Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding

1,574 views

Published on

Bijdrage voor studieochtend 09/04 van de tweedegraads lerarenopleiding Inholland. Deze lerarenopleiding staat aan de vooravond van een herontwerp traject gericht op het opleiden van leraren die het leerproces van leerlingen optimaal kunnen faciliteren, en daarbij vanzelfsprekend de meerwaarde van ICT benutten, die excellent zijn in activerende didactiek, in staat zijn om verbinding te maken met andere vakken en die taalbewust zijn. Eén van de focuspunten is de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn presentatie waarbij ik de stand van zaken schets met betrekking tot ICT op de lerarenopleiding. Ik maak hierbij gebruik van de opzet van het symposium ICT-bekwaamheden en de lerarenopleiding op het Velon congres in maart.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding

 1. 1. ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding studieochtend tweedegraads lerarenopleiding Inholland 9 april 2014 @jeroenbottema
 2. 2. Onderwerpen • Ontwikkelingen & dilemma’s • Stand van zaken • Strategieën • Discussie
 3. 3. 21st century skills • „Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden” 
 (Kennisnet) • Introductie door Joke Voogt • Discussienota (Voogt & Pareja Roblin, 2010)
 4. 4. „Onderzoek toont aan dat de juiste inzet van ict in het onderwijs ervoor zorgt dat de motivatie van leerlingen toeneemt, de leerprestaties verbeteren en dat het leerproces efficiënter wordt (Kennisnet, 2013).”
 5. 5. Trends (Horizon Reports) • Cloud computing • Social media • Mobile technology • MOOC • Electronic publishing • Learning analytics • Open Educational Recources • 3D printing • Games and gamification • Quantified Self • Virtual Assistants • Augmented reality • Wearable technology • Weblectures
 6. 6. De taak van het onderwijs • Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs dat relevant is voor een gedigitaliseerde kennissamenleving • Dat vraagt leraren die ICT op een betekenisvolle wijze kunnen inzetten ter ondersteuning van het leren van de leerlingen en studenten • Wat vraagt dat van een lerarenopleiding?
 7. 7. Lerarenopleidingen (1) • „Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren is negatief over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ICT bij het geven van onderwijs” (Hondius & Kessel, 2013) • „During their training student teachers hardly meet any role models who demonstrate the outstanding pedagogical use of ICT” (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010) • „Teacher trainers and student teachers believe that ICT is an important tool for both pedagogical purposes and administrative purposes. Teachers and students feel competent about their technical skills, but they are less confident about the pedagogical use of ICT for learning purposes” (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010)
 8. 8. De ICT-bekwame leraar “They require teachers' knowledge not of a specific technology but rather knowledge of the affordances and constraints of technology and how to use technology to facilitate deep, comprehensive learning” (Kereluik, Mishra & Koehler, 2011) TPACK-model (Mishra & Koehler)
 9. 9. Kader ICT-bekwaamheden van de leraar (Kennisnet, 2012) • Pedagogisch-didactisch handelen • Werken in de schoolcontext • Professionele ontwikkeling ! • Digitale basisvaardigheden
 10. 10. Kennisbasis ICT (ADEF, 2013) • Attitude van de leraar • Basis digitale vaardigheden • Digitale media- en informatiegeletterdheid • Didactisch handelen h"p://bit.ly/kbict2013
 11. 11. Lerarenopleidingen (2) • Opleiders zijn onvoldoende geschoold in didactisch ICT gebruik • Opleiders ervaren weinig tijd te hebben voor professionalisering • Er wordt vaak voorbij gegaan aan het leerproces van de opleider zelf • Wanneer is een lerarenopleider een goed rolmodel voor de student? uit Voogt et al., 2014
 12. 12. Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders (Velon, 2014) h"p://bitly.com/velonict OPROEP!
 Graag ontvangen wij uw feedback op de indicatoren in het competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders! ! Vul de vragenlijst in!
 13. 13. Lerarenopleidingen (3) • „The pedagogical use of ICT is promoted. Actual use of ICT is optional for most teacher trainers and in many cases also optional for student teachers during their internship” (Ten Brummelhuis, Wijngaards, Swager & van Goozen, 2010) • „Desgevraagd bleek uit alle interviews op de ulo’s dat ict-vaardigheden niet of nauwelijks expliciet worden genoemd op beoordelingsformulieren, in rubrics of in stageopdrachten” (Admiraal, Kieft & Lockhorst, 2013) • ICT kent geen structurele plaats in het curriculum
 14. 14. Integratie in het curriculum • Kwantiteit en kwaliteit van ICT- ervaringen op de opleiding beïnvloedt de adoptie van ICT van de net afgestudeerde leraar (Drent & Meelissen, 2008) • Integratie is complex (Tondeur et al., 2012) • Je groeit in het (competentiegericht) onderwijs (Fransen, 2007) • Visie op opleiden, begeleidingsethiek Rolmodellen! Reflectie! Feedback! Authentieke leerervaringen! Samenwerken! Onderwijs ontwerpen
 15. 15. Ambitieniveau opschalen… • Scholen verwachten dat de lerarenopleiding een voorloper is • Samenwerking met werkveld: ICT-rijke stagescholen • Opleiden in de school, opleiden met de school
 16. 16. Visie domein OLL (2011) • Elke student studeert af op het niveau startbekwaam kennisbasis ICT, aan de hand van de daarbij behorende indicatoren • Elke student integreert ICT-e in zijn professionele rollen: uitvoerder van onderwijs, ontwerper van onderwijs, als samenwerker, als onderzoeker in de praktijk en als lerende professional • Elke docent in het domein OLL beheerst minimaal de ICT- e competenties waaraan de student ook moet voldoen en kan deze vertalen naar het eigen professioneel handelen.
 17. 17. Curriculum: een richting • Opleidingsdidactiek: de docentenopleider is rolmodel, de lerarenopleiding is rolmodel • ICT-e leerlijn • Onderwijskunde/pedagogiek • Vakdidactiek • Stagepraktijk • Assessment koppelen aan praktijkstage (?) en eindassessment jaar 4 • Het herontwerp
 18. 18. Professionalisering • Ontwerp van leerpraktijken, inzet van ICT gericht op ondersteunen van leerprocessen van studenten • Ontwikkeling als rolmodel • Ontwikkeling van ICT-vaardigheden • Kennisdeling • Pilot FIAP-ICT
 19. 19. Stellingen 1. De lerarenopleider is een rolmodel voor zijn studenten als het gaat om de didactische inzet van ICT in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs ! 2. Ik voel mij voldoende bekwaam om dit rolmodel voor mijn studenten te zijn? ! 3. Een lerarenopleiding dient voorloper te zijn op het gebied van ICT en onderwijs!

×