SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
Symposium ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding | 10-03-2014 | Velon congres 2014 Zwolle
ICT-bekwaamheden in
de lerarenopleiding
Symposium #velon2014
Afbeelding:Pixelgirlpresents.com
Voorzitter: Simon Rozendal (NHL / Velon)
Sprekers:
Joke Voogt (Windesheim / UvA)
Jeroen Bottema (Inholland / ADEF ICT)
Gerard Dummer (HU / Velon)
Discussiant: Maurice Schols (Fontys)
Joke Voogt VELON conferentie 10-03-2014
Zonder ICT bekwame lerarenopleiders geen ICT
bekwame leraren
Overzicht
Stand van zaken
Hoe verder: Oplossingsrichtingen
Monitoren van het implementatieproces?
Studenten over hun eigen ICT gebruik
• Zetten ICT frequent in voor eigen gebruik
(communiceren, organiseren,informatiezoeken en
leren).
• Maar hebben weinig aandacht voor inzet ICT om
het leren van leerlingen te faciliteren (met name
hogere orde cognitieve vaardigheden,
differentieren, creativiteit)
OECD, 2010
Aandacht voor ICT in de opleiding
• Aandacht voor didactisch gebruik van ICT in de opleiding is
afhankelijk van de toevallige opleider
• Meer aandacht moet worden besteed aan gebruik van ICT bij
pedagogisch/didactisch handelen (89% studenten)
• Opleidingsdocdenten moeten meer openstaan voor het gebruik van
ICT (82% studenten) en moeten worden geschoold
• Ongeveer 40% van de lerarenopleidingen besteedt geen enkele
aandacht aan het gebruik van ICT om het leren te faciliteren
OECD, 2010; Hovius & Kessel, 2013;Admiraal et al, 2013
Een schoolleider over de opleiding
“De opleiding heeft de taak zich een mening te vormen, zich te
informeren over actuele inzichten t.a.v. het onderwijs en moet
dus voortdurend bezig zijn het onderwijs aan te passen aan de
eisen van het huidige onderwijs”.
“Ik ga er vanuit dat ontwikkelingen als „flipping the classroom‟
binnen „no time‟ een onderdeel van de opleiding wordt. Zij horen
na te denken over de nieuwe vragen die worden gesteld aan
leren, dus aan docenten en scholen, en dus hoe moeten wij
onze mensen voorbereiden”.
Admiraal et al., 2013
Kernproblemen
Onvoldoende voorbereiding van studenten op didactisch en
pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs
Geen structurele plaats in het curriculum
Opleiders zijn onvoldoende geschoold in didactische (en
pedagogisch) ICT gebruik;
Opleiders ervaren weinig tijd te hebben voor
professionalisering
Scholen verwachten dat opleidingen hierin voorop lopen
Kennisbasis en competentieprofielen
ADEF kennisbasis ICT voor 2e graads
lerarenopleidingen (Presentatie Bottema)
In ontwikkeling: Competentieprofielen voor
lerarenopleiders (Velon werkgroep ICT (Presentatie
Dummer)
Een gemeenschappelijk kader
TPACK is een vorm van kennis (vergelijk PCK).
Maar ook
• conceptueel model om op de integratie van ict in het
onderwijs te reflecteren.
• biedt een gemeenschappelijke taal en daarmee een
gemeenschappelijke richting.
Koehler & Mishra, 2008; Voogt, et al., 2013
Technological Pedagogical Content Knowledge beschrijft
de zijn de kennis en vaardigheden die docenten nodig
hebben om didactiek, vakinhoud en ICT te integreren
 Aandachtspunten:
 De vaardigheid van de docent om te “spelen”
met de kerngebieden en de overlap tussen
de gebieden is van groot belang
 Het negeren van deze complexiteit leidt tot te
makkelijke oplossingen of mislukkingen
 Context: Er is geen beste oplossing die geldt
voor elke docent, elk vak, of elke
onderwijsvisie
Succesvolle strategieën
Sluiten aan op de algemeen erkende basisprincipes
van effectieve professionalisering van leraren:
• werkplekleren,
• gedurende langere tijd,
• gericht op doelen en inhouden van onderwijs
• gericht op verbetering van het leren van
leerlingen.
Mentortrajecten voor opleiders ( 1 op 1 begeleiding)
Creëren van partnerships van opleiding en (ICT-rijke)
scholen door koppeling aan stages van leraren-in-
opleiding, in nauwe samenwerking met
stagebegeleiders;
Ontwerpen en implementeren van ICT-rijke
curriculumonderdelen in kennisgemeenschappen
van lerarenopleiders, leraren en leraren-in-opleiding.
Op basis van evaluatie van Preparing Tomorrow’s Teachers to Teach with
Technology (Polly et al., 2010)
Systematische en systemische aanpak
Tondeur et al., 2012
Voorwaarden voor succes
Lerarenopleiders als rolmodel
Tijd voor reflectie en feedback
Lesontwerp
Ruimte voor authentieke ervaringen Samen leren
Voorwaarden voor succes
ICT leiderschap en planning
Toegang tot bronnen Ruimte voor professionele
ontwikkeling staf
Samen met anderen
Monitoren van de implementatie
• Niet alleen effecten, maar ook de voorwaarden
• Niet alleen in de opleiding, maar ook effecten in
beroepspraktijk afgestudeerden
Kennisbasis ICT voor
tweedegraads
lerarenopleidingen
Jeroen Bottema (Inholland, ADEF ICT)
Velon-congres 10 maart 2014
http://bit.ly/kbict2013
Opbouw
• Aanleiding & doelstellingen
• Methodiek
• Kaders en thema’s
• Uitdagingen en ontwikkelingen
Kennisbasis ICT (ADEF, 2013)
• Beschrijving van competentie-indicatoren ICT
voor de tweedegraads lerarenopleiding
• Niveau startbekwaam
• Onderdeel van de generieke kennisbasis
tweedegraads lerarenopleiding
Aanleiding (1)
• Context van de 21e eeuwse kennis- en
netwerksamenleving
• ICT levert rendement op, mits goed ingezet,
voor leren, lesgeven en organiseren van
onderwijs (Kennisnet, 2013)
• Vraagt om onderwijs die curricula ontwerpen
die relevant zijn voor de samenleving
• Vraagt om startbekwame leraren die ICT in
kunnen zetten in betekenisvol onderwijs
Aanleiding (2)
• Belang van integratie ICT in de
lerarenopleiding: nog geen sprake van
(volledige) integratie
• Leraren voldoende voorbereid op leren van de
toekomst en ICT (Hovius & van Kessel, 2013)
• Integratie is complex (Drent, 2005; Kay, 2006;
Tondeur et al, 2012)
• Kader voor studenten zorgt voor richting in dit
proces
Doelstellingen (1)
• Het aanbieden van een standaard kader van
ICT-competenties die studenten op de
lerarenopleiding ondersteunt in het
ontwikkelen van de benodigde ICT kennis en
vaardigheden
• Het aanbieden van een standaard kader ICT-
competenties die lerarenopleidingen
ondersteunt in het ontwerpen en
implementeren van curricula waarbij ICT
kennis en vaardigheden integraal deel
uitmaken van het opleiden van leraren.
Doelstellingen (2)
• Het aanbieden van een standaard kader
digitale geletterdheid met een focus op de
continue ontwikkeling van leraar
• Het implementeren en uitbreiden van
docentprofessionalisering gericht op het
verbeteren van de effectiviteit van instructie
en het leren van studenten en leerlingen.
Methodiek
• Ontwerprondes
• Concept
• Validatie-ronde
• Bijstelling
• Eindversie
• Onderzoeksmethodiek continue bijstelling
Kaders
• Kader ICT-
bekwaamheden van
leraren (Kennisnet,
2012)
• Kennisbasis ICT versie 1
(ADEF, 2009)
• TPACK
Thema 1 Attitude
• De lerende en innoverende professional
• De flexibele en adaptieve professional
• De reflecterende professional
• De samenwerkende professional
Thema 2 Basis digitale vaardigheden
• Instrumentele vaardigheden zijn
randvoorwaardelijk voor weloverwogen
didactische inzet van ICT in het leren, lesgeven
en organiseren van onderwijs
• Verhogen van self-efficacy
• Van ECDL tot gebruik onderwijstoepassingen
Thema 3 Digitale media- en
informatiegeletterdheid
• Informatievaardigheden (verwerven)
• Kennismanagement (verwerken)
• Mediawijsheid
Thema 4 Didactisch handelen
• Het maken van didactische keuzes
• ICT organiseren in de (digitale) leeromgeving
• Arrangeren van digitaal leermateriaal
• Kennisoverdracht
• Kennisconstructie
• Beoordelen en evalueren
Implementatie (uitdagingen)
• Kennisbasis ICT ‘stap 1’ in proces integratie ICT
in de lerarenopleiding
• Betekenisvol curriculum ICT gericht op
competentieontwikkeling student
• Niveaus en assessment
• Visie op opleiden van leraar voor de toekomst
• Wat vraagt dit van de lerarenopleider?
Ontwikkelingen
• Ondersteunen van studenten en docenten
lerarenopleidingen met specifieke invulling
van competentie-indicatoren: voorbeelden
• Kennisdelen over implementatie kennisbasis
ICT tussen lerarenopleidingen
• Samenwerking met Kennisnet, Velon, SURF
over thema ICT-bekwaamheden van de
docent in het (hoger) onderwijs
Ontwikkeling van
Competentieprofiel ICT voor
lerarenopleiders door de VELON
themagroep ICT en de
lerarenopleider
Gerard Dümmer (HU, Velon)
VELON-congres 10 maart 2014
Opbouw
• Aanleiding
• Ondernomen stappen
• Voorlopig model
• Verdere ontwikkelingen
• Uitnodiging tot feedback
Aanleiding
• Ontwikkeling van Kennisbasis ICT (ADEF, 2013)
• Beroepsstandaard VELON (VELON, 2012)
• Leraren nog niet voldoende voorbereid (SBO,
2011)
• Integratie is complex (Drent, 2005; Kay, 2006;
Tondeur et al, 2012)
• Nog geen standaard onderdeel van curriculum
• Veel aandacht voor hoe maar nog niet voor wat
Ondernomen stappen
• Bestudering bronnen
– Beroepsstandaard VELON (VELON, 2012)
– SQD-model (Tondeur et al., 2012)
– Leader competences (Doyle and Reading, 2012)
– Vlaamse ICT-bekwaamheden voor de lerarenopleider (AUGent, 2012)
• Feedbackronde experts
– Jos Fransen (Associate Lector, Lectoraat eLearning, INHolland)
– Marijke Kral (lector leren met ICT, HAN)
– Jo Tondeur (onderzoeker Universiteit Gent)
• Verwerking tot voorlopig model
– VELON themagroep ICT en de lerarenopleider
– Joke Voogt (lector ICT in de lerarenopleiding; Windesheim. Hoogleraar
ICT in het curriculum UvA)
Voorlopig model 1/…
Pedagogisch
didactisch handelen
Werken in de
schoolcontext
Professionele ontwikkeling
(ICT-bekwaamheden; Kennisnet , 2013)
Voorlopig model 1/…
Attitude
Digitale
basisvaardigheden
Digitale media- en
Informatie-
geletterdheid
Didactisch
handelen
(Kennisbasis ICT; ADEF,2013)
Voorlopig model
A. Ontwikkelings-
bekwaam
B. Opleidings-
didactisch
bekwaam
C. Agogisch
bekwaam
D. Organisatorisch
en beleidsmatig
bekwaam
Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders
A. Ontwikkelingsbekwaam
Reflectie:
– De lerarenopleider toont aan op methodische
wijze ICT-gebruik te analyseren om zo
systematisch verbeterpunten in zijn lespraktijk toe
te passen en te beoordelen op effectiviteit.
A. Ontwikkelingsbekwaam
Onderzoekend handelen:
– De lerarenopleider toont aan dat hij een lerende
professional is die zelfstandig, creatief en kritisch
gebruik maakt van de (nieuwe-) mogelijkheden van
ICT bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.
– De lerarenopleider toont aan dat hij zoekt naar
(interdisciplinaire) samenwerking met collega's die in
een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs
verkeren.
– De lerarenopleider toont aan dat hij opgedane ICT-
kennis en vaardigheden met andere lerarenopleiders
en docenten (binnen of buiten de school) kan delen
om zo nieuwe kennis te construeren .
A. Ontwikkelingsbekwaam
Onderhouden van de eigen professionaliteit:
– De lerarenopleider toont aan dat hij beschikt over de
overtuiging dat betekenisvol onderwijs vraagt om
beargumenteerde inzet van ICT en is in staat om de
verworvenheden en beperkingen van technologie te herkennen
en te integreren in betekenisvol onderwijs.
– De lerarenopleider toont aan dat hij kan inspelen op
onderwijskundige veranderingen en behoeften met betrekking
tot het gebruik van ICT.
– De lerarenopleider ondersteunt en motiveert collega's en
studenten in hun ICT ontwikkeling.
– De lerarenopleider heeft inzicht in de veranderende
vakinhouden ten gevolge van technologische ontwikkelingen en
kan op basis hiervan meedenken over de implicaties hiervan
voor de opleiding.
B. Opleidingsdidactisch bekwaam
vormgeven van leerprocessen van (aanstaande)
leraren:
– De lerarenopleider heeft inzicht in de
mogelijkheden van technologie voor het oplossen
van didactische dilemma’s en kan op basis hiervan
leerpraktijken ontwerpen en uitvoeren.
– De lerarenopleider maakt doelmatig gebruik van
ICT in het leren, lesgeven en organiseren van
onderwijs.
B. Opleidingsdidactisch bekwaam
Voorbeeldmatig opleiden:
– De lerarenopleider is een rolmodel voor zijn
studenten als het gaat om de didactische inzet van
ICT in het leren, lesgeven en organiseren van
onderwijs.
B. Opleidingsdidactisch bekwaam
bevorderen van wisselwerking tussen theorie en
praktijk:
– De lerarenopleider expliciteert zijn keuzes voor de
inzet van ICT op basis theoretische onderbouwing
en praktische ervaringen.
– De lerarenopleider geeft vorm aan relevante
praktijkervaringen met ICT in de lespraktijk en
koppelt dit terug naar de theorie.
B. Opleidingsdidactisch bekwaam
beoordelen van de ontwikkeling van de
(aanstaande) leraar:
– De lerarenopleider begeleidt en beoordeelt de
ontwikkeling van aanstaande leraren op het
gebied van ICT in het onderwijs door de jaren
heen.
C. Agogisch bekwaam
Interpersoonlijk handelen:
– De lerarenopleider heeft inzicht in het effect van
ICT op interpersoonlijke processen als deze als
communicatiemiddel wordt ingezet.
– De lerarenopleider is er zich van bewust dat werk-
en privéprocessen in elkaar overlopen door het
alomtegenwoordige gebruik van ICT in onze
samenleving en de implicaties daarvan voor het
leren en werken van studenten.
C. Agogisch bekwaam
Omgaan met diversiteit:
– De lerarenopleider zet ICT-middelen in om in te
spelen op de diversiteit van de
studentenpopulatie.
– De lerarenopleider heeft inzicht in de
leerbehoefte van studenten op het gebied van ICT
in het onderwijs.
C. Agogisch bekwaam
Begeleiden van de ontwikkeling van
beroepsidentiteit:
– De lerarenopleider ondersteunt aanstaande
leraren bij de reflectie op hun houding ten
opzichte van ICT in het onderwijs en het
gedemonstreerd didactisch gebruik ervan.
D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
Vormgeven aan samen opleiden:
– De lerarenopleider heeft inzicht op de invloed van
technologie op het opleiden van leraren en geeft
daar samen met zijn collega´s vorm aan.
D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
Werken in een multidisciplinair team:
– De lerarenopleider werkt samen met collega´s in
de opleiding aan de integratie van ICT in het
onderwijs.
– De lerarenopleider gebruikt in samenwerking met
collega’s technologie om het eigen onderwijs te
verbeteren en inhouden relevant en betekenisvol
te maken om de leermogelijkheden van alle
studenten te vergroten.
D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
Bijdragen aan de organisatie van de
lerarenopleiding:
– De lerarenopleider draagt bij aan de organisatie
om ICT-rijk leren mogelijk te maken.
D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
Bijdragen aan het beleid van het opleiden van
leraren:
– De lerarenopleider denkt mee over hoe het
personeel ondersteund kan worden, hoe beleid
vorm gegeven moet worden en wat er op het
gebied van infrastructuur nodig is om ICT-
onderwijs mogelijk te maken
– De lerarenopleider neemt verantwoordelijkheid
om de eigen opleiding te informeren over nieuwe
ontwikkelingen op het terrein van ICT.
Verdere ontwikkelingen
• Voorlopig model verder ontwikkelen
• Casusbeschrijvingen maken
• Professionaliseringstrajecten vormgeven
Uitnodiging tot feedback
http://bitly.com/velonict
Afbeelding:Pixelgirlpresents.com
Stelling
“Elke lerarenopleider moet rolmodel zijn in de
didactische inzet van ICT in hun onderwijs”
Afbeelding:Pixelgirlpresents.com
Stelling
“Lerarenopleiders moeten studenten niet naar
scholen toesturen die de basis ICT-infrastructuur
niet op orde hebben”
Afbeelding:Pixelgirlpresents.com
Stelling
“Lerarenopleiders kunnen niet beroeps
geregistreerd worden als ze niet tenminste de
Kennisbasis ICT beheersen”
Afbeelding:Pixelgirlpresents.com
Stelling
“De Kennisbasis ICT is geschikt voor alle
lerarenopleidingen”

More Related Content

What's hot

Presentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended LearningPresentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended Learningpborgman
 
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool InhollandStartbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool InhollandJeroen Bottema
 
Van Laptopklas Naar Laptopschool
Van Laptopklas Naar LaptopschoolVan Laptopklas Naar Laptopschool
Van Laptopklas Naar Laptopschooli&i conferentie
 
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsPetra Fisser
 
ELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VOELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VOTim Remmers
 
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Jeroen Bottema
 
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagJeroen Bottema
 
Ict startcollege jaar 3
Ict startcollege jaar 3Ict startcollege jaar 3
Ict startcollege jaar 3Gerard Dummer
 
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Vrije Universiteit Brussel
 
Implementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologieTim Remmers
 
Implementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologieImplementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologieitslearning Nederland
 
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...SURF Events
 
Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1Kennisnet
 
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 novemberIct-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 novemberAmber Walraven
 
Vier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In PraktijkVier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In PraktijkHenk Orsel
 
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee College
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee CollegePresentatie ICT Beleid Zuyderzee College
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee CollegeHenk Orsel
 
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13Kennisnet
 
Cosawards 2010
Cosawards 2010Cosawards 2010
Cosawards 2010Henk Orsel
 

What's hot (20)

Presentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended LearningPresentatie seminar Blended Learning
Presentatie seminar Blended Learning
 
Presentatie velov 2015_symposium_finaal
Presentatie velov 2015_symposium_finaalPresentatie velov 2015_symposium_finaal
Presentatie velov 2015_symposium_finaal
 
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool InhollandStartbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland
Startbijeenkomst werkgroep ICT-e 2e graads lerarenopleiding Hogeschool Inholland
 
Van Laptopklas Naar Laptopschool
Van Laptopklas Naar LaptopschoolVan Laptopklas Naar Laptopschool
Van Laptopklas Naar Laptopschool
 
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijsWorkshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
Workshop Integratie van ICT in natuur- en techniekonderwijs
 
ELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VOELO's implementeren in het VO
ELO's implementeren in het VO
 
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
Presentatie Horizon Report 2016 Higher Education
 
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den HaagPresentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag
 
Ict startcollege jaar 3
Ict startcollege jaar 3Ict startcollege jaar 3
Ict startcollege jaar 3
 
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-compete...
 
Velon 2009 V2
Velon 2009 V2Velon 2009 V2
Velon 2009 V2
 
Implementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologieImplementeren van onderwijstechnologie
Implementeren van onderwijstechnologie
 
Implementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologieImplementeren van-onderwijstechnologie
Implementeren van-onderwijstechnologie
 
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...
Collegatour hbo en mbo ictocoaches - Pascal Koole (ROCvA), Peter Dekker (HvA...
 
Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1Ksu 13 09-12 resi1
Ksu 13 09-12 resi1
 
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 novemberIct-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november
 
Vier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In PraktijkVier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In Praktijk
 
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee College
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee CollegePresentatie ICT Beleid Zuyderzee College
Presentatie ICT Beleid Zuyderzee College
 
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
Op weg naar succesvol ict gebruik - bijeenkomst 3-12-13
 
Cosawards 2010
Cosawards 2010Cosawards 2010
Cosawards 2010
 

Similar to Symposium ICT en de lerarenopleiding Velon 2014

Kennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet
 
Introductie tot het project Digitale Didactiek
Introductie tot het project Digitale DidactiekIntroductie tot het project Digitale Didactiek
Introductie tot het project Digitale DidactiekBert Coolen
 
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICTInspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICTJudith van Hooijdonk
 
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Stichting VO-content
 
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. VerbeijSURFfoundation
 
Workshop TPACK VELON Studiedag
Workshop TPACK VELON StudiedagWorkshop TPACK VELON Studiedag
Workshop TPACK VELON StudiedagPetra Fisser
 
Workshop TPACK I&I Conferentie
Workshop TPACK I&I ConferentieWorkshop TPACK I&I Conferentie
Workshop TPACK I&I ConferentiePetra Fisser
 
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...Vrije Universiteit Brussel
 
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Jeroen Bottema
 
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Vrije Universiteit Brussel
 
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)WilfredRubens.com
 
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014Studiedag Fontys MLI 3-2-2014
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014Pierre Gorissen
 
Workshop TPACK VELON Conferentie
Workshop TPACK VELON ConferentieWorkshop TPACK VELON Conferentie
Workshop TPACK VELON ConferentiePetra Fisser
 
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal Leermateriaal
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal LeermateriaalOntwikkelen En Inzetten Digitaal Leermateriaal
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal LeermateriaalRoy Zondernaam
 
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 120161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1Petran Meertens
 
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontys
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontysGastcollege tpack post hbo opleiding fontys
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontysWilfredRubens.com
 
Kennisbasis Ict1
Kennisbasis Ict1Kennisbasis Ict1
Kennisbasis Ict1Henk Orsel
 

Similar to Symposium ICT en de lerarenopleiding Velon 2014 (20)

Kennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseursKennisnet en onderwijsadviseurs
Kennisnet en onderwijsadviseurs
 
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_finalOrd2010 tpck in de ilo 23062010_final
Ord2010 tpck in de ilo 23062010_final
 
Introductie tot het project Digitale Didactiek
Introductie tot het project Digitale DidactiekIntroductie tot het project Digitale Didactiek
Introductie tot het project Digitale Didactiek
 
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICTInspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
Inspiratiesessie Leren en Lesgeven met ICT
 
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...Op weg naar meer differentiatie:de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
Op weg naar meer differentiatie: de inzet van innovatief leermiddelenbeleid V...
 
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
214 Leermiddelenbeleid Waarom En Hoe, M. Martijn, N. Verbeij
 
Workshop TPACK VELON Studiedag
Workshop TPACK VELON StudiedagWorkshop TPACK VELON Studiedag
Workshop TPACK VELON Studiedag
 
Workshop TPACK I&I Conferentie
Workshop TPACK I&I ConferentieWorkshop TPACK I&I Conferentie
Workshop TPACK I&I Conferentie
 
JNCH
JNCHJNCH
JNCH
 
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...Van lerarenopleiding tot praktijk:  Een follow-up studie naar strategieën om...
Van lerarenopleiding tot praktijk: Een follow-up studie naar strategieën om...
 
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
Ontwerpen en duurzaam implementeren van blended learning
 
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
Teacher design teams als strategie voor ICT-integratie in de lerarenopleiding
 
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
Hoe ICT het MBO kan versterken (keynote)
 
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014Studiedag Fontys MLI 3-2-2014
Studiedag Fontys MLI 3-2-2014
 
Workshop TPACK VELON Conferentie
Workshop TPACK VELON ConferentieWorkshop TPACK VELON Conferentie
Workshop TPACK VELON Conferentie
 
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal Leermateriaal
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal LeermateriaalOntwikkelen En Inzetten Digitaal Leermateriaal
Ontwikkelen En Inzetten Digitaal Leermateriaal
 
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 120161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
20161123 k2.03 ict en ontwerpend leren bijeenkomst 1
 
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontys
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontysGastcollege tpack post hbo opleiding fontys
Gastcollege tpack post hbo opleiding fontys
 
Kennisbasis Ict1
Kennisbasis Ict1Kennisbasis Ict1
Kennisbasis Ict1
 
ELO implementeren in het VO
ELO implementeren in het VOELO implementeren in het VO
ELO implementeren in het VO
 

More from Jeroen Bottema

Introductie Blended Learning
Introductie Blended LearningIntroductie Blended Learning
Introductie Blended LearningJeroen Bottema
 
Aspecten kwaliteit peerfeedback
Aspecten kwaliteit peerfeedbackAspecten kwaliteit peerfeedback
Aspecten kwaliteit peerfeedbackJeroen Bottema
 
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Jeroen Bottema
 
A National ICT Competency Framework for Student Teachers
A National ICT Competency Framework for Student TeachersA National ICT Competency Framework for Student Teachers
A National ICT Competency Framework for Student TeachersJeroen Bottema
 
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Jeroen Bottema
 
Onderwijs met ICT, een introductie
Onderwijs met ICT, een introductieOnderwijs met ICT, een introductie
Onderwijs met ICT, een introductieJeroen Bottema
 
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012Jeroen Bottema
 
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011Jeroen Bottema
 
Sociale media en jongeren
Sociale media en jongerenSociale media en jongeren
Sociale media en jongerenJeroen Bottema
 
Sociale Media - Introductie
Sociale Media - Introductie Sociale Media - Introductie
Sociale Media - Introductie Jeroen Bottema
 
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000Jeroen Bottema
 
Introductie Digiborden
Introductie DigibordenIntroductie Digiborden
Introductie DigibordenJeroen Bottema
 
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0Jeroen Bottema
 
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolio
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolioStreaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolio
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolioJeroen Bottema
 
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2Jeroen Bottema
 
Show & Share '09 Competenties In Beeld
Show & Share '09 Competenties In BeeldShow & Share '09 Competenties In Beeld
Show & Share '09 Competenties In BeeldJeroen Bottema
 
Canon Voor Wereldburgerschap
Canon Voor WereldburgerschapCanon Voor Wereldburgerschap
Canon Voor WereldburgerschapJeroen Bottema
 

More from Jeroen Bottema (20)

Introductie Blended Learning
Introductie Blended LearningIntroductie Blended Learning
Introductie Blended Learning
 
Aspecten kwaliteit peerfeedback
Aspecten kwaliteit peerfeedbackAspecten kwaliteit peerfeedback
Aspecten kwaliteit peerfeedback
 
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
Herontwerpen van leerpraktijken met inzet van ICT.
 
A National ICT Competency Framework for Student Teachers
A National ICT Competency Framework for Student TeachersA National ICT Competency Framework for Student Teachers
A National ICT Competency Framework for Student Teachers
 
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
Presentatie acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van...
 
Onderwijs met ICT, een introductie
Onderwijs met ICT, een introductieOnderwijs met ICT, een introductie
Onderwijs met ICT, een introductie
 
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012
Presentatie bijeenkomst weblectures Inholland 15-11-2012
 
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011
Sociale media - Hanzehogeschool Groningen 21 juni 2011
 
Sociale media en jongeren
Sociale media en jongerenSociale media en jongeren
Sociale media en jongeren
 
Sociale Media - Introductie
Sociale Media - Introductie Sociale Media - Introductie
Sociale Media - Introductie
 
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000
Spelend leren op AACLC, Alameda, 2000
 
Changing the mindset
Changing the mindsetChanging the mindset
Changing the mindset
 
Kinect2Connect
Kinect2ConnectKinect2Connect
Kinect2Connect
 
Webquests
WebquestsWebquests
Webquests
 
Introductie Digiborden
Introductie DigibordenIntroductie Digiborden
Introductie Digiborden
 
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0
Achtergrondmateriaal - Overleg Onderwijs2.0
 
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolio
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolioStreaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolio
Streaming video at INHolland: Videoreflection in digital portfolio
 
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2
eLearning & onderwijs op de Obamaschool v.1.2
 
Show & Share '09 Competenties In Beeld
Show & Share '09 Competenties In BeeldShow & Share '09 Competenties In Beeld
Show & Share '09 Competenties In Beeld
 
Canon Voor Wereldburgerschap
Canon Voor WereldburgerschapCanon Voor Wereldburgerschap
Canon Voor Wereldburgerschap
 

Symposium ICT en de lerarenopleiding Velon 2014

 • 1. Symposium ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding | 10-03-2014 | Velon congres 2014 Zwolle ICT-bekwaamheden in de lerarenopleiding Symposium #velon2014 Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Voorzitter: Simon Rozendal (NHL / Velon) Sprekers: Joke Voogt (Windesheim / UvA) Jeroen Bottema (Inholland / ADEF ICT) Gerard Dummer (HU / Velon) Discussiant: Maurice Schols (Fontys)
 • 2. Joke Voogt VELON conferentie 10-03-2014 Zonder ICT bekwame lerarenopleiders geen ICT bekwame leraren
 • 3. Overzicht Stand van zaken Hoe verder: Oplossingsrichtingen Monitoren van het implementatieproces?
 • 4. Studenten over hun eigen ICT gebruik • Zetten ICT frequent in voor eigen gebruik (communiceren, organiseren,informatiezoeken en leren). • Maar hebben weinig aandacht voor inzet ICT om het leren van leerlingen te faciliteren (met name hogere orde cognitieve vaardigheden, differentieren, creativiteit) OECD, 2010
 • 5.
 • 6. Aandacht voor ICT in de opleiding • Aandacht voor didactisch gebruik van ICT in de opleiding is afhankelijk van de toevallige opleider • Meer aandacht moet worden besteed aan gebruik van ICT bij pedagogisch/didactisch handelen (89% studenten) • Opleidingsdocdenten moeten meer openstaan voor het gebruik van ICT (82% studenten) en moeten worden geschoold • Ongeveer 40% van de lerarenopleidingen besteedt geen enkele aandacht aan het gebruik van ICT om het leren te faciliteren OECD, 2010; Hovius & Kessel, 2013;Admiraal et al, 2013
 • 7.
 • 8. Een schoolleider over de opleiding “De opleiding heeft de taak zich een mening te vormen, zich te informeren over actuele inzichten t.a.v. het onderwijs en moet dus voortdurend bezig zijn het onderwijs aan te passen aan de eisen van het huidige onderwijs”. “Ik ga er vanuit dat ontwikkelingen als „flipping the classroom‟ binnen „no time‟ een onderdeel van de opleiding wordt. Zij horen na te denken over de nieuwe vragen die worden gesteld aan leren, dus aan docenten en scholen, en dus hoe moeten wij onze mensen voorbereiden”. Admiraal et al., 2013
 • 9. Kernproblemen Onvoldoende voorbereiding van studenten op didactisch en pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs Geen structurele plaats in het curriculum Opleiders zijn onvoldoende geschoold in didactische (en pedagogisch) ICT gebruik; Opleiders ervaren weinig tijd te hebben voor professionalisering Scholen verwachten dat opleidingen hierin voorop lopen
 • 10. Kennisbasis en competentieprofielen ADEF kennisbasis ICT voor 2e graads lerarenopleidingen (Presentatie Bottema) In ontwikkeling: Competentieprofielen voor lerarenopleiders (Velon werkgroep ICT (Presentatie Dummer)
 • 11. Een gemeenschappelijk kader TPACK is een vorm van kennis (vergelijk PCK). Maar ook • conceptueel model om op de integratie van ict in het onderwijs te reflecteren. • biedt een gemeenschappelijke taal en daarmee een gemeenschappelijke richting. Koehler & Mishra, 2008; Voogt, et al., 2013
 • 12. Technological Pedagogical Content Knowledge beschrijft de zijn de kennis en vaardigheden die docenten nodig hebben om didactiek, vakinhoud en ICT te integreren  Aandachtspunten:  De vaardigheid van de docent om te “spelen” met de kerngebieden en de overlap tussen de gebieden is van groot belang  Het negeren van deze complexiteit leidt tot te makkelijke oplossingen of mislukkingen  Context: Er is geen beste oplossing die geldt voor elke docent, elk vak, of elke onderwijsvisie
 • 13. Succesvolle strategieën Sluiten aan op de algemeen erkende basisprincipes van effectieve professionalisering van leraren: • werkplekleren, • gedurende langere tijd, • gericht op doelen en inhouden van onderwijs • gericht op verbetering van het leren van leerlingen.
 • 14. Mentortrajecten voor opleiders ( 1 op 1 begeleiding) Creëren van partnerships van opleiding en (ICT-rijke) scholen door koppeling aan stages van leraren-in- opleiding, in nauwe samenwerking met stagebegeleiders; Ontwerpen en implementeren van ICT-rijke curriculumonderdelen in kennisgemeenschappen van lerarenopleiders, leraren en leraren-in-opleiding. Op basis van evaluatie van Preparing Tomorrow’s Teachers to Teach with Technology (Polly et al., 2010)
 • 15. Systematische en systemische aanpak Tondeur et al., 2012
 • 16. Voorwaarden voor succes Lerarenopleiders als rolmodel Tijd voor reflectie en feedback Lesontwerp Ruimte voor authentieke ervaringen Samen leren
 • 17. Voorwaarden voor succes ICT leiderschap en planning Toegang tot bronnen Ruimte voor professionele ontwikkeling staf Samen met anderen
 • 18. Monitoren van de implementatie • Niet alleen effecten, maar ook de voorwaarden • Niet alleen in de opleiding, maar ook effecten in beroepspraktijk afgestudeerden
 • 19. Kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen Jeroen Bottema (Inholland, ADEF ICT) Velon-congres 10 maart 2014 http://bit.ly/kbict2013
 • 20. Opbouw • Aanleiding & doelstellingen • Methodiek • Kaders en thema’s • Uitdagingen en ontwikkelingen
 • 21. Kennisbasis ICT (ADEF, 2013) • Beschrijving van competentie-indicatoren ICT voor de tweedegraads lerarenopleiding • Niveau startbekwaam • Onderdeel van de generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleiding
 • 22.
 • 23. Aanleiding (1) • Context van de 21e eeuwse kennis- en netwerksamenleving • ICT levert rendement op, mits goed ingezet, voor leren, lesgeven en organiseren van onderwijs (Kennisnet, 2013) • Vraagt om onderwijs die curricula ontwerpen die relevant zijn voor de samenleving • Vraagt om startbekwame leraren die ICT in kunnen zetten in betekenisvol onderwijs
 • 24.
 • 25. Aanleiding (2) • Belang van integratie ICT in de lerarenopleiding: nog geen sprake van (volledige) integratie • Leraren voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ICT (Hovius & van Kessel, 2013) • Integratie is complex (Drent, 2005; Kay, 2006; Tondeur et al, 2012) • Kader voor studenten zorgt voor richting in dit proces
 • 26. Doelstellingen (1) • Het aanbieden van een standaard kader van ICT-competenties die studenten op de lerarenopleiding ondersteunt in het ontwikkelen van de benodigde ICT kennis en vaardigheden • Het aanbieden van een standaard kader ICT- competenties die lerarenopleidingen ondersteunt in het ontwerpen en implementeren van curricula waarbij ICT kennis en vaardigheden integraal deel uitmaken van het opleiden van leraren.
 • 27. Doelstellingen (2) • Het aanbieden van een standaard kader digitale geletterdheid met een focus op de continue ontwikkeling van leraar • Het implementeren en uitbreiden van docentprofessionalisering gericht op het verbeteren van de effectiviteit van instructie en het leren van studenten en leerlingen.
 • 28. Methodiek • Ontwerprondes • Concept • Validatie-ronde • Bijstelling • Eindversie • Onderzoeksmethodiek continue bijstelling
 • 29. Kaders • Kader ICT- bekwaamheden van leraren (Kennisnet, 2012) • Kennisbasis ICT versie 1 (ADEF, 2009) • TPACK
 • 30. Thema 1 Attitude • De lerende en innoverende professional • De flexibele en adaptieve professional • De reflecterende professional • De samenwerkende professional
 • 31. Thema 2 Basis digitale vaardigheden • Instrumentele vaardigheden zijn randvoorwaardelijk voor weloverwogen didactische inzet van ICT in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs • Verhogen van self-efficacy • Van ECDL tot gebruik onderwijstoepassingen
 • 32. Thema 3 Digitale media- en informatiegeletterdheid • Informatievaardigheden (verwerven) • Kennismanagement (verwerken) • Mediawijsheid
 • 33. Thema 4 Didactisch handelen • Het maken van didactische keuzes • ICT organiseren in de (digitale) leeromgeving • Arrangeren van digitaal leermateriaal • Kennisoverdracht • Kennisconstructie • Beoordelen en evalueren
 • 34. Implementatie (uitdagingen) • Kennisbasis ICT ‘stap 1’ in proces integratie ICT in de lerarenopleiding • Betekenisvol curriculum ICT gericht op competentieontwikkeling student • Niveaus en assessment • Visie op opleiden van leraar voor de toekomst • Wat vraagt dit van de lerarenopleider?
 • 35. Ontwikkelingen • Ondersteunen van studenten en docenten lerarenopleidingen met specifieke invulling van competentie-indicatoren: voorbeelden • Kennisdelen over implementatie kennisbasis ICT tussen lerarenopleidingen • Samenwerking met Kennisnet, Velon, SURF over thema ICT-bekwaamheden van de docent in het (hoger) onderwijs
 • 36. Ontwikkeling van Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders door de VELON themagroep ICT en de lerarenopleider Gerard Dümmer (HU, Velon) VELON-congres 10 maart 2014
 • 37. Opbouw • Aanleiding • Ondernomen stappen • Voorlopig model • Verdere ontwikkelingen • Uitnodiging tot feedback
 • 38. Aanleiding • Ontwikkeling van Kennisbasis ICT (ADEF, 2013) • Beroepsstandaard VELON (VELON, 2012) • Leraren nog niet voldoende voorbereid (SBO, 2011) • Integratie is complex (Drent, 2005; Kay, 2006; Tondeur et al, 2012) • Nog geen standaard onderdeel van curriculum • Veel aandacht voor hoe maar nog niet voor wat
 • 39. Ondernomen stappen • Bestudering bronnen – Beroepsstandaard VELON (VELON, 2012) – SQD-model (Tondeur et al., 2012) – Leader competences (Doyle and Reading, 2012) – Vlaamse ICT-bekwaamheden voor de lerarenopleider (AUGent, 2012) • Feedbackronde experts – Jos Fransen (Associate Lector, Lectoraat eLearning, INHolland) – Marijke Kral (lector leren met ICT, HAN) – Jo Tondeur (onderzoeker Universiteit Gent) • Verwerking tot voorlopig model – VELON themagroep ICT en de lerarenopleider – Joke Voogt (lector ICT in de lerarenopleiding; Windesheim. Hoogleraar ICT in het curriculum UvA)
 • 40. Voorlopig model 1/… Pedagogisch didactisch handelen Werken in de schoolcontext Professionele ontwikkeling (ICT-bekwaamheden; Kennisnet , 2013)
 • 41. Voorlopig model 1/… Attitude Digitale basisvaardigheden Digitale media- en Informatie- geletterdheid Didactisch handelen (Kennisbasis ICT; ADEF,2013)
 • 42. Voorlopig model A. Ontwikkelings- bekwaam B. Opleidings- didactisch bekwaam C. Agogisch bekwaam D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders
 • 43. A. Ontwikkelingsbekwaam Reflectie: – De lerarenopleider toont aan op methodische wijze ICT-gebruik te analyseren om zo systematisch verbeterpunten in zijn lespraktijk toe te passen en te beoordelen op effectiviteit.
 • 44. A. Ontwikkelingsbekwaam Onderzoekend handelen: – De lerarenopleider toont aan dat hij een lerende professional is die zelfstandig, creatief en kritisch gebruik maakt van de (nieuwe-) mogelijkheden van ICT bij leren, lesgeven en organiseren van onderwijs. – De lerarenopleider toont aan dat hij zoekt naar (interdisciplinaire) samenwerking met collega's die in een vergelijkbare situatie rondom ICT en onderwijs verkeren. – De lerarenopleider toont aan dat hij opgedane ICT- kennis en vaardigheden met andere lerarenopleiders en docenten (binnen of buiten de school) kan delen om zo nieuwe kennis te construeren .
 • 45. A. Ontwikkelingsbekwaam Onderhouden van de eigen professionaliteit: – De lerarenopleider toont aan dat hij beschikt over de overtuiging dat betekenisvol onderwijs vraagt om beargumenteerde inzet van ICT en is in staat om de verworvenheden en beperkingen van technologie te herkennen en te integreren in betekenisvol onderwijs. – De lerarenopleider toont aan dat hij kan inspelen op onderwijskundige veranderingen en behoeften met betrekking tot het gebruik van ICT. – De lerarenopleider ondersteunt en motiveert collega's en studenten in hun ICT ontwikkeling. – De lerarenopleider heeft inzicht in de veranderende vakinhouden ten gevolge van technologische ontwikkelingen en kan op basis hiervan meedenken over de implicaties hiervan voor de opleiding.
 • 46. B. Opleidingsdidactisch bekwaam vormgeven van leerprocessen van (aanstaande) leraren: – De lerarenopleider heeft inzicht in de mogelijkheden van technologie voor het oplossen van didactische dilemma’s en kan op basis hiervan leerpraktijken ontwerpen en uitvoeren. – De lerarenopleider maakt doelmatig gebruik van ICT in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.
 • 47. B. Opleidingsdidactisch bekwaam Voorbeeldmatig opleiden: – De lerarenopleider is een rolmodel voor zijn studenten als het gaat om de didactische inzet van ICT in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs.
 • 48. B. Opleidingsdidactisch bekwaam bevorderen van wisselwerking tussen theorie en praktijk: – De lerarenopleider expliciteert zijn keuzes voor de inzet van ICT op basis theoretische onderbouwing en praktische ervaringen. – De lerarenopleider geeft vorm aan relevante praktijkervaringen met ICT in de lespraktijk en koppelt dit terug naar de theorie.
 • 49. B. Opleidingsdidactisch bekwaam beoordelen van de ontwikkeling van de (aanstaande) leraar: – De lerarenopleider begeleidt en beoordeelt de ontwikkeling van aanstaande leraren op het gebied van ICT in het onderwijs door de jaren heen.
 • 50. C. Agogisch bekwaam Interpersoonlijk handelen: – De lerarenopleider heeft inzicht in het effect van ICT op interpersoonlijke processen als deze als communicatiemiddel wordt ingezet. – De lerarenopleider is er zich van bewust dat werk- en privéprocessen in elkaar overlopen door het alomtegenwoordige gebruik van ICT in onze samenleving en de implicaties daarvan voor het leren en werken van studenten.
 • 51. C. Agogisch bekwaam Omgaan met diversiteit: – De lerarenopleider zet ICT-middelen in om in te spelen op de diversiteit van de studentenpopulatie. – De lerarenopleider heeft inzicht in de leerbehoefte van studenten op het gebied van ICT in het onderwijs.
 • 52. C. Agogisch bekwaam Begeleiden van de ontwikkeling van beroepsidentiteit: – De lerarenopleider ondersteunt aanstaande leraren bij de reflectie op hun houding ten opzichte van ICT in het onderwijs en het gedemonstreerd didactisch gebruik ervan.
 • 53. D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Vormgeven aan samen opleiden: – De lerarenopleider heeft inzicht op de invloed van technologie op het opleiden van leraren en geeft daar samen met zijn collega´s vorm aan.
 • 54. D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Werken in een multidisciplinair team: – De lerarenopleider werkt samen met collega´s in de opleiding aan de integratie van ICT in het onderwijs. – De lerarenopleider gebruikt in samenwerking met collega’s technologie om het eigen onderwijs te verbeteren en inhouden relevant en betekenisvol te maken om de leermogelijkheden van alle studenten te vergroten.
 • 55. D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Bijdragen aan de organisatie van de lerarenopleiding: – De lerarenopleider draagt bij aan de organisatie om ICT-rijk leren mogelijk te maken.
 • 56. D. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam Bijdragen aan het beleid van het opleiden van leraren: – De lerarenopleider denkt mee over hoe het personeel ondersteund kan worden, hoe beleid vorm gegeven moet worden en wat er op het gebied van infrastructuur nodig is om ICT- onderwijs mogelijk te maken – De lerarenopleider neemt verantwoordelijkheid om de eigen opleiding te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van ICT.
 • 57. Verdere ontwikkelingen • Voorlopig model verder ontwikkelen • Casusbeschrijvingen maken • Professionaliseringstrajecten vormgeven
 • 59. Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Stelling “Elke lerarenopleider moet rolmodel zijn in de didactische inzet van ICT in hun onderwijs”
 • 60. Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Stelling “Lerarenopleiders moeten studenten niet naar scholen toesturen die de basis ICT-infrastructuur niet op orde hebben”
 • 61. Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Stelling “Lerarenopleiders kunnen niet beroeps geregistreerd worden als ze niet tenminste de Kennisbasis ICT beheersen”
 • 62. Afbeelding:Pixelgirlpresents.com Stelling “De Kennisbasis ICT is geschikt voor alle lerarenopleidingen”