Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ndotja e mjedisit

ndotja ceshte ajo llojet esaj shkaqet dhe pasojat ....

 • Be the first to comment

ndotja e mjedisit

 1. 1. Republika e Shqiperise Shkolla 9-vjecare “Petrit Llaftiu” Projekt Lenda :Kimi Klasa : IX Tema :Ndotja e mjedisit Koha per realizim: 4 ore mesimore
 2. 2. Cfare eshte ndotja ??? Ndotja paraqet hedhjen e materialit kontaminues (ndotës) në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njeriut, por gjithashtu mund të jetë rezultat i fatkeqësive natyrore. Ndotja ka ndikim
 3. 3. Me fjalën mjedis nënkuptojmë të gjitha gjërat që ndodhen rreth nesh, dhe me të cilat në mënyrë direkte apo indirekte është e lidhur jeta dhe veprimtaria e njeriut. Ai ka kuptim të njëjtë me ambientin, mjedisin jetësor, rrethin mjedisor apo natyrën. Të gjitha këto emërtime nënkuptojnë hapësirën në të cilën jetojmë. Çdo gjë që gjendet rreth nesh quhet mjedis. Ne jetojmë në këtë mjedis dhe jemi pjesë e këtij mjedisi. Mjedisi për ne ka krijuar shumë gjëra që ne të përfitojmë duke i shfrytëzuar të mirat e tij. Ai na dhuroi natyrën, ajrin, ujin, shtazët, bimët, pasurit nëntokësore, etj. Njeriu gjithmonë ka ndikuar në mjedisin jetësor dhe anasjelltas. Ai me ose pa vetëdije , ndikon keq në pamjen dhe përbërjen e tij duke i hedhur mbeturinat në hapësira të hapura, duke e ndotur ajrin me gazëra të ndryshme të dëmshme edhe për vetë njeriun, duke e ndotur ujin në C `eshte mjedisi?
 4. 4. Nga se perbehet mjedisi ? Përbërësit e mjedisit - elemente të natyrës si toka, uji, ajri, peizazhi, mjedisi jetësor artificial, të mirat natyrore...
 5. 5. Ndotja vjen nga ???
 6. 6. Llojet e ndotjes...
 7. 7. • Ndotja e ajrit • Ndotja e tokave • Ndotja e ujit • Ndotja akustika • Ndotja termale
 8. 8. Ndotja e ajrit...
 9. 9. Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme në atmosferë të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallesave të tjera.
 10. 10. Nga kush ndotet ajri???
 11. 11. Ndotësit kryesore te ajrit jane : Avujt e ujit (H2O) Dioksidi I Karbonit (Co2) Metani (CH4) Dioksidi I Sulfurit (SO2) Oksidi I nitrogjenit( Nox) Ozoni (O3) Kloroflurokarboni (CFCs)
 12. 12. Avujt e ujit (H2O) Uji ka formulën kimike H2O që domethënë se një molekulë uji përbëhet nga 2 atome hidrogjen dhe një oksigjen. Mund të përshkruhet jonikisht si HOH, me jonin hidrogjen (H+) i lidhur me grupin hidroksid (OH−). Uji në vetvete është pa shije dhe pa ngjyrë por në kontakt të gjatë me ajrin lidhet me dioksidin e karbonit (CO2) dhe merr një shije të athët acidi karbonik që nuk është i mirë për shëndetin.
 13. 13. Dioksidi I karbonit CO2 Formula kimike e dioksidit të karbonit është CO2, që nënkupton përbërjen e këtij komponimi nga dy atome oksigjen dhe një atom karbon. Dioksidi i karbonit tretet ne uje duke formuar acidin karbonik H2CO3 ky është është nje acid i dobet dhe nuk është i qendrueshem ne gjendje te lire prandaj menjehere zberthehet ne oksidin e karbonit dhe ne uje. Reaksioni eshte ky H2CO3 ---CO2+H2O
 14. 14. Ozoni është modifikim alotropik i oksigjenit.Molekula e ozonit perbëhet prej tri atomeve të oksigjenit (O3).Ozoni në atmosfere formohet prej oksigjenit molekular (O2) të ajrit gjatë shkarkimeve elektrike,ndërsa ne laborator ai perfitohet me aparatin ozonator.Në teperaturë të zakonshme ozoni është gaz me ngjyre të kaltërt,me erë karakteristike;është një herë e gjysmë më i rëndë se oksigjeni.Ozoni është mjet i fortë oksidues Ozoni
 15. 15. Metani Metani është gaz pa ngjyrë, pa erë, tretet pak në ujë, është afërsisht dy herë më i lehtë se ajri. Metani digjet në ajër me flakë pa ngjyrë, liron shumë nxehtësi dhe formon doksid karbon dhe ujë. Komponimi i metanitme oksigjenin na e jep dioksidin e karbonit dhe ujin: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2.Ketu mund te themi edhe per djegjen e metanit CH4 + O2 = CO2 + 2H2
 16. 16. Dioksidi I squfurit Dioksid squfuri SO2 eshtë një gaz helmues që ka një erë karakteristike e vezëve te kalbura. Ai digjet me një flakë blu që lëshon një erë të veçantë mbytës . Ai është një element thelbësor për të gjitha krijesat e gjalla.
 17. 17. Oksidi I natriumit Oksidi i natriumit Na2O formohet me shkrirjen e natriumit metalik me peroksid natriumi ose me nitrit natriumi. 2Na+Na2O2->2Na2O 6Na+2NaNO2->4Na2O+N2 oksidi i natriumit është pluhur i bardh kristalor i cili me ujë reagon vrullshëm dhe formon hidroksidin e natriumit NaOH. Na2O+H2O->2NaOH
 18. 18. C`eshte toka ? Toka është shtresa e sipërme e sipërfaqes së planetit tonë dhe baza mbi të cilën është zhvilluar jeta në të. Toka është një përbërës thelbësor për të gjitha ekosistemet tokësore. Toka është e palëvizshme dhe vepron si një depozitë e stërmadhe per çdo lloj ndotësi,i cili mund të aktivizohet nga çasti në çast.
 19. 19. Ndotesit kryesore te tokave jane: • Mbetjet industriale Mbetjet urbane • Kimikatet
 20. 20. Ndotja e tokës Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga aktivitetet industriale, komerciale, shtëpiake dhe bujqësore.
 21. 21. Mbetjet industriale Mbetjet industriale janë shumë të rrezikshme. Ato janë të llojeve të ndryshme, të ngurta dhe të lëngëta. Ndërmjet tyre mund të përmendim depozitimet në afërsi të minierave të kromit, të bakrit dhe të hekur-nikelit, në afërsi të minierave të plumbit dhe të zinkut, të qymyrit të gurit, mbetjet e industrisë së metalurgjisë, të termocentraleve, të uzinave kimike etj. Veçanërisht tokat
 22. 22. Kimikatet Kimikatet që ndotin tokat përbëhen nga plehrat kimike që janë përdorur mbi sasinë e lejuar për të rritur në mënyrë artificiale prodhimin bujqësor. E njëjta gjëmund të thuhet edhe për pesticidet, kur përdoren edhe këtombi sasinë e lejuar, për t'i mbrojtur bimët nga sëmundjet dhe dëmtuesit. Një pjesë jo e vogël e këtyre kimikateve depozitohen në tokë, merret nga bimët dhe depozitohet në trupin dhe farën ose frutin e tyre, këto duke u përdorur si ushqimnga njeriu, dëmtojnë shëndetin e tij.
 23. 23. Mbetjet urbane Mbetjet urbane janë të shumta pranë qyteteve të mëdha. Këto mbetje kur nuk përpunohen, përhapen nëpër tokë nëpërmjet ujërave, duke i ndotur ato.
 24. 24. Ndotja e tokave!
 25. 25. C`eshte uji? Uji në formën e tij të pastër, është lëng pa shije dhe pa erë. Ai është i domosdoshëm për të gjitha format e jetës dhe njihet edhe si tretësi më i gjithanshëm. Pa të, jeta siç e njohim ne, do të ishte e pamundur. Duket i pangjyrë në sasi të vogla për syrin tonë, megjithëkëtë mund të shihet si i kaltër në sasi të mëdha ose me vegla shkencore. Formula kimike e tij është H2O. Ky burim natyror po bëhet gjithnjë e me tepër më i pakët në disa vende, dhe sigurimi i tij është shqetësim i madh shoqëror dhe ekonomik.
 26. 26. C` eshte ndotja e ujit ? Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materieve kimike, biologjike dhe fizike nëpër sasi të mëdha të ujit, të cilat materie shkatërrojnë cilësinë e gjallesave në të dhe që e shpenzojnë atë.
 27. 27. Ndotesit kryesore te ujrave jane: kloridet Sulfatet detergjentet derivatet e ndryshme të naftës komunikacioni ujorë pesticidet dhe plehrat kimike fabrikat
 28. 28. Kloridet Joni klorid është anion (jon i ngarkuar negativisht. Kjo është e formuar kur elementi klor (a halogjen) fiton nje elektron ose kur nje komponim si klorur hidrogjeni i tretur në ujë ose tretës të tjera polare.
 29. 29. sulfatet Sulfate jon është një anion poliatomik. sulfate janë përdorur gjerësisht në industri. Sulfateve ndodhin gjerësisht në jetën e përditshme. Sulfatet janë kripëra të acidit sulfurik dhe shumë janë te përgatitur nga ai acid.
 30. 30. Detergjentet
 31. 31. Mjetet moderne të larjes, që kanë përdorim gjithnjë më të madh, janë të njohura me emrin detergjente, e paraqesin përzierjen e shumë substancave, të cilat i përmbajnë në vetvete si substanca aktive për larje e që janë sulfat-alkilet.Në përftimin e detergjenteve shfrytëzohen acidet e larta yndyrore, të cilat shndërrohen me anë reduksioni në alkoole të larta përkatëse njëhidroksilike.Me reaksionin e këtyre alkooleve dhe të acidit sulfurik sajohen esteret e tharta, që me neutralizimin e tyre me alkale sajojnë sulfat-alkile.
 32. 32. Ndotja akustike!!!
 33. 33. C`eshte ndotja akustike ? Me ndotje akustike do te kuptojme cdo lloj ndotje te shkaktuar nga zhurma mbi 85 decibel ,e cila mund te lere pasoja afatgjate tek shendeti I njeriut.
 34. 34. Ndotesit kryesore akustike: •Avionet •Hekurudhat •Pajisjet elektroshtepiake •Muzika ne clube •Zhurma e automjeteve automobilistike
 35. 35. Ndotesit kryesore termale: • inceneritorët • termocentraleve elektrikë • termocentralet atomikë
 36. 36. C`eshte ndotja termike ? Ndotja termike është degradimi i cilësisë së ujit nga çdo proces që ndryshon temperaturën e ambientit ujit. Një shkak i zakonshëm i ndotjes termike është përdorimi i ujit si një ftohës nga termocentralet dhe prodhuesit industriale. Kur uji përdoret si një ftohës është kthyer në mjedis natyror në një temperaturë më të lartë, ndryshimi i temperaturës ul furnizimit me oksigjen dhe ndikon ne përbërjen e ekosistemit.Kur një termocentrali i parë hapet apo mbyllet për riparim ose të tjera shkaqe, peshk dhe organizma të tjera të përshtatura për temperaturë të veçantë mund të jetë vrarë nga ndryshim i beftë në temperatura e ujit njohur si "shoku termik."
 37. 37. Gjurmet e ndotjes ne planet
 38. 38. Ngroh ja glob ale
 39. 39. Ngrohja globale... Ndryshimet e klimës janë të vërteta dhe ato sa vijnë e rriten edhe më tepër. Niveli i dioksidit të karbonit në ditët e sotme është rreth 30 % më i lartë se sa para evoluimit të industrisë. Ajo që të bën më shumë përshtypje është shpejtësia me të cilën niveli i CO2 është rritur. Nga njohuritë gjeologjike të njeriut bota për miliona vite nuk ka përjetuar kurrë një rritje kaq të shpejtë. Shenjat e influencës së njeriut mbi ngrohjen globale duket shumë qartë. S'ka aspak dyshim që ne kemi krijuar ndryshime të atmosferës nga djegia e lëndeve kimike dhe e gazit natyror. Evidenca e ngrohjes globale është e saktë dhe s'duhet nënvlerësuar aspak.
 40. 40. Ja disa tregues që kanë të bëjnë me ngrohjen globale : • Që në fillim të shekullit te 20'të temperatura e sipërfaqes kryesore të tokës është rritur rreth 0,6 °C. • Gjatë 40 viteve të fundit temperatura është rriturme rreth 0,2 °C deri 0,3 °C. • Ngrohja në shekullin e 20'të është më e madhe se nga të gjitha kohërat e 400-600 vitet e fundit. • 7 nga 10 vitet më të ngrohta të shekullit te 20'të janë ato të 90'tes. • Malet e akullta të poleve janë në lëvizje. • Akujt në polin e veriut kanë humbur rreth 40 % te trashësisë së tyre gjatë 4 dekadave të fundit. • Niveli global i detit është rritur pothuajse 3 herë më shpejt në krahasimme 3000 vitet e fundit. • Studimet e shumta tregojnë se bimet dhe kafshët ndryshojnë numrin dhe sjelljen e tyre në bazë të ndryshimeve klimaterike.
 41. 41. C `eshte erozioni ? Erozioni është proces natyrorë i shvendosjes së materialit të shkapërderdhur si dheut, balltës, gurëve etj, nën ndikimin e erës, ujit, ose nën ndikimin e gravitacionit .në disa raste i rritet intenziteti nën ndikimin e aktivitetit të njeriut. Rezultatet e erozionit janë thellimi i shtretërve të lumenjëve, shvendosja e bregdetit.
 42. 42. Shkaqet kryesore të ngrohjes globale • Ndotja nga gazet, • Mbeturinat indusrtiale e individuale, • Ndotja e lumenjve, • Derdhja e mbetjeve kimike e toksike në liqene, • Përdorimi i makinave
 43. 43. Erozioni...
 44. 44. Llojet e erozionit: • Erozioni Eolik • Erozioni Fluvial • Erozioni Akullnajor • Erozioni Gëlqeror
 45. 45. Thatesira Thatesira eshte mungesa u ujit per nje kohe te gjate per shkak te reshjeve atmosferike te pamjaftueshme. Eshte nje aspekt shqetesues i ketyre ndryshimeve klimatike si pasoje e veprimtarise njerezore dhe te ndotjes se prodhuar.
 46. 46. Shiu acid Shiu acidik është një lloj shiu ose çdo formë tjetër reshjeje që ka nivel të pazakontë aciditeti, çka do të thotë se ka nivel të lartë të joneve të hidrogjenit (pH i ulët). Mund të shkaktojë efekte të dëmshme mbi bimët, kafshët ujore dhe infrastrukturë. Shiu acid shkaktohet: nga emetimi i dioksidit të squfurit dhe oksidi i azotit, të cilët bashkëveprojnë me molekulat e ujit në atmosferë duke krijuar acide.
 47. 47. Reaksionet e acideve sulfurike: • Krijimi i acidit sulfuror: HOSO2· + O2 → HO2· + SO3 • Krijimi i acidit sulfurik nga acidi sulfuror: SO(8=) + H2O(l) → H2SO4 • Krijimi i acidit nitrik: NO2 + OH· → HNO3
 48. 48. A keni menduar ndonjëherë se cilët janë mega- gjigantët të cilët e ndotin aq shumë ambientin? Pergjigjen e kemi ne ... 1. Kina- Sipas një raporti të Maplecroft ky shtet është prodhues më i madh i gazrave të dëmshëm në gjithë globin. Kina emeton diku rreth 6.018 milion tone të gazrave të cilët janë shkaktarë të efektit Green House gjatë një viti. 2. E dyta në këtë listë rangohet Amerika e cila nuk është edhe aq larg vlerës së Kinës. Kjo superfuqi botërore emeton rreth 5,093 tonë të këtyre gazrave. 3. Edhe pse dukshëm vlerë më të vogël 1, 704 tonë kjo vlerë e rangon Rusinë në vendin e tretë të shteteve më ndotëse në gjithë botën. 4. India është e katërta me rreth 1,293 tonë.
 49. 49. 5. Japonia është shteti i pestë me 1,247 tonë të emetuar. 6. Mbretëresha e Evropës, Gjermania prodhon dukshëm më pak gazra të tillë, por prapë rangohet si e gjashta në këtë listë. Ky shtet emeton rreth 858 tonë brenda një viti. 7. Kanada është e shtata me 614 tonë të emetuar. 8. E teta radhitet Britania e Madhe e cila liron rreth 586 tonë. 9. Korea Veriore është e nënta dhe prodhon rreth 541 tonë brenda vitit. 10. Ndërsa shteti i fundit radhitet Irani i cili kontribuon në ndotjen e ajrit me 471 tonë gazra të dëmshme brenda një viti.
 50. 50. Fati I botes eshte ne duart tona!!!
 51. 51. Faleminderit per vemendjen tuaj!!!
 52. 52. Punoi : Xhesika Greca

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • pylli-mali

  Mar. 12, 2015
 • TeutaPeci

  Jan. 10, 2016
 • arnoldbeqiri123

  Mar. 8, 2016
 • VisiMakishti

  Apr. 22, 2016
 • zeynepaltay

  May. 24, 2016
 • julijuli11

  Feb. 5, 2017
 • AlfredSelami

  Feb. 26, 2017
 • ermelindalleshaj123

  Apr. 3, 2017
 • GrasielaMyrteza

  Apr. 19, 2017

ndotja ceshte ajo llojet esaj shkaqet dhe pasojat ....

Views

Total views

50,863

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

388

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×