Tendencies Assessores

474 views

Published on

Després de la posada en comú a classe, vam aportar algunes idees més sobre les tendències assessores, i vam afegir un model que personalmentcategoritzaria com a pre-tendència

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tendencies Assessores

  1. 1. Tendències assessores <ul><li>Assessorament didàctic en les institucions educatives </li></ul><ul><li>16 de març de 2010 </li></ul>
  2. 2. Assessorar es pot entendre com: <ul><li>Una imposició de transformacions </li></ul><ul><li>Un entrenament per les transformacions </li></ul><ul><li>Una reestructuració d’activitats </li></ul><ul><li>Una cooperació per pensar formes de canvi </li></ul><ul><li>Una creació d’un espai col·laboratiu per compartir sabers i experiències </li></ul>
  3. 3. Imposar transformacions <ul><li>Donar a conèixer noves didàctiques per ser aplicades sense necessitat de debat ni consens previ </li></ul><ul><li>L’aprovació de l’assessor ja és suficient </li></ul><ul><li>Analitzar la demanda per crear igualtat entre els membres de l’equip, però en comptes d’aportar noves teories i pràctiques, s’utilitzen carpetes didàctiques ja fetes. </li></ul><ul><li>(No creiem que sigui una tasca assessora malgrat que hi ha gent que la practica) </li></ul>
  4. 4. Assessorar com entrenament per les transformacions <ul><li>Conèixer el context de la institució (interna i externa) </li></ul><ul><li>Els problemes docents (o d’altres professionals) s’identifiquen des de la visió d’un professional expert que pot instruir als equips donant a conèixer noves didàctiques. </li></ul><ul><li>Els canvis s’identifiquen com un procediment que es pot planificar i seqüenciar a priori com un conjunt de passos que es van donant a conèixer de forma gradual perquè puguin ser aplicats gradualment. </li></ul><ul><li>Els debats o discussions que es duen a terme al llarg de l'assessorament tenen com objectiu arribar a acords on el que preval és convèncer al professorat que el que es proposa és millor que el que s’està fent i el que és important és aconseguir un punt de vista que unifiqui la visió del com s’han de produir els canvis. </li></ul><ul><li>Uniformització del procés de canvi </li></ul><ul><li>Possibilitat i facilitat de avaluació quantitativa </li></ul><ul><li>Extrapolable a altres realitats </li></ul><ul><li>Augmenta l'eficàcia de qualsevol programa d’intervenció (situacions unívoques) </li></ul>
  5. 5. Assessorar és reestructurar activitats <ul><li>L’assessorament utilitza els mateixos recursos i materials en diferents institucions educatives. </li></ul><ul><li>Aporta solucions des de la perspectiva de l’aprenentatge por descobriment, esquematitza propostes pràctiques basades en l’observació i experimentació de la realitat. </li></ul><ul><li>Aporta nocions teòriques d’autors tan rellevants com Piaget, Ausubel,Fullan, Hargreaves... que acostumen tractar-se des d’un únic sentit pedagògic que acabant convertint les noves propostes en una única manera de dur-les a la pràctica. </li></ul><ul><li>S’acostumen associar els canvis en relació a un model tecnològic didáctic. </li></ul><ul><li>Avaluació quantitativa per valorar l’eficàcia i eficiència dels recursos i materials </li></ul><ul><li>Situar adequadament les condicions inicials de la demanda </li></ul><ul><li>Les pràctiques estan sòlidament fonamentades per la teoria </li></ul><ul><li>Aprenentatge experiència sempre lligat al mètode científic. </li></ul>
  6. 6. Assessorar és cooperar per pensar formes de canvi <ul><li>S’analitza l’origen de la demanda d'actualització del professorat. </li></ul><ul><li>S’estableixen relacions d'igualtat entre l’equip. </li></ul><ul><li>Aporta noves teories i pràctiques dels continguts que s’han d’abordar. </li></ul><ul><li>La millora es considera que s’ha de dur a terme com un procediment progressiu. </li></ul><ul><li>L'experiència dels professionals es veu com un procediment que es pot graduar. </li></ul><ul><li>Escollir una proposta de millora. </li></ul><ul><li>Avaluació qualitativa del progrés portat a terme al llarg del procés. </li></ul><ul><li>Tenir en compte el context, no jutjar, intentar acceptar la realitat del problema tal i com és abans de proposar un canvi. </li></ul>
  7. 7. Assessorar és crear un espai col·laboratiu per compartir sabers i experiències <ul><li>Analitza les demandes de les persones, es situen en l’institució i es relacionen amb la historia del centre. </li></ul><ul><li>Planteja la narració de l’experiència de cada subjecte com un treball d’elaboració subjectiva del canvi. </li></ul><ul><li>Promou l’intercanvi d’experiències, assumint la diversitat d’accions pràctiques existents en la Institució. </li></ul><ul><li>Crea noves línies de comunicació amb l’equip per poder assumir la diversitat dels canvis pensats per cada persona. </li></ul><ul><li>Promou l’explicitació de les diferents visions en relació a la noció de canvi com una font de treball. </li></ul><ul><li>Té en compte la idea de que les persones som capaces d’aprendre millor a través de la participació, cooperació, implicació i compromís en les noves elaboracions que van emergint en les sessions de treball. </li></ul><ul><li>Interpretar les necessitats de canvi. </li></ul><ul><li>Prioritzar les demandes de canvi. </li></ul><ul><li>Fomentar l’alternativa escollida pel grup. </li></ul><ul><li>Guia i acompanya el procés de canvi i al mateix temps revisa, situa, interpreta i aporta nous referents que afavoreixen la contrastació de diferents punts de vista. </li></ul><ul><li>Avaluació qualitativa de cada assistent com una reflexió personal del progrés personal aconseguit. Reflexió per part de la institució sobre demanda inicial i resultats obtinguts. </li></ul><ul><li>Tenir en compte el context, no jutjar, intentar acceptar la realitat del problema tal i com és abans de proposar un canvi. </li></ul>
  8. 8. Idees complementàries: flexibilitat de tendències <ul><li>Crear un espai obert per generar canvis de manera flexible (Facilitar l’ús d’una o altra tendència segons les necessitats del grup al qual assessorem) </li></ul><ul><li>Respondre a les necessitats de cada persona segons la seva actitud (dins un mateix grup podem trobar persones més disposades a col·laborar i d’altres que necessitaran un assessorament de caire més directiu) </li></ul>Oferir eines que fomentin l’esperit crític propi de cada individu per crear consciència del problema i saber afrontar la situació. <ul><li>Acompanyar durant l’aplicació de la proposta fins que la institució sigui autònoma, avaluant el procés i el resultat final </li></ul><ul><li>Reflexió sobre el canvi implementat </li></ul>FASE INICIAL DE TOTES LES TENDÈNCIES <ul><li>Detecció, mediació i resolució del conflicte com a fase prèvia de totes les anteriors. </li></ul><ul><li>Acceptació del conflicte com una oportunitat. </li></ul>

×