Ohspm1b q1

4,080 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ohspm1b q1

 1. 1. Araling Panlipunan 1 Kasaysayan, Heograpiya at Kabihasnang PilipinoUnang MarkahanModyul 1.3: Sinaunang Kabihasnan Tuklasin ang Pag-unawa Sa bahaging ito ay tutuklasin ang iyong kaalaman, antas ng pag-unawa at kasanayan tungkol sa bahaging ginampanan ng Heograpiya at ng tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Kinakailangan mo rin na masagutan ang paunang pagsusulit at iba’t ibang gawain upang mataya ang iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. Mayroon din itong mga gawain na gigising at hihikayat na malinang ang iyong dating kaalaman/karanasan tungkol sa paksa. Kalakip nito ay ang oryentasyon sa mga inaasahan, mga pamantayan kung paano ito tatayain gayundin ang pagpapaunlaad ng aralin. Mabibigyan ka rin dito ng pagkakataon na bumuo ng mahahalagang tanong (EQ) kaugnay ng aralin. Inaasahan din na malilinang sa iyo ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Handa ka na ba sa iyong pag-aaral? Narito muna ang iyong panimulang pagsusulit. Naniniwala akong sanay ka na at kayang-kaya mo ito. Huwag ka ring mag-alala sapagkat layunin nito na mula sa maayos mong pagsagot ay mataya kung mayroon ka ng dating kaalaman sa paksang yunit na tatalakayin sa modyul na ito at anumang maging resulta nito ay walang epekto sa iyong marka. Kaya, sagot na!Panimulang PagsusulitPanuto: Basahin at unawain ang bawat aytem. Piliin at isulat ang titik ng tamangsagot sa patlang_____1. Ang kauna-unahang tao na nakarating sa Pilipinas. A. Indones1
 2. 2. B. Malay C. Austronesyano D. Ita _____2. Ang paglaganap ng tao sa Pilipinas ay_______ A. nagpayabong ng kulturang Pilipino. B. nag-udyok sa permanenteng paninirahan. C. nagpalaganap ng paggamit ng metal. D. nagpasimula ng paghahabi ng mga damit ng ating mga ninuno._____3. Ang ebidensiya ng pagkakaroon ng lider ay ang A. pagkakaroon ng buhay-pulitika. B. di pagkakapantay-pantay ng mga dekorasyon sa libingan. C. di pagkakapantay-pantay ng mga alahas. D. di pagkakapantay-pantay ng mga libingang banga._____4. Ang sentro ng kalakalan ng sinaunang lahi ay karaniwang matatagpuan sa A. kapatagan B. isla C. kabundukan D. katubigan_____5. Alin sa sumusunod ang katangian ng kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? A. Nakikipagkalakalan na sila sa mga karatig-bansa at maunlad na ang pagsasaka. B. Nabubuhay lamang sa pagkakaingin at pangangaso ang mga Pilipino. C. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay._____6. Ano ang katangian ng barangay sa panahon ng sinaunang Pilipino? A. Mauunlad at nakapagsasarili ang mga bawat barangay. B. Mayroon nang malalaking kahariang kinabibilangan ang mga barangay. C. Madalas nakikidigma sa kapwa barangay._____7.Paano nagiging pinuno o datu ang isang tao noong sinaunang panahon? A. Kung siya ay nanalo sa digmaan o kung siya ay anak ng dating datu B. Kung siya ang pinakamayaman sa barangay C. Kung siya ang inihalal ng mga kasapi ng barangay_____8. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng:2
 3. 3. A. pagwawagi sa karera ng mga bangka. B. paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat. C. paninirahan sa tabing dagat._____9. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. paninirahan nila sa tabing dagat. B. pagkakaroon ng mga awit at tula. C. pagkakaroon ng maunlad na sistema ng pakikipagkalakalan._____10. Isinasaad ng teoryang ito na mayroong mismong sinaunang tao sa pinagmulan ng ating lahi. a. Teorya ng Migrasyon b. Teorya ng Ebolusyon c. Teorya ng Paglilipat ng mga Asyano_____11. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. pangangalakal ng mga Arabeng Muslim B. paglalakbay sa Arabya ng mga sinaunang Pilipino C. pananakop ng mga Arabeng Muslim_____12. Alin sa sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa teknolohiya? A. kahusayan sa pangingisda B. paggamit ng mga Pilipino ng sistema ng pagmimina ng metal C. kahusayan sa pakikidigma_____13. Paano lumaganap ang Islam sa Mindanao? A. Tinakot ang mga katutubong Pilipino. B. Nakipag taling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino. C. Sinakop at binili ng mga mangangalakal na Arabe ang mga lupain sa Mindanaw._____14. . Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng katotohanan ay tinatawag na A. Salat o Salah B. Sahada C. Saum_____15. . Isinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng A. Hari Raya B. Biyernes C. Ramadan_____16. Sa panahon ng barangay, ang tinuturing na sentro ng panrelihiyon, pampulitika at panlipunang gawain ay ang:3
 4. 4. A. barangay B. Haj C. Moske_____17. . Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sa sistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng : A. May sari-sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian.______18. . Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas ni: A. Mohammed B. Sharif Abu Bakr C. Rajah Baguinda______19. Sa sistemang sultanato, ang pamahalaan at relihiyon ay A. hindi dapat magkasama. B. magkasama at pinag-isa. C. hindi pinahahalagahan.______20. Ang Madrasah ay isang sistema ng: A. panulat B. edukasyon C. pamamahalaGawain 1: NOYPI AKO! A. Panuto: Sabayan ang awiting “ Lahing Pilipino... at sa kuwaderno ay isulat ang sagot sa sumusunod na tanong Link: http://www.youtube.com/watch?v=qZ7yZBb-1uMMga Tanong 1. Ano ang naging damdamin mo sa awitin? 2. Bakit kinakailangang ipagmalaki ang lahi natin? 3. Ano-ano ang mga bagay ang nais mong ipagmalaki bilang Pilipino? 4. Paano makatutulong ang mensahe ng awiting ito sa pagpapataas ng dangal ng mga Pilipino?Gawain 2 Spot the Difference4
 5. 5. Panuto: Hanapin sa sumusunod na larawan ang mga bagay na mas nauugnay sasinaunang kabihasnang lipunan. Isaalang-alang ang bilang sa kanang dulo ng larawanna nagsasaad kung ilang bagay ang hahanapin. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 2Gawain 3 : Me, Myself & IPanuto: Ilagay ang iyong sarili sa katauhan ng nasa larawan at lagyan ng sa iyong palagay.5
 6. 6. Gawain 4 LETRANG WALASTIK6
 7. 7. Panuto: Suriin at bilugan ang limang letra sa larawan na bubuo sa mystery word. Sagutin dinang mga sumusunod na tanong sa ibaba habang isinasaalang-alang ang limang letra bilangpaunang letra ng mga sagot .1. Tawag sa pinunong panrelihiyon ng pangalawang pinakamalaking relihiyon sa bansa _____m _______ m2. Kung sa K sa KSA ay Kingdom ano ang S at A ___ ___ u ___ i ___ r ___ ___i __3.Bilang ng pagdarasal ng mga karamihan ng kababayan sa ARMM _______i_______ ____4. Isa sa mga nagdala ng Sultanato sa bansa _____b_____ ____ak______5. Tawag sa lugar kung saan nanalangin si Robin Padilla ____ ____ s __ eMystery Word ________ __________ _______ ________ _________Gawain 5: Ang Tanong!7
 8. 8. Panuto: Bumuo ng mga sariling tanong sa loob ng kahon tungkol sa sinaunang lipunangPilipino alinsunod sa mga ipinapahayag na ideya ng mga larawan Linangin ang iyong Pag-unawa Sa bahaging ito ay muli mong balikan ang naging mga kasagutan mo sa bahaging Pagtuklas. Gawin mo ang mga mungkahing gawain na naglalahad ng maayos at malinaw na pagtalakay sa aralin na nagbibigay daan din upang magamit mo ang mga kasanayang kailangang malinang. Inaasahan din na sa bahaging ito ay makatutulong ang mga naihandang makabuluhan at mapanghamong mungkahing gawain upang maitama kung mayroon mang mali o di katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa. Mayroon din mga pagsusulit upang mataya at maisasayos ang iyong pag-unawa gayundin ang iyong mga kasanayan.Aralin IAng Lahing Pilipino at Sinaunang Pamayan Tiyak na isang malaking katanungan mo na hindi masagot-sagot ay kung ano ngaba ang lahi nating Pilipino. Madaling akuin na tayo ay Pilipino pero kapuna-puna na iba-iba ang itsura natin. Maliban dito maging ang ating kultura ay samu’t sari at animo’ymelting pot ng iba pang kultura ng ibang dayuhan na mga karatig bansa at yaong mgana sa ibang kontinente.8
 9. 9. Ang kalagayang heograpikal ng ating bansa at pagkakaroon ng ugnayan ng mgaPilipino sa isa’t isa at maging sa ibang dayuhan ay maituturo na malaking salik dito.Karagdagan pa ay ang katotohanan na ang lahat ng ito sa paglipas ng panahon aynapaunlad. Kaugnay ng tinatayang pinagmulan ng ating lahing Pilipino ay ang mga teoría kungsaan tayo nagmula. Pawang hinihinuha na maaaring pinagmulan ito ng ating lahi ngunitmay mga ebidensiya na mahina o ipinapalagay na malayo sa katotohanan. May ilan-ilang teorya na noon ay isinasaalang alang ngunit sa paglakad ng panahon ay unti-unting natatabunan bunsod ng mas kapani-paniwalang panibagong tuklas sa ibang teorya.I. Ang Teorya ng Paglipat-lipat ng mga AsyanoA. Mainland Theory Isinulong ito ni Peter Bellwood (1985) na nagsasaad na hindi pangkat-pangkattulad ng Teoryang Migrasyon kung mangilan-ngilan lamang ang lumipat at nanirahansa ating bansa. Sila ay ang mga Austronesyano na sinasabing nagmula sa TimogChina at nakarating sa Taiwan. Ang salitang Austronesian ay hango sa salitang latin na“auster,” nangangahulugan sa Ingles ng “south wind” at salitang griyego na “nesos” naibig sabihin ay “island.” Kung kaya sila ay tinatawa na “South Islander.” Sila ay maywikang Austronesian at gumamit ng mga kagamitang bato. Noong una, ang Austronesian ay tumutukoy lamang sa wika na karaniwangginagamit sa Oceania at Southeast Asia hanggang sa Easter Island sa silangan atMadagascar sa kanluran. Ngunit kalaunan ang terminong ito ay pinalawak ni Bellwoodat sumaklaw na rin upang tukuyin ang mga taong nagsasalita o ang may ninunonggumagamit ng wikang Austronesian. Ang pangkat na ito kalaunan ay nahati sa tatlo o apat. Sa pagitan ng 1500-1500BC ang isa sa mga pangkat na ito ay nandayuhan sa direksyong patimog patungongIndonesia at Pilipinas. Narating pati ang Borneo at Molucca noong 1500 BCE habangbinubuo ang panibagong pangkat at pinapaunlad ang natatanging wika nila.Link:9
 10. 10. https://www.itslearning.com/data/ntnu/44801/bellwood-solheim.pdf Alinsunod sa teoryang ito, ang mga Pilipino ay nagmula sa lahing ito at nanatili saating bansa habang ang ibang pangkat ay naglakbay patimog, pasilangan atpakanluran. Kung iyong susuriin posible nga bang naganap ang teoryang ito? Nakapag-ambagba ng husto ang kalagayang heograpikal ng Pilipinas upang mangyari ito? B. Island – Origin Hypothesis Ang teoryang ito ay ayon kay Wilhelm G. Solheim II na isang kilalang AmerikanongAnthropologist. Ito ay nakabatay sa mga natuklasang labi taliwas sa pagsusuri ng wikana isinaalang-alang ni Bellwood. Batay sa maingat na pagsusuri ng mga labi, angpagkakaroon ng kalakalan at komunikasyon ay unang lumaganap sa rehiyong Asia-Pacific noong Panahon ng Neolitiko o Bagong Bato (c.8,000 to 500 BC). Dagdag padito, binubuo ng Austronesian at hindi Austronesian na mandaragat ang nagingpaglaganap ng kultura sa kabuuang Asya Pasipiko. Sentro din ng teoryang ito ang konsepto ng Nusantao. Ang terminong Nusantaoay hango sa salitang Austronesian na nangangahulugan ng “south” at tao nanangangahalugan ng “man or people.” Ayon kay Solheim, ang katutubo sa TimogSilangang Asya at ang kanilang mga ninuno ay mayroon ng kaalaman sa karagatanmula pa 5000 BC o mas maaga pa dito. Karamihan sa kanila ay may naunang wika nakaysa sa Austronesian. Ang Baybayin na kinikilala noong Alibata bilang sinaunang sistema ng pagsulatng mga Pilipino ay nagmula sa Hilagang Indonesia at Mindanao at kumalat sadireksyong pahilaga ng bansa.II. Teorya ng Ebolusyon Malaki ang kinalaman ng kapaligiran ng mga sinaunang tao kung paano silanagsimulang manirahan sa Pilipinas. Dumaan ang kapuluan ng Pilipinas sa malawakang pagbabago noong panahongPleistocene o Ice Age matapos ang panahon ng pagtunaw ng mga yelo, bulkanismo, atpagbiyak ng mga lupa. Dahil dito, nagkaroon ng mga tubig at isla at naging arkipelagoang Pilipinas. May mga nadiskubreng labi ng tanim, hayop at tao na kapareho sa mga kalapitbansa natin at sa iba pang bahagi ng Asya. Ito ay katunayan lamang na ang Pilipinasay karugtong ng Asya.10
 11. 11. Sa mga sinaunang tao, ang Taong Cagayan ay natuklasan na nanirahan saLambak ng Cagayan noong Panahon ng Yelo at itinuturing na pinakaunang tao saPilipinas. Ito ay tinatawag din na Homo Erectus Philippinesis at nabuhay 500,000libong taon na ang nakalipas. Nakarating sila sa Pilipinas sa pagsunod sa mgaprehistorikong hayop na naunang gumamit ng mga tulay na lupa na nag-uugnay saPilipinas at sa iba pang bahagi ng kontinente. Natuklasan ang mga labi ng malalaking hayop at mga tipak ng mga kagamitangbato na maaaring ginamit ng Taong Cagayan sa panghuhuli at pagkatay nito. Ang labing mga hayop ay tinukoy ni Dr. Yves Coppans na mga bungo, ngipin at sungay ngRhinoceros, stegodons at elephas (a pygmy elephant). Ilan sa mga ito ay natagpuan dinsa lalawigan ng Cagayan, Rizal, Batangas, Pangasinan, Pasig at mga lugar saMindanao. Ang mga hayop na ito ay makikita din sa ibang bahagi ng kontinente ngAsya. Kung gayon, matataya na ang Taong Cagayan ay mga naninirahan sa kuwebaat gumagamit ng mga kagamitan na yari sa bato. Ang mga kagamitang ito ay tinapyasang bahagi upang magamit sa pagputol. May mga ebidensiya din na ang mga batongginamit bilang kasangkapan ay hinulma upang maging pinong kagamitan. Samantalangang mga malalaking bato ay pinupukpok mula sa gitna nito upang makahulma ngmatulis na bahagi ng kagamitan. Ang labi ng mga kagamitang ito ay tulad sa mganatuklasan sa mga Taong Java at Taong Peking.11
 12. 12. Samantala, ang Taong Tabon ay ang pinakamahalagang nahukay ng mgaanthropologist. Ang bungo at ngipin ng mga sinaunang taong ito ay nahukay saKuweba ng Tabon sa Palawan noong 1962. Nabibilang sila sa tinatawag na HomoSapiens. Tinatayang nabuhay sila may 25,000-30,000 taon na ang nakaraan o sapanahon ng Bagong Bato o Neolitiko. Pinaniniwalaan na ang Taong Tabon aynamalagi sa mga komunidad na binubuo ng tatlumpu’t anim na indibidwal. Binubuo angpamilya ng kanilang mga kamag-anak. Namamalagi lamang sila sa isang lugar hangga’tmarami pang pagkain na ikinabubuhay dito ngunit kapag naubos na ang mga ito ayhudyat na ng kanilang paglipat. Hindi katulad ng labi ng mismong Taong Tabon, ang tanging patunay lang saTaong Cagayan ay labi ng mga hayop na mula sa pangangaso gayundin ang mgarelikya ng mga kagamitang ginamit nila. Ang pagkatuklas sa mga Taong Tabon at Taong Cagayan ay matinding patunayna maaaring may sinaunang tao na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mgaNegrito, Indones, at Malay.Link:http://www.bing.com/images/search?q=mga+taong+tabon&view=detail&id=3E938EDDCAD7928999880E382483EE9CD34B3A03&first=0&FORM=IDFRIRGawain 1 Aprub o Di-AprubPanuto: Piliin ang kolum na nais bigyan ng katuwiran sa bawat aytem. Ibigay angsariling katuwiran alinsunod sa bilang na salita na hinihiling sa bawat aytem kungtunay na nararapat ibilang ang sumusunod na pagpapangalan sa ating lahi at bansana pinagmulan ng katawagang Pilipino. Isulat ang sagot sa sagutang papel Aprub Di Aprub 1.12
 13. 13. Mainland Theory __________________________(10 Salita)______________________________ 2. Island-Origin Theory_____________________________ ( 7 salita)_____________________________ ( 3) Teorya ng Ebolusyon_____________________________ ( 12 salita) ___________________________Gawain 2: I-Spot Panuto: Magpakita ng mga larawan ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Ipahanap ang mga bahaging may bilog at iugnay ito sa mga konseptong inilahad sa mga binasa sa teksto. Pagkatapos ay sagutin ang mga gabay na katanungan sa ibaba.Mga Gabay na Tanong; 1. Paano nakaapekto ang heograpikal na kalagayan sa pisikal na katangian ng mga Pilipino? 2. Alin sa mga teorya ang kapani-paniwalang nakaapekto sa lahing Pilipino? 3. Ipahayag ang iyong damdamin sa sariling katangiang pisikal. 4. Ihalintulad ang mga ito sa mga tao sa mga karatig bansa at sa ilang bansa na tinatayang nakipag-ugnayan sa atin. 5. Sumulat ng isang islogan na nagpapakita ng pagmamalaki sa lahing Pilipino.13
 14. 14. Gawain 3: Ang Pinaka!Panuto: Punan sa sagutang papel ang sa iyong palagay na kahinaan at kalakasan ng TatlongTeorya ng Pinagmulan ng lahing Pilipino. Isaayos ito ayon sa tindi ng iyong pangangatuwiran. Samalawak na bahagi ay ang pinakamahalaga hanggang sa pinakamaliit na bahagi para sa hindimasyadong mahalaga.Gawain 4: Likha-SalitaPanuto: Bumuo ng larawan gamit mismo ang bawat linya ng salita na nagpapakita ngpagpapaliwanag ng ugnayan ng sinaunang Pilipino sa kaniyang kapwa na nakaambag sapagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan. Sinaunang KabihasnanGawain 5 : Box on a Stick14
 15. 15. Panuto: Gawin sa isang malinis na papel. Gumuhit ng linya (animo’y itinuhog sastick) mula sa kinakatawan nito na yugto ng panahon ng sinaunang Pillipino. Gamitinang kulay ng ballpen alinsunod sa kulay na itakda sa 3 yugto ng bawat panahon ngsinaunang Pilipino. Bumuo ng pakahulugan sa ilalim bawat larawan kung paano itonakapag-ambag sa pagbuo at pag-unlad sinaunang kabihasnang Pilipino Panahon ng Panahon ng Panahon ng Lumang Bato Bagong Bato MetalAralin 2 : ANG PANLIPUNANG PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO SA PANAHON NGBARANGAY AT ANG KALAGAYANG PANGKULTURA NG MGA SINAUNANG PILIPINO15
 16. 16. Pamumuhay sa Barangay Nakabatay ang pamayanan ng mga sinaunang Pilipino sa bilang ng miyembrong pamilya at sa mismong lugar kung saan sila nanirahan. Ang malalaking pamayananay matatagpuan sa mga baybaying dagat sapagkat dito nagaganap angpakikipagkalakalan sa ibang katutubo at sa mga taga-ibang bansa. Ang iba namangpamayanan ay matatagpuan sa mga kapatagan at kabundukan ng Pilipinas. Dito, angmga sinaunang Pilipino ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pagtatanim,atpagkakaingin. Pangunahin sa mga kabuhayan ay ang pagsasaka. Ang mga sinaunangPilipino ay nangangaso, nagingisda, nagpapanday at nakikipagpalitan ng kalakal.Patunay lamang ito na ang bansa ay isang arkipelago at ang panahanan ay makikitasa iba’t ibang anyong lupa at tubig kung saan madaling maka angkop upang mabuhay. Sa mga pamayanang ito nabuo ang sistema ng pamamahala na tinatawag nabarangay. Ang barangay ang itinuturing na yunit ng pamahalaan. Kadalasan, ito aybinubuo ng humigit kumulang sa 30 hanggang 100 pamilya. Ang mga barangay aymalaya sa impluwensiya ng iba pang barangay. Ang bawat barangay ay nagsasarili at may kani-kaniyang pamamaraan sa pamamahala. Ang barangay ay pinamumunuan ng isang datu na pinipili batay sa pamanang pamumuno, gulang at malawak na kaalaman sa mga bagay- bagay sa loob ng barangay. Maaaring maging datu ang isang tao kung siya ay anak ng dating pinuno. Maaari ring maging datu ayon sakakayahan o talino. Ang datu ay may tungkuling pamunuan at protektahan angbarangay sa ano mang panganib. Bilang kapalit, ang mga kasapi ay nagbibigay ngbuwis sa datu. Tinutulungan din nila ang datu sa pagsasaka ng lupain at pagtatanggolsa barangay sa panahon ng digmaan. Mayroon na ring maayos na sistema ng paggawa ng batas sa panahon ngbarangay. Tinutulungan ng konseho ng matatanda ang datu sa paggawa ng mga batas.Ang paghuhukom naman ay isinasagawa sa paraang pinagkasunduan ng mga kasaping barangay. Sinasabing mayroon na ring maunlad na ugnayan ang mga barangaytulad ng pakikipagpalitan ng mga kalakal, pagtutulungan sa panahon ng digmaan, atpakikiisa sa ritwal na tinatawag na sanduguan. Sa sanduguan, nagkakaroon ng ritwalang dalawang pinuno. Gagawa sila ng maliit na hiwa sa kanilang mga bisig. Angdugong dito ay ihahalo sa kaunting alak at iinumin ng dalawang pinuno. Sapagkakataong iyon, itinuturing ang dalawang barangay na magkapatid sa dugo atkapwa sasailalim sa mga batas at kautusan na itinakda ng dalawang barangay.16
 17. 17. Maliban sa barangay, sinasabing bago pa man dumating ang mga Espanyol aymay maunlad na tayong kulturang Pilipino. Nang dumating ang mga Espanyol saPilipinas, natuklasan nila na ang mga Pilipino ay mayroon nang mataas na antas ng kalinangan at pamumuhay. Ibig sabihin, hindi nahuhuli sa iba pang lipunan ang Pilipinas noong panahong iyon. Halimbawa, sa larangan ng paggawa ng mga kagamitan, natagpuan nila na mahusay na ang mga Pilipino sa paggawa ng mga kagamitan sa pakikidigma at iba pang uri ng kagamitang metal.Mayroon na rin silang minahan ng ginto, pilak at copper. Maging angmananalaysay na si Pigafetta ay namangha sa mga bagay na gawa sa ginto tulad ngmga palamuting ginto, hawakan ng mga panaksak, ginto sa ngipin, at maging ang mgadekorasyon sa kabahayan ng mga Pilipino. Mayroon na ring kahusayan sa paglalakbay dagat gamit ang sasakyan tulad ngkarakoa at praos. Sila rin ay gumagamit ng kompas tulad ng ginagamit ng mga a tuladngginagamit ng mga manlalakbay sa China at Borneo. Mayroon nang paniniwala saisang makapangyarihang Diyos ang mga sinaunang Pilipino. Naniniwala na rin sila sa isang makapangyarihang Diyos. May iba-iba silangtawag dito tulad ng salitang Bathala, Kabunian, Mansilatan, Makaptan, Laon, Lumauig,Mayroon din silang kinikilalang mas mabababang diyos na sinasamba atpinagdarasalan tulad ng mga diwa, diwata, tuhan at anito. Mayroon din silang mgashaman o pari na nagsisilbing tagapamagitan sa kanilang mga diyos at sa mgakatutubong Pilipino. Naniniwala rin ang mga Pilipino sa mga ispiritu na nanahanan samga bagay sa paligid tulad ng mga puno, kabundukan, lawa, at mga bato. Dahil dito,karaniwan na sa mga sinaunang Pilipino ang mag-alay sa mga kalikasan o sa isipiritung kanilang mga ninuno. Sa larangan ng agham, sinasabing ang mga Pilipino ay mayroon na ringmahusay na sistema ng pagbibilang, pagtitimbang, at panukat. Gumagamit na sila ngsistemang decimal sa pagbilang at mayroon na silang mga katawagan sa iba’t ibangsukat. Gumagamit na rin sila ng mga pantulong na gamit sa bilang tulad ng mga sungkaat runo ng mga Ifugao.Ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon na ring kabatiran saastronomiya. Katulad ng mga Ifugao ay may tinatayang kabatiran sa bilang ng mgataon batay sa inog ng araw at mga batong kalendaryo.17
 18. 18. Ayon kay Antonio de Morga, marunong ng sumulat at bumasa ang lahat ngPilipino noong panahong iyon. Gumagamit sila ng mga dahon at panulat na gawa samatulis na bakal. Ang sistema ng panulat ay unang ginamit sa pakikipagkalakalan ngmga sinaunang Pilipino. Gumagamit ang mga Pilipino ng Baybayin bilang sistema ngpanulat. Sa kasalukuyan, ito ay ginagamit pa rin ng mga Tagbanua sa Palawan at ngmga Mangyan sa Mindoro. Kaakibat nito ay pagkalinang ng panitikan. Mayroon silang mga awitin o dalita,kasabihan, bugtong, salawikain, at mga duplo. Gumagamit din sila ng mga instrumentosa pag-awit tulad ng kudyapi, bangsi, subling, gansa at kolelong. Maraming awitin angmga katutubong Pilipino tulad ng kundiman, balitaw, at dalot. Masalimuot angkanilang mga sayaw na kakikitaan ng kanilang pamumuhay at mga paniniwala. Tunay na mayaman at may mataas na antas ang kultura ng mga sinaunangPilipino. Ito ay pinatunayan ng kanilang mahahalagang sistemang panlipunan tulad ngsistema ng panulat, sistema ng paniniwala, agham at teknolohiya at maging sa siningaliteratura.Gawain 1: LHDKR- TsartPanuto: Punan ng hinihinging impormasyon ang mga sumusunod na tsart. Isulat ang sagot sa Paano nalinang sa Halimbawa ng pamamagitan ng ugnayan KasalukuyangLarangan tiyak na ng tao kanyang kapwa at katayuan Reaksyon ambag sa heograpiyaPamahalaanPananampalataya Agham atTeknolohiya PanitikanSiningEdukasyonkuwaderno.Gawain 2 : Dokyu-Suri18
 19. 19. Panuto: Ikaw ngayon ay manonoood ng isang dokyu tungkol sa “Gintong Pamana.”Sagutin ang mga kasunod na mga tanong pagkatapos ng panonood.Link: http://www.youtube.com/watch?v=CmNr30HYtT8 http://www.youtube.com/watch?v=JMr86CNBelsGawain 3: Hagdan-Hagdang PagpapahalagaPanuto: Isulat sa sagutang kuwaderno ang kahalagahang pangkasaysayan ng pagkabuo at pag-unlad ng sinaunang kulutra ng mga Pilipino. Ang bilang 1 ang pinakamahalaga at bilang 5 ang hindi gaano mahalaga.ARALIN 2 : Relihiyong Islam: Mula sa Pagdating Hanggang sa mga Naging Impluwensiya nito19
 20. 20. Tinatayang nakarating ang relihiyong Islam sa Pilipinas dahil sapakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabeng Muslim at Malay. Ang Islam ay pinaniniwalaang nakarating sa Pilipinas noong kalagitnaan ng ika-14 na siglo. Ito ang panahon ng pagtatatag at pagpapalawak ng Islam sa MalayPeninsula. Ang mga mangangalakal at mga gurong Arabe ang nagpakilala ng Islam samga Malayo. Sinasabi na ang pangangalakal ang siyang nagbigay-daan upangmapalaganap ang pananampalatayang Islam sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ngAsya. Si Mukdum na isang Iskolar na Muslim ang pinaniniwalaang nagdala nito saSulu. Siya rin ang pinaniniwalaang unang nagtayo ng moske sa Buansa at sa PulongSimunol. Pagkatapos ng sampung taon, dumating sa Sulu ang pinuno ng Menangkabaw,Sumatra na nagngangalang Rajah Baguinda. Siya ang nanghikayat sa mga katutubongPilipino na maging Muslim. Ang mga gawain ni Rajah Baguinda ay ipinagpatuloy namanni Abu Bakr na naging asawa ng anak ni Rajah Baguinda na si Paramisuli. Nangyumao si Raha Baguinda, si Abu Bakr na ang naging sultan. Itinatag niya angpamahalaang sultanato at sinunod niya ang sistema ng pamamahala sa Arabia. Sapamamagitan nito, mabilis na lumaganap ang Islam sa lahat ng bahagi ng Sulu. Ayon sa kasaysayan, muling dumating ang isang pangkat ng mgamangangalakal na Muslim sa Cotabato at Malembang noong huling mga taon ngikalabinlimang siglo. Ito ay pinamunuan nina Sharif Auliya at Sharif Maharajah nanagmula naman sa Malacca. Si Sharif Auliya ay nakapag-asawa ng isang anak ngpinuno ng Pulangi. Ang anak nitong babae ang naging kabiyak naman ni SharifMaharajah. Sa ilang bahagi ng Mindanao, ang Islam ay itinatag at pinalaganap naman niSharif Muhammad Kabungsuwan, anak ng isang prinsesa ng Malacca. Ayon sa mgasalaysay, nagdaan sila sa Brunei, Cagayan de Zulu at Zamboanga kung saan nagawaniyang hikayatin ang mga katutubong tribo na tanggapin ang relihiyong Islam. Siya aynakapag-asawa ng isang nagmula sa makapangyarihang pamilya sa Mindanao. Angilan sa mga alagad niya ay nakapag-asawa rin ng mga katutubo. Ito ang naging dahilankayat matagumpay niyang napalaganap ang Islam sa Mindanao na mula noon aykumalat naman sa Kabisayaan at Luzon.ANG RELIHIYONG ISLAM SA PANAHON NG BARANGAY Mula noon hanggang ngayon ay maraming magaganda at mahahalagang aralang relihiyong Islam. Ang Islam ay nangangahulugan ng “lubos na pagsuko ng sarili sakagustuhan ng Diyos na si Allah.” Ang pagsasagawa nito ay napapaloob samahalagang aral ng Islam na tinaguriang Limang Haligi ng Katotohanan na nasusulatsa Koran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Isa-isahin natin ang mga ito:20
 21. 21. a. Sahada. Si Allah lamang ang Diyos at siMohammed ang propeta.b. Salat o Salah. Ang regular na pagdarasal ay bahagi ngnakagawiangbuhay. Itinuturo sa Islam na kailangangmagdasal ng limang beses sa loob ng isang araw.Kung araw ng Biyernes, sama-samang nagtutungoang mga Muslim sa moske o masjid at nagdarasalng Janna-ah.c. Zakat o Sakah Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, gaya ngmga sinalanta ng bagyo, lindol, maysakit, naulila at naghihikahos. Dalawa’t kalahatingbahagdan ng kanilang sahod sa buong taon ang kanilang iniuukol para sa pagtulong satuwing sasapit ang RAMADAN.d. Saum Ito ang pag-aayuno kung buwan ng Ramadan. Ito’y isa sa pinakabanal napagdiriwang ng mga Muslim. Ang sinumang nasa hustong gulang na ay inaasahangmagsasagawa ng saum. Ang pag-aayuno ay ginagawa mula sa pagsikat ng arawhanggang sa paglubog nito. Sa mga oras na sakop nito, ipinagbabawal ang sobrangkasayahan at iniiwasan ang gawaing mabigat. Pagkalubog ng araw, maaari na silangkumain at gawin ang pangkaraniwang gawain sa araw araw. Sa pagwawakas ng pagdiriwang (Hariraya Puasa), nagkakaroon ng masaganangpagdiriwang at nag-aabot ng mga tulong pananalapi para sa mahihirap.Impluwensiya ng Islam sa Pamahalaan atLipunang Muslim Ang pagdating ng mga ArabengMuslim sa Pilipinas dala ang relihiyongIslam ay isang malaking impluwensiya sapagkakabuo ng ating kultura atpamamahala. Sa larangan ng pamamahala, ang sistemang sultanato ay dinala ni SharifKabungsuwan at Abu Bakr noong ika 15-siglo. Sa sistemang ito ang pamahalaang21
 22. 22. sultanato at relihiyong Islam ay itinuturing na iisa. Kaya ang sultan na pinakamataas napinuno nito ay kapwa pinunong panrelihiyon at pinunong tagapagpaganap. Sa edukasyon, ang Madrasah ang tawag sa sistema ng edukasyon ng mgaMuslim. Nakatuon ito sa pagtuturo ng Koran at ng kulturang Muslim. Bukas ang pag-aaral sa elementarya sa lalaki at babaeng Muslim ngunit para lamang sa lalaki ang pag-aaral sa mataas na antas. Ang Madrasah ay mga paaralang Qu’raniko kung saansinasanay ang mga Muslim na nagnanais magturo ng mga aral ng Islam. Ang sining naman ng mga Muslim ay nauuri sa pag-ukit ng kahoy, paggawa ngmetal, paghahabi, pagbuburda, paggawa ng banig at basket Samantala, iniuugnay ng mga Muslim ang kanilang musika sa kanilang sayaw nainaangkop sa kanilang mga ritwal at pagdiriwang. Maaring instrumental o inaawit angkanilang musika. May iba’t iba rin silang instrumentong pangmusika tulad ng kulintang,kudyapi, at kubing. Ang sayaw ng mga muslim ay kinatatampukan ng mga galaw ng katawan atmga kamay na nagbabadya ng isang kasaysayan o pakikipagsapalaran ng mga bayanisa mga epiko. Sa pagliligawan/pag-aasawa, ang lalaking Muslim ay nakikipagkasundo sapamilya ng babae sa pamamagitan ng isang kamag-anakan. Nagbibigay siya ng bigay-kaya sa babae at nangangakong bubuhayin ang babae hanggang kamatayan.Pinangagasiwaan ng ama, ina at mga pinunong pangrelihiyon ang seremonya ng kasal.Pinapayagan ang isang lalaking Muslim na magkaroon ng hanggang apat na asawakung kakayanin niyang buhayin ang mga ito.Gawain 1: 1T+ 3S Tsart ( Isang Tanong, 3 Sagot)Panuto: Bumuo ng karagdagang mahalagang tanong tungkol sa kabihasnang Islam at sagutin ayon sa hinihingi sa bawat kolumTanong Sagot para sa nakaraan Sagot para sa Kasalukuyan Sagot sa para HinaharapAno ?Bakit?Saan ?Kailan ?Paano ?Gaano?Gawain 2 Give Me Five22
 23. 23. Panuto: Ilagay ang sarili sa katauhan ni Gobernador Ansaruddin Alonto Adiong.Ipahayag ang limang matinding natatanging bunga ng ugnayan ng mga Muslimsa Mindanao noon at ngayon. Isulat ang sagot sa sagutang kuwadernoGawain 3 AKROSTIKPanuto : Bumuo ng akrostik gamit ang sumusunod na letra na nagsasaad ng paliwanag kung paano ang naging ugnayanng mga Muslim sa mga kapwa nila sa pag-unlad ng kanilang kabihasan sa Mindanao. Isulat ang sagot sa sagutang kuwaderno23
 24. 24. PALALIMIN ANG IYONG PAG-UNAWA Sa bahaging ito ay higit na mapalalalim ang pag-aaral mo sa nabuong Kakailanganing Pag-unawa, Sa tulong ito ng mapanghamong mga tanong o gawain upang ikaw ay makapagnilay-nilay, makabalik sa mga natutuhan upang muling baguhin at mag-isip kung kinakailangan.Palalimin mo pa ang pag-aral sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga isyu o suliraning nauugnay tungkol sa paksang tinatalakay.Magiging gabay ang bahaging ito bilang paghahanda sa iyo upang mailapat ang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. At upang mataya mo ang iyong natutuhan at kakayahan ay magkakaraon ka ng pagkakataon na sumagot sa pagsusulit.Gawain 1: Ka-Talk Patok!Panuto: Ilagay ang sarili sa katayuan ni Aya (Sinaunang Pilipino) Ipahayag ang iyong saloobin sa mga ipinapakitang larawan ng kaibigang si Eric ( Kasalukuyang Panahon). Ilagay ang sagot sa mga salungguhit sa ilalim ng pangalan. Gawain ito sa isang malinis na papel.24
 25. 25. 25
 26. 26. Gawain 2: Dokyu-SuriPanuto: Manood ng isang dokyu tungkol sa Tasaday.Sagutin ang kasunod na mga tanong pagkatapos ng panonood.Link:http://www.youtube.com/watch?v=U90vqvvS7Bs http://www.youtube.com/watch?v=1dFXIXuGKZQ http://www.youtube.com/watch?v=hw7qp_2giAY26
 27. 27. 1. Unawain at suriin ang nilalahad ng dokyu 2. Sagutin ang mga tanong: 2.1 Sino ang mga Tasaday? 2.2 Ilarawan ang kanilang pamumuhay. 2.3 Paano sila nagtapuan ng sambayanan? 2.4 Paghambingin ang pagkabuo ng kabihasan sa kabihasnan ng mga Tasaday 2.5 Ano-ano ang mga argumentong magpapatunay ng pagiging tunay na tribo o pangkat-etniko? May mga ebidensiya ba na mahina ang kabihasnan ng mga Tasaday.Gawain 3 : Pulsuhan MoPanuto: Sa sagutang papel ay sumulat ng hindi baba sa 50 salita sa paghahambing ng mensahe ng sa bawat editoryal sa pamana ng sinaunang kabihasnan ng mga Muslim.A Bc27
 28. 28. Gawain 3: Magsaliksik ka!Panuto: Magsaliksik ng isang artikulo na pumapaksa sa isyu ng paghihiwalay ng Mindanao bilang isang bansa. Idikit ito sa sagutang papel at sagutin ang sumusunod na itanong: 1. Ano ang iyong naramdaman sa inilahad ng isyu? 2. Bakit lumabas at labis na pinag-uusapan ang nasabing isyu? 3. Saang panig ka mas sumasang-ayon ? Bakit? 4. Sa iyong palagay, paano makaaapekto ang isyung ito sa relasyon ng mga Pilipinong Muslim at Pilipino Katoliko? 5. Magmungkahi ng mga tiyak na solusyon tungkol sa isyu.Gawain 4: SarbeyParaan:1. Pumili ng tig-isang napapanahong isyu tungkol sa Islam sa larangan ng aspekto ng edukasyon, kalusugan, at musika.2. Bumuo ng tig-3 katanungan at mga sagot na pagpipilian.3. Pumili lamang ng tig-5 respondent sa bawat tanong sa iyo lamang bayan.4. Likumin ang nakuhang datos.5. Gumawa ng Pie Chart o iba pang tsart sa presentasyon sa naging resulta sa bawat tanong.6. Sumulat ng reaksiyon at rekomendayson sa bawat presentasyon.PANGHULING PAGSUSULIT:I. Sa sagutang papel. Isulat ang T kung tama at M kung Mali ang sumusunod napangungusap:_____1. Iisa lamang ang teorya na tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino._____2. May teknolohiya na ang mga sinaunang Pilipino._____3. Ang nagpayabong sa kalinangang Pilipino ay ang pagkakatuklas ng kabibi._____4. Malalim ang pinagmulan ng kalinangang Pilipino._____5. Maaaring nanggaling ang sinaunang Pilipino sa Austronesyano.II. Piliin ang wastong sagot sa mga tanong. Bilugan lamang ang titik.1. Alin sa sumusunod ang katangian ng barangay sa panahon ng mga sinaunangPilipino: A. Ang lahat ng barangay ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang sultan o datu lamang. B. Hindi mauunlad at hindi nakapagsasarili ang mga barangay. C. Malaya at nagsasarili ang bawat barangay.2. Alin sa sumusunod ang tamang paglalarawan sa kabuhayan ng mga28
 29. 29. Pilipino bago dumating ang mga Espanyol? A. Makaluma at naghihikahos ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino B. Palipat-lipat ng tirahan at di pa sapat ang kanilang kaalaman sa pamumuhay. C. May agrikultura at maunlad na kalakalan na ang mga sinaunang Pilipino.3. Kailan nagiging pinuno o datu ang isang tao sa panahon ng mga sinaunang Pilipino? A. kung siya ay nanalo sa digmaan B. kung siya ay anak ng dating datu C. kung siya ang pinakamayaman sa barangay4. Ang isang katibayan na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga Pilipino noon ay ang: A. sistema ng panulat na tinatawag na alibata. B. paninirahan nila sa tabing dagat. C. pagkakaroon nila ng mga awit at tula.5. Naipamalas ng mga sinaunang Pilipino ang kahusayan sa paglalakbay sa pamamagitan ng: A. paggawa ng mahuhusay na sasakyang dagat. B. pagwawagi sa karera ng mga bangka. C. paninirahan sa tabing dagat.6. Alin sa sumusunod ang nagpapatunay na maunlad na ang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa agham at matematika? A. kahusayan sa pangingisda B. paggamit ng mga Pilipino ng sistemang decimal C. kahusayan sa pakikidigma sa karatig-Barangay7. Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? A. Pangangalakal ng mga Arabeng Muslim. B. Paglalakbay sa Arabia ng mga sinaunang Pilipino. C. Pananakop ng mga Arabeng Muslim. 8. Bakit madaling napalaganap ang Islam sa katimugan ng Mindanao? A. wala pa kasing relihiyon ang mga katutubong Pilipino B. pakikipagtaling-puso ng mga misyonerong Muslim sa mga anak ng mga pinunong Pilipino C. pananakot at pananakop ng mga Arabeng Muslim9. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw ay bahagi ng pangunahing aral ng Islam na tinaguriang: A. Limang Haligi ng Katotohanan B. Walong Daan sa Kaliwanagan C. Sampung Utos ng Diyos29
 30. 30. 10. Ang pag-aayuno ay isinasagawa ng mga Muslim sa panahon ng A. Hari Raya B. Biyernes Santo C. Ramadan11. Sa panahon ng barangay, ang moske ay tinuturing na sentro ng: A. panrelihiyong gawain B. pampulitika at panlipunang gawain C. panrelihiyon, pampulitika at panlipunang gawain12. Sa paanong paraan napatatatag ng relihiyong Islam ang pagkakaisa ngpamayanan? A. Ang sama-samang pagsamba ang nagpalakas sa pagkakaisa ng mga Muslim. B. Ang mabilis na pananakop ng mga Arabeng Muslim ng iba pang pamayanan. C. Ang takot na sila ay magapi ng mga Kristiyano.13. Sa sistemang sultanato, ang pamahalaan at relihiyon ay: A. hindi dapat magkasama B. magkasama at pinag-isa C. hindi pinahahalagahan14. Ang sistema ng edukasyon na ipinakilala ng mga Muslim ay ang A. Baybayin B. Madrasah C. Ramadan15. Ang sistemang barangay sa panahon ng mga sinaunang Pilipino ay naiiba sasistemang barangay sa kasalukuyan sa pamamagitan ng: A. May sari sariling pamahalaan ang bawat barangay noon. B. Lahat sila ay napapailalim sa pangulo ng bansa. C. Nabibilang ang mga unang barangay sa mga kaharian.30
 31. 31. PAGLALAPAT NG IYONG PAG-UNAWA Sa bahaging ito ay isasagawa mo na ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na nauunawaaan mo ang aralin. Muli mong balikan ang mga pamantayan sa pagtataya ng nasabing gawain. Dito ay mapagtatanto mo ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa iyong sarili at sa iyong pamayanan o bansang ginagalawan.Gawain 1 : Lingap Ka-Baranggay Sa gawain ay bubuo ng ka ng isang project proposal tungo sa ikabubuti pa ngkabihasnan nila dito sa kasalukuyan alinsunod sa konsultasyon mo sa eksperto. Hakbang sa Paggawa 1. Pumili ng isang baranggay kaugnay ng isang planong gagawin. 2. Makipag-ugnayan sa Pinunong Barangay nito at ipagpaalam ang gawain. 3. Suriin ang kabihasnang nabuo dito sa kasalukuyan 4. Tukuyin ang kalakasan at kahinaan ng barangay sa lahat ng aspekto. 5. Buuin ang SWOT Analysis na nagpapakitaq ng mga Strength, Weakness, Opportunity at Threat.Halimbawa ng format ng SWOT Strenghts Opportunities Weaknesses Threats 6. Suriin ang mga lumutang na kahinaan 7. Bumuo ng isang project proposal sa pipiliing kahinaan ng barangay. Isaalang-alang ang sumusunod na bahagi ng project proposal : a. Introduksyon b. Taong makikinabang c. Tagal/ Panahon d. Tinatayang Gastuhin e. Pangalan ng nagsusulong ng proyekto f. Istratehiya g. Inasahang Bunga31
 32. 32. 8. Kumunsulta sa mga eksperto tulad ng nasa simbahan, pinunong lokal, mga negosyante, karaniwang mamayan. 9. Muling isaayos ang project proposal batay sa nalikom na ideya at bumuo ng pinal na anyo nito.Gawain 2: Case Unclosed 1. Magsaliksik ng isang luma ngunit naging maingay na isyu na may kinalaman tungkol sa mga Muslim. 2. Magsaliklik ng mga artikulo at mga taong maaaring kapanayamin 3. Suriin at pag-aralan ang mga ito. 4. Buuin at isaayos case study 5. Pumili ng isang pinunong muslim sa komunidad at hingin ang kanyang reaksyon tungkol dito. 6. Gamitin ang Rubric sa ibaba sa pagbibigay ng puntos sa gawain. Krayterya Pamantayang A Pamantayang B Pamantayang C Pamantayang D ( 90- 100) (80-90) 70- 79 70 pababa Kakumpletuhan Kumpleto sa lahat ng Kumpleto sa karamihan Hindi kumpleto sa ilang Hindi kumpleto sa aspekto, naipapakita ng ng aspekto, aspekto, hindi karamihan ng aspekto. lahat ng kinakailangan naipapakita ang naipapakita ang ilan Walang maipakita sa karamihan sa lang sa kinakailangan mga kinakailangan kinakailangan Pag-unawa Nagpapakita ng Nagpapakita ng Nagpapakita ng Nagpapakita ng hindi malalim na pag-unawa katanggap –tanggap na simpleng pag-unawa sa kumpletong pag-unawa sa paksa at isyu pag-unawa sa paksa at paksa at isyu sa paksa at isyu isyu Pagsusuri Nagpapakita ng sarili at Nagpapakita ng Nagpapakita ng Nagpapakita ng hindi malalim na pagsusuri epektibong pagsusuri pagsusuri sa ilang mga kumpletong pagsusuri sa mga katanungan ng lahat ng katanungan katanungan sa mga katanungan Paglalapat Nakagagawa ng tama Nakagagawa ng Nakagagawa ng Nakaggawa ng maliit at malakas na pag- tamang pag-uugnay sa tamang pag-uungay na pag-uugnay o kaya uugnay ng tinampok na pagitang ng tinampok ngunit may kalabuan sa ay walang pag-uugnay kaso at mga na kaso at mga pagitan ng tinampok na sa pagitan ng tinampok konseptong pinag- estratehikong kaso at mga na kaso at mga aralan konseptong pinag- konseptong pinag- estratehikong aralan aralan konseptong pinag- aralan32
 33. 33. Gawain 3 Ka Blog 1. Magdisenyo at bumuo ng isang blog 2. Lakipan pa ito ng ibang mga nalikom datos at produktong nabuo habang at pagkapos magawa ng case study sa gawain 1 3. I-publish ang nasabing blog. 4. Manghikayat ng mga kaibigan o kakilala na bisitahin ang gawang blog. 5. Humingi ng reaksiyon tungkol sa nagawang blog at isaalang-alang ang mga ito sa patuloy na paglinang nito. 6. Gamitin ang rubric sa ibaba sa pagbibigay ng puntos sa gawain. Krayterya Pasimula Papaunlad Maayos Malakas 4 6 8 10 Kabuuang gamit ng blog Ang mga nailagay sa blog Halos lahat ng Lima ang nailagay sa blog Lima ang nailagay sa blog ay iilan at simpleng kinakailangan na ilagay at limang komento ang at limang komento ang naglalahad ng personal sa blog at mga komento naipasa kahit na ang lahat naipasa. Lahat ng ito ay na pangyayari. Wala pang ay nakumpleto ng mga ito ay hindi nakapagbigay ng komento na inilagay sa maaring magbigay ng malaking kontribusyon blog malaking kontribusyonPangkaisipan Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blogPagkakaugnay kasama ay hindi nakabatay sa ay may ilang nakabatay ay nagpapakita ng ay nagpapakitaang mga tampok na mga isyung inilahad sa sa mga isyung inilahad sa kamulatan sa halos lahat ng pag-uugnaykonsepto binasa o gawaing binasa o gawaing ng pangunahing isyung sa mga isyung inilahad sa pangklase pangklase inilahad sa binasa o binasa o gawaing gawaing pangklase pangklasePansariling Pagtugon sa Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blogmga Konsepto ay hindi nagpapakita ng ay nagpapakita ng ay nagpapakita ng ay nagpapakita ng personal na pagtugon sa ebidensiya ng maliit na ebidensiya ng personal na ebidensiya ng mga isyung inilahad sa personal na pagtugon sa pagtugon sa mga isyung komprehensibong binasa o gawaing mga isyung inilahad sa inilahad sa binasa o personal na pagtugon sa pangklase binasa o gawaing gawaing pangklase mga isyung inilahad sa pangklase binasa o gawaing pangklase Pagsulat Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog Ang mga nailagay sa blog ay gumamit ng maling ay nagpapakita ng ilang ay nagpapakita ng ay nagpapakita ng balarila at istruktura ng ebidensiya ng tamang tamang paggamit sa napakahusay na paggamit pangungusap na nagiging paggamit ng balarila, balarilang Ingles. Walang ng balarilang Ingles at dahilan ng mahirap na bantas, baybay at iba pa. naging problema ang may sariling estilo at pagsunod ng iba. Walang Ang mga tumutingin sa mambabasa. Karamihan orihinalidad. Ang mga pag-uugnay sa konsepto blog ay mayroon lamang sa mga nasa blog ay may nailagay sa blog ay at sa konsepto ng iba. maliit naging problema sa pag-uugnay- ugnay ng maraming pag-uugnay sa pagbaasa nito mga konsepto mga konsepto. Mayroong paminsan- minsang pag-uugnay ng mga konsepto33

×