lipunan.  Halimbawa, isang gawi ng mga Pilipino ang pagmamano.  Ang gawing ito ay sumisimbolo sa isang paraan ng pagpapakita ng paggalang ng mga Pilipino sa mga nakatatanda.
 43. 43. Simbolo (Symbols)  Ang simbolo ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito. (White, 1949)  Kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksiyon ng mga tao sa lipunan.  Ang mga halimbawa ng simbolo ay wika, mga pagkumpas (gestures), at iba pang bagay na nauunawan ng mga miyembro ng isang lipunan.  Halimbawa, isang gawi ng mga Pilipino ang pagmamano.  Ang gawing ito ay sumisimbolo sa isang paraan ng pagpapakita ng paggalang ng mga Pilipino sa mga nakatatanda.
 44. 44. Gawain 4. Modified True or False Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap; kung ito ay mali, itama ang salitang may salungguhit upang maiwasto ang pahayag. Isulat ang iyong sagot sa patlang. __________1. Ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan. __________2. Ang paniniwala ay isang elemento ng kultura na tumutukoy sa mga asal, kilos o gawi na nagsisilbing pamantayan ng pagkilos sa isang lipunan. __________3. Ang pagpapahalaga ay batayan ng pagkilos na katanggap- tanggap sa grupo ng mga tao o lipunan sa kabuuan. __________4. Ang hindi pagsunod sa norms ng isang lipunan ay may kaukulang kaparusahan o sanctions. __________5. Ang kultura aynaglalarawan sa isang lipunan.
 45. 45. Isyung Personal at Isyung Panlipunan
 46. 46. Ang Sociological Imagination  Sa pag-aaral ng mga hamon at isyung panlipunan, mahalaga ang pagunawa sa mga istrukturang bumubuo rito maging ang kulturang naglalarawan sa isang lipunan.  Mahalaga ring makita ng bawat isa ang kaugnayan ng istrukturang panlipunan at kultura sa pagkakaroon ng mga suliranin at isyung panlipunan.  Ayon kay C. Wright Mills (1959), mahalagang malinang ang isang kakayahang makita ang kaugnayan ng mga personal na karanasan ng isang tao at ang lipunang kanyang ginagalawan.  Tinawag niya itong Sociological Imagination. Kapag nalinang sa atin ang abilidad na ito, masusuri natin ang koneksiyon at interseksiyon ng mga isyung personal at isyung panlipunan.  Mahalaga rin ito sa pagbibigay ng koneksyon sa mga pangyayari sa ating buhay bilang isang indibiduwal at sa pangkalahatang kaganapan sa lipunang ating ginagalawan.
 47. 47. Ang Sociological Imagination  Isang halimbawa nito ang problemang kinakaharap ng mga Pilipino sa usaping pantrapiko lalo na sa Kamaynilaan at mga karatig-lugar.  Sa simula, maaaring isisi sa tao ang pagiging huli niya sa pagpasok sa paaralan, subalit kung susuriin ang isyung ito, masasabing ang palagiang pagpasok nang huli ay bunga ng malawakang suliraning pantrapiko.  Kung gagamitin ang Sociological Imagination, maiuugnay na hindi lamang personal na isyu ang dapat harapin kundi isang isyung panlipunan na nakaaapekto sa isang indibiduwal.
 48. 48. Ano nga ba ang kaibahan ng isyung personal at isyung panlipunan?
 49. 49. Isyung Personal at Isyung Panlipunan  Ang mga isyung personal ay sinasabing nagaganap sa pagitan ng isang tao at ilang malalapit sa kanya.  Ang solusyon sa isang isyung personal ay nasa kamay ng indibiduwal. Maituturing ang isyung ito na pribadong bagay na nararapat solusyunan sa pribadong paraan.  Samantala ang isyung panlipunan ay isang pampublikong bagay. Karaniwang kaugnay ito ng krisis o suliranin sa mga institusyong panlipunan.  Mga suliranin ito na nakakaapekto hindi lamang sa isang tao kundi sa lipunan sa kabuuan.
 50. 50. Isyung Personal at Isyung Panlipunan  Mahalagang malaman mo na sa kabila ng pagkakaiba ng isyung personal at isyung panlipunan, ang dalawang ito ay magkaugnay.  Isang halimbawa nito ay ang mga hamon at isyung pangkapaligiran.  Ang makalat na bakuran ay isang halimbawa ng isyung personal subalit kung ang isang barangay o bayan ay magiging makalat dulot ng kawalan ng maayos na sistema ng pagtatapon ng basura, ito ay maituturing na isyung panlipunan.  Idagdag pa rito ang masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ng isang lugar kung ito ay mabaho, makalat, at walang maayos na sistema ng pagtatapon ng basura.
 51. 51. Isyung Personal at Isyung Panlipunan  Mayroon ding mga isyu na may kaugnayan sa ekonomiya.  Isang magandang halimbawang ibinigay ni C. Wright Mills (1959) ng pagkakaiba ng isyung personal at isyung panlipunan ay tungkol sa kawalan ng trabaho.  Kung sa isang komunidad na may 100,000 mamamayang maaaring maghanapbuhay ay may isang walang trabaho, maaring ituring ito bilang isang isyung personal. Subalit kung sa isang lipunang mayroong 50 milyong tao at 15 milyon sa mga ito ay walang trabaho, maaari itong ituring na “isyung panlipunan”.  Sa malalim na pagtingin, maaaring maging kongklusyon na may kakulangan sa lipunan o istruktura nito na nagdudulot ng kawalan ng trabaho ng maraming mamamayan dito.
 52. 52. Isyung Personal at Isyung Panlipunan  Mayroon din namang ilang pangyayari na maituturing na isyung panlipunan subalit makikita ang epekto sa personal na buhay ng isang tao.  Ang mga digmaan ay maituturing na isyung panlipunan subalit hindi maikakaila ang epekto nito maging sa personal na buhay ng mga tao sa lipunang puno ng kaguluhan at karahasan.  Gamit ang kasanayan na Sociological Imagination, bilang bahagi ng lipunang iyong ginagalawan, mahalagang maunawaan mo na ang mga personal na isyung nararanasan mo ay may kaugnayan sa isyu at hamong panlipunan.  Hindi rin maikakaila na mayroon kang mahalagang papel na gagampanan sa pagtugon sa mga isyu at hamong kinahaharap ng lipunan sa kasalukuyan.
 53. 53. Gawain 5. Personal o Panlipunan? Gamit ang Venn diagram ay ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng isyung personal at isyung panlipunan.
 54. 54. Gawain 6. Pangatuwiranan mo! Basahin ang mga situwasyon sa unang kolum. Ipaliwanag ang sanhi at epekto ng bawat situwasiyon gamit ang Sociological Imagination. Pagkatapos, punan ng tamang sagot ang kahon ng paglalahat.

×