Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hypotheekbond Pro Magazine Prominded

359 views

Published on

De Nationale Hypotheekbond heeft innovatieve
software ontwikkeld voor intermediairs, banken
en verzekeraars. “Onze software monitort en
geeft inzicht in hypotheek- en assurantieportefeuilles”,
zegt Jeroen Oversteegen, directeur van
De Nationale Hypotheekbond. “Naast het in kaart
brengen van de risico’s en kansen bieden wij het
Verantwoord Hypotheekrapport. Dit rapport
geeft hypotheek- en assurantieadviseurs, geldverstrekkers
én huiseigenaren een ‘up-to-date’
overzicht van een hypotheek, wettelijke regelingen
en eventuele financiële risico’s. Dat is uniek
in Nederland.”

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hypotheekbond Pro Magazine Prominded

  1. 1. interview tekst: Veronique van der waalDe NationaleHypotheekbondlanceert uniekesoftware“Proactieve­zorgplicht biedt­hypotheekadviseurnieuwe kansen” De Nationale Hypotheekbond heeft innovatieve software ontwikkeld voor intermediairs, banken en verzekeraars. “Onze software monitort en geeft inzicht in hypotheek- en assurantieporte- feuilles”, zegt Jeroen Oversteegen, directeur van De Nationale Hypotheekbond. “Naast het in kaart brengen van de risico’s en kansen bieden wij het Verantwoord Hypotheekrapport. Dit rapport geeft hypotheek- en assurantieadviseurs, geld- verstrekkers én huiseigenaren een ‘up-to-date’ overzicht van een hypotheek, wettelijke regelin- gen en eventuele financiële risico’s. Dat is uniek in Nederland.”8 | prominded.nl
  2. 2. V anuit het Burgerlijk Wetboek hebben intermediairs Dat is in de basis een goede ontwikkeling. Belangrijk is en geldverstrekkers een gezamenlijke zorg voor wel dat de uitvoering van het provisieverbod transpa- consumenten die via of bij hen een hypotheek rant gebeurt en dat er een gelijk speelveld wordt gecre-a­ fsluiten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt ëerd; voor geldverstrekkers en intermediairs moetendaarnaast dat hypotheekverstrekkers in het belang van dezelfde regels gelden.” Dat is volgens Jeroen in het be-de cliënt moeten handelen. Dat klinkt logisch, immers lang van de consument. “In het recente verleden werd‘klant is koning’. Helaas is dat in de praktijk nog lang een groot deel van de adviseurs alleen beloond voor newniet altijd het geval, signaleert Jeroen Oversteegen van business. Hypotheek- en assurantieadviseurs verdien-de Nationale Hypotheekbond. “De AFM ziet er op toe den hun geld met name door het afsluiten van hypo-dat intermediairs en geldverstrekkers hun werk goed theken. Dit provisiesysteem leidde tot ongewenste prik-doen afzonderlijk van elkaar. Zij beschikt echter nog kels. De kans was groot dat niet het beste product werdniet over de wettelijke bevoegdheid om af te dwingen geadviseerd, maar het product met de hoogste provisie.dat hypotheekverstrekkers ook gezámenlijk door­ opend l De branche werd op geen enkele manier aangespoordhandelen in het belang van de cliënt. Terwijl dat nu tot gedegen lange termijn klant- en portefeuillebeheer.juist zo belangrijk is”, stelt Jeroen. “Banken en verzeke- Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een ernstigraars moeten niet alleen een passend hypotheek­ dvies a g ­ ebrek aan vertrouwen bij de consument.”geven, maar ook vroegtijdig betalingsproblemen bijhun cliënten signaleren. Dit om te voorkomen dat De aangescherpte regelgeving in de hypotheekmarktc­ onsumenten dusdanig in de problemen komen dat zij vraagt nu om een proactieve en structurele benaderingin het ergste geval zelfs uit hun huis worden gezet.” van de cliënt, stelt Jeroen. “Intermediairs en geldver- strekkers moeten over naar een ander verdienmodel en krijgen zodoende een nieuwe rol toebedeeld. Voor f ­ inancieel adviseurs is dit dé kans om te laten zien wat“Financieel zij waard zijn. Om hun expertise te tonen en om veel frequenter en intensiever contact te hebben met hunadviseurs kunnen cliënten. Dat zal op den duur leiden tot meer consument-nu ­ aten zien wat l vertrouwen in de gehele financiële dienstverlening en de hypotheekbranche in het bijzonder.”zij waard zijn” Dalende huizenprijs De huidige situatie op economisch vlak en in de woning- markt heeft er toe bijgedragen dat ook consumentenProvisieverbod nu geïnteresseerd zijn in actuele hypotheekinformatie.Het moment voor de lancering van de nieuwe software “Ons bedrijf is in 2006 opgericht vanuit de gedachte dattool van De Nationale Hypotheekbond had niet beter we consumenten een abonnement wilden aanbieden,gekozen kunnen worden. Jeroen: “Met ingang van waarmee zij zich op structurele wijze konden laten1 ­ anuari 2013 geldt een algeheel provisieverbod voor j i ­ nformeren over hun hypotheek en de risico’s en kansenalle complexe en impactvolle financiële producten. van hun actuele situatie”, vertelt Jeroen. “Daar bleek tot10 | prominded.nl
  3. 3. interview“De integrale beschikbaarheidvan betrouwbare data is essentieel”voor kort echter nauwelijks behoefte aan. De overheer- lag juist het probleem. Mijn pensioenoverzicht bevatsende gedachte was immers dat de woningprijs altijd bijvoorbeeld alle relevante data, maar een soortgelijkzou blijven stijgen. De consument zag als gevolg daar- hypotheekoverzicht bestond in Nederland niet.”van geen enkel risico. Bij arbeidsongeschiktheid, echt-scheiding, pensioen of overlijden zou hij zijn huis ge- Daar heeft De Nationale Hypotheekbond verandering inwoon met winst verkopen, waarna hij kleiner kon gaan gebracht met de ontwikkeling van nieuwe technologie.wonen of zou kiezen voor een huurwoning. Maar toen “Dagelijks worden alle veranderingen van rentes, pre-de huizenprijs plotsklaps toch ging dalen, werd dat ver- mies, woningwaardes, voorwaarden en overige kostenhaal heel anders. Veel huizenbezitters worden zich nu verwerkt in onze software tools. Dat geeft adviseursineens pijnlijk bewust van de tussentijdse risico’s. ­ i ­ nformatie over de actuele financiële situatie van hun cliënten en inzicht in besparingsmogelijkheden enPensioenregelingen worden beperkt, arbeidsongeschikt- eventuele financiële risico’s van de hypotheek bij wijzi-heidsregelingen uitgekleed en de overheid trekt zich in gingen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Mettoenemende mate terug. Sociale voorzieningen en de onze tools hebben hypotheekadviseurs het perfectezorg staan onder druk en we beseffen dat er niet zoiets hulpmiddel in handen om proactief een gesprek aan tebestaat als eeuwige groei. Veel huiseigenaren hebben gaan met hun cliënten en om gestalte te geven aan demeer geleend dan de waarde van hun woning en worden doorlopende zorgplicht. Wie hier goed op inspringt,als gevolg daarvan gegijzeld door hun bank. Steeds wordt beloond met een langdurige klantrelatie en eenmeer mensen blijven na de verkoop van hun woning besparing op marketingkosten”, besluit Jeroen enthou-zitten met een omvangrijke restschuld. Bedragen van siast. “Ja, wij maken graag mooie dingen.”tienduizenden euro’s tot een ton zijn niet onrealistisch.Dat maakt dat er vraag is gekomen naar doorlopendezorg, gericht op een verantwoorde hypotheek enf­ inanciële positie voor en van de consument.”“Met onze tools hebben Over De Nationale Hypotheekbond De Nationale Hypotheekbond is een organi-hypotheekadviseurs het satie die hypotheek- en assurantieporte-perfecte hulpmiddel in c feuilles en data analyseert, vergelijkt en ­ ontroleert. In Nederland beheren ruim 800handen” adviseurs van intermediairs en geldverstrek- kers gezamenlijk meer dan 1,2 miljoen d ­ ossiers. Dankzij de services van de Nationale Hypotheekbond kunnen intermediairs enVroegtijdig actie geldverstrekkers optimale klantzorg biedenHypotheekverstrekkers zouden hun hypotheekporte- en kansen en risico’s in portefeuilles tijdigfeuilles volgens de AFM actief moeten monitoren op herkennen. Dat biedt hen de mogelijkheid heti­ ndividuele risico’s en waar nodig problemen met hun initiatief te nemen en op het juiste momentcliënten bespreken. Er kan dan vroegtijdig actie worden met cliënten in gesprek te gaan. Met de servicesondernomen om het risico van hoge restschulden terug van de Nationale Hypotheekbond kunnente brengen en in te grijpen voordat er bijvoorbeeld beta- i ­ ntermediairs en geldverstrekkers hun concur-lingsachterstanden ontstaan. Jeroen is het daar helemaal rentiepositie verbeteren en hun hypotheek- enmee eens. “De integrale beschikbaarheid van betrouw- assurantieportefeuille op de lange termijn goedbare data is essentieel in de keten”, zegt hij. “Maar daar beheren. zorgt dat het werkt | 11

×