Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lleida 06 10 11 vs 2

877 views

Published on

Jornada AP Lleida (6 d'octubre de 2011)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lleida 06 10 11 vs 2

 1. 1. Atenció a la complexitat del malalt crònic<br />“Malalt crònic complex: una aproximació” <br />Dr. Joan Escarrabill<br />Pla Director de les Malalties de l’AparellRespiratori (PDMAR)<br />Institut d’Estudis de la Salut<br />
 2. 2. Agenda<br />2<br />www.slideshare.net/jescarra<br />
 3. 3. Agenda<br />3<br />1<br />Complexitat<br />2<br />Cronicitat<br />3<br />Digitalització<br />
 4. 4. La complexitatpot ser…<br />4<br />
 5. 5. Algunselementsrelacionatsamb la complexitat<br />Distància a l’hospital. <br />Autonomia del pacient.<br />Risc vital dels problemes aguts.<br />Hospitalitzacions freqüents.<br />Complexitat del tractament mèdic.<br />Condicions de l’habitatge.<br />Capacitat del cuidador.<br />5<br />
 6. 6. 6<br />n = 792 patients<br />MonaldiArchChestDis2007; 67:142-147<br />
 7. 7. 7<br />n = 792 patients<br />MonaldiArchChestDis2007; 67:142-147<br />
 8. 8. 8<br />n = 792 patients<br />MonaldiArchChestDis2007; 67:142-147<br />18%<br />
 9. 9. 9<br />Collsd’ampolla<br />Llarguesestades a Urgències<br />Altes el cap de setmana<br />“Vacances”<br />Canvis a l’equip<br />Canvi de cuidador<br />
 10. 10. Complexitat<br />…méscomplexitat…. les organitzacionstenen cada copméselements i més diversos, i que es relacionan per interaccions cada copméssubtils.<br />
 11. 11. 11<br />Fragmentació i aïllament<br />
 12. 12. 12<br />Una certa simbiosi...<br />
 13. 13. 13<br />BMJ 2011;342 :740-42<br />
 14. 14. 14<br />2011<br />Real<br />Virtual<br />
 15. 15. 15<br />2011<br />Horitzontal<br />Vertical<br />
 16. 16.
 17. 17. CollaborativePublic Management<br />Acords entre diversesorganitzacions per resoldreproblemes que capd’ellespot abordar efectivamentd’una manera individual<br />“Pracademics”<br />= Pratitioners& Academics<br />
 18. 18. Elmenets que poden afavorir l’atenció integrada<br />Treball en equip<br />Incentius que afavoreixen la prestació adequada de l’atenció (i evitin el sobre-tractament)<br />Responsabilitats definides sobre una població.<br />“Complicitat” entre clínic i gestors<br />18<br />Ham C, Dixon J & Chantler C. BMJ 2011;342 :740-42<br />
 19. 19. Barreres que dificulten l’atenció integrada<br />Separació “clàssica” entre AP i especialistes<br />Coexistència de diferents organitzacions (proveïdors)<br />Divisió entre el camp sanitari i el social.<br />19<br />Ham C, Dixon J & Chantler C. BMJ 2011;342 :740-42<br />
 20. 20. 20<br />2011<br />
 21. 21. 21<br />No es pot parlar d’integració sense canviar la manera de treballar<br />
 22. 22. 22<br />September 2011<br />
 23. 23. Agenda<br />23<br />1<br />Complexitat<br />2<br />Cronicitat<br />3<br />Digitalització<br />
 24. 24. 24<br />Lancet 2011; 378: 449–55<br />
 25. 25. 25<br />Malalties cròniques i pobresa<br />Lancet 2011; 377: 1438–47<br />
 26. 26. Components crucials<br />26<br />Lancet 2011; 377: 1438–47<br />
 27. 27. Per on podem començar?<br />
 28. 28. 1<br />2<br />3<br />Necessitatscomplexes<br />5<br />4<br />
 29. 29. Orientació a resultats<br />Ens ha interessatmés el procés que elsresultats<br />1<br />En parlar de resultats es poden cometre dos errors<br />Creure que elsresultatsdelsestudispilotsón extrapolables automàticament<br />1<br />2<br />Aspirar a aproximar-se a la mitjana<br />
 30. 30. Aspiracions<br />30<br />Excel·lència<br />El millor ???<br />La mitjana<br />goodenough<br />
 31. 31. Tipus de resultats<br />
 32. 32. N EnglJ Med. 2009;361:109-12<br />La satisfacció del pacientésmoltimportantperò NO pot ser el resultatmésimportantd’unprojecte<br />
 33. 33. Centrat en les necessitats del pacient<br />2<br />1<br />Informació per poder triar<br />Incorporació estructurada de l’opinió del pacient<br />2<br />Gestiórespectuosa del temps del pacient<br />3<br />Accions per a promourel’autocura i per aprendre del pacient<br />4<br />
 34. 34. Centrat en les necessitats del pacient<br /><ul><li>Poder saber qui són els millors GP i hospitals (triar).
 35. 35. Ha de tenir capacitat de prendre les decisions que afecten el seu estat de salut.
 36. 36. Els hospitals han de tenir mecanismes per respondre als errors i ho han de dir als pacients.
 37. 37. Promoure l’atenció personalitzada.
 38. 38. Escoltar la veu col·lectiva dels pacients: HealthWatchEngland
 39. 39. Beneficis per a tota la població.</li></ul>J Am Acad Nurse Pract. 2008;20:163-9.<br />BMC HealthServ Res. 2010;10:206<br />
 40. 40. Fem molt per a molt pocs? <br />
 41. 41. Sostenibilitat<br />3<br />
 42. 42. Quinssónelements que van a favor de la sostenibilitat («solvència»)?<br />37<br />
 43. 43. Model de finançament<br />
 44. 44. Model assistencial<br />Model de finançament<br />
 45. 45. N Engl J Med. 2011;364:e1<br />Affiliations of healthcareprovidersthat are held jointly accountable forachievingimprovements in the quality of care and reductions in spending<br />
 46. 46.
 47. 47. Modelassistencial «dual»<br />4<br />Dimensió<br />Perspectiva<br />Resposta<br />
 48. 48. La vida real...<br />43<br />Gran fragilitat (¿1%?)<br />Comorbilitat<br />MPOC<br />ICCV<br />Diabetis<br />Càncer<br />Trastorns cognitius<br />(Alzheimer...)<br />
 49. 49. Atencióalspacientsambmalaltiescròniques…<br />44<br />Activitatspreventives<br />Gestió de poblacions<br />Diagnòsticprecoç<br />Identificació / Estratificació<br />Gestió de la malaltia<br />Oferir el millortractament<br />Problemessocials<br />Healthcoaching<br />Situacionsagudesgreus<br />Transicions<br />Healthliteracy<br />Cuidadors<br />Gestió de la complexitat<br />Co-management<br />Adaptat (moltlliurement) de Bodenheimer T<br />J Gen Intern Med 2010;25:1375–8<br />
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52. 2010<br />www.kingsfund.org.uk<br />
 53. 53. Problemes<br />
 54. 54. Xarxes<br />Hem de treballar en <br />xarxesdistribuïdes<br />5<br />Territori<br />Població<br />La importància del nodecanvia en funció de les necessitats del pacient<br />
 55. 55. Agenda<br />50<br />1<br />Complexitat<br />2<br />Cronicitat<br />3<br />Digitalització<br />
 56. 56. The Doctor (1891), Sir Luke Fildes<br />
 57. 57. Per què hem de buscar alternatives a la visita cada a cara?<br />Distància.<br />Discapacitat (logística pelsdesplaçaments)<br />Temps (del pacient i del cuidador)<br />Visitesmúltiples<br />Sovint s’han de resoldreproblemesmolt simples<br />Problemestècnics<br />
 58. 58. Alternatives a la consulta cara a cara<br />No cal unatecnologiasofisticada<br />Minitel 1981-2012<br />
 59. 59. Alternatives a la consulta cara a cara<br />L’objectiu final ésincrementar els contactes i reduir les visites<br />IngréshospitalariConsultaHospital de día<br />
 60. 60. Medicina a distància<br />
 61. 61. Home telenursing<br />ArchFamMed 2000;9:40-45<br />
 62. 62. Home telenursing<br />
 63. 63. BMJ. 2007;334:942<br />Seguiment: 3-16 mesos<br />Pacients: 57-75 anys<br />Fracciód’ejecció< 40% <br />58<br />
 64. 64. Breathe | December 2006 | Volume 3 | No 2<br />
 65. 65. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Mar 12. [Epub ahead of print]<br />
 66. 66. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Mar 12. [Epub ahead of print]<br />
 67. 67. Resultats<br />32%<br />65%<br />Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Mar 12.<br />
 68. 68. Rev Esp Cardiol. 2011<br />Nombre d’ingressos<br />Dies a l’hospital<br />
 69. 69. La telemonitorització no és un problematecnològic.<br />La telemonitorització ha de formar part de l’atencióintegrada.<br />1<br />Cal trobar el pla de cures mésadient a les necessitats del pacient.<br />2<br />
 70. 70. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE, <br />VOL. 10, NO. 3, JULY 2006<br />
 71. 71. Eur Respir J 2006; 28: 123–130<br />Probabilitat de cap reingrés a l’hospital<br />Atencióintegrada<br />
 72. 72. Eur Respir J 2009; 33: 411–418<br />63%<br />Utilitzadorspotencials de la telemedicina<br />Criterisd’exclussió<br />Analfabetisme i/o manca de telèfon a casa;<br />Ingressat en un centre de cures a llargtermini;<br />Manca de cuidador; <br />Refús.<br />
 73. 73. Ús d’internet entre els pacientsambmalaltiescròniques<br />
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76. Telemonitorització per a tothom?<br />La telemonitoritzacióésútil i redueix els costos<br />Com atendrem els pacients que no volen o no podenbeneficiar-se de la telemonitorització?<br />
 77. 77. Resum (aproximadament)<br />72<br />1<br /><ul><li>Orientació a resultats
 78. 78. Centrats en el pacient
 79. 79. Sostenibilitat
 80. 80. Dualitat
 81. 81. Xarxes</li></ul>Complexitat<br />2<br /><ul><li>Atenció integrada.
 82. 82. Complexitat vs “collsd’ampolla”
 83. 83. “Pracademics”</li></ul>Cronicitat<br />3<br />Digitalització<br /><ul><li>En el marc de l’atenció integrada.
 84. 84. No hi ha un estàndard per a tothom (de moment)</li>

×