Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formes del relleu - Tema 3

31,858 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Formes del relleu - Tema 3

 1. 1. Índex Climas y paisajes de España, Europa y la CA El temps i el clima 05 Climes i paisatges de la Terra 06 07 Societat i medi ambient 08 La Terra, un planeta del Sistema Solar 01 La representaci ó de la Terra: els mapes 02 Les formes de la Terra 03 R ius i mars 04 La prehistòria 09 Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte 10 El món grec 11 Catalunya en temps dels grecs 12 L’Imperi Rom à 13 Catalunya romana 14 L’her è ncia de la cultura cl àssica 15 La fragmentaci ó del món antic 16 Climes i paisatges d’Europa i d’Espanya
 2. 2. Les formes de la Terra 4. Els continents 5. Un món de muntanyes i planes 03 6. Un món d’illes, pen ínsules i golfs 7. El relleu d’Europa 8. El relleu d’Espanya Vocabulari 1. La capa externa de la Terra 2. Agents interns de formaci ó del relleu 3. Agents externs de formaci ó del relleu
 3. 3. Introducci ó <ul><li>Al nostre planeta les terres es troben repartides en diverses masses de terra o continents, que emergeixen sobre els oceans. </li></ul><ul><li>Habitualment dividim la Terra en sis continents : Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa, Oceania i Antàrtida . </li></ul><ul><li>La superfície dels continents presenta relleus molt variats com ara planes , altiplans , serralades , valls i depressions . </li></ul><ul><li>Els oc eans banyen els continents i en modelen les costes, amb espadats, platges… </li></ul><ul><li>Enmig d’aquestes grans masses d’aigua sorgeixen els arxipèlags amb les seves illes . </li></ul>03
 4. 4. 1. La capa externa de la Terra <ul><li>1.1. L’estructura de la Terra </li></ul><ul><li>• Estructura de la Terra ( il·lustraci ó ) </li></ul><ul><li>1.2. L’escorça terrestre </li></ul><ul><li>1.3. La deriva dels continents </li></ul><ul><li>• Teor ia de la deriva continental ( il·lustraci ó ) </li></ul>03
 5. 5. 1.1. L’estructura de la Terra <ul><li>La Terra és una gran esfera lleugerament aplanada pels pols que es divideix en tres grans zones concèntriques. </li></ul><ul><li>La part més interna és el n ucli i representa un 15% del volum total del planeta . </li></ul><ul><li>Al seu voltant hi ha el mantell , que representa un 84% del volum de la Terra . </li></ul><ul><li>La capa externa és l’ escorça , que amb prou feines representa l’1% del total del planeta . L’escorça, juntament amb la part superior del mantell, rep el nom de litosfera . </li></ul>03
 6. 6. Estructura de la Terra 03
 7. 7. Estructura de la Terra 03
 8. 8. 1.2. L’escorça terrestre <ul><li>L’ escorça terrestre té una amplada molt desigual. </li></ul><ul><li>L’escorça terrestre no és llisa, sinó que forma muntanyes, valls, depressions i planes que configuren el relleu de la Terra. </li></ul><ul><li>El relleu de la Terra, tot i que sembla estable, canvia a causa de l’acci ó dels agents interns i externs . </li></ul><ul><li>Els relleus es transformen lentament per l’acci ó de l’aigua, del vent i també per l’acció humana. </li></ul>03
 9. 9. 1.3. La deriva dels continents <ul><li>Seg ons la teoria de la deriva dels continents , l’escorça de la Terra estava formada per un únic continent, anomenat Pangea , que surava damunt del mantell. </li></ul><ul><li>El moviment de rotaci ó de la Terra va trencar aquest únic continent i va donar lloc a les anomenades plaques tectòniques . </li></ul><ul><li>Malgrat els moviments lents, quan dues plaques xoquen, una es pot elevar i formar grans serralades, mentre que l’altra s’enfonsa fins a crear fosses marines profundes. </li></ul><ul><li>Els punts de contacte entre dues plaques són àrees de gran inestabilitat, que es manifesta en forma de terratrèmols i volcans . </li></ul>03
 10. 10. Teor ia de la deriva continental 03 A. Fa 200 milions d’anys
 11. 11. Teor ia de la deriva continental 03 B. Fa 65 milions d’anys
 12. 12. Teor ia de la deriva continental 03 C. Els continents avui
 13. 13. 2. Agents interns de formaci ó del relleu <ul><li>2.1. Els agents interns </li></ul><ul><li>• Causes i efectes d’un terratrèmol ( il·lustraci ó ) </li></ul><ul><li>• Estructura d’un volc à ( il·lustraci ó ) </li></ul>03
 14. 14. 2.1. Els agents interns <ul><li>Les forces internes de la Terra o agents interns , provoquen els terratrèmols i els volcans . </li></ul><ul><li>Els terratrèmols són sacsejades que s’originen a l’interior de la Terra i que es propaguen en forma d’ onades s ísmiques . </li></ul><ul><li>Els volcans són profundes esquerdes a l’escorça terrestre per les quals puja el magma . Aquest magma pot sortir a l’exterior en forma d’ erupció volcànica . </li></ul><ul><li>En les erupcions volc àniques s’expulsen gasos , cendres , pedres i lava incandescent . Aquests materials, en contacte amb l’aire, es refreden i formen els anomenats cons volcànics . </li></ul>03
 15. 15. Causes i efectes d’un terratrèmol 03
 16. 16. Causes i efectes d’un terratrèmol 03
 17. 17. Estructura d’un volc à 03
 18. 18. Estructura d’un volc à 03
 19. 19. 3. Agents externs de formaci ó del relleu <ul><li>3.1. Els agents externs </li></ul>03
 20. 20. 3.1. Els agents externs <ul><li>Les formes del relleu tamb é són el resultat dels agents externs : aigua, vent, vegetació… </li></ul><ul><li>L’ aigua , principal agent modelador del paisatge, pot actuar intensament i de maneres diverses: l’aigua de pluja, l’aigua glaçada, les onades, els corrents marins.. . </li></ul><ul><li>El vent desgasta les roques i les erosiona. </li></ul><ul><li>Les arrels de plantes i arbres poden ajudar a trencar les roques, però també a fixar el sòl als vessants de les muntanyes. </li></ul>03
 21. 21. Esquema dels agents interns i externs 03 El relleu es forma o modifica A partir dels … AGENTS INTERNS AGENTS EXTERNS Els terratrèmols Els volcans L’acció de l’home L’acció de la vegetació L’acció del vent L’acció de l’aigua
 22. 22. 4. Els continents <ul><li>4.1. La divisi ó del món en continents </li></ul><ul><li>• Continents i oc eans ( mapa – consulta l’apartat 4 del llibre, pàgs 36-37 ) </li></ul>03
 23. 23. 4.1. La divisi ó del món en continents <ul><li>Els continents són grans extensions de terra emergida que separen els oc eans. </li></ul><ul><li>Àfrica </li></ul><ul><li>Am èrica </li></ul><ul><li>Àsia </li></ul><ul><li>Europa </li></ul><ul><li>Ocean ia </li></ul><ul><li>Antàrtida </li></ul>03
 24. 24. Continents i oc eans 03
 25. 25. Continents i oc eans 03
 26. 26. 5. Un món de muntanyes i planes <ul><li>5.1. El relleu continental </li></ul><ul><li>• Un món de muntanyes i planes ( mapa – consulta l’apartat 5 del llibre, pàgs 38-39 ) </li></ul>03
 27. 27. 5.1. El relleu continental <ul><li>La superfície dels continents no és llisa ni uniforme, sinó que té diverses formes de relleu : </li></ul><ul><li>(consulta el llibre de text pàgs. 34-35) </li></ul><ul><li>Muntanyes </li></ul><ul><li>Planes </li></ul><ul><li>Altiplans </li></ul><ul><li>Valls </li></ul><ul><li>Cap </li></ul><ul><li>Fossa marina </li></ul><ul><li>Depressió o conca </li></ul><ul><li>Península </li></ul><ul><li>Golf </li></ul><ul><li>Plataforma continental </li></ul><ul><li>Dorsal oceànica </li></ul>03
 28. 28. Un món de muntanyes i planes 03
 29. 29. Un món de muntanyes i planes 03 Activitats interactives
 30. 30. 6. Un món d’illes, pen ínsules i golfs <ul><li>6.1. Terres i mars </li></ul><ul><li>• Un món d’illes, penínsules i golfs ( mapa – consulta l’apartat 6 del llibre, pàgs 40-41 ) </li></ul>03
 31. 31. 6.1. Terres i mars <ul><li>Les aigües ocupen tres quartes parts de la superfície terrestre i formen tres grans oc eans : el Pacífic, l’Atlàntic i l’Índic. </li></ul><ul><li>Alguns sectors dels oc eans situats al costat de les costes s’anomenen mars (com el Carib o l’Adriàtic). </li></ul><ul><li>Als oceans i als mars emergeixen algunes porcions de terra envoltades per aigua que s’anomenen illes , i quan s’agrupen formen arxipèlags . </li></ul>03
 32. 32. Un món d’illes, pen ínsules i golfs 03
 33. 33. Un món d’illes, pen ínsules i golfs 03 Activitats interactives
 34. 34. 7. El relleu d’Europa <ul><li>7.1. El continent europeu </li></ul><ul><li>• El relleu d’Europa ( mapa – consulta l’apartat 7 del llibre, pàgs 42-43 ) </li></ul>03
 35. 35. 7.1. El continent europeu <ul><li>Europa és un continent relativament petit . </li></ul><ul><li>Europa és una gran península del continent Euroasiàtic, envoltada de diversos oceans i mars. </li></ul><ul><li>Excepte la gran plana europea, la resta del continent està molt compartimentada, amb serralades joves, serralades antigues i amples valls. </li></ul><ul><li>Al relleu d’Europa destaquen tres grans conjunts: la Gran plana Europea , altiplans i massissos muntanyosos antics i cadenes de muntanyes joves . </li></ul>03
 36. 36. El relleu d’Europa 03 Activitats interactives
 37. 37. El relleu d’Europa 03
 38. 38. 8. El relleu d’Espanya <ul><li>8.1. La Pen ínsula Ibèrica i els arxipèlags </li></ul><ul><li>• El relleu d’Espanya ( mapa – consulta l’apartat 8 del llibre, pàgs 44-45 ) </li></ul>03
 39. 39. 8.1. La Pen ínsula Ibèrica i els arxipèlags <ul><li>La Pen ínsula Ibèrica és situada a l’extrem sud-occidental d’Europa. </li></ul><ul><li>El relleu peninsular es caracteritza per l’elevada altitud mitjana . </li></ul><ul><li>Pel que fa al relleu dels arxipè lags , el de les illes Balears és molt semblant al de la Península; en canvi, el de les illes Canàries és molt accidentat i d’origen volcànic. </li></ul>03
 40. 40. El relleu d’Espanya 03 Material de consulta
 41. 41. El relleu d’Espanya 03 Activitats interactives
 42. 42. Autoavaluació. Practica fent exercicis en internet: http://www.xtec.net/~ivilater/enlinia/laterra/laterra1.html

×