Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Seguiment ocular en entorns virtuals i interfícies      gràfiques per a l’interacció usuari-màquina”        ...
Primer, aquest marc permet el seguimentd’objectes ja que es basa en la generació de        La produnditat Bd de es...
deduir les intencions de l’usuari, determinem el   (2) Construir el mapa de notorietat a nivell demapa final de notoriet...
característiques de la imatge, E: característiques  amb una GUI. Per fer això usa la combinaciódels objectes i T: context...
1. Nombre de fixacions: mostra eficiència    de la cerca d’elements.   2. Temps de mirada en una àrea d’interès:  ...
Taula 2. Errors d’estimació per les vuit combinacions.  Figura 3. Costos computacional del càlcul del mapa de      ...
Figura 7. Software de calibració del Eyepoint.   característiques preatentives bottom-up com              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seguiment ocular en entorns virtuals i interfícies gràfiques per a l’interacció usuari màquina

237 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seguiment ocular en entorns virtuals i interfícies gràfiques per a l’interacció usuari màquina

 1. 1. “Seguiment ocular en entorns virtuals i interfícies gràfiques per a l’interacció usuari-màquina” Javier Flaque Menéndez, Jordi Borrell Sala Universitat Ramon Llull, La Salle, Barcelona, Catalunya Abstract articles [3] i [4] que ens descriuen uns mètodes per calcular de forma força exacte els Aquest paper tracta sobre un marc de treball pel moviments i direcció de l’ull, a partir d’aparellsseguiment per ordenador d’objectes en els quals l’usuarihi posa atenció mentre navega per entorns virtuals com per exemple, ulleres, “eye” i “headinteractius. trackers”, elèctrodes, ... Un altre article [2], que Primer construïm un mapa de notorietat a nivell de ens descriu un software o entorn que permetpíxel amb un sistema bottom-up, per trobar aquells píxels interactuar amb l’entorn virtual a partir delsmés visibles en funció del color, lluminositat, profunditat, moviments de l’ull com si aquest fos un ratolí.mida i moviment, aplicant una operació que els relacionaamb el píxels del seu entorn. Una altre article o línia d’investigació, el Aquest mapa es convertit a un mapa a nivell d’objecte [5], ens relaciona el seguiment de l’ull enagrupant els píxels que formen part d’un mateix objecte, i interfícies virtuals de treball amb diferentsfinalment s’hi afegeixen característiques del context top- models cognitius humans. Finalment tambédown, com per exemple el comportament de l’usuari a hem trobat un article [6] molt interessant quenivell espacial i temporal en la navegació interactiva. D’aquesta manera ens fem una idea de la zona o relaciona el moviment de l’ull en interfíciesdirecció on l’usuari més probablement està mirant virtuals amb la usabilitat i possibles mètriquesfixament centrant la seva atenció. relacionades. El marc i cost computacional permet crear mapes denotorietat de 256 x 256 a temps real usant una GPU. 2. Resum Article Principal Aquest marc de treball pot ser usat per larenderització basada en la percepció, com per exempleefectes segons la profunditat de camp o nivell de detall, 2.1. Introducció.sense l’ús de cars artefactes de seguiment de l’ull, Saber on l’usuari està mirant i fixantParaules clau: Entorns virtuals, seguiment ocular, l’atenció, es molt útil per a la creació d’entornsinteracció maquina-usuari. virtuals interactius, en qüestions com el nivell de detall, simplificació de la geometria,... Una forma d’aconseguir-ho es1. Estat de l’art mitjançant aparells de seguiment de l’ull, però son cars, incomodes, difícils de calibrar i Hem trobat diferents articles relacionats restringeixen moure el cap... Una alternativa esamb aquest tema de forma directe o indirecte, usar mètodes que es basen amb la percepcióde forma que ens situem en un marc de visual humana per calcular per ordinador onconeixement ampli relacionat amb la realitat probablement l’usuari esta mirant i parantvirtual i l’enginyeria multimedia. En primer lloc atenció.tenim l’article principal [1], que ens aporta una Es conegut que la atenció humanametodologia per deduir on probablement respon a un equilibri entre els estímuls bottom-l’usuari està mirant de la pantalla a partir de up, com el color, la lluminositat, i els contextscaracterístiques de la pantalla i la navegació de top-down, com la memòria, el coneixementl’usuari, en un entorn totalment immersiu sense previ, i els objectius.aparells incomodes. Per altra banda tenim dos
 2. 2. Primer, aquest marc permet el seguimentd’objectes ja que es basa en la generació de La produnditat Bd de es determinamapes de notorietat dels objectes en escena, mitjançant la formula:enlloc de quedar-se només a nivell de pixel, jaque segons recents estudis l’atenció humana esbasa amb els objectes més que en la posició. on z és la profunditat del píxel i zfar i Segon, basar-se només amb znear les profunditats de clipping màxima icaracterístiques bottom-up, no reflecteixen les mínimaintencions de l’usuari, de forma que cal usarcontexts top-down com intencions a nivell La mida de l’objecte Bs, es consideratemporal i espacial per tal de deduir el com a píxels totals de l’objecte dividit pelscomportament de l’usuari durant la navegació píxels totals de la imatge.per entorns virtuals i així determinar mésfidelment la regió d’interès. El moviment Bm, es troba partir de la Tercer, el cost computacional per diferència de la posició entre dos frames (r i r-generar els mapes de notorietat és relativament 1) per a cada objecte k:elevat, per tant ha estat necessari l’ús d’unitatsGPU i hardward midmad. Convertint els 5 mapes de caracteristiques a 5 mapes de contrastos Cl, Ch, 2.2. Visió General. Cd, Cs, Cm , usant la diferencia multiescala de Com mostra la figura 1, el marc de centre-envolvent, on f Є {l,h,d,s,m}.treball consisteix en dues parts, per una cantóconstruir el mapa de notorietat bottom-up i peraltre banda modular-lo usant contexts top-down. Finalment obtenim un únic mapa topogràfic de El mapa de notorietat bottom-up es notorietat Sp, que és una combinació linear delsconstrueix a partir de dos caracterísques mapes de contrastos:d’imatge: color i lluminositat, i trescaracterístiques de moviment 3D: profunditat,mida de l’bjecte i moviment, generant un mapaper cada caracteristica com a imatge piramidal, on , els pesos wf responen a:i a partir de les diferencies amb el seu entorngenerar uns mapes de contrastos. Finalment aquests mapes de contrastos i Sp varia entre [0,1].son combinats linearment per formar un únicmapa de notorietat bottom-up. 2.4. Modulació amb contexts top- Aquest mapa de notorietat bottom-up down.per píxels es convertit en un mapa de notorietatd’objectes, i modulat per els contextos top- Primer convertim el mapa de notorietat adown de distribució espacial (intencions a curt nivell de píxel Sp, en un mapa de notorietat atermini) i a nivell temporal ( intencions a més nivell de objecte Ŝo .llarg termini). Obtenint un mapa que és filtratlinearment per un filtre de Kalman.
 on n(k) son el nombre de pixels de l’objecte k, 2.3. Mapa de notorietat bottom-up (u,v) es la posició del pixel i Ti(k) es el valor a temps real relatiu de la tasca de l’usuari, la qual es afegida per excluir objectes del fons sense valor. La lluminància Bl i el color (to) Bh son Finalment a partir dels contextosobtinguts de la conversió de RGB a HSL on espacial Ts i temporal Tt, que son usats perH= color i L = lluminància.
 3. 3. deduir les intencions de l’usuari, determinem el (2) Construir el mapa de notorietat a nivell demapa final de notorietat d’objectes So. píxel usant GPU. (3) Convertir el mapa a nivell de píxel en el El context espacial depèn del moviment mapa a nivell d’objecte segons els contexts top-de l’usuari en l’entorn virtual. Podem distingir down.tres tipus de comportament espaial: (4) Guardar el resultat en una llista d’intencionsEm primer lloc, essent la dels objectes i filtrar usant un filtre linear dediferencia de x (distancia normalitzada en eix X Kalman.entre objecte i usuari: veure figura 2) entre dosfotogrames, i , i y (distancia El model de renderització ha estat exclòsnormalitzada en eix Y entre objecte i de l’anàlisi del cost computacional. S’observaobservador: veure figura 2) i <v> la direcció que el cost de càlcul dels contextos top-down eson mira l’usuari i <w> la direcció on es mou pot considerar negligible en comparació ambl’usuari, llavors s’observen tres comportaments: els costos de creació de del mapa de notorietat bottom-up, com podem observar a la figura 3.-  una caiguda exponencial entre la El càlcul i aplicació del marc de treballdistancia de la pantalla amb els objectes del es possible a temps real per a mapes de 256 xcentre. 256 fins i tot incloent el temps del model de renderització i entorns 3D per sobre de un milió-  Distribució de Weibull. de polígons.- Si <v · w> = 0 i Δx>0 llavors vol dir que ensallunyem de l’objecte en la navegació.Obtenim: 2.6. Experiment per estimar el grau d’encert. Per validar la finura del sistema deon Ts(k) està entre [ 0 , 0.5 ]. seguiment de l’atenció del nostre patró de seguiment, s’ha afectuat un experiment, El context temporal és la observació del enregistrant els moviments de l’ull amb uncontext espacial al llarg del temps o de diferents aparell de seguiment monocular (ulleres ambfotogrames per tal d’establir les intencions a una camera). S’ha analitzat amb un entornllarg termini. virtual dinàmic i un d’estàtic, amb 16 participants. S’han calibrat els aparells per a cada participant i s’han fet unes sessions de navegació lliure per l’entorn virtual per 2.5. Detalls d’implementació i controlar les tecles i sistema de navegació per funcionament computacional aquest. De les dades obtingudes s’ha observat Aquest entorn o marc de treball de tres tipus de moviment: vista fixa, movimentseguiment en temps real esta implementat usant ràpid i deambulació.OpenGL Shading Language GLSL en un PC S’han obtingut dos tipus de mesura. ElPentium 4 a 3.2 GHz Pentium 4 PC i una nombre de fotogrames en que la vista deltargeta gràfica GeForce 7900GTX. Durant participant coincidia amb la predicció deltemps d’execució, s’ha usat una GPU per sistema per l’objecte d’atenció més probableaccelerar el funcionament a temps real. A1, i el nombre de fotogrames que la vista del participant coincidia amb els objectes segon iTenim 4 parts o nivells de computació: tercer de més probable atenció, A2 i A3, tal i com mostra la figura 4.(1) Actualitzar caracteristiques a nivell També s’ha intentat determinar lad’objecte i contexte Top-Down ( contexte contribució de cada element del marc de treballespacial i temporal). en l’encert del sistema, essent B:
 4. 4. característiques de la imatge, E: característiques amb una GUI. Per fer això usa la combinaciódels objectes i T: contexts top-down. de la vista i el teclat. Tal com podem observar en la taula 2 i L’usuari es fixa amb un punt de lafigura 5, T té una rellevància estadística pantalla i aquesta es ampliada pel sistema.superior a B i E, tot i que aquests també L’ampliació és quadriculada per uns puntscontribueixen significativament. Podem doncs ataronjat, els quals faciliten a l’usuari l’atencióconcloure doncs que l’aproximació top-down de la vista i un millor selecció de l’objecte debasada en contexts espacial i temporal que la pantalla.pretén determinar les intencions i motivacions Les accions d’interacció de l’usuaridel usuari tenen un paper clau. amb la GUI són creades mitjançant Hotkeys (tecles predefinides per l’usuari). Per exemple,3. Comparativa l’usuari es fixa en un botó o link, i posteriorment apreta la tecla corresponent del Una alternativa a la solució plantejada a teclat a imatge del botó esquerra del ratolí.l’article principal, seria la solució “”, que Per calcular el vector de direcció de laproposa el seguiment de l’ull mitjançant una mirada, també podem aplicar una metodologiatècnica basada amb la electrooculografia, que que consisteix en a partir de unes ulleres ambpermet detectar moviments oculars basant-se dues cameres, una d’elles fa el seguiment de laamb la diferencia de potencial entre la córnea i pupil·la i l’altre mira cap a l’escena o visió dela retina (EOG). Aquest senyal després és usat l’usuari. A més a més tenim un “head tracker”per controlar una interfície gràfica (GUI) de que calcula el moviment i orientació de laforma que l’ull fa la mateixa funció que el camera. A partir d’aquest aparells podemratolí. calcular un punt de visió (PoG) amb unes La tècnica de seguiment de l’ull, EOG, coordenades (x,y) sobre la imatge de vídeo des’aconsegueix col·locant dos elèctrodes a la part la camera d’escena. A partir d’aquestaexterior de l’ull i per a derivació horitzontal i informació podrem calcular i convertir ados més per a la derivació vertical, controlant coordenades del nostre món virtual.així els moviments en ambdues direccions. Un experiment amb diversos usuaris, Apareixen alguns problemes derivats sobre models cognitius i la seva relació amb eld’aquesta tècnica: moviment ocular, ens aporta una nova dimensió 1. Processament de dades: Eliminar soroll i de coneixement. Aquest experiment es fa a compensar errors de calibració. partir d’una interfície de control del tràfic aeri 2. Disseny de tècniques d’interacció on el usuaris han d’actuar com a controladors usuari-màquina. aeris. L’anàlisi tracta amb models de predicció sobre funcionament de les tasques a realitzar, Podem aplicar diferents comandes a temps de reacció i càrrega de treball, en tresimatge del ratolí, de 2 tipus: nivells de demanda de tràfic i dos 1. Desplaçament del cursor, per accés visualitzacions: per text o per colors, en dos directe ( situar el cursor amb la vista) i regions principals: la pantalla del radar i la tècnica d’escombrat ( moure el cursor finestra de missatges (figures 8, 9 i 10). El amb la vista). resultat es que els usuaris van més lents i amb 2. Validació d’accions, com per exemple més esforç en entorns de text i a més gasten click o doble click mitjançant molt més temps de visió llegint els missatges de moviments oculars o accions facial la finestra de missatges (25 %) i menys temps predefinits, com aclucada d’ulls. en la pantalla (55%) en relació amb entorns amb colors amb un (12%) i (71%). Una altra alternativa o possible aplicació Finalment, relacionant la direcció o punt dedel seguiment ocular, més a alt nivell, seria el la mirada en una interfície gràfica amb la“EyePoint”. Aquest sistema, prèvia calibració i usabilitat, hem observat l’existència de diversesús d’un “eye tracker” estandard comercial, mètriques que ens ajudaran fa fer una anàlisi talofereix a l’usuari un mecanisme per interactuar com mostra la taula 1. Diferenciem les següents mètriques.
 5. 5. 1. Nombre de fixacions: mostra eficiència de la cerca d’elements. 2. Temps de mirada en una àrea d’interès: mostra la importància de l’element. 3. Duració d’una fixació: mostra la dificultat d’extraure informació. 4. Nombre de fixacions en una àrea d’interès: mostra la importància de l’element. 5. Nombre de fixacions voluntàries i/o involuntàries: involuntàries (<240ms) i voluntàries (>320ms). 6. Temps de la primera fixació en una àrea d’interès: mesura si existeix una cerca d’un objectiu.4. Resultats4.1. TaulesTaula 1. Mètriques del seguiment ocular en usabilitat.
 6. 6. Taula 2. Errors d’estimació per les vuit combinacions. Figura 3. Costos computacional del càlcul del mapa de notorietat per diferents mides i processadors.4.2. FiguresFigure 1: procediment a temps real. Figura 4. Encert en la predicció Figura 5. Errors de predicció amb o sense alguna de les característiques.Figure 2: Exemple de context espacial. Figura 6. Exemple del Eyepoint.
 7. 7. Figura 7. Software de calibració del Eyepoint. característiques preatentives bottom-up com lluminància, color, profunditat, mida i moviment, i hem afegit característiques top- down que aporten informació del context espacial i temporal per deduir les intencions de l’usuari a partir de la seva navegació. S’ha observat que gracies a una GPU podem calcular i renderitzar en temps real mapes de notorietat de 256 x 256, i que les característiques top-down juguen un paper clau per a la predicció. En un futur es pretén millorar i desenvolupar els models de predicció top- down. Una línia de futur conseqüència de la fusió de totes les alternatives, podria ser laFigura 8. Zones de la interfície de control aeri. creació d’entorns virtuals i interfícies gràfiques, des d’un punt de vista de disseny i usabilitat, a partir de les característiques bottom-up i top down (més immersives), color vs. text, que ens ofereixen aquests articles, i fer-ne una comprovació del seu bon funcionament a partir de mètriques d’usabilitat, models cognitius i aparells de seguiment ocular més precisos. Bibliografia. [1] Sungkil Lee, Gerard Jounghyun Kim, Seungmoon Choiame Real-Time Tracking of Visually Attended Objects in Interactive Virtual Environments. VRST, Association forFigura 9. Àrees de visió en mode color. Computing Machinery, 2007. 29-38. [2] Manu Kumar, Andreas Paepcke, Terry Winograd Brown. EyePoint: Practical Pointing and Selection Using Gaze and Keyboard. CHI 2007. [3] R. Barea, L. Boquete, M. Mazo, E. López, L.M. Bergasa. Diseño de un ratón electrooculográfico para el control de Interfaces Gráficos. Departamento de Electrónica. Universidad de Alcalá. [4] Adrian Haffegee_, Vassil Alexandrov, Russell Barrow. Eye tracking and gaze vector calculation within immersive virtual environments VRST, Association for Computing Machinery, 2007. 225-226. [5] Mike Bartels, Sandra P. Marshall. Eye Tracking Insights into Cognitive Modeling. ETRA 2006. 141-178. [6] Robert J. K. Jacob and Keith S. KarnEye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Ready to Deliver the Promises. Oxford, England, 2003. 573-599. 5. Conclusions i treball de futur S’ha proposat un sistema de seguimentdels objectes atesos per l’usuari en entornsvirtuals interactius 3D, que utilitza

×