Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga katutubong instrumento ng Pilipinas

40,497 views

Published on

Native Filipino Musical instruments

Published in: Education
  • Be the first to comment

Mga katutubong instrumento ng Pilipinas

  1. 1. INSTRUMENTONG PANG MUSIKA CHORDOPHONES, AEROPHONES, MEMBRANOPHONES, IDIOPHONES
  2. 2. CHORDOPHONES  TUNOG MULA SA KWERDASAN  HALIMBAWA:  A. BUKTOT – INSTRUMENTO NG BISAYA NA MAY APAT NA KWERDAS.  B. KUDYAPI – ANIM NA KWERDASANG INSTRUMENTO  C. FAGLONG – BANGKANG LOTE NG BILAAN  D. BUTLING – ISANG SEMI-BILOG NA KAHOY NA MAY TALI SA KAPWA GILID AT PINATUTUNOG NG KAHOY.  E. BAMBOO VIOLIN – ANG TATLONG KWERDSANG BIYOLIN NG MGA NEGRITOS
  3. 3. AEROPHONES  TUNOG NA MULA SA HANGIN (HINIHIPAN)  HALIMBAWA:  A. SAHUNAY – ISANG TUNOG NA INSTRUMENTONG HANGIN NA KAHOY NG MGA TAUSUG.  B. LANTOY – MALIIT NA PLAWTA.  C. SULING – KAWAYANG PLAWTA NA MAY BUTAS PARA SA DALIRI.  D. DIWDIW AS – MGA KAWAYANG MALILIIT NA BUO NA PINAGTABI- TABI.  E. BAILING – PALUTANG PANG-ILONG NG MGA TAGA APAYAO NA TINATAWAG NA KINAPAW NG MGA TINGUILANS.
  4. 4. MEMBRANOPHONE  TUNOG NA MULA SA BALAT  HALIMBAWA:  A. SULIBAW – ANG TAMBOL NG MGA IGOROT, GAWA SA PAILALIM NA UKIT NG MALAKING KAHOY NA MAY NALAT NG BABOY SA IBABAW O KAYAY’S BALAT NG BAYAKAN.  B. NEGUET – TAMBOL NG MGA TINURAY NG COTABATO.  C. DEBACAN – TUBONG TAMBOL NG MGA MINDANAO NA GINAGAMIT NG PINAGSASAMASAMA O PANGKAT NG KULINTANG.
  5. 5. IDIOPHONE  PINAPALO  HALIMABAWA:  A. KALUTANG – ANG PINAKAMATANDANG INSTRUMENTONG PINAPALO  B. BUMKAKA O BILBIL – INSTRUMENTO NG MGA TINGIANS  C. GABBANG – KAHOY NA XYLOPHONE NG MGA MUSLIM NG SULU  D. GANGSA – GANGSA NG 5 TIMOG, PINAKAMALAKING GANGSA  E. KULINTANG – ISANG PANGKAT NG MALALAKING GANGSA NG MINDANAO

×