florante at laura aralin 13-15

47,203 views

Published on

mayroon din talasalitaan

Published in: Education

florante at laura aralin 13-15

  1. 1. ARALIN 13Natural na Lei
  2. 2. BUOD NG ARALIN 13 Pagkatapos mapatay ni Aladin ang mga leon, pinatid niya ang lubid na nakapulupot sa katawan ni Florante. Inaruga niya ito at humanga sa taglay na kisig at kiyas ni Florante.
  3. 3. Sa unang pagkagisingni Florante, nabigla itoat unang hinanap siLaura. Naunawaan niAladin na si Floranteay nagdurusa kayahindi niya ito sinagot.Sa muling pagkamulatni Florante, nakilalaniya na ang nagligtassa kanya ay isangkaaway.
  4. 4. Subalit pinayapa siya niAladin at sinabi sa kanyana iniligtas niya ito bilangpagsunod sa utos nglangit na tulungan angsinumangnangangailangan.Napasigaw ang gerero salalong kapighatian nangsabihin sa kanya niFlorante na hindi awa angkailangan niya kundikamatayan.
  5. 5. TALASALITAAN KAAWA-AWA/KAHABAG-KALUNOS-LUNOS HABAG NAGITLAHAN NABIGLA BINABATANG TINITIIS NASASAKLAW NASASAKUPAN
  6. 6. ARALIN 14Ang Bukas-palad na Pagtulong
  7. 7. BUOD NG ARALIN 14 Iniligtas ni Aladin si Florante sa kamatayan. Pinagyaman niya ito sa isang malapad na bato at binantayan sa magkamalay. Nang magkamalay si Florante, hindi malaman kung paano magpapasalamat sa Morong nagligtas sa kanya.
  8. 8. Bakas pa rin angmatindingkalungkutan sabinata. Mainam nalamang at nasa tabiniya ang Moro upangsiya ay aliwin. Sinabirin ng Moro na handaniyang damayan siFlorante sa kanyangpaghihirap.
  9. 9. TALASALITAAN MALAMLAM MAPANGLAW HILAHIL PIGHATI PANGHIHINGAPOS PANGHIHINA PUSPOS NG LIPOS-HIRAP HIRAP
  10. 10. WAKAS….

×