Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Undersøkelse mot praktiserende gestaltterapeuter rapport 2013(20)

Advertisement

Undersøkelse mot praktiserende gestaltterapeuter rapport 2013

 1. UNDERSØKELSE MOT PRAKTISERENDE GESTALTTERAPEUTER Gjennomført i Desember 2013 av Jens Fossum og Roger Slinning, elever i 4 klasse ved NGIs studie for gestalterapi
 2. OM UNDERSØKELSEN  Undersøkelsen er gjennomført av Roger Slinning og Jens Fossum som er studenter ved NGIs 4-årige linje for gestaltterapiutdanning. Hensikten er å fortsette kartleggingen i samarbeid med NGF.  Den ble sendt ut til ca 350 godkjente terapeuter som er registrert på NGFs sider.  Totalt har ca 120 svar blitt avgitt.  Det er gjort endringer i undersøkelsen, spørsmål er tatt ut, forandret og lagt til – ved endringer er dette kommentert.  Undersøkelsen kan du benytte til planlegging av egne aktiviteter, markedsføring og PR.  Ved bruk av data fra undersøkelsen skal det refereres til «Undersøkelse mot praktiserende terapeuter 2013 av R. Slinning og J. Fossum»  I notatfeltet på en god del slides er det kommentarer, disse er ment til veiledning. Vi har satt som forutsetning av mottakerne kan lese statistikk og tolke indeksregulerte verdier.  Hvis du har spørsmål, henvend disse til jens.m.fossum@gmail.com
 3. DEMOGRAFI - ALDER
 4. DEMOGRAFI  86 % av besvarelsene er fra kvinner, 14% fra menn.  48 % av besvarelsene kommer fra personer bosatt i Oslo og Akershus.  Det er et normalt inntektsnivå blant gestaltterapeutene og det samme blant husholdningsinntekten.  Gestaltterapeuter har i gjennomsnitt høy utdanning.  72% av terapeutene er gift/samboende, 9% i et forhold/særbo og 19 % er single/enslig  100 % (n=110) er ferdig utdannet gestaltterapeuter og 98% praktiserer som terapeuter i dag (n=111).
 5. PRAKTISERER SOM TERAPEUT 98 2 92 8 0 20 40 60 80 100 120 Ja Nei 2013 2011 Tallene er i %. 2011 (n=112) 2013 (n=113)
 6. PRAKSIS Hvor stor andel av en normal arbeidsuke (37,5 timer) praktiserer du som terapeut? Dette spm er omformulert i forhold til 2011
 7. ANTALL KLIENTER 2011 Ingen 1-5 klienter 6-10 klienter 11-20 klienter 21-30 klienter 30 klienter eller mer Vet ikke 2013 5% 26% 25% 22% 7% 15% 2011 9% 33% 24% 10% 10% 13% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Prosent Antall klienter 2011: (n=96) 2013: (n=110)
 8. TYPE KLIENTER 2011 Private klienter, enkel klienterPrivate klienter, parPrivate klienter, grupperBedrifter Offentlig sektorStudenter ved NGI Veileder Kurs* Annet 2013 91% 47% 17% 28% 38% 23% 23% 23% 11% 2011 96% 58% 21% 26% 30% 42% 30% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Prosent Type klienter *Kategorien Kurs er ny i 2013 2011: (n=92) 2013: (n=109) Annet 2013: Rusbehandling, forskningsarbeid, i annen jobb, ungdom, undervisning (n=12)
 9. HVILKE TJENESTER TILBYS TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER? Nytt spm i 2013
 10. HVORDAN JOBBER TERAPEUTENE Jobber alene Sammen med en eller flere gestalterapeuter I tilknytning en klinikk eller legesenter* For en organisasjon og tilbyr tjenester igjennom dem* NAV eller annen offentlig tjeneste* HR avdeling eller stilling* Sammen med andre yrkesgrupper 2013 67% 33% 17% 5% 17% 5% 20% 2011 78% 35% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Prosent Hvordan jobber terapeuten *nye spm i 2013. Resultatene blir påvirket av nye svaralternativ Andre yrkesgrupper (2013): Ulike svar som vi har valgt å ikke kategorisere, de fleste kan flyttes til eksisterende svaralternativ
 11. INDEKS  Vi benytter oss av en skala fra 1 til 6, der 6 er høyeste skår.  Gjennomsnittet av svarene kalkuleres til en indeks.  1 i gjennomsnitt er 17 i indeks  2 er 33  3 er 50  4 er 67  5 er 83  6 er 100  De fleste spørsmålene er stil med et positivt fortegn for å gi like indeksverdier. Er skalaen snudd gis det beskjed om dette.
 12. TILFREDS MED ANTALL KLIENTER 2011 Indeks 2011 = 66 3.97 i gjennomsnitt Indeks 2013 = 64 3,85 i gjennomsnitt Terapeuter med 30 klienter eller mer har indeksen gått ned fra 89 (n=12) i 2011 til 64 (n=15) i 2013 De som har «ingen» eller 1-5 klienter er indeksen 51 (n=32) i 2013
 13. 2011: Indeks = 66 3.96 i gjennomsnitt 2013: Indeks = 64 3,77 i gjennomsnitt *Spørsmålet er omformulert fra å bruke mer tid til arbeidstid
 14. Se kommentater i notatfelt til slide på «andre svar» Dette er ikke relevant for meg Å finne flere klienter Å beholde klienten e mine over tid Usikker inntekt Helsem essige årsaker * Tvil på egne evner Forplikt elser ovenfor familien At tiden ikke strekker til Forplikt elser ovenfor annen arbeids giver Stor konkurr anse i mitt geografi ske område * Dårlig inntekts grunnla g Vanskel ig å marked sføre meg Mangle nde godkjen ning for henvisni ng fra det offentlig e* Høy pris på mine tjeneste r* Alle andre svar 2013 18% 38% 4% 31% 7% 4% 16% 20% 32% 13% 17% 16% 24% 11% 13% 2011 20% 33% 4% 32% 3% 12% 25% 31% 19% 22% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Prosent Forhindre fra å praktisere mer
 15. 2011: Indeks = 63 3.81 i gjennomsnitt 2013: 61 / 3,65
 16. 2011 Indeks = 68 4.09 i gjennomsnitt 2013 68 / 4,08
 17. 2011 Indeks = 94 5,64 i gjennomsnitt 2013 95 / 5,69!
 18. 2011 Indeks = 92 5,55 i gjennomsnitt 2013 95 / 5,69
 19. HVA BIDRAR TIL AT DU UTVIKLER DEG SELV SOM TERAPEUT? Egenter api Etterutd anning Faglitter atur Interess e for faget Klientar beid Konfera nser Kurs Refleksj oner Samarb eid med andre Veiledni ng Videreut danning Worksh ops 2013 4% 5% 19% 15% 40% 4% 30% 18% 31% 74% 16% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Prosent Utvikle seg som terapeut (åpent spm) Spm er nytt i 2013
 20. 2011 Indeks = 75 4,47 i gjennomsnitt 2013 73 / 4,37
 21. TILBAKEMELDINGER TIL NGF 2013  Ønsker mer arbeid for offentlig godkjenning for henvisninger fra f.eks lege  Det nye bladet er bra  Ønsker at gestaltterapi blir bedre kjent i befolkningen  Gjort et godt arbeid over tid med å heve kvaliteten på gestaltterapeutene. Må fortsette med dette  Mer fokus på organisasjonsutvikling og annet som ikke er direkte relatert til «vanlig» privat praksis  Kan være litt vanskelig å få kontakt med NGF  For mye fokus på Stor-Oslo området  Kan være mer kontakt mellom medlemmer og foreningen  Ønsker flere kveldskurs Gjennomgående meget positive tilbakemeldinger til NGF sitt arbeid!
 22. 2011: Indeks = 87 5,24 i gjennomsnitt 2013: 92 / 5,55 ! 6% av de som deltok får ikke veiledning
 23. 2011 Indeks = 77 4,65 i gjennomsnitt 2013 87 / 5,23 !
 24. 2011 Indeks = 74 4,43 i gjennomsnitt 2013 75 / 4,49
 25. 2011 Indeks = 32 1,90 i gjennomsnitt 2013 41 / 2,45
 26. 2013 Indeks = 58 3,50 i gjennomsnitt Nytt spm i 2013
 27. 2011 Indeks = 56 3,38 i gjennomsnitt 2013 61 / 3,67 «Vet ikke» er nytt alternativ
 28. 2011 Indeks = 67 4,02 i gjennomsnitt 2013 70 / 4,18 «Vet ikke» er nytt alternativ
 29. 2011 Indeks = 66 3,97 i gjennomsnitt 2013 69 / 4,14
 30. OPPSUMMERING 2013  Vi har ikke gjort så mange segmenteringer, hvis du har ønske om ytdypende informasjon om spesifikke spørsmål som filtreres, send oss en e-post.  Ved revisjon av resultatene ber vi om å referere til siste utgave.

Editor's Notes

 1. I 2011 var undersøkelsen sendt til ca 320 godkjente terapeuterI 2011 ble det avgitt ca 100 svar i gjennomsnitt per spørsmål, totalt var det 113 svarI 2013 var det totalt xxx svar
 2. 201181,3% kvinner, 18,7% menn – 2013 har andelen mannlige svar gått svakt ned49% av besvarelsene kom fra personer bosatt i Oslo/AkershusNormalt inntektsnivå og husholdningsinntektGjennomsnittlig høy utdannelseGift/sambo 72,1%Forhold/særbo 6,7%Single/enslig 21,2%
 3. Dette spørsmålet er fra 2011 og ble forandret i denne gjennomføringen
 4. I 2011 var dette et åpent spørsmål, vi har nå kategorisert dette. Resultatene fra 2011 og 2013 er ikke sammenlignbare.
 5. Dette spørsmålet er fra 2011 og ble forandret i denne gjennomføringen
 6. 2011: (n=96)2013: (n=110)
 7. Dette spørsmålet var ikke med i 2013
 8. Dette spørsmålet var ikke med i 2013
 9. Terapeuter som har svart at de er meget tilfreds med antall klienter de har (svar = 6 av 6) er litt flere som har par (64,3%) og litt flere studenter ved NGI (50.0%) enn gjennomsnittet.
 10. Dette spm var åpent i 2011, har kategorisert dette i 2013.Annet: Terapi/Behandling, Ansatt, Foreldreveiledning i barnevernsaker
 11. Generelt sett er en indeks på 67 eller mer et godt resultat, og 83 og høyere er veldig høyt. Dette må relateres til spørsmålene som er stilt.Vi har formulert alle spørsmål med positivt fortegn, derfor er det ikke i denne undersøkelsen noen omvendt skala.Generelt har personer en tendens til å svare høyere på spørsmål om sine egne evner enn når de svarer på spørsmål om f.eks organisasjoner eller selskaper.Ex. «Jeg har evner til å markedsføre mine tjenester» – her vil en indeks på 80 eller høyere være meget bra.«Jeg er fornøyd med NGIs opplegg for videreutdanning» – her vil en indeks på 67 eller høyere være meget bra.Hvis du har spørsmål om enkelte resultater, ber vi deg om å sende oss en e-post på jens.m.fossum@gmail.comTolkningene er basert på Jens Fossum’s erfaring med utføring av markedsundersøkelser i selskaper og organisasjoner.
 12. 2011 vs 2013: Terapeuter som har 30 klienter eller mer var meget tilfreds med antall klienter, indeksen var her 89. (n=12). Her har det gått kraftig ned i 2013 til 64 (n=15)2011 vs 2013: Terapeuter som har «ingen» eller «1-5 klienter» er indeksen 54. (n=38). Her er skåren på 51 (n=32) i 2013Tolkning: De som har 30 klienter eller mer ønsker flere klienter. Mulig kritisk masse er høyere eller at forventningene har endret seg?
 13. 2011Terapeuter med 30 klienter eller mer har en indeks på 50. (n=11)Terapeuter som har «ingen» eller «1-5 klienter» er indeksen 77. (n=37)Vi tolker det som at de fleste terapeuter ønsker å praktisere mer hvis de har få klienter, grunnen til at de ikke gjør det er en blanding av ulike faktorer, men den største hindringen er å finne flere klienter (46,2% har svart dette), vanskeligheter med markedsføring (35,9%), forpliktelser ovenfor annen arbeidsgiver (33,3%), usikker inntekt (33,3%) og at tiden ikke strekker til (25,6%).
 14. Andre svar: Mangel på mulighet til å jobbe tverrfaglig, utvikling av kurs og andre konsepter, å drive som selvstendig næringsdrivende (f.eks ved sykdom, pensjon), tar tid å bygge opp egen praksis, dårlig samarbeid med andre lokale gestaltterapeuter. (n=14)Endel av disse svarene kan kategoriseres inn i eksisterende kategorier, det er ikke gjort.
 15. 2011: Terapeuter med mer enn 30 klienter har indeks på 81. (n=12), denne skåren gikk ned til 74 i 2013 (n=16)
 16. Terapeuter med mer enn 30 klienter har en indeks på 82. (n=12)
 17. Det er absolutt ingen tvil om at praktiserende terapeuter trives i denne rollen!2011Terapeuter med mer enn 30 klienter har en indeks på 99! (n=12)Terapeuter som har «ingen» eller «1-5 klienter» er indeksen 92. (n=37)De fleste som er utdannet gestaltterapeuter trives i rollen som praktiserende terapeuter uavhengig av hvilke andre utfordringer de har. Dette vitner om en veldig høy yrkesstolthet – et spørsmål vi kan vurdere i en eventuell gjentagende undersøkelse.
 18. Det er heller ingen tvil om at det er viktig for terapeutene å praktisere
 19. Generelt sett er dette en god skår for et forbund slik som NGF. Over tid ville vi foreslått å arbeide for å få skåren opp, men da måtte det blitt gjort en undersøkelse for å avsjekke hvilke områder som kan forbedres og ikke minst gjøres en regresjonsanalyse av viktigheten av de ulike tiltakene.
 20. Dette bør være et måleparameter som påvirkes over tid, tilsvarende spørsmål kan også stilles til befolkningen i f.eks en omnibus
 21. Dette bør være et måleparameter som påvirkes over tid, tilsvarende spørsmål kan også stilles til befolkningen i f.eks en omnibus
 22. Sprikende tall, vi tolker det som det er nok praktiserende terapeuter. Spørsmålet bør omformuleres hvis det skal være med i en gjentagende undersøkelse.
 23. God skår i forhold til spørsmålet som er stilt.
 24. Dette var relativt bra. Trodde det var en større usikkerhet rundt å forklare hva gestaltterapi går ut på enn hva svarene tilsier.(Vi går kun i 2 klasse, så det er kanskje naturlig).
 25. Kontaktinformasjon: jens.m.fossum@gmail.com
Advertisement