Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas (Demokrasya/Demokratiko)

5,197 views

Published on

Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas
-Pamahalaang pambansa
-Pamahalaang Lokal

Published in: Government & Nonprofit

Sistemang Pampamahalaan ng Pilipinas (Demokrasya/Demokratiko)

  1. 1. Ang Sistemang Pamahalaan ng Pilipinas
  2. 2. Ang Sistemang Pamahalaan sa Pilipinas  Ayon sa Artikulo III Seksyon I, ng sanligang batas 1987, “Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng awtoridad ng pamahalaan.”  Sinsabi ng artikulo na ito na ang basnsa ay Pamahalaang Demokratiko sapagkat sa mamamayan nagmumula ang kapangyarihan. At Republikano dahil tayo ang naghahalal ng mamumuno.  Pampanguluhan o presidential ang pamamaraan ng pamamahala ng bansa. Ang Pangulo ang namumuno, ang pangalawang pangulo at mga gabinete ang katuwang niya sa pamamahala sa bansa.
  3. 3. Pamahalaang Pambansa at Pamahalaang Lokal  Nahahati sa iba’t-ibang yunit pampulitika ang uri at lawak ng pamamahala sa Pilipinas. Ang mga ito ay Pamahalaang Lokal (pambaranggay, pambayan, panlungsod, panlalawaigan, pamamahala sa mga nagsasariling relihiyon sa Coldillera, at mg Muslim sa Soli at Mindanao) at Pamahalaang pambansa.  Isinasaad sa ating Saligang Batas na ang kapangyarihan sa pamamahala sa buong bansa ay nagsisimula sa Pamahalaang Pambansa dahil sakanila nangagaling ang mga gawaing kailangan isakatuparan ng Pamahalaang Lokal.
  4. 4. Pamahalaang Pambansa at Pamahalaang Lokal  Nasgsisilbing tagapagpaganap ang mga pamahalaang lokal ng mga tungkuling may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas at pagpapanatili ng kaayusan sa panlipunan.  Sa mahusay na pag suporta, pagtulong, at pakikiisa ng pamahalaang lokal mapagtagumpayan nating makakamtan ang kaunlarang nais matamo ng pamahalaang pambansa.
  5. 5. Pamahalaang Pambansa at Pamahalaang Lokal  Maihahalintulad natin ang pamahalaan sa isang bahay kung saan, bawat bahagi ay may mahalagang ginagampanan para sa katatagan, tibay, at kaayusan.
  6. 6. Pamahalaang Pambansa at Pamahalaang Lokal  Pananagutan ng pamahalaang pambansa ang lahat ng mga yunit ng pamahalaang lokal.  Itinakda ng Sanligang Batas ang pagsasarili ng pamahalaang lokal subalit mayroon pa rin itong tungkulin na makipag-ugnayan sa pamahalaang pambansa.

×