Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacions Multimedia Eficients

Presentació Multimèdia del seminari: Presentacions Multimèdia Eficients de les VII Jornades Novadors 2010. Realitzada per Juan Fco. Álvarez

Presentacions Multimedia Eficients

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>Utilitzar plantilles preexistents, com les que utilitzatotel món i que elsnostresreceptorstenenjaavorridesdonatque són les mateixesque les que utilitzatotel món.
 4. 4. Text difícil de llegir, ambtipusdelletraSerif, apuranttotl’espaide la diapositiva o slide, textque cansa a la vista.
 5. 5. Tamanyde lletramoltxicotet, inferior a 18, això fa que resulte moltdifícil llegir-lodes de les últimes files de la classeo de la sala onestemmostrant la nostrapresentació.
 6. 6. Textambcolorsambpoccontrasto mal contrastambel fonsde la diapositiva o utilitzantvarietatde colors per a diferentsfrases dinsd’unmateixparàgraf, etc.
 7. 7. No kuidar las sintacxis, la ortografia i comentendomoltaserradas d’ortografia, lo que li da un axpectedesquidadoa la nostrapreséntaciómultimieda.
 8. 8. Utilitzarmolts “Bulletpoints”
 9. 9.  açòésun “Bulletpoint”
 10. 10. Llegiro recitar el textde les diapositivesal peude la lletra.
 11. 11. Volerplenaramb tota la informació la nostrapresentació.</li></li></ul><li>
 12. 12.
 13. 13. Les JornadesNovadors: unes Jornades per a compartir experiències i reflexionsenvers la innovacióamb TIC en totselsàmbits del sistema educatiu.<br />Benvinguts/des a les VII Jornadeseducatives de l’AssociacióNovadors.<br />Un anymés, encetem el camífins una nova edició de les jornadesd’innovació educativa que, anyrereany, hemorganitzat en conjuncióamb les diferentsUniversitatspúbliques de la Comunitat Valenciana.<br />L’AssociacióNovadorsorganitzaelsdies 1 i 2 de juliol de 2010 les VII JornadesNovadors, un fòrumobert de debat i reflexió sobre la integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Infantil, Primària, Secundària i Universitària. Les Jornadestindranlloc a l’EscolaPolitècnica Superior de Gandia i enguany porten per lema: ‘Canviant el xip‘<br />28/246<br />
 14. 14. .ppt<br />.odp<br />.pptx<br />.vor<br />
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Si alsnostresalumneselsmostrempresentacionsavorrides…<br />…elsnostresalumnesrealitzaranpresentacionsavorrides…<br />
 18. 18. Podemfer-ho, canviant el xip<br />
 19. 19. Tutorial de PowerPoint<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Necessitem un canvi<br />
 23. 23. Preparació:<br />80 % de l’éxit<br />
 24. 24. Presentacionsmultimèdiaeficients:<br /> - Suport visual. <br /> - Connexióambl’audiència.<br />
 25. 25. <ul><li>Situació actual
 26. 26. Problema
 27. 27. Solució
 28. 28. Característiques i</li></ul>beneficis.<br /><ul><li>Resum
 29. 29. Nous reptes</li></li></ul><li>llapis i paper<br />
 30. 30. Brainstorming<br />
 31. 31. Storyboard<br />
 32. 32.
 33. 33. Cinema<br />Còmics<br />Publicitat<br />Presentacions<br />
 34. 34. Plantilla<br />
 35. 35. > 18<br />Text<br />
 36. 36. Formal<br />
 37. 37. Informal<br />
 38. 38. Contrast<br />
 39. 39. Audiència<br />
 40. 40. Fotos a pantalla <br /> completa<br />
 41. 41. La mirada <br />busca el text<br />
 42. 42. Fàcils de llegir<br />Espai per al text<br />Si cal, retallades<br />Ambcontingut<br />
 43. 43. Gràfiquesimpactants<br />Fàcils de recordar<br />
 44. 44.
 45. 45. Mètodes:<br /> 1.- Pecha Kucha<br />
 46. 46. Mètodes:<br /> 2.- Ignite<br />20 slides x 15 segons = 5 minuts<br />
 47. 47. Mètodes:<br /> 3.- Kawasaki<br />tamany<br />S L I D E S<br />minuts<br /> de lletra<br />
 48. 48. Mètodes:<br /> 4.- 20 x 1<br />20 slides<br />x<br />1 minut<br />cadascuna<br />=<br />20 minuts<br />
 49. 49. Mètodes:<br /> 5.- 6 x 6<br /><ul><li>sispuntsmàxim en cada slide
 50. 50. sisparaulesmàxim en cada punt
 51. 51. resulta mésfàcilfer un sudoku6x6
 52. 52. que quadraraquesta regla ambperfecció
 53. 53. al menys no cal cumplir-la al 100 %
 54. 54. i per a mostra ahí queda això.</li></li></ul><li>Assajar<br />
 55. 55. Arribar el <br /> primer<br />
 56. 56. Actuar<br />
 57. 57. Resum<br />Nous reptes<br />Agraïments<br />Preguntes<br />
 58. 58. Avaluar<br />
 59. 59. Recursos:<br /> 1.- Programes<br />
 60. 60. Recursos:<br /> 2.- Imatges<br />
 61. 61. Recursos:<br /> 3.- Pujar-les a Internet<br />
 62. 62. Recursos:<br /> 4.- Bibliografia<br />
 63. 63. Recursos:<br /> 5.- Webgrafia<br />http://elartedepresentar.com/<br />
 64. 64. Jordi Adell<br />exemples<br />
 65. 65. Una experiènciaambalumnes<br />
 66. 66. Exemples de presentacions del grup A<br />
 67. 67. Exemples de presentacions del grup B<br />
 68. 68. Resum<br />Canviar el xip.<br />Recolzament visual.<br />Evitar elserrorsclàssics. <br />
 69. 69. Nous reptes<br />Descobrirnous programes i recursos.<br />Experimentar ambels diversos mètodes .<br />Valorar l’aprenentatgedelsnostresalumnes. <br />
 70. 70. Preguntes<br />
 71. 71. juanfra2@ono.com<br />

×