Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EL RENAIXEMENT I LA REVOLUCIO CIENTIFICA

41,672 views

Published on

Published in: Education

EL RENAIXEMENT I LA REVOLUCIO CIENTIFICA

 1. 1. El Renaixement i la Revolució Científica jesús gómez novembre 2011Sandro Boticcelli El naixementde Venus
 2. 2.  Índex 1.Introducció 2.Retorn als orígens i renovacions 3.La Revolució Científica
 3. 3. 1.Introducció 1.1 El Renaixement: un Nou Món 1.2 L’ Humanisme 1.3 Factors del canvi 1.4 Trets del nou pensament Un dels dissenys de Leonardo da Vinci
 4. 4. 1.1 El Renaixement: un Nou Món Al s. XIV : Itàlia inici època de canvi. Segueix en el s. XVI Es contagiarà a part d’ Europa. Revifarà la literatura, l’ art, la política, la religió... Es qualificarà de Món Nou el seu temps. Avui l’anomenem Renaixement Acabà amb l’ Edat Mitja i inaugurarà la Modernitat.
 5. 5. 1.2 L’ Humanisme L’ aspecte més important del Renaixement : L’ Humanisme -Recupera el pensament clàssic -Aporta una nova concepció de l’ ésser humà i de la natura: el seu valor, la seva dignitat. Francesco Petrarca , coronat per la seva Petrarca (1304-1374) és el tasca literàtia. primer humanista i el primer home modern.
 6. 6.  Pico della Mirandola és un altre gran representant de l’ actitud humanista. A continuació un fragment d’ Oratio pro Homine Dignitate
 7. 7. 1.3 Causes del canvi
 8. 8.  1) Religiosa: -Enfrontament poder polític i poder religiós -Pèrdua credibilitat autoritat religiosa
 9. 9.  2) Literària i cultural -Traducció, interpretació i comentari d’ obres grecollatines. -Arribada d’ intel·lectuals de l’ orient mediterrani.
 10. 10.  3) Sociopolítica Formació d’ una nova classe : la burgesia. Impuls del comerç. Augment de les riqueses. Estat nacionals.
 11. 11.  4) Cientificotècnica. S. XV molts descobriments i innovacions tècniques : la pólvora, la brúixola, l’ impremta.
 12. 12. L’ impremta. Una deles gransinnovacionstecnològiques
 13. 13. 1.4 Trets del nou pensament 1)-Antiguitat clàssica: recuperaració. Albert Durero s. XV I XVI
 14. 14.  2)Antropocentrisme L’ home centre de la reflexió. Valor i dignitat de l’ home.
 15. 15.  3)-Individualisme Es potencia l’ expressió de la subjectivitat : sentiments, emocions, opinions, experiències... Sorgiment de grans individualitats. Fixem-nos en l’ expressivitat emocional de la imatge. Boticcelli. Autoretrat.
 16. 16. Aquestes dues imatges religioses de Maria ensmostren el canvi de mentalitat que es viu en elRenaixement : a l’ esquerra una imatge anterioral Renaixement , a la dreta una imatgerenaixentista. La de la dreta destaca per l’expressivitat emocional.
 17. 17. SofonisbaAnguissola, pintorarenaixentista i laprimera donapintora conegudaAutoretrat.Fixem-nos en la sevaexpressivitat.Aquestaexpressivitat és unade les gransaportacions delRenaixement.
 18. 18. Aquest detall ens mostra també el valor de la individualitat al Renaixementhttp://es.paperblog.com/rostros-del-renacimiento-en-berlin-obras-del-museo- metropolitano-de-nueva-york-642079/
 19. 19.  4)-Enorme interés per saber Optimisme. Confiança en les capacitats humanes i en el progrés. Es busquen respostes en tots els fronts. L’ exemple : Leonardo da Vinci.
 20. 20. Alguns delsprojectes deLeonardo da Vinci
 21. 21. La Dama del armiño, de Leonardo da Vinci
 22. 22. 2. Retorn als orígens i renovacions 2.1 Renaixement filosòfic 2.2 Replantejaments polítics 2.3 Reformes religioses 2.4 Renovació científica
 23. 23. 2.1 Renaixement filosòfic Ficino i altres filòsofs
 24. 24. La pintura “L’ Escola d’ Atenes”, de Rafael Sanzio representa l’ admiraciórenaixentista pel el pensament antic.1510 . El Vaticano. http://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas
 25. 25. Apolo Plató Aristòtil Atenea Sòcrates Rafael Epicur PtolomeuAverroes Parmènides Pitàgores Hipàtia ? Heràclit / Miquel Àngel Euclides
 26. 26.  Retorn als pensadors clàssics. 1) Plató Plató es reconegut com el gran mestre. -Florència -Marsilio Ficino i Picco della Mirandola -L’ home: lloc privilegiat a l’ Univers...
 27. 27.  2)Aristòtil Torna a ser molt valorat. -Pietro Pomponazzi .
 28. 28.  3)Epicur El pensament d’ Epicur, oblidat durant molts segles , és recuperat.
 29. 29.  3)Escepticisme El més important representant d’aquesta actitud és Michel de Montaigne Veure : Filosofia per a ser feliços (A. De Botton)
 30. 30. 2.2 Replantejaments polítics El Renaixement és una època de crisi i de canvis polítics. Gran impuls de la reflexió política. Dos tipus de reflexió política : -Realista -Idealista, criticant el que hi ha i precisant el que hauria d’ haver-hi
 31. 31. 2.2.1 Realisme polític Maquiavel (Niccolò Machiavelli ) Florència. (1469-1527) “El Príncep”   Inaugura la modernitat política perquè : Fa una descripció realista de com cal governar. L a Política s’ independitza de l’ Ètica. http://epidaurosqv.blogspot.com/
 32. 32. 2.2.2 Idealisme polític: Utopies Utopia = Proposta d’ una societat perfecta. Época de propostes. More, Bacon, Campanella Base: Plató Societat justat, igualitària, felicitat.
 33. 33. Thomas More La seva és la proposta utòpica més coneguda : “Utopia”. Londres (1478-1535). Convivència pacífica Benestar físic i moral Propietat comuna Felicitat Treball sis hores diàries Tasques més dures es reparteixen Ambient de tolerància religiosa i d’ esperit pacifista. Va morir ajusticiat per el rei Enric VIII
 34. 34. 2.3 Reformes religioses Crisis en el terreny religió Causes : -Jerarquies: corrupció -Oblit missatge original -Descontentament general
 35. 35. 2.3.1 La reforma protestant Martin Luter (1483-1546) Alemany . Estudià dret . Provoca ruptura en el Cristianisme Causa: Volia retorn orígens cristians 1517 : 95 tesis. Bíblia: accessible tots.
 36. 36. Luter, clavant les seves 95 tesis a la porta de l’esglèsia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517.
 37. 37. 2.3.2 Reforma sense ruptura Erasme de Rotterdam Catolicisme: L’ home és lliure.No està predestinat. Protestantisme: L’ home no és lliure. Està predestinat.
 38. 38. 2.4 Renovació científica
 39. 39. 2.4.1 Introducció “Revolució Científica” És una de les grans aportacions del Renaixement. Neix la Ciència Actual Les dues claus: -experimentació i -matematització.
 40. 40. 2.4.2 Precedent Alquímia Visió animista de la natura Conèixer aquestes forces espirituals Interès per la màgia i l’ alquímia Pseudociències
 41. 41. 2.4.3 Els protagonistes de la Revolució Científica Bacon Copèrnic Kepler Galilei Newton
 42. 42. 2.4.3.1 Francis Bacon Noblesa 1561-1626. Contemporani de Galileu, No és científic sinó filòsof dela ciència.  Novum Organon Finalitat Ciència : domini natura i la seva transformació en benefici home.
 43. 43.  Cal conèixer la natura i les seves lleis. Cal un mètode d’ investigació. Ha de ser inductiu i experimental Primer cal rebutjar els prejudicis Els prejudicis són... Els anomena ídols dels coneixement. Els classifica en 4 grups:
 44. 44.  1) Ídols de la Tribu : propis de l’ espècie humana. Per ex : Creure que els humans som éssers privilegiats, que tot està en funció de nosaltres.
 45. 45.  2) De la Caverna : Propis de cada persona Tots tenim els nostre prejudicis personals.
 46. 46.  3) De la Plaça . Propis de la nostra cultura o grup social. Exemple : pensar que els americans són uns prepotents.
 47. 47.  4) Del Teatre : les idees anteriors ens condicionen. Si estudiem Biologia ens condiciona el que van dir els Biòlegs anteriors a nosaltres.
 48. 48. 2.4.3.2 Nicolau Copèrnic i l’ heliocentrisme Königsberg (Polònia ) 1473-1543 De Revolutionibus Orbium Coelestium Escrita el 1530. Publicada el 1543.
 49. 49.  Proposa un nou model de l’ Univers en lloc del geocèntric: L’ HELIOCÈNTRIC. No es basa en descobriments experimentals Sinó en voler plantejar una nova hipòtesi o model.
 50. 50.  Parteix de Plató i Aristarc. Per què un nou model? Trobar una explicació més simple i completa del moviment dels astres. El sistema copernicà no fou acceptat per: -Contradició amb sentit comú. -Oposició a la cosmovisió religiosa. -Xocar amb cosmovisió mil·lenària.
 51. 51. 2.4.3.3 Johannes Kepler Alemanya 1571-1630) Copernicà Volia trobar l’ ordre matemàtic de l’ Univers i les causes físiques. http://epidaurosqv.blogspot.com/
 52. 52.  Deixeble de Ticho Brahe Va heretar-ne les seves observacions. Va desenvolupar la idea d’una anima motrix : “los planetas son arrastrados por los rayos de una fuerza motriz, el anima motrix, que emana del sol”. Teoria clau per al desenvolupament de les seves tres lleis astronòmiques .
 53. 53. Les tres lleis descobertes per Kepler
 54. 54. 1ª : Llei de l’ el·lipse
 55. 55. 2ª: Llei de les àrees
 56. 56. 3ª: “Los cuadrados3ª : Llei de la proporcionalitat de los tiempos empleados por dos planetas en su revolución alrededor del Sol, son proporcionales a los cubos de sus distancias medias respecto al Sol” .
 57. 57. 2.3.4.4 Galileu Galilei Pisa 1564-1642 Copernicà Interpretació matemàtica del cosmos Importants descobrimentsamb el telescopi: -Negació dos móns -Confirmació heliocentrisme.  http://www.upf.edu/materials/fhuma/rev olucio/principal/biografias/paginas/galile u3.htm
 58. 58.  El sistema copernicà no fou totalment acceptat pels astrònoms fins el XVIII. De Revolutionibus, Diàleg sobre els dos sistemes principals del món (1632) La Inquisició : judici contra Galileu Argument defensa : doble veritat Aportacions en la Física: inèrcia. Base per a Isaac Newton 1642-1727
 59. 59. El procés contra Galileu

×