RHODES 2008 - ANNUAL TOURISM SURVEY AIRPORT

751 views

Published on

In Greek

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RHODES 2008 - ANNUAL TOURISM SURVEY AIRPORT

 1. 1. ΕΡΕΤΝΑ ΢ΣΟΤ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΣΕ΢ ΢ΣΟ ΝΗ΢Ι ΣΗ΢ ΡΟΔΟΤ H Ρόδορ Μάϊος – Οκτώβριος 2006 μέζα από ηα μάηια ηων ηοςπιζηών ηηρ
 2. 2. ΕΡΕΤΝΑ ΢ΣΟΤ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΣΕ΢ ΢ΣΟ ΝΗ΢Ι ΣΗ΢ ΡΟΔΟΤ Μάϊος – Οκτώβριος 2008 ΓΙΑΝΝΗ΢ ΥΩΣΗ΢ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Σουρισμού ΢ύμβουλος Μarketing MARKET PLANΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
 3. 3. Σν έξγν... Η εηήζηα ηνπξηζηηθή έξεπλα ΢ηόρνο Δπηκειεηεξίνπ: Να θαηαγξάςεη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ην πξνθίι, ηελ ζπκπεξηθνξά, ηηο αγνξαζηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαζώο επίζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ. ΢ε ηέζζεξα επίπεδα: Αεξνδξόκην Ρόδνπ: Μάηνο – Οθηώβξηνο Ληκάλη Ρόδνπ: Μάηνο – Οθηώβξηνο, επηβάηεο Κξνπαδηεξόπινησλ Αεξνδξόκην Κσ: Ινύληνο - Ινύιηνο Αεξνδξόκην Καξπάζνπ: Ινύιηνο - Αύγνπζηνο
 4. 4. Η πξνζπάζεηα... ΢ρεδηαζκόο έξεπλαο:  Δπηζηεκνληθή Οκάδα Σνπξηζκνύ Δπηκειεηεξίνπ Γσδεθαλήζνπ Μεζνδνινγία ΢πιινγήο δεδνκέλσλ:  Αεξνδξόκην Ρόδνπ, Check-in  Μάτνο – 15 Οθηώβξηνπ 2008  Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ζηα: Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά & Γαιιηθά βάζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ  Υξήζε πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ παιάκεο (PDA) γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ & θάξηεο απαληήζεσλ γηα κέγηζηε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ  9 εξεπλεηέο & 1 επόπηεο  3 βάξδηεο – θάιπςε αλαρσξήζεσλ ζε 24σξε βάζε  Δπζύλε & ζπληνληζκόο ζπιινγήο δεδνκέλσλ: Γ.ΔΣ.Α.Π.
 5. 5. Η πξνζπάζεηα... Γείγκα & Γεηγκαηνιεςία:  1916 ηνπξίζηεο, άλδξεο & γπλαίθεο, άλσ ησλ 18 εηώλ  ΢πζηεκαηηθή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ζηηο νπξέο check-in κε ρξήζε πνζνζηώζεσλ βάζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εζληθνηήησλ 2007 (αθίμεηο charter)  ΢ηάζκηζε δείγκαηνο κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή ησλ εζληθνηήησλ 2008 (ΤΠΑ, Αεξνδξόκην Γηαγόξαο) ΢ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ & reporting:  Market Plan, κέινο ηεο ESOMAR  Κέγηζην ζθάικα: ± 2,2% (βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο 95%)
 6. 6. ... λα δώζνπκε απαληήζεηο ζε θξίζηκα εξσηήκαηα  Πνηνη καο πξνηηκνύλ;  Πσο αγνξάδνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο; Ση ηνπο επεξεάδεη;  Πόζν θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ην internet;  Πνύ έκεηλαλ, πόζν έκεηλαλ, ηη παθέην αγόξαζαλ;  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη έκεηλαλ από ηα θαηαιύκαηα & ην λεζί;  ΢ε πνηό βαζκό θαιύςακε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο;  Πόζν μνδεύνπλ ζην λεζί;
 7. 7. Γημογπαθικάσαπακηηπιζηικά
 8. 8. Η ειηθία 6 60 31 2 2008 12 50 33 5 2006 14 56 28 2 2004 ΕΩ΢ 24 25-44 45-64 65 ΚΑΙ ΑΝΩ
 9. 9. Σν επίπεδν κόξθσζεο 2 22 21 16 32 8 2008 6 27 17 15 27 7 2006 7 27 18 21 20 7 2004 ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩ΢Ε ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ Η ΛΤΚΕΙΟΤ TEXNIKH ΢ΧΟΛΗ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩ΢Ε ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ΢ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ΢ ΢ΠΟΤΔΕ΢
 10. 10. Η επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 4 86 7 4 2008 8 74 11 7 2006 6 75 12 6 2004 ΢ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ΢ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ΢ ΠΛΗΡΟΤ΢ ΑΠΑ΢ΧΟΛΗ΢Η΢ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ΢ ΜΕΡΙΚΗ΢ ΑΠΑ΢ΧΟΛΗ΢Η΢ AΝΕΡΓΟ΢
 11. 11. Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ην 2007 ήηαλ… 5 16 31 24 24 2008 10 25 30 20 15 2006 10 21 31 22 16 2004 ΚΑΣΩ ΣΩΝ 15.000 ΕΤΡΩ 15.000 – 29.000 ΕΤΡΩ 30.000 - 49.000 ΕΤΡΩ 50.000 – 69.000 ΑΝΩ ΣΩΝ 70.000 ΕΤΡΩ
 12. 12. Αγοπαζηικήζςμπεπιθοπά
 13. 13. Πσο πεξηγξάθνπλ νη ηνπξίζηεο ηε ζρέζε ηνποκε ην θόζηνο ησλ δηαθνπώλ ηνπο; 2008 4 28 58 9 2 2006 6 26 62 5 2 2004 5 41 48 4 2 ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΑ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑ΢ΧΟΛΟΤΝ ΕΠΙΖΗΣΩ ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΢ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΙΜΗ ΕΠΙΖΗΣΩ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΠΡΟ΢ΦΟΡΕ΢ ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΟ ΦΘΗΝΟΣΕΡΟ ΔΤΝΑΣΟ
 14. 14. Όηαλ είκαη ζε δηαθνπέο...  Απνιακβάλσ λα καζαίλσ γηα ηα ηνπηθά έζηκα θαη ηνλ πνιηηηζκό  Απνιακβάλσ ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία & ηζηνξηθά αμηνζέαηα  Απνιακβάλσ λα πεγαίλσ ζε ζπλαπιίεο θαη παξαζηάζεηο ζεάηξνπ  Θαιέο δηαθνπέο ζεκαίλεη ήζπρε ηνπνζεζία γηα κέγηζηε ραιάξσζε  Ζιηνζεξαπεία θαη θνιύκπη είλαη “must” ζηηο δηαθνπέο  Θέισ λα θάλσ λέα – δηαθνξεηηθά πξάγκαηα  Πάληνηε θάλσ θάπνην ζπνξ  Οη θαιύηεξεο δηαθνπέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ έληνλε λπρηεξηλή δσή  Κνπ αξέζεη λα δνθηκάδσ ηελ ηνπηθή θνπδίλα θαη ηηο λνζηηκηέο  Αγνξάδσ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνπηθό πξντόλ γηα λα πάξσ καδί κνπ  Σα ςώληα είλαη “must”  ΢πλήζσο επηιέγσ πξννξηζκνύο πνπ “ζέβνληαη” ην πεξηβάιινλ
 15. 15. Δπηζπκεηέο δξαζηεξηόηεηεοζηηο δηαθνπέο γεληθά (holiday lifestyle) ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΟΛΤΜΠΙ 83 81 ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΤΖΙΝΑ & ΝΟ΢ΣΙΜΙΕ΢ 81 82 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΢ΤΝΕΙΔΗ΢Η 76 Η΢ΤΧΗ ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ - ΜΕΓΙ΢ΣΗ ΧΑΛΑΡΩ΢Η 71 68 ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 71 72 NEA - ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ 69 67 ΣΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ & ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ΢ 68 73 ΜΟΤ΢ΕΙΑ & Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ 65 68 NYXTEΡΙΝΗ ΔΙΑ΢ΚΕΔΑ΢Η 60 54 ΢ΠΟΡ 56 54 ΨΩΝΙΑ 56 63 2008 ΢ΤΝΑΤΛΙΑ - ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Η 56 2006 51
 16. 16. Ση ηνπο επεξεάδεη πεξηζζόηεξνζηελ επηινγή ηνπ πξννξηζκνύ δηαθνπώλ; 32 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢ ΢ΣΟ INTERNET 23 30 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΑΠΟ ΦΗΛΟΤ΢/΢ΤΓΓΔΝΔΗ΢/FORUMS 27 17 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ/ΓΡΑΦΔΗΟΤ 19 15 ΜΠΡΟ΢ΟΤΡΑ / WEBSITE TOUR OPERATOR 21 2 NTOKYMANTEΡ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ΢ 2 1 AΡΘΡΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ΢/ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ 2 1 ΓΗΑΦΖΜΗ΢Ζ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ΢/ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ 1 ΓΗΑΦΖΜ ΣΖΛΔΟΡΑ΢Ζ΢/TRAVEL 1 CHANNEL/TELETEXT 2 2 ΑΛΛΟ 3 2008 2006
 17. 17. Κιαζζηθό παθέην VS κεκνλσκέλε θξάηεζε EΚΛΕΙ΢Α ΣΗΝ ΠΣΗ΢Η MONO ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ MΟΝΟ΢ ΜΟΤ 24% 2006: 23% 2004: 15% ΑΓΟΡΑ΢Α ΠΑΚΕΣΟ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΣΗ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 76% 2006: 77% 2004: 85%
 18. 18. Ση πξαγκαηηθά ζεκαίλεη απηό; Σν 2008 πεξίπνπ 326.000 ηνπξίζηεο δελ αγόξαζαλ ην θιαζζηθό παθέην. Γηαηί καο ελδηαθέξνπλ; ΜΕ΢Η ΗΜΕΡΗ΢ΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ΢ ΔΑΠΑΝΗ ΦΧΝΙΑ ΑΓΟΡΑ΢Α ΠΑΚΕΣΟ 9,2 € 46,1 € 72,3 ΕΚΛΕΙ΢Α ΜΟΝΟ΢ ΜΟΤ 12,0 € 47,6 € 89,0 + 2,8 ΝΤΥΣΔ΢ 3% 23% 2006 + 1,5 ΝΤΥΣΕ΢ 20% 22%
 19. 19. Πνύ κέλνπλ όζνη δελ αγνξάδνπλ ην θιαζζηθόπαθέην; ΑΓΟΡΑ΢Α ΠΑΚΕΣΟ 75 24 0 1 ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΣΗ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ EΚΛΕΙ΢Α ΣΗΝ ΠΣΗ΢Η MONO ΚΑΙ ΣΗ 27 41 19 5 8 ΔΙΑΜΟΝΗ MΟΝΟ΢ ΜΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SELF CATERED APTD/STUDIOS ΢ΠΙΣΙ ΦΙΛΩΝ-΢ΤΓΓΕΝΩΝ ΢Ε ΔΙΚΟ ΜΟΤ ΢ΠΙΣΙ ΢Ε ΢ΠΙΣΙ ΠΟΤ ΕΝΟΙΚΙΑ΢Α
 20. 20. Πόηε απνθάζηζαλ & πόηε έθαλαλ θξάηεζε΢Δ ΖΜΔΡΔ΢ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΦΗΞΖ 88 88 ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΚΡΑΣΗ΢Η΢ 85 114 116 ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΠΙΛΟΓΗ΢ ΡΟΔΟΤ 95 0 20 40 60 80 100 120 2008 2006 2004
 21. 21. Last minute VS Early birds 19% 17% 18% 49% 64% 59% 32% 19% 23% 2004 2006 2008 LAST MINUTE (<=21 days) NORMAL (22-165 days) EARLY BIRDS (> 165 days)
 22. 22. Πσο ζπκπεξηθέξζεθαλ νη αγνξέο ην 2008; ΢ΚΑΝΓΗΝΑΒΗΑ 33 48 19 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 23 59 18 ΑΓΓΛΗΑ 22 58 20 BENELUX 22 59 20 ITAΛΗΑ 21 68 11 ΠΡ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ΢ 20 61 19 ΑΛΛΟ 20 68 12 ΔΛΒΔ-ΑΤ΢ΣΡ 13 73 15 LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
 23. 23. Last minute VS early booking 2008ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 15.000 29 57 14 ΔΤΡΧ 15.000 – 29.000 ΔΤΡΧ 33 56 10 30.000 - 49.000 ΔΤΡΧ 22 61 17 50.000 – 69.000 20 59 21 ΑΝΧ ΣΧΝ 70.000 ΔΤΡΧ 17 57 26 LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
 24. 24. Αληίζηνηρε ηάζε παξαηεξήζεθε ην 2006ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 15.000 24 66 10 ΔΤΡΧ 15.000 – 29.000 ΔΤΡΧ 21 64 15 30.000 - 49.000 ΔΤΡΧ 16 68 16 50.000 – 69.000 17 65 18ΑΝΧ ΣΧΝ 70.000 ΔΤΡΧ 18 59 23 LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
 25. 25. Αιιά θαη ην 2004ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑ 42 44 14 UNDER 15.000 EURO 37 48 15 15.000 – 29.000 EURO 30 51 19 30.000 - 49.000 EURO 27 52 21 50.000 – 69.000 EURO MORE THAN 70.000 25 52 24 EURO LAST MINUTE NORMAL EARLY BIRDS
 26. 26. Last minute VS early bookingΜΔ΢Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ΢ (ζε νύσηερ) 8,3 LAST MINUTE 7,9 8,0 9,9 NORMAL 9,3 9,7 11,5 11,2 EARLY BIRDS 13,1 1 3 5 7 9 11 13 15 2004 2006 2008
 27. 27. Πσο επέιεμαλ ην θαηάιπκα ηνπο;(΢ύλνιν ησλ ηνπξηζηώλ) 21 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗOY 25 39ΠΡΟ΢ΠΔΚΣΟΤ΢/WEBSITE TOUR OPERATOR 23 13 ΑΛΛΑ WEBSITES 17 9 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΦΗΛΧΝ- ΢ΤΓΓΔΝΧΝ 13 5 WEBSITE ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 9 8 ΔΥΧ ΞΑΝΑΜΔΗΝΔΗ 6 2 ΑΦΟΤ ΑΓΟΡΑ΢Α ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ 2 2 ΑΦΟΤ ΔΦΣΑ΢Α 2 1 ΑΛΛΟ 2 2006 2008
 28. 28. Ο πόλορηος internet
 29. 29. Υξεζηκνπνηήζαηε ην Internet γηα λα βξείηεπιεξνθνξίεο γηα ηε Ρόδν πξηλ ηελ θξάηεζε ζαο; 23% 37% 46% 77% 63% 54% 2004 2006 2008 ΝΑΗ ΟΥΗ
 30. 30. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε Ρόδν πνπ ςάμαηε ζην Internetπξηλ ηελ θξάηεζε ζαο ήηαλ ζρεηηθέο κε: 70 42 29 72 46 52 88 72 67 2004 2006 2008 ΣΟ ΝΗ΢Ι ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑ ΠΣΗ΢Η
 31. 31. Υξήζε ηνπ internet πξηλ ηελ θξάηεζεΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 18 75 25 19-24 79 21 25-34 85 15 35-44 80 20 45-54 75 25 55-64 56 44 65 ΚΑΗ ΑΝΧ 45 55 ΝΑΗ ΌΥΗ
 32. 32. Υξεζηκνπνηήζαηε ην internet γηα λα θάλεηε θάπνηανn-line θξάηεζε; 47% 70% 80% 53% 30% 20% 2004 2006 2008 ΝΑΗ ΌΥΗ
 33. 33. Η on-line θξάηεζε αλά γεσγξαθηθή αγνξά ΢ΚΑΝΓΗΝΑΒΗΑ 67 33 BENELUX 65 35 ΑΓΓΛΗΑ 60 40 ΠΡ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ΢ 46 54 ITAΛΗΑ 44 56 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 41 59 ΔΛΒΔ-ΑΤ΢ΣΡ 41 59 ΑΛΛΟ 53 47 ΝΑΗ ΌΥΗ
 34. 34. Η πξαθηηθή ζεκαζία ηεο on-line θξάηεζεο...΢ΣΟΤ΢ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ΢ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΜΟΝΖ΢ 18ΠΡΟ΢ΠΔΚΣΟΤ΢/WEBSITE TOUR OPERATOR 27 68 10 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗOY 28 41 2 ΣΟ ΔΜΑΘΑ ΑΦΟΤ ΑΓΟΡΑ΢Α ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ 2 6 ΔΥΧ ΞΑΝΑΜΔΗΝΔΗ 7 16 ΢Τ΢ΣΑ΢Ζ ΦΗΛΧΝ- ΢ΤΓΓΔΝΧΝ 11 3 ΣΟ ΔΠΔΛΔΞΑ ΑΦΟΤ ΔΦΣΑ΢Α 1 15 WEBSITE ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ 3 29 ΑΛΛΑ WEBSITES 5 2 ΑΛΛΟ 2 0 10 20 30 40 50 ON-LINE ΢ΤΜΒΑΣΗΚΑ
 35. 35. Υαπακηηπιζηικά παπαμονήρ
 36. 36. Γηάθνξα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.... 2004 2006 2008Δπαλαιακβαλόκελνη πειάηεο: 27% 29% 23%Άγγινη: 34%Γεξκαλνί: 28%Κέζε δηάξθεηα παξακνλήο (λύρηεο) 9,7 9,4 9,8Άγγινη 9,9 10,1 9,9Γεξκαλνί 11,0 10,4 10,4΢θαλδηλαβνί 9,4 8,8 9,1Benelux 10,6 9,6 9,5Ηηαινί 8,7 8,3 9,5Διβεηνί-Απζηξηαθνί 9,6 8,1 10,1Πξ. Αλαηνιηθνί 9,8 8,7 10,0
 37. 37. 2004 2006 2008Κέζν κέγεζνοηαμηδησηηθήο νκάδαο (ζε άηνκα): 3,1 3,1 2,9Aγγινη: 3,2 3,0 2,8΢θαλδηλαβνί: 3,2 3,2 3,0Γεξκαλνί: 2,6 2,8 2,6΢ύλζεζε ηαμηδησηηθήο νκάδαο:Κόλνη 6% 8% 9%Εεπγάξηα 39% 38% 38%Οηθνγέλεηεο 33% 31% 30%Φίινη & ΢πγγελείο 20% 22% 22%΢πλάδειθνη 2%
 38. 38. Η πξαθηηθή ζεκαζία ηεο δηάξθεηαο παξακνλήο 9.7ΔΠΗ΢ΚΔΦΖ ΓΗΑ ΓΗΑΚΟΠΔ΢ 9.2 9.5 9.5 ΢Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 9.1 9.0 10.0 ΢Δ SELF CATERED 9.4 9.4 2004 2006 2008
 39. 39. Πνύ έκεηλαλ; 2,5 2,5 4,7 8,3% 1,1 4,7 27,5 19,6 27,7 70,1 75,7 64,0 2004 2006 2008 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑ - STUDIO ΢ΠΙΣΙ ΦΙΛΩΝ-΢ΤΓΓΕΝΩΝ ΢Ε ΔΙΚΟ ΜΟΤ ΢ΠΙΣΙ ΢Ε ΢ΠΙΣΙ ΠΟΤ ΕΝΟΙΚΙΑ΢Α
 40. 40. Η ζπκθσλία δηαηξνθήο 2008 3 9 17 1 40 30 +25% 2006 6 14 22 4 32 20 +52% 2004 6 12 28 4 21 28 ROOM ONLY BED & BREAKFAST HALFBOARD FULLBOARD ALL INCLUSIVE APTS
 41. 41. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusiveANA ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 53 44 43 43 41 40 40 32 2004 2006 2008
 42. 42. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusiveΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ ΔΧ΢ 24 28 72 25-44 43 57 45-64 39 61 65 ΚΑΗ 33 67 ΑΝΧ ALL INCLUSIVE OTHER
 43. 43. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusiveΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧ΢Δ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ 18 82 ΑΠΟΦΟΗΣΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ 47 53 Ζ ΛΤΚΔΗΟΤ TEXNIKH ΢ΥΟΛΖ 42 58 ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧ΢Δ 31 69 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΑΠΟΦΟΗΣΟ΢ 44 56 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ΢ 29 71 ΢ΠΟΤΓΔ΢ ALL INCLUSIVE OTHER
 44. 44. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusive (2006)ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧ΢Δ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟ 30 70ΑΠΟΦΟΗΣΟ΢ ΓΤΜΝΑ΢ΗΟΤ Ζ 36 64 ΛΤΚΔΗΟΤ TEXNIKH ΢ΥΟΛΖ 41 59 ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧ΢Δ 30 70 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΑΠΟΦΟΗΣΟ΢ 27 73 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ΢ 25 75 ΢ΠΟΤΓΔ΢ ALL INCLUSIVE OTHER
 45. 45. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusiveΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΟ΢ ΚΑΣΧ ΣΧΝ 15.000 ΔΤΡΧ 34 66 15.000 – 29.000 ΔΤΡΧ 33 67 30.000 - 49.000 ΔΤΡΧ 39 61 50.000 – 69.000 46 54 ΑΝΧ ΣΧΝ 70.000 ΔΤΡΧ 46 54 ALL INCLUSIVE OTHER
 46. 46. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusive (2006)ΑΝΑ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΟ΢ΚΑΣΧ ΣΧΝ 15.000 ΔΤΡΧ 29 71 15.000 – 29.000 ΔΤΡΧ 34 66 30.000 - 49.000 ΔΤΡΧ 37 63 50.000 – 69.000 29 71 ΑΝΧ ΣΧΝ 70.000 ΔΤΡΧ 28 72 ALL INCLUSIVE OTHER
 47. 47. Η δήηεζε γηα ην πξντόλ all-inclusive΢ΤΝΘΔ΢Ζ ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΖ΢ ΟΜΑΓΑ΢ ΢ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ 17 83 ΦΗΛΟΗ/΢ΤΓΓΔΝΔΗ΢ 33 67 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 49 51 ΕΔΤΓΑΡΗΑ 40 60 MONOI 22 78 ALL INCLUSIVE OTHER
 48. 48. Ση άιιν έθαλαλ ζηε Ρόδν; Έθαλαλ ςώληα: 81% (2006: 86%, 2004: 76%) Οη δύν ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην 19% δελ έθαλε ςώληα ήηαλ: Πεξηνξηζκέλν budget (59%) Art & design ησλ πξντόλησλ (6%)Δπηζθέθζεθαλ ηε κεζαησληθή πόιε: 93% (2006: 88% 2004: 83%)
 49. 49. Αξιολόγηζηκαηαλςμάηων
 50. 50. Πώο αμηνινγνύλ ηα θαηαιύκαηα ζηε Ρόδν;HOTELS & SELF CATERED APTS 2004 2006 2008 ΦΗΛΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ 84 85 84 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 82 81 81 ΢ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ 82 81 77 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΦΑΓΖΣΟΤ 74,5 73 74,6 ΑΣΜΟ΢ΦΑΗΡΑ 79 79 74 ΑΞΗΑ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 78 79 72 ΓΗΑΚΟ΢ΜΖ΢Ζ-ΔΠΗΠΛΧ΢Ζ 74,5 74,9 74 ΓΗΑ΢ΚΔΓΑ΢Ζ ΢ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 68 71 68 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ 68 Κλίμακα: 100 = αρκεηά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούηε ικανοποιημένος ούηε δσζαρεζηημένος, 25 = δσζαρεζηημένος, 0 = αρκεηά δσζαρεζηημένος.
 51. 51. Αμηνιόγεζε θαηαιπκάησλHotels VS Self Catered Apts ΞΔΝΟΓΟΥΔΗA SELF CATERED 2006 2008 2006 2008 ΦΙΛΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗ΢Η 85 84 85 83 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 81 82 79 80 ΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗ΢Η 81 78 80 74,8 ΑΣΜΟ΢ΦΑΙΡΑ 79 75 77 73 ΑΞΙΑ ΥΡΗΜΑΣΩΝ 78 74,8 79,7 73 ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΓΗΣΟΤ 73 74,7 ΓΙΑΚΟ΢ΜΗ΢Η-ΔΠΙΠΛΩ΢Η 76 74 72 69 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΢ΤΝΔΙΓΗ΢Η 69 66 ΓΙΑ΢ΚΔΓΑ΢Η ΢ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 68 Κλίμακα: 100 = αρκεηά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούηε ικανοποιημένος ούηε δσζαρεζηημένος, 25 = δσζαρεζηημένος, 0 = αρκεηά δσζαρεζηημένος.
 52. 52. Βαθμόρ ικανοποίηζηρ & ενηςπώζειρ από ηο νηζί
 53. 53. Αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ & ππεξεζηώληνπ λεζηνύ 2004 2006 2008 9% ΠΑΡΑΛΗΔ΢ 81 78 85 ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ-ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ ΝΣΟΠΗΧΝ 85 86 83 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ & ΓΑ΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ 82 Δ΢ΣΗΑΣΟΡΗΑ 80 79 77- 9% Η΢ΣΟΡΗΚΑ-ΦΤ΢ΗΚΑ ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ 82 84 77- 4% ΑΗ΢ΘΖΜΑ Α΢ΦΑΛΔΗΑ΢ 81 80 76 ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΓΗΑ΢ΚΔΓΑ΢Ζ 76 76 73 ΑΓΟΡΔ΢ 75 73 73 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΝΖ΢ΗΟΤ 75 71 71 5% ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ ΚΑΗ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ ΢ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 63 67 70- 8% ΢ΥΔ΢Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ΢-ΣΗΜΖ΢ 76 76 70- 7% ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤΡΗ΢ΣΔ΢ 74 74 69 ΢ΠΟΡ-ΑΝΑΦΤΥΖ 74 71 69- 19% ΣΑΞΗ 77 79 64 ΠΔΡΗΒΑΛΟΝΣΗΚΖ ΢ΤΝΔΗΓΖ΢Ζ 62- 8% ΓΖΜΟ΢ΗΑ ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 70 67 62 Κλίμακα: 100 = αρκεηά ικανοποιημένος, 75 =ικανοποιημένος, 50 = ούηε ικανοποιημένος ούηε δσζαρεζηημένος, 25 = δσζαρεζηημένος, 0 = αρκεηά δσζαρεζηημένος.
 54. 54. Οη ηηκέο θαγεηνύ & πνηνύ ζηε Ρόδν,ζε ζρέζε κε ηε ρώξα ηνπο είλαη... 20 39 34 44 42 45 36 20 21 2004 2006 2008 ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΕ΢ Κ΢Ε΢ ΦΘΗΝΟΣΕΡΕ΢ Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “αθξηβόηεξεο”: Θαιιηζέα (41%), Ηάιπζνο (38%)Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “θζελόηεξεο”: Λνη. Ρόδνο (27%), Θξε-Παξ-Θνι (28%)
 55. 55. Οη ηηκέο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο ζηε Ρόδνζε ζρέζε κε ηε ρώξα ηνπο είλαη... 19 37 34 49 44 45 32 18 22 2004 2006 2008 ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΕ΢ Κ΢Ε΢ ΦΘΗΝΟΣΕΡΕ΢ Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “αθξηβόηεξεο”: Θαιιηζέα (37%), Αθάληνπ (36%)Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “θζελόηεξεο”: Πόιε Ρόδνπ (27%), Θξε-Παξ-Θνι (24%)
 56. 56. Η ζπλνιηθή εκπεηξία από ην λεζίζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ήηαλ... 5 4 3 57 58 71 39 39 26 2004 2006 2008 ΑΝΩΣΕΡΗ Κ΢Η ΚΑΣΩΣΕΡΗ Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “Αλώηεξε”: Πόιε Ρόδνπ (35%), Ηάιπζνο (32%) Πεξηνρέο κε πςειόηεξα πνζνζηά “Θαηώηεξε”: Αθάληνπ (5%), Αξράγγεινο (5%)
 57. 57. Δκηίμηζη δαπάνηρ
 58. 58. Μέζε εκεξήζηα θαηά θεθαιή δαπάλεΑλά θύξηα γεσγξαθηθή αγνξά 65,4 ΡΩ΢ΙΑ 57,7 ΑΛΛΟ 48,1 54,9 54,7 ΢ΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 54,4 53,7 49,7 ΑΓΓΛΙΑ 46,4 49,9 49,2 BENELUX 40,3 42,7 45,5 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΟΤΡΙ΢ΣΩΝ 40,8 +11,5% 45,1 40,9 ITAΛΙΑ 33,5 45,9 40,7 ΕΛΒΕ-ΑΤ΢ΣΡ 41,5 45,6 36,6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31,7 34,3 35,3 ΠΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ΢ 33,3 31,4 2008 2006 2004
 59. 59. Μέζε εκεξήζηα θαηά θεθαιή δαπάλεΑλά ζπκθσλία δηαηξνθήο 58,4 BED & BREAKFAST 53,1 57,3 54,1 HALFBOARD 42,4 45,2 53,5 APTS 47,3 47,2 51,9 ROOM ONLY 59,1 54,7 47,8 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΟΤΡΙ΢ΣΩΝ 40,8 45,1 33,5 ALL INCLUSIVE 27,2 32,3 2008 2006 2004
 60. 60. Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε γηα shoppingΑλά θύξηα γεσγξαθηθή αγνξά 146 ΡΩ΢ΙΑ 83 ITAΛΙΑ 92 115 81 BENELUX 113 114 80 ΑΛΛΟ 148 123 78 ΢ΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 124 153 78 ΑΓΓΛΙΑ 106 132 75,94΢ΤΝΟΛΟ ΣΟΤΡΙ΢ΣΩΝ 102,92 -26% 122,81 74 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 97 114 64 ΕΛΒΕ-ΑΤ΢ΣΡ 85 115 57 ΠΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ΢ 85 82 2008 2006 2004
 61. 61. Μέζε εκεξήζηα θαηά θεθαιή δαπάλε γηα λπρηεξηλήδηαζθέδαζεΑλά θύξηα γεσγξαθηθή αγνξά 17,7 ΑΓΓΛΙΑ 20,3 22,5 17,6 ITAΛΙΑ 14,3 17,7 17,5 BENELUX 16,0 18,3 15,7 ΢ΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 18,5 17,7 15,3 ΡΩ΢ΙΑ 15,2 ΢ΤΝΟΛΟ ΣΟΤΡΙ΢ΣΩΝ 16,3 -7% 18,6 13,2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12,6 11,9 12,1 ΠΡ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΕ΢ 12,9 15,4 11,5 ΕΛΒΕ-ΑΤ΢ΣΡ 15,8 19,6 11,2 ΑΛΛΟ 17,1 23,2 2008 2006 2004
 62. 62. 40 άηνκα εξγάζηεθαλ γηα 7 κήλεοπξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπκεζήκεξα απηά ηα απνηειέζκαηα. ηνπο νθείινπκε έλα... ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΩ
 63. 63. Δπραξηζηνύκε ηνπο εξεπλεηέο... Δπόπηεο έξεπλαο: Εεξβνύ Υξηζηίλα Θαξίθε Υξπζάλζε ΢ατηάλε Λάλζπ Πεηξίδνπ Θεαλώ Κηθξνκαλώιε Διέλε Απγεξηλνύ Σδσξηδίλα Παπαδεκεηξίνπ Παλαγηώηεο Σζηγάξνπ Υξύζα Παξάζρνπ Βαζίιεο
 64. 64. Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ κειώλ ηεο ΔΠΟΣ... Καξία Σζακπηθάθε Θσζηαιίαο Θώζηαο Θαβνπθιήο Ζξαθιήο Λίθνο Σξίπεο Θαθά Δπαγγειία Παπαγηάλλε Καξία Ινπθαξάο Υαξάιακπνο Παπαδεκήηξεο Ησάλλεο Καξίλε Λαηάζα Πνιηάο ΢ηπιηαλόο Καζηξνγηαλλόπνπινο Λίθνο Σναλόγινπ Κηράιεο Κειίλα Θνιηάδε Σζέιηνο Γηώξγνο Κπαθαξή Καξία Σζέιηνπ Υξηζηίλα Κπαξκπνύηεο Γηώξγνο Υαηδειηακήο Σάζνο Κπνπιαθέληε Λίθε
 65. 65. ΢ην πξνζσπηθό ηεο ΓΔΣΑΠ & ηνπΔπηκειεηεξίνπ....
 66. 66. ΢αο επραξηζηνύκεηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζνρή ζαο

×