Normativa abalar terminadaa

287 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Normativa abalar terminadaa

 1. 1. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao Normativa de uso xeral de uso dos portátiles da áula abalar. Ademais da normativa de uso xeral vixente ate agora no centro, estes ordenadores estan suxeitos, dada a súa especificidade, a unha normativa propia e complementaria que aquí se explicita. 1. Antes de coller o portátil o alumno/a deixará a súa mesa libre, para evitar ter que deixalo en situación de equilibrio precario, non o acenderá ate recibir a orde expresa do profesor. 2. Cada alumno recollerá o portátil do carriño por orde para facilitar a identificación do portátil que lle corresponde. E en ningún caso se acudirá ó carriño en grupos para evitar aglomeracións que deriven en posibles caídas dos equipos. 3. O alumnado estará ven sentado na súa silla e pondrá o ordenador encima da mesa que previamente deixou libre. 4. Cando se produza unha incidencia no manexo do portátil e o alumno/a precise axuda do profesor, procurará non interromper o traballo nin as explicacións que nese momento se estean a desenvolver na aula de clase. 5. Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento no escritorio, dos cartafoles e arquivos da súa conta, velando pola súa orde e a súa conservación. 6. Sempre se collerá ó portátil con dúas mans pola base, de xeito que ó levalo non lles tape a visión do camiño e tropecen.1 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 2. 2. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao 7. Cando se estea a traballar co equipo, deberá de colocarse nun lugar estable a salvo de posibles incidencias: caídas, golpes, evitando posibles caídas de obxectos sobre el e de calquera outra circunstancia na que perigue a integridade física do aparello, non se podrá comer nin beber e evitará a exposición do mésmo ó sol, á chuvia e ás fontes de calor; por exemplo, non colocalo a carón dun radiador. 8. O portátil terá que estar no carriño de transporte cando non se estea a utilizar e procurando que estea a cargar a batería. En ningún caso se podera deixar noutro lugar que non sexa o seu carriño. 9. Cada ordenador portátil ten unha etiqueta co número que lle corresponde a cada alumno e sempre se collerá o portátil que se corresponda co seu número para que exista unha responsabilidade persoal no coidado do mesmo. 10. Cando o profesor teña que interromper o traballo do alumnado para dar unha explicación baixaranse as tapas dos portátiles. 11. O equipo é responsabilidade do alumno para o traballo de clase, ante calquera incidencia co mesmo o profesor deberá de cubrir a ficha e informar a persoa responsable do proxecto abalar. 12. Durante os recreos estes equipos non se poderán baixar á biblioteca nin a ningún outro lugar aínda que estea habilitado para traballar cos portátiles. Neste tempo os equipos deixaranse no estante correspondente do carriño, apagados e conectados á rede eléctrica para recargar a batería e no caso de que se esgote a batería por non cumprir a norma o alumno ó que se lle ten asignado o portátil deberá de continuar a clase sen el.2 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 3. 3. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao 13. O equipo é propiedade do I.e.s Sanxillao, polo que queda prohibida a instalación de calquera programa, aplicación ou ferramenta tecnolóxica que non estea en relación directa co uso docente que se pretende con el. 14. O feito de non aceptar estas normas ou de non as respetar trae consigo a restricción ou perda dos privilexios de acceso ó mesmo. Faltas de conducta con sanción polo mal uso do portátil. O usuario/a que viole as directrices e os procedementos administrativos, estará suxeito/a á suspensión temporal ou definitiva dos seus dereitos de utilización do portátil e da rede/sistema, e estará suxeito/a ás correspondentes sancións disciplinarias, recollidas no Regulamento de Réxime Interno ou nos procedementos legais oportunos. Cada alumno/a é totalmente responsable do que faga co seu portátil. Terán consideración de faltas graves ou moi graves, en función das circunstancias na que se producen os feitos e das súas consecuencias, as seguintes: 1. Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restriccións que teña o portátil. 2. A utilización do ordenador doutra persoa estará suxeita a accións disciplinarias e aquelas outras que a lexislación vixente determina para estes casos. 3. Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas, será sancionado dacordo co Regulamento de Réxime Interior do Centro. O vandalismo conlevará á cancelación dos privilexios de uso3 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 4. 4. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao do portátil e a obriga de reposición dos costos orixinados pola reparación do hardware, software ou sistema. 4. Están prohibidos os intentos de ver, copiar, modificar ou interferir o correo electrónico ou os ficheiros doutros usuarios. O incumprimento desta norma será obxecto das sanción disciplinarias que se contemplan no Regulamento de Rexime Interior do centro. 5. Deberase empregar unha linguaxe apropiada; as palabras malsoantes, os insultos racistas e calquera outra expresión inadecuada están prohibidas e serán obxecto das correccións disciplinarias establecidas ao respecto no R.R.I. 6. Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal. 7. Revelar información persoal. 8. A falsificación ou o seu intento. 9. Os intentos de degradar ou interferir o sistema, serán contemplados coma unha violación das directrices e/ou coma unha actividade criminal suxeita a lexislación vixente. 10.Trasladar o portátil ó recreo ou fora do centro. 11.Finxir ser outra persoa cando se envían ou reciben mensaxes. 12. O sistema/rede non poderá ser utilizado con propósitos ilegais4 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 5. 5. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao PROTOCOLO A SEGUIR NO CASO DE AVARIAS DOS ORDENADORES 1. Cando o portátil estea avariado, deberá de seguirse a clase con outro compañeiro. 2. Os portátiles avariados deberán acompañarse dunha ficha- protocolo para o seu arranxo e, o profesor deberá de informar o coordinador do proxecto Abalar e depositaranse nas dependencias do cordinador no horario que se estableza oportunamente. 3. Cando se detecte que a avaría do portátil ten a súa orixe nun uso indebido do mesmo, o portátil non se lle devolverá ó alumno. Neste caso arbitraranse as medidas correctoras a se oubese lugar e recollidas nesta normativa o no R.R.I do Centro 4. Cando se detecte que un alumno está a ter avarías graves debidas ó uso indebido ou ó coidado pouco esmerado, procederase a retirarlle o equipo polo tempo que se considere oportuno. En casos moi graves poderá ser suspendido definitivamente da participación no Proxecto.5 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 6. 6. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao NORMATIVA QUE SE LLE ENTREGARA E DARA A FIRMAR AO PAI/NAI OU TUTOR LEGAL DO RAPAZ. O PORTÁTIL É UN INSTRUMENTO DE TRABALLO ESCOLAR Ó QUE SE TEN ACCESO POLO FEITO DE PARTICIPAR NO PROXECTO. O ALUMNADO E OS SEUS PAIS OU TITORES LEGAIS ADMITEN DENDE UN PRINCIPIO AS NORMAS ESTABLECIDAS PARA O SEU USO E, QUE O INCLUMPRIMENTO DAS MESMAS, PODE SER OBXECTO DALGÚN TIPO DE SANCIÓN. AS SANCIÓNS QUE SE PODERÁN CONTEMPLAR, EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE DO INCLUMPRIMENTO SON: • A RETIRADA DE PRIVILEXIOS DE UTILIZACIÓN DO PORTÁTIL. • A RETIRADA DO PORTÁTIL POR UN TEMPO DETERMINADO. • INTERRUMPIR A PARTICIPACIÓN DO ALUMNO NO PROXECTO. • UNHA SANCIÓN ECONÓMICA QUE SE DETERMINARÁ EN CADA CASO TENDO EN CONTA A NATUREZA E GRAVIDADE DA DESPERFECTO CAUSADO. • CALQUERA OUTRA APROBADA POLO CONSELLO ESCOLAR E QUE SE INCLUA NO REGULAMENTO DE REXIME INTERNO DO INSTITUTO6 Quedo enterado e acepto a presente normativa que asino. Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 7. 7. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao Guia para o profesorado.  O profesor que esté na áula abalar e cando mande coller o ultraportátil o alumno revisará que as mesas estean libres de caquer elemento que podira perxudicar o ultraportátil, asi como de libros ou outro elemento ( comida, auga, etc…) co fin de evitar que o alumno teña que colocalo en situacionde desequilibrio.  O profesor terá que indicar os alumnos e controlar de que o xeito correcto de coller o ultraportátil e coas dúas mans  O profesor terá que controlar e ordear os alumnos que tanto a recollida ou a entrega dos portátiles do carriño sexa de xeito ordeado por orde de lista e en grupos menores a 3 de cada vez.  O profesor será o encargado de controlar tanto na chegada coma na saida da aula que os portátiles están colocados e enchufados de xeito adecuado no carriño asi como de que o carriño quede pechado.  O profesor controlará que cando non se use o portátil, éste sexa7 colocado no casilleiro correspondente do carriño. Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 8. 8. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao  O profesor estará obligado a dar resposta ou axuda o alumno que teña una incidencia no ordenador.  No caso de mal funcionamento do portátil o profesor será o encargado de cubrir una ficha.  No caso de averia o profesor deberá de informar o coordinador do proxecto Abalar e depositarse nas dependencias do cordinador no horario que se estableza oportunamente.  Os portátiles avariados deberán acompañarse dunha ficha-protocolo para o seu arranxo.  Controlará que os ordenadores sexan usados de xeito adecuado, asi como de que o seu apagado sexa o axeitado.8 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 9. 9. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao FICHA DE AVARIA DO ULTRAPORTÁTIL. Parte de Incidencias de Ordenadores. Grupo: Aula: Profesor/a: Fecha: Hora: 9:52 p.m. Nº de equipo: Alumno /a: Correo-e: Descripción de la Incidencia (márcala con una cruz) Hardware: O rato ten luz CheckBox1 O premer no teclado as teclas INTRO cga INTRO arranca CheckBox2 O pulsar no teclado as teclas INTRO cga INTRO NON CheckBox3 arranca O ordenador NON O rato Non ten luz e os diferenciales da ezquerda de acende CheckBox4 debaixo da mesa están hacia esquerda. Non hai outro ordenador na mesma fila CheckBox5 O outro ordenador da mesma fila NON acende CheckBox6 O outro ordenador da mesma fila acende. CheckBox7 Hardware: Non hai outro ordenador na mesma fila CheckBox8 O ordenador apagase só cando leva un anaco O outro ordenador da mesma fila pasalle o mésmo. CheckBox9 funcionando. O outro ordenador da mesma fila NON lle pasa o mesmo. CheckBox10 Hardware3: O ordenador fai moito ruido. CheckBox11 Ruidos e Pitidos Escoitase un pitido continuo e comprobouse que non hay CheckBox12 ninguna tecla pulsada Hardware4: O botón de acendido ten luz ou mostrase na pantalla CheckBox13 avisos ou indicador de non recibir señal. O botón de acendido NON ten luz e non se mostra na CheckBox14 pantalla avisos O interruptor do profesor está activado e os diferenciales CheckBox15 O monitor -A pantalla esán activados. Non acende. O outro monitor da mésma fila acende. CheckBox16 O outro monitor da mésma fila NON acende. CheckBox17 Non hai outro monitor na mesma fila. CheckBox18 Non se amosa nada na pantalla co portátil aceso CheckBox19 Nos portatiles: Amosase a imaxe só na PDI. CheckBox20 Hardware5:9 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.
 10. 10. I.E.S. SANXILLAO Ronda das Fontiñas , 171 Apartado 385, 27080 LUGO  982 252 016  982 251 652 e-mail: ies.sanxillao@edu.xunta.es web: http://centros.edu.xunta.es/sanxillao O monitor/Pantalla ten una mancha na pantalla CheckBox21 A pantalla do monitor vese borrosa. CheckBox22 O monitor – A pantalla e a imaxe que O tornillo da peana do monitor está floxo ou solto. CheckBox23 se ve. O botón de acendido da peana do monitor está floxo ou CheckBox24 solto. A pantalla do portátil xira sen esforzo CheckBox25 A pantalla do portátil non se mantén dereita CheckBox26 Software: Vese una cruz roxa no selector da rede. CheckBox NON se ve una cruz roxa no selector da rede, pulsouse 27 CheckBox28 sobre Wireless. Internet NON funciona. NON aparece o selector de rede. CheckBox29 O navegador Web funciona inda que di que non hai CheckBox30 conectividade Descripción de la incidencia (si no está en el listado anterior) Firmas Alumnos responsables de El profesor/a aula TIC10 Coordinador Abalar ( tic). Julio García Torres.

×