Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ibat ibang uri ng Pamahalaan

38,795 views

Published on

Iba;t-Ibang uri ng Pamahalaan
*Uri ng oamahalaan ayon sa Tunay na Pinanggalingan ng kapangyarihan

ANDYAN NA PO LAHAT. Hope you like it.

Published in: Government & Nonprofit

Ibat ibang uri ng Pamahalaan

 1. 1. Iba’t-Ibang Uri ng Pamahalaan Mrs. Carolina D. Mojica Villamor Air base Elementary School Grade VI Teacher (HEKASI)
 2. 2. Uri ng Pamahalaan Ayon sa Tunay na Pinanggalingan ng Kapangyarihan  Iba’t – iba ang uri ng pamahalaan. Pumipili ang mga bansa ng uri ng pamahalaang aangkop sa kanilang pangangailangan at magdudulot ng pambansang kaunlaran at kapayapaan.  Mauuri ang pamahalaan ayon sa pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Maaring ang kapangyarihang ito ay nanggaling sa iisang tao lamang, sa iilan o iisang pangkat, o sa lahat ng mamamayan.  Ngunit sa kabila ng ito, Bakit kaya may maunlad at di maunlad na estado? May kaugnayan kaya ito sa kanilang pamahalaan? Ating alamin ang iba’t – ibang uri ng pamahalaan..
 3. 3. Uri ng Pamahalaan Ayon sa Tunay na Pinanggalingan ng Kapangyarihan Nasa Iisang tao ang Kapangyarihan Nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan Nasa Mamamayan ang Kapangyarihan Pamahalaang Monarkiya  Pamahalaang Diktatoryal/Authoritari an  Pamahalaang Aristokrasya  Pamahalaang Totalitarian  Pamahalaang Oligarkiya  Pamahalaang Unitaryo  Pamahalaang Federal  Pamahalaang Parlamentaryo  Pamahalaang Pampanguluhan
 4. 4. Pamahalaang nasa Iisang Tao ang Kapangyarihan  Ang kapangyarihan ng pamahalaan na ito ay nasa iisang tao lamang.  Ito ay mamaari lamang pamunuan ng hari, reyna, pangulo, o punong ministrado ng bansa.  Ipinagbabawal ang pagbubuo ng ibang partido na sasalungat sa partido ng namumuno.  Ang mga halimbawa nito ay: Pamahalaang Monarkiya at Diktatoryal.
 5. 5. Pamahalaang nasa Iisang Tao ang Kapangyarihan Pamahalaang Monarkiya  Ito ang pamahalaang pinamumunuan ng hari at reyna.  Mayrrong dalawang uri: Ganap na Monarkiya at Monarkiyang Konstitusyinal.  Ganap na Monarkiya- Lahat ng kapangyarihan ay nasa hari at reyna.  Monarkiyang Konstitusyinal- Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng hari o reyna ngunit ang kanilang pamamahala ay nakasaad sa Sanligang Batas.
 6. 6. Pamahalaang nasa Iisang Tao ang Kapangyarihan Pamahalaang Diktatoryal  Hindi nagtatamasa ng karapatan at kalayaan ang mamamayan sa ganitong uri ng pamahalaan.  Kontrolado ng pamahalaan ang buong Estado, kung ka’t walang mga sariling ari- arian ang mamamamayan nito.  kasama ng Diktador ang mga pulis at militar upang pamunuan ang buong bansa.  Walang halalan sapagkat ang pinuno ay hinihirang lamang.
 7. 7. Pamahalaang nasa Iisang Tao ang Kapangyarihan  Mga bansang halimbawa ng Pamahalaang Monarkiya. Great Britain, Andorra, Belgium, Cambodia, Denmark, Japan, Lesotho, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, Norway, Samoa, Spain, Sweden  Mga Bansang may pamahalaang Diktatoryal. Angola, Egypt, Yemen, Mongola, Italy, Singapore, Poland, Turkey, Australia, Malaysia, Venezuela
 8. 8. Pamahalaang nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan  Ito ang uri ng pamahalaan na kung saan sumasangguni ang isang puno o lupon ng mga tagapayo sa mga bagay na may kinalaman sa pamamalakad ng bansa. Kaya ang lupon na ito ang nagiging makapangyarihan sa bansa.  Iisang partido lamang din ang ipinapairal sa ganitong uri ng Pamahalaan.  Nabibilang dito ang mg samusunod na pamahalaan: Totalirayan, Aristokrasya, at Oligarkiya.
 9. 9. Pamahalaang nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan Pamahalaang Aristokrasya  Isang partidong pampulitikal ang may hawak ng kapangyarihan  Walang sinuman ang may karapatang sumuway o sumalungat sa mga namumuno.  Sinusunod ng mga mamamayan ang mga batas at gawaing ipatupad ng mga makapangyarihang taong ito.
 10. 10. Pamahalaang nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan Pamahalaang Totalitaryan  Saklaw nito ang lahat ng tao ngunit ang kapangyarihan ay nasa iisang pangkat ng tao lamang Walang sinumang mamamayan o ibang partido na makakasalungat sa mga namumuno.  Wala silang kalayaan o karapatang tinatamasa sapagkat ang pamahalaan ang nagtatakda ng kursong pag-aaralan, mga babasahing dapat basahin, at kanilang mga halaman na itatanim.  Kailangan pa rin mangibabaw ang kapakanan ng partido.
 11. 11. Pamahalaang nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan Pamahalaang Oligarkiya  Muli, nasa iisang pangkat ng tao ang kapangyarihan ng Estado.  Ang mga panlipunan, pangkabuhayan, at pangkulturang bahagi na ng buhay ay nasasaklawan ng pamahalaan at ito rin ang nagtatakda ng nararapat na programa sa bansa.  May halalan na nagaganap ngunit sa iisang partido lamang ang mga kandidato.
 12. 12. Pamahalaang nasa Iisang Pangkat ng Tao ang Kapangyarihan  Mga halimbawa ng bansang may Aristokrasyang pamamahala. London  Mga halmbawa ng bansang may Totalitaryang pamamahala Cuba  Mga halimbawa ng bansang may Oligarkiyang pamamahala. Hongkong, France
 13. 13. Pamahalaang nasa Mamamayan ang Kapangyarihan  Mamamayan ang may kapangyarihan sa ganitong uri ng pamamahala.  Tinatamasa nila ng kalayaan sa pananalita, o sa paglalabas ng damdamin at mag tipon-tipon.  Binibigyan ang mamamayan ng pagkakataon upang mas umunlad sa kanilang antas ng pamumuhay at kailangan igalang ito ninuman.  Ang lahat ay pantay pantay sa mata ng batas maging ang pamahalaan at mga ahensya nito.
 14. 14. Pamahalaang nasa Mamamayan ang Kapangyarihan Pamahalaang Yunitaryo  Isang uri ng pamahalaan na higit na kapangyarihan ay nasa pamahalaang pambansa kaysa pamahalaang lokal.  Ang Pangulo ang kinikilalang pinaka mataas na pinuno ng bansa.  Ang mga pinunong lokal at lalawigan ay sumasangguni sa pamahalaang pambansa para sa ikakabuti ng kanilang nasasakuoan.
 15. 15. Pamahalaang nasa Mamamayan ang Kapangyarihan Pamahalaang Federal  Nahahati ang kapangyarihan sa dalawa: Pamahalaang Federal at Pang estado  Federal- May kontrol sa mga pambansang kapakanan  Pang estado- Na may kontrol sa gawaing pang Estado at lokal.  isang magandang halimbawa nito ay ang Estados Unidos
 16. 16. Pamahalaang nasa Mamamayan ang Kapangyarihan Pamahalaang Parlamentaryo  Uri ng pamahalaan na ang kapangyarihan ay nasa tagapag-batas.  Ang mga tagapag-batas ang naghahalal ng susunod na Prime Minister bilang lider ng bansa.  Ang ganitong pamamahala ay sinusunod sa bansang Malaysa at United Kingdom.
 17. 17. Pamahalaang nasa Mamamayan ang Kapangyarihan Pamahalaang Pampanguluhan Pinamumunuan ng pangulo ang ganitong uri ng pamahalaan.  Magkakahiwalay ang kapangyarihan: ehekutibo, Lehislatibo, at Hudikatura na ayon sa itinakda ng Sanligang Batas.  Pilipinas, Brazil, Singapore, Taiwan, ay ilan lamang sa mga halimbaawa nito.

×