Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T 3.7 modelovanje ponasanja koriscenjem dijagrama aktivnosti

975 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T 3.7 modelovanje ponasanja koriscenjem dijagrama aktivnosti

 1. 1. Modelovanje ponašanja korišćenjem dijagramaaktivnostiSpecifikacija i dizajn informacionih sistema dr Zoran Jeremić zoran.jeremic@gmail.com 1
 2. 2. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 3. 3. Proces razvoja sistema Faza Aktivnost Izlaz BiznisZapočinjanje Utvrđivanje poslovnih potreba dokumenta Intervjuisanje stejkholdera, istraživanje OrganizovanaAnaliza sistemskog okruženja dokumentacija Analiza inženjerskih aspekata sistema, Logički modelSpecifikacija definisanje koncepata sistema sistema Definisanje arhitekture, komponenti, FormalnaDizajn tipova podataka, algoritama specifikacija Programiranje, testiranje jedinica, ProverljivImplementacija integrisanje, dokumentovanje sistem ResultatiTestiranje & Integrisanje svih komponenti, testiranja,Integracija verifikacija, validacija, instalacija, obuka funkcionalan sistem Popravljanje bagova, modifikacije,Održavanje adaptacija Verzije sistema
 4. 4. Modelovanje ponašanjaSekvencijalni Dijagrami stanja Dijagrami aktivnostidijagramiCheckout Order Add to cartManager message: create In process Order Check supplied availability message: change [problem] [okay] statusInventory Notify Supply User Order
 5. 5. Prednosti• Omogućava modelovanje složenog ponašanja – Koje se ne zasniva na interakcijama. – Ima paralelna ponašanja.• Primeri: – Poslovni tok(odobravanje zajma). – Ponašanje korisnika(login/logout). – Algoritmi.
 6. 6. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 7. 7. Modelovanje korisničkog servisa
 8. 8. Dijagram aktivnosti za korisnički servisStart ActionFork decision merge Join Final Node
 9. 9. Tokeni• Konceptualni model dijagrama aktivnosti je zasnovan na tokenima.
 10. 10. TokeniInicijalni čvor kreira jedantokenAkcija zahteva token da bise izvršila i proizvodi tokenkada se završiSvaki fork čvor generišetokene prema brojuputanja.Svaki join prikupljadobijene tokene i proizvodijedan token na izlazu
 11. 11. Tokovi objekata • Objekti opisuju interfejs između akcijaObjektni Receive Call Call Data Log Call tok Call dataPinovi Receive Call Log Call Call data Call data Initiate Call
 12. 12. Pinovi• Pinovi deklarišu interfejs između dve akcije. Output Pin Input Pin Transformacija parametara
 13. 13. Objekti sa stanjem• Objektni čvorovi omogućavaju modelovanje promene stanja Call Data Find Customer Call DataReceive Call [created] Type [classified]
 14. 14. Data Store• Datastore je stereotip za objekat koji trajno skladišti objekte.
 15. 15. Hvatanje signalaVremenski signal Događaj Tokovi kada je Tokovi kada se Šalje se vremenski iskaz tačan desi neki događaj kada događaj se uđe u tok
 16. 16. Primer: Volvo Blind Spot Info System (BLIS) – mrtvi ugao
 17. 17. BLIS Camera Behavior Safety Controller Behavior Side Object Check Objects Detected in Camera Is object [no] Detected? Detection data [yes] Alarm Deciding Side Object Detected Side? [left] [right] Left Alarm Right Alarm
 18. 18. Sadržaj• Uvod• Osnove – Aktivnosti, tokeni, objekti, signali• Strukture – Dekompozicija
 19. 19. Finalni čvoroviAktivnost se prekida kada prvi Aktivnost se prekida kada svitoken stigne tokeni u grafu stignu
 20. 20. Dekompozicija• Akcija se može dekomponovati u podaktivnosti.• Pozvani graf aktivnosti može koristiti više stanja podaktivnosti. Ulazni Finalna parametar akcija
 21. 21. Particije• Particije (swimlines) mogu grupisati akcije prema: – Klasama, biznis jedinicama, učesnicima...• Mogu biti multidimenzione (nije uvek moguće).Management Evaluate Revise Impact Plan [ priority = 1]Support Register Release Bug FixEngineering Fix Test Bug Fix
 22. 22. Izuzeci• Izuzeci predstavljaju greške ili neočekivane situacijeRegion sa Exceptionprekidima Handler

×