Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa d'innovació oberta en turisme 2014 - HibriturSelva

316 views

Published on

Presentació del programa d'innovació oberta en turisme 2014. Projecte HibriturSelva.
Jornada-networking celebrada el 10/04/2014

Published in: Travel
 • Be the first to like this

Programa d'innovació oberta en turisme 2014 - HibriturSelva

 1. 1. causan-cuentan ¡Stmïjfllflcupaj ' 7 ©( #Hibriturselva H ffawïïía; r‘ Ecnsistmn ¡finnowdó obertl per i desenvolupament del seclnrturístic a Il mmm: de l: Selva —Fmell Jornada-Networking: Programa dïnnovacíó oberta en turísme 2014 Santa Coloma de Farners, 10 d'abril de 2014 Josep Gesti i Marc Corominas x-‘aqIJe-ï. prrjjE m’: ESYÉ su tFvEÑ a ¿mat pel ‘Z. E ' per I ‘DFJDRE 5x E {nen rnerums‘ re anar. Unió Europea Fons social europeu LFSE mvï-nelx en el teu fulur " ‘ Generalitat de Catalunya s. 4 Departament d’Empresa i Ocupació
 2. 2. a- me "- ag Un ecosistema d'¡nnovac¡ó oberta a Ia Selva _ _ _ I ECOSISTEMA El projecte HibriturSeIva es COL-LABORACIO un espai comú per a Ia coI-Iaboració entre persones í entítats que aporten valor al turísme INNOVACIÓ 0 B E RT A A través de processos d ‘innovació oberta i HIBRIDACIÓ d ’híbridació el projecte promou la creació de productes i serveis basats en el coneixement ¡la diferenciació territorial SERVEIS PRODUCTES
 3. 3. Un ecosistema d'innovació oberta a la Selva » 35m2. -' ¡. - . ÉICErG »- FEB Í -. a f‘. .¿l= .¿: :¿; .Ejl-: ;:; .T; É “ a‘; _? ._: É.‘: .¡‘. z:. ‘.. ¿g; ?._f e ¿S- __ "3 a «n c. w n: E5191. . yaílcla. .. e - ¿ 31€: A. “'-¿l a (5 aman" . _;—‘. -’ED- . ---'- l. ’ ‘tú , . YAN_¡' j: ¡Para Ñ; ‘H'WÑ&' ¡ u «g? ' Co-rutes ‘f ‘fió- _—— . . ‘.4"t—¿ I’ m vescomtat ¿ í . J-A A“; ‘C: “Vu-P. .‘ 7- 4 . . . HnbridArt 0 1 ‘ ï? ’ ‘i V Hlbrhennes r " ív/ ‘f’ z/ » , w. Domus Selvaespofls l H . .4 z _ ¡ l Educa” TurlSelvaLo . ? f. .. ‘i_.
 4. 4. HibriturSeIva 2014 * Diagrucvzl I mapa ctagerutsi ' Formaclcá de facllltaclors Crida anual a projectes d'innovació oberta en turisme * lI’1r. :0l'p0r. a cio d’ e34 perl encl ' D e s. e rw o I u p a m e ri t lTl to cl o I n23 gl v: ‘ Creación de la plataforma digital “ (jmrvï. de treball Xa ¡xa H i b ritu ¡’Se Iva Propostes La borato ris d'in novació (Gru ps) Productes i serveis tu ristics Projectes / Equ ¡ps lncubació u de projectes lncorporaclo a oferta turística comarcal * (Zrlda anual a projectes " Presentació de tarcvtucastez. A ilalzunriatraris clideesjl ‘ (Zonfigtiracl o dïavqtiips de projecte ' Ir‘u: Lil: s.ac¡v: « de jïviüjetllïv-ES “ Elaboracio de prcn«dtlcteza-“serwlrel‘a "' l¡‘ivlrjlrjjlrïlrïirïlviv a lWzvferta 0am ar cal
 5. 5. E i ¡fi Crida a projectes Objectiu Recollir propostes i idees de productes turístics Crida anual a projectes (Vinnovació oberta en turisme Quin tipus de productes? Preferentment innovadors, creatiusi híbrids Com ho fa rem? Principalment mitjangant les accions : -Jornada Networking -Campanya de presentació i convocatoria de projectes -Projectes engegats el 2013 -Propostes sorgides del treball en xarxa I que farem amb les propostes de la crida? ... les portarem als Iaboratoris d'innovació
 6. 6. Propostes La bo rato ris d’ in nova ció {Grupsl Laboratoris d'innovació Qué són els laboratoris? Són els 9 grups de treball de 2013 i tenen la mateixa filosofia Objectiu Agafar les propostes de la crida i acordar un producte turistic concret a desenvolupar. Qué fan els laboratoris? Discuteixen les propostes de la crida, i altres idees sorgides dins del grup, per concretar productes turístics susceptibles de ser desenvolupats. Cada quan es reuneixen? Un parell de vegades l'any aprox. Com fer realitat els productes turístics concrets acordats?
 7. 7. Equips de projectes Projectes / Equ ips Que són els equips de projecte? Són un grup reduit de persones que treballara per desenvolupar un producte tu rístic concret. Objectiu Fer realitat un producte turistic, sorgit, o no, d'un Iaboratori d'innovació, preparat per ser comercialitzat. Quin temps de vida té un equip de projecte? Menys d'un any, malgrat dependra del ritme de treball i del producte turistic a desenvolupar. Després es disol el grup. Tindran suport els equips de projectes per fer realitat el producte turistic?
 8. 8. e a incubació de projectes Qué és la incubació de projectes? És la gestació i acompanyament durant la creació del paquet turistic concret Qué pot passar durant aquesta fase? - Els equips de projectes estaran treballant - Des d'hibritur oferirem formació per a la creació de paquets turístics - Es podrá optar a assessoraments personalitzats n - Farem acompanyament '"°“b? °¡ó Quan s’acaba la incubació? de projectes Una vegada el paquet turistic és comercialitzat.
 9. 9. m: a Productes turístics Podem fer alguna cosa més? Sí, ajudar a incorporar el producte turistic a I’oferta turística comarcal. Com? Amb totes les eines a I’abast del projecte com: -Oferint visibilitat sempre que sigui possible -Comunicant el producte a entitats Pr ctes i _ ‘ _ _ ¡S “mms turistiques, agencies l operadors turistics de Ia Selva I rodalies - Publicant el producte a Ia web HibriturSeIva - Etc. Incorporació a oferta turística comarcal
 10. 10. 243 PARTICIPANTS Com podeu participar? Plataforma Espai digital on fer contactes, donar-te a coneixer, treballar en grup, establir sinérgies de col-laboració, compartir documents, etc. ¡un Nlbflíul i141) ‘ Autos m e um- «¡mi . mmm";
 11. 11. LABORATORIS Com podeu participar? Laboratoris d'innovació Espais digitals i presencials d’hibridació i creativitat on generar idees de productes turístics innovadors i susceptibles de ser concretats en forma de paquet turistic per un equip de projecte. Hlwihmna Innovacio mullidscipiinar al voltant del iermalisnre selvaespom Disseny d'un mapa dactiiriïais esponwes nimsm GSDOHÍU Educatur Innovacio a través de ¡’educació pe! a apor- tar valor al sector lu- rístic de la Selva ¡creació d'un esdeve- Voscomtat Promocló de la marca Vesoomtal com una ptatalorma de pro- ductes i serveis turis- nos Co-rutos (bcreació de micro productes de lursme experiencia! ‘nansetva 2.o Grup (fagents aclus en xarxes socials per potenciar el lurisme a la comarca Rnufiamr La ratafia com a lector agluunador de noves experiencias luristiques a la comarca Hlbddart: art l turismo Traba! col-laboran: en- tre agents turístics i de les arts per desenvolupar productes Domus: turismo i‘ gastronomia: Hibñdació al voflanl del palrrnoni gastronomia
 12. 12. Com podeu participar? Equips de projectes Petits grups de treball per fer realitat un producte turistic concret, que _ l es reunirá les vegades necessáries per concretar el producte i definir- q‘ L Y q _ _ lo en tots els seus aspectes: conceptualització, logistica del ' ‘al u’ ‘“‘ ‘ 1’ funcionament, politica de preus, marqueting, client potencial, etc. y . Exemple: sorgeix la idea de desenvolupar un producte turistic al voltant de la gastronomia, el teatre i la historia ajuntament Tast de vins gaáïgfigemk: + Companyia + amb promoció reial teatre medieval teatrealitzat -« * . , -— a " nissnmwnesfimmnneamszoi. unwasmnemn ’ a ¡(«ya ¡ami ¿guisa-nu l a KM nuJL c? ! Shanti. , «¡mimi u. camara s. M. vn’ 3m: .1 csaiur . i n s. la un m. ¿(«tu in. sum ha! ¡andina s. 3 im e. Feltmhll a Ml a. um mlaxhurl mi .1 M44 g. .. puflcxpdi “nm-m rma) mi (con s. ¿»Noam M. IM IKll0( al! ÁRÏKÜPADH nun ¡:7- uuuun-nu ' >""f‘- l '°' más: '*' L L1
 13. 13. Qué m'ofereix | 'hibritur? Plataforma: xarxa de contactes i de treball per fer realitat els serveis o paquets turístics Accés a grups, calendari, documents, contacte entre registrats, etc. Formació per a la co-creació de producte tu rístic 3 sessions formatives sobre aspectes básics: mercats on dirigir-se, canals de comercialització, marqueting, politiques de preus, etc. Assessoraments per a Ia co-creació de producte turistic Assessoraments personalitzats per aq uells productes o serveis més complexos, per guiar als promotors en el procés
 14. 14. Que m'ofereix | 'hibritur? Visibilitat professional Mitjangant el butlletí digital “Quifaque? ", v periodicament es donará a coneixer els professionals dels diferents secotors registrats vár Visibilitat dels productes creats cgzbmuzzníutï ' ‘) ); : . . . , . , . ‘° " qu" que * Es fara difusio dels productes o serveis turistics m? “ ¿ing M, creats a partir dels canals: - Creació d'una página específica a la web - Enviament a entitats del sector turistic (Patronat de Turisme, I'Agencia Catalana de Turisme, etc. ) - Visibilitat en el II Forum de la xarxa HibriturSeIva - Enviament dels productes a agencies i operadors de la comarca i rodalies - Suports per al procés de comercialització de producte o servei final
 15. 15. Networking ‘(———. — )HÍbriturSI: l'. ui 3 torns amb 3 grups simultaniament 30 minuts per grup "TT Grup Cowrutes ‘¿e-tu --—- Objectiu Recollir propostes de projectes concrets Recollir aportacions d'interes pel grup Resultats Es posarán en comú al debat final
 16. 16. — ‘l. o . ' ‘. u É _ en ¡fl Properes passes. .. 10,5," 9mm Campanya presentació i convocatoria projectes 3o ‘bm 15 abril Constitució d'equips de projectes i posada en marxa Qmaig 31 maig Recepció de solicituds d'assessorament . + 6 Juny 9 juny Assessoraments _ 3o juny jun“ Incorporació de productes a I’oferta turistica comarcal

×