EL RENAIXEMENT I LA REVOLUCIO CIENTIFICA

33,352 views

Published on

Published in: Education

EL RENAIXEMENT I LA REVOLUCIO CIENTIFICA

 1. 1. El Renaixement i la Revolució Científica jesús gómez novembre 2011Sandro Boticcelli El naixementde Venus
 2. 2.  Índex 1.Introducció 2.Retorn als orígens i renovacions 3.La Revolució Científica
 3. 3. 1.Introducció 1.1 El Renaixement: un Nou Món 1.2 L’ Humanisme 1.3 Factors del canvi 1.4 Trets del nou pensament Un dels dissenys de Leonardo da Vinci
 4. 4. 1.1 El Renaixement: un Nou Món Al s. XIV : Itàlia inici època de canvi. Segueix en el s. XVI Es contagiarà a part d’ Europa. Revifarà la literatura, l’ art, la política, la religió... Es qualificarà de Món Nou el seu temps. Avui l’anomenem Renaixement Acabà amb l’ Edat Mitja i inaugurarà la Modernitat.
 5. 5. 1.2 L’ Humanisme L’ aspecte més important del Renaixement : L’ Humanisme -Recupera el pensament clàssic -Aporta una nova concepció de l’ ésser humà i de la natura: el seu valor, la seva dignitat. Francesco Petrarca , coronat per la seva Petrarca (1304-1374) és el tasca literàtia. primer humanista i el primer home modern.
 6. 6.  Pico della Mirandola és un altre gran representant de l’ actitud humanista. A continuació un fragment d’ Oratio pro Homine Dignitate
 7. 7. 1.3 Causes del canvi
 8. 8.  1) Religiosa: -Enfrontament poder polític i poder religiós -Pèrdua credibilitat autoritat religiosa
 9. 9.  2) Literària i cultural -Traducció, interpretació i comentari d’ obres grecollatines. -Arribada d’ intel·lectuals de l’ orient mediterrani.
 10. 10.  3) Sociopolítica Formació d’ una nova classe : la burgesia. Impuls del comerç. Augment de les riqueses. Estat nacionals.
 11. 11.  4) Cientificotècnica. S. XV molts descobriments i innovacions tècniques : la pólvora, la brúixola, l’ impremta.
 12. 12. L’ impremta. Una deles gransinnovacionstecnològiques
 13. 13. 1.4 Trets del nou pensament 1)-Antiguitat clàssica: recuperaració. Albert Durero s. XV I XVI
 14. 14.  2)Antropocentrisme L’ home centre de la reflexió. Valor i dignitat de l’ home.
 15. 15.  3)-Individualisme Es potencia l’ expressió de la subjectivitat : sentiments, emocions, opinions, experiències... Sorgiment de grans individualitats. Fixem-nos en l’ expressivitat emocional de la imatge. Boticcelli. Autoretrat.
 16. 16. Aquestes dues imatges religioses de Maria ensmostren el canvi de mentalitat que es viu en elRenaixement : a l’ esquerra una imatge anterioral Renaixement , a la dreta una imatgerenaixentista. La de la dreta destaca per l’expressivitat emocional.
 17. 17. SofonisbaAnguissola, pintorarenaixentista i laprimera donapintora conegudaAutoretrat.Fixem-nos en la sevaexpressivitat.Aquestaexpressivitat és unade les gransaportacions delRenaixement.
 18. 18. Aquest detall ens mostra també el valor de la individualitat al Renaixementhttp://es.paperblog.com/rostros-del-renacimiento-en-berlin-obras-del-museo- metropolitano-de-nueva-york-642079/
 19. 19.  4)-Enorme interés per saber Optimisme. Confiança en les capacitats humanes i en el progrés. Es busquen respostes en tots els fronts. L’ exemple : Leonardo da Vinci.
 20. 20. Alguns delsprojectes deLeonardo da Vinci
 21. 21. La Dama del armiño, de Leonardo da Vinci
 22. 22. 2. Retorn als orígens i renovacions 2.1 Renaixement filosòfic 2.2 Replantejaments polítics 2.3 Reformes religioses 2.4 Renovació científica
 23. 23. 2.1 Renaixement filosòfic Ficino i altres filòsofs
 24. 24. La pintura “L’ Escola d’ Atenes”, de Rafael Sanzio representa l’ admiraciórenaixentista pel el pensament antic.1510 . El Vaticano. http://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas
 25. 25. Apolo Plató Aristòtil Atenea Sòcrates Rafael Epicur PtolomeuAverroes Parmènides Pitàgores Hipàtia ? Heràclit / Miquel Àngel Euclides
 26. 26.  Retorn als pensadors clàssics. 1) Plató Plató es reconegut com el gran mestre. -Florència -Marsilio Ficino i Picco della Mirandola -L’ home: lloc privilegiat a l’ Univers...
 27. 27.  2)Aristòtil Torna a ser molt valorat. -Pietro Pomponazzi .
 28. 28.  3)Epicur El pensament d’ Epicur, oblidat durant molts segles , és recuperat.
 29. 29.  3)Escepticisme El més important representant d’aquesta actitud és Michel de Montaigne Veure : Filosofia per a ser feliços (A. De Botton)
 30. 30. 2.2 Replantejaments polítics El Renaixement és una època de crisi i de canvis polítics. Gran impuls de la reflexió política. Dos tipus de reflexió política : -Realista -Idealista, criticant el que hi ha i precisant el que hauria d’ haver-hi
 31. 31. 2.2.1 Realisme polític Maquiavel (Niccolò Machiavelli ) Florència. (1469-1527) “El Príncep”   Inaugura la modernitat política perquè : Fa una descripció realista de com cal governar. L a Política s’ independitza de l’ Ètica. http://epidaurosqv.blogspot.com/
 32. 32. 2.2.2 Idealisme polític: Utopies Utopia = Proposta d’ una societat perfecta. Época de propostes. More, Bacon, Campanella Base: Plató Societat justat, igualitària, felicitat.
 33. 33. Thomas More La seva és la proposta utòpica més coneguda : “Utopia”. Londres (1478-1535). Convivència pacífica Benestar físic i moral Propietat comuna Felicitat Treball sis hores diàries Tasques més dures es reparteixen Ambient de tolerància religiosa i d’ esperit pacifista. Va morir ajusticiat per el rei Enric VIII
 34. 34. 2.3 Reformes religioses Crisis en el terreny religió Causes : -Jerarquies: corrupció -Oblit missatge original -Descontentament general
 35. 35. 2.3.1 La reforma protestant Martin Luter (1483-1546) Alemany . Estudià dret . Provoca ruptura en el Cristianisme Causa: Volia retorn orígens cristians 1517 : 95 tesis. Bíblia: accessible tots.
 36. 36. Luter, clavant les seves 95 tesis a la porta de l’esglèsia de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517.
 37. 37. 2.3.2 Reforma sense ruptura Erasme de Rotterdam Catolicisme: L’ home és lliure.No està predestinat. Protestantisme: L’ home no és lliure. Està predestinat.
 38. 38. 2.4 Renovació científica
 39. 39. 2.4.1 Introducció “Revolució Científica” És una de les grans aportacions del Renaixement. Neix la Ciència Actual Les dues claus: -experimentació i -matematització.
 40. 40. 2.4.2 Precedent Alquímia Visió animista de la natura Conèixer aquestes forces espirituals Interès per la màgia i l’ alquímia Pseudociències
 41. 41. 2.4.3 Els protagonistes de la Revolució Científica Bacon Copèrnic Kepler Galilei Newton
 42. 42. 2.4.3.1 Francis Bacon Noblesa 1561-1626. Contemporani de Galileu, No és científic sinó filòsof dela ciència.  Novum Organon Finalitat Ciència : domini natura i la seva transformació en benefici home.
 43. 43.  Cal conèixer la natura i les seves lleis. Cal un mètode d’ investigació. Ha de ser inductiu i experimental Primer cal rebutjar els prejudicis Els prejudicis són... Els anomena ídols dels coneixement. Els classifica en 4 grups:
 44. 44.  1) Ídols de la Tribu : propis de l’ espècie humana. Per ex : Creure que els humans som éssers privilegiats, que tot està en funció de nosaltres.
 45. 45.  2) De la Caverna : Propis de cada persona Tots tenim els nostre prejudicis personals.
 46. 46.  3) De la Plaça . Propis de la nostra cultura o grup social. Exemple : pensar que els americans són uns prepotents.
 47. 47.  4) Del Teatre : les idees anteriors ens condicionen. Si estudiem Biologia ens condiciona el que van dir els Biòlegs anteriors a nosaltres.
 48. 48. 2.4.3.2 Nicolau Copèrnic i l’ heliocentrisme Königsberg (Polònia ) 1473-1543 De Revolutionibus Orbium Coelestium Escrita el 1530. Publicada el 1543.
 49. 49.  Proposa un nou model de l’ Univers en lloc del geocèntric: L’ HELIOCÈNTRIC. No es basa en descobriments experimentals Sinó en voler plantejar una nova hipòtesi o model.
 50. 50.  Parteix de Plató i Aristarc. Per què un nou model? Trobar una explicació més simple i completa del moviment dels astres. El sistema copernicà no fou acceptat per: -Contradició amb sentit comú. -Oposició a la cosmovisió religiosa. -Xocar amb cosmovisió mil·lenària.
 51. 51. 2.4.3.3 Johannes Kepler Alemanya 1571-1630) Copernicà Volia trobar l’ ordre matemàtic de l’ Univers i les causes físiques. http://epidaurosqv.blogspot.com/
 52. 52.  Deixeble de Ticho Brahe Va heretar-ne les seves observacions. Va desenvolupar la idea d’una anima motrix : “los planetas son arrastrados por los rayos de una fuerza motriz, el anima motrix, que emana del sol”. Teoria clau per al desenvolupament de les seves tres lleis astronòmiques .
 53. 53. Les tres lleis descobertes per Kepler
 54. 54. 1ª : Llei de l’ el·lipse
 55. 55. 2ª: Llei de les àrees
 56. 56. 3ª: “Los cuadrados3ª : Llei de la proporcionalitat de los tiempos empleados por dos planetas en su revolución alrededor del Sol, son proporcionales a los cubos de sus distancias medias respecto al Sol” .
 57. 57. 2.3.4.4 Galileu Galilei Pisa 1564-1642 Copernicà Interpretació matemàtica del cosmos Importants descobrimentsamb el telescopi: -Negació dos móns -Confirmació heliocentrisme.  http://www.upf.edu/materials/fhuma/rev olucio/principal/biografias/paginas/galile u3.htm
 58. 58.  El sistema copernicà no fou totalment acceptat pels astrònoms fins el XVIII. De Revolutionibus, Diàleg sobre els dos sistemes principals del món (1632) La Inquisició : judici contra Galileu Argument defensa : doble veritat Aportacions en la Física: inèrcia. Base per a Isaac Newton 1642-1727
 59. 59. El procés contra Galileu

×