Pamumuhay ng ating mga ninuno

70,229 views

Published on

0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
70,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1,031
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pamumuhay ng ating mga ninuno

 1. 1. Pamumuhay ng ating Lahi.. Noong… Panahon ng Lumang Bato Panahon ng Bagong Bato at Panahon ng Metal ProyektosaHekasi (Blg.1) Ipinasani: Micky Fernando Gr. 5-Efficient Ipinasakay: G. Jason C. Carlos (Guro)
 2. 2. Ang Pinagmulan ng mga Pilipino Panahon ng Lumang BatoAng sakop ng panahong Paleolithic, na ang ibig sabihin ayLumang Panahon ng Bato (Old Stone Age), ay nagmulanoong unang lumitaw ang tao hanggang magsimula silangmagsaka noong 8000 B.K. Ang panahong ito angpinakamahaba sa lahat ng pagkakahati-hati ng mgapanahon sa kasaysayan ng mundo bago naimbento angpagsusulat.Nagsimula at natapos ito nang kasabay ngepokang Pleistocene.Ang mga katangian ng Lumang Panahon ng Bato ay angsumusunod: ang paggamit ng mga tao ng mga kasangkapangyari sa bato, buto, kahoy, o mga halamang nilala atginawang mga sisidlang-basket,ang paggamit nila ng apoy, ang pangangaso nila atpangunguha ng gulay bilang pagkain,
 3. 3. ang pagsusuot nila ng mga damit na gawa mula sa mgabalat ng hayop, ang paminsan-minsan nilang pagtulog samga kuweba, samantalang nagtatayo rin sila ngmagagaspang na kubong maaaring tulugan o gawingkanlungan mula sa hangin, at ang kawalan ng mganagsasaka, agrikultura, o mga hayop na inaalagaan.
 4. 4. Panahon ng Bagong BatoAng Panahon ng Bato o Stone Age [ Ingles ] ay isang malawakna kapanahunang prehestoriko (bago sumapit ang nasusulat nakasaysayan) kung kailan at saan gumagamit ang mga tao ngmga bato para sa paggawa ng mga kagamitan o kasangkapan.Karamihan sa mga dalubhasa sa paksang ito ang naghahati saPanahon ng Bato sa tatlong peryodo: Matandang PanahongBato (Paleolitiko), Panggitna o Gitnang Panahon ng Bato(Mesolitiko), at Bagong Panahon ng Bato (Neolitiko). Nagmulaang lithic o litiko mula sa salitang Griyego nanangangahulugang "ng bato" at tumutukoy sa mga materyalesna ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan at pagbubuo ngmga sandata. Kahit magpahanggang-ngayon mayroon pa ringmga mamamayang namumuhay sa loob ng kanilang kulturana may antas masasabing pagkakaroon pa rin ng "panahon ngbato". Ilan sa mga halimbawa ang mga aborihines (aborigene)ng Australya at ang mga Taong-Palumpong (Bushmen, mga "taong palumpong") ng Timog Aprika.
 5. 5. Kuweba ng TabonMay natuklasang butu-buto ng 3 tao sa kuweba sa Tabon [Taboncave], sa Palawan, na nabuhay 24,000 taon SN. Sabi ngmga nag-agham sa ninuno [anthropologists] na sila ay taongkasalukuyan [homo sapiens] at hindi mga unang tao. Maaaridaw na kauri sila ng mga unang katutubo o aborigines ngAustralia, ang Koorina dumayo mula Asia 60,000 taonnakaraan, at ng Japan, ang Ainu na dumating duon 3 o 4 nalibong taon [may nagsasabing 10,000 taon] SN. Angkatunayan ay may tao na sa Pilipinas 24,000 taon SN, kunghindi man higit na maaga pa. Ang katotohanan ay walangnakaaalam kung ano sila, maliban sa hindi sila Negrito. Ayon kay Robert Fox, isa sa mga nag-agham sa unang Pilipino, may tao na sa Pilipinas kalahating milyon taon SN. Ang mga natuklasang gamit atbutu-buto sa Palawan, sabi niya, ay pahiwatig na ginamit angpulo bilang landas mula sa timog ng mga unang tao, kahit natantiyang 50,000 taon lamang ang tanda ng mganatuklasan. Hindi raw nagbago ang anyo ng mga gamit nabato mula pa nuong panahon ng bato[Paleolithic Age] nanagsimula 500,000 taon SN kaya, saliw sa pagkakaroonng taong Java mahigit 1 milyon ang taon SN, maaaringnamuhay ang mga ito sa Pilipinas nuongunang panahon.
 6. 6. Homo Sapien AngHomonisasyonat Sapiyentisasyon. Ang homonisasyon ay nagsasaad ng biyolohikal na ebolusyonng isangindibidwa l , samantal ang ang sapiyent isasyon ay n akatuon sa pagh ubog ng kasanayan sapam umuh ay ng t ao. Ayon s a teoryang ebolusyo n, ang isang indibidwal ay unang naging b akulaw oRamapithecus, mala-bakulaw oAustralopithecus,Homo habilis,Homo erect, at Homo sapiensb a g o p a m a n n a g i n g g a n a p n a t a o o Homo sapien sapiens.Sa mahabang panahong pag-unlad ng kaanyuan ng tao,unti unting nabuo ang natatanging kultura.Nagingmahalagang salik ang biyolohikal na ebolusyon ng tao sapagbuo ng kanilang kultura sapagkatnatutuhan ng sinaunangtao ang pagkakaroon ng isang pamilya at mga kasanayanna maaarinilang kailanganin upang mabuhay. Isang halimbawaang ebidensyang nakalap sa mga yungibok u w e b a s a P i l i p i n a s n a n i l i k h a n g m g a Homo sapiens.Isang mah al agang bagay ang pagkakatuklas ngYungib Manunggul sapagkat kakikitaan ito ng mga pruwebangnagkaroon ngang maagang kultura ang sinaunang tao tulad ngpalayok manunggul at mga kasangkapang gawasa jade, agate atkabibe.
 7. 7. Tapayan saManunggul Ang TapayansaManunggul ayisangbanganaginamitsapaglilibingngmgasinaunangtaosaPalawan noong 890-710 BK. Angbanga ayukolsasekondaryangpaglilibing kayamgabutolamangngyumaoanglamannito.ItinuturingitongPambansangKayamananng Pilipinas atmakikitarinsalikodng 1000libonasalapi.Nahukaysayungibng Manunggul, Lipuun Point,Palawan angnasabingbanga, at nitongPebrero 2008 aysinusubokmulinghalukayinngmgadayongmananaliksiknaPransessamgabaybayinngLipuun.
 8. 8. Sinaunang Kalakalan Sasimula, angkalakalanngatingmganinuno ay samgataga-ibangbarangaylamang. Nakararatingangmga taga-Luzonsaibatibang lugarngbansaparaipagpalitangkanilangmgaprodukto. Angmgabarangaynanasabaybay-dagatangnaginglugarngkalakalan.Sakatagalan, angmga dayuhangTsinoat Arabo aynakipagkalakalannarin. Unangnakipagkalakalanang mga Arabosamga ninunonatin saJolo. Pinapalitannilangtela, metal, at iba pang bagayangbigas,bungang-kahoy atpampalasanaproduktongatingmganinuno.Masasabinatinnanakikipagpalitanngkalakal (barter trade) angatingmganinuno. Itoay ginaganapsamga barangay sabaybayin.
 9. 9. BagodumatingangmgaKastila, gumagamitangsinaunang Pilipinonggintongpalamutiparasamgasanamatay. Angmukhangnamatayay tinatakpanngpirasongginto.Tinatakpanangmgamata, angilongatangbibigngpirasongginto.Dalawangpirasonggintoanghinihiwangmanggagawa.Angunangpiraso aypinapatongniyasaisangmalambotnabagaytuladngputik o waks.Idinidiinniyaangdulongmatulisnakasangkapansagintoupangitoay magkaroonngdisenyo. Sabawatmata ay iba-ibangdisenyoanginilalagay.Hinuhulmarinniyaangpangalawangpirasongpanakipsailong. Panahon ng Metal
 10. 10. Saarkeolohiya, angPanahonngBakal ayangyugtongkaunlaranngsinumangtaonanamamayaniangbakalsapangunahingsangkapsamgakagamitan at sandata.Kadalasangsumasabayangmgaganitongpaghiramsamgaibangpagbabagosalipunan,kabilangangmgamagkakaibangpagsasanaysapagsasaka,mgapaniniwalang pang-relihiyon at mgamalasiningmgaistilo.Ito angpanahonmataposangPanahonngNeolitiko oPanahonngBagongBato.Itoytumagalhanggang 1,000taonpagkasilangniKristo (A.D.).Angmganinuno aynatutonanggumamitngmgakasangkapan atkagamitangyarisatanso,bakal at ginto Sinaunang Bangka Angsinaunangbangka ayisanguringsasakyangpandagatnayarisamakapalnatabla attalasukananganyonggilid. Angmakakapalnatabla ayyarisamatitigasnakahoykatuladng „doongon‟(Heriterieralittoralis).Angbangka ay maaring mag-upong 25 katao at kaya
 11. 11. nitongmaglakbaysamalalayonglugar.Angpamamaraanngpaggawangbangka ay kilalamulasaScandinavia hanggangsaTimogPasipikonoongikatlongsiglo.Sakasalukuyan, angpamamaraangito ay ginagamit parinsaislangSibutusatimognabahagingPilipinas. Sining na Baton g AngonoAngkaunaunahansinaunangguhitsabatonamasusingpinag-aralanay yaongmganatagpuansapag-itanngAngono at Binangonan,Rizal. Angpook ay isangkanlungangbato o mababawnakwebana
 12. 12. may 63 metro anglapad, 8 metro anglalim at 5 metroangpinakamataasnasukat. Isangdaangdalawamput-pitongguhitngtaoangnakakalatsapader. Angmgaito ayinukitsamukhangkanlungangbatosapamamagitanngpirasongbato.Angmgaukit ay may lalimna 10centimetrohanggangsamalabongguhit.Binubuoangmgalarawanngbilugangulonamayroon o walangleegat nakapatongsarektanggulo o korting “V” nakatawan. Anglinyao guhitngbraso at binti ay kadalasangnakabaluktot.Ibat-ibaangnakaukitsabato, may trayanggulo, may rektanggulo atmay bilog.Angsiningsabato ay iniugnaysapaniniwalangisangtanging grupongtao. Ito ay simbolo at hindidekorasyon.BihiraangsiningnaitosaPilipinas.

×