Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K-12Basic Education Program      EsP
Ang Edukasyon sa Pagpapakatao ayisang asignaturang napakahalagaupang gabayan ang bawat mag-aaralna magpasya at kumilos ng ...
 Ang  mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat Gabayan ang mag-aaral na mat...
Edukasyon sa Pagpapakatao     (EsP)
  Tunguhin (Goal)  Mga Proseso  Apat na Tema  Pitong Pangunahing Pagpapahalaga (Core  Values)  Mga Teorya na B...
Pilosopiya ng Personalismo
  Tunguhin (Goal)   Ang mag-aaral na nagpapasya at   kumikilos nang mapanagutan tungo   sa kabutihang panlahat
  Mga Tema   Pananagutang Pansarili   Pakikipagkapwa at Katatagan ng   Pamilya   Paggawa tungo sa Pambansang...
MGA PROSESO Proseso         ProsesoALAMIN/ISAISIP     PAG-UNAWA ISAGAWA       PAGNINILAY  ISAPUSO ...
Mga Pangunahing Pagpapahalaga     (Core Values)(Physical)  (Intellectual)  (Moral)    (Spiritual)    (Socia...
Mga Batayan Teorya sa mgaPamamaraan sa Pagtuturo at Pagkatuto       Pilosopiya ng Personalismo
  Nagkakaroon ng pagkatuto ang tao  at gumagawa ng kabuluhan  (meaning) batay sa kanyang  karanasan.  Tuon sa ma...
  Ang pagpapasya ng bata ukol sa  kurso o propesyon – dumadaan sa  iba’t ibang yugto batay sa kanyang  pagtingin s...
  Kamalayang Pansarili  (Self-awareness)  Pamamahala ng Sarili  (Self-management)  Kamalayang Panlipunan  (Soc...
Ang Edukasyon sa Pagpapakatao aybatay sa pilosopiyang Personalismotungkol sa pagkatao ng tao at saVirtue Ethics. Ang nagpa...
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutangpansarili, pagmamahal sa kapwa, sa...
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutangpansarili, pagmamahal sa kapwa,sab...
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa: pananagutang pansarili, pagkatao ng tao, mga pagpapahalaga...
Naipakikita ang mga paraan ng paggalangsa sarili, kapwa, sa bansa at Diyos bilanggabay tungo sa maayos at masayangtahanan ...
Modyul 1- Ako ay Mabuting Kasapi ng     PamilyaModyul 2- Mahal Ko ang Aking KapwaModyul 3- Mahal Ko ang Aking BansaMo...
Unang Markahan:     Pananagutang PansariliIkalawang Markahan:      Ang Pagkatao ng TaoIkatlong Markahan:    An...
Ang mga uri ng pagtatayang ginagamit ay Panimulang Pagtataya (Diagnostic) Pagtataya Habang Nagtuturo (Formative Tests)...
Ang mga halimbawa ng pagtataya: case studies with rubrics diaries and journals for the secondary level checklist inter...
Ang bahaging ito ay naglalaman ng maikling panimula at mga layunin ngaralin at ang kraytirya na gagamitin sa    pagtata...
Ang bahaging ito ay naglalaman ngGAWAING tataya sa dating kaalaman ng mga   mag-aaral ukol sa konsepto
Ang bahaging ito ay naglalaman ngPAGSUSULIT na tataya sa dating kaalaman  ng mga mag-aaral ukol sa konsepto
ISAISIP              Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                      Ikalawang M...
ISAISIPHabang siya ay naglalakad pauwi ngbahay nakita niyang sobra ang sukli niAling Tinay. Kaya dali-dali siyang bumalika...
ISAISIPSagutin:1. Ano ang iniutos ng nanay kay Tepet?2. Ano ang natuklasan ni Tepet habang  siya ay naglalakad?3. Bakit n...
ALAMIN             Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                     Ikalawang Markah...
ISAGAWA             Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                     Ikalawang Marka...
ISAPUSO             Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                     Ikalawang Mar...
Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING ilalapat ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang gawaing ito a...
ISABUHAY             Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                     Ikalawang Mark...
SUBUKIN             Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1                     Ikalawang Mar...
SUBUKIN_____ 3. Nagsasabi kung saan gagamitin ang     perang hiningi._____ 4. Ilalagay sa basurahan ang nabasag na  ...
Ang bahaging ito ay naglalaman ng BABASAHIN na sinulat ng mga may-akda mula sa mga babasahin,  aklat at artikulo sa int...
Ang patuloy na paggabay at pagiging modelo sa mga mag- aaral upang patuloy nilang taglayin , isapuso at isabuhay ang mga...
In the first pot, she put some carrots.
In the second pot, she put some eggs.
In the third pot, she put some coffee beansthat had been grounded into coffee powder.
She boiled all three pots for 15 minutes. Afterwards, she took out what she had put in the pot of boiling water.
The carrots which were hard became soft    The eggs which were soft inside    became hard.
The coffee powder          disappeared.But the water had thecolour and thewonderful smell ofcoffee.
Then, she thought of her life as a teacher. Life of a teacher is not always easy. Life of a teacher is not always comforta...
Things don’t happen as          we wish.          People don’t treat us as          we hope....
The boiling water is like the problems inour life as teachers.
We can be like the carrots. We go in          We come out tough and strong.      soft and weak.
We get very tired.We lose hope.We give up.There is no morefighting spirit.
We can be like the eggs. We start with a soft and sensitive    We end up very heart.          hard and unfee...
We hate our job.We don’t like ourstudents.We become hard-hearted.There is no warm feeling,only bitterness.
We can be like the coffee beans.             The water does             not change the     ...
The water has become different because ofthe coffee powder.     You can see it.     You can smell it.     Y...
We can be like the coffee beans. We can make something good from the difficulties we face at school.
We have the knowledge, the        skills, and the abilities.We have the potentials for changing thelives of our st...
We can make our school a better place forwork.
To succeed, we must try… and try again.We must believe in what we are doing.We must not give up.We must be patient.We must...
The problems and difficulties at school give usthe chance to become stronger… and tougher…and better teachers.
What are we like when thingsdo not go well at school?Are we like the carrots…or the eggs…or the coffee beans?
Be like the coffee beans!
Change the peoplearound you at school.Influence them withyour good work…
…even if in return they will harbor illfeelings against you.
…even if they willrock you out of your wits.
After all, in the finaljudgment, it isbetween YOU and GODanyway.
AURORA A. FRANCO ASDS, DCS-MANILA
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Values Edu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Values Edu

12,607 views

Published on

Values Education

Values Edu

 1. 1. K-12Basic Education Program EsP
 2. 2. Ang Edukasyon sa Pagpapakatao ayisang asignaturang napakahalagaupang gabayan ang bawat mag-aaralna magpasya at kumilos ng maypananagutan tungo sa kabutihangpanlahat.May kasabihan tayo na “Madalingmaging tao, mahirap magpakatao.”
 3. 3.  Ang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat Gabayan ang mag-aaral na matutunan ang kabuluhan ng kanyang buhay, ang papel niya sa pamilya at sa lipunan upang makibahagi siya sa pamayanang pinaiiral ang katotohanan, kalayaan, katurungan at pagmamahal.
 4. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
 5. 5.  Tunguhin (Goal) Mga Proseso Apat na Tema Pitong Pangunahing Pagpapahalaga (Core Values) Mga Teorya na Batayan ng mga Pamamaraan sa Pagtuturo at Pagkatuto Ang Pilosopiya ng EsP
 6. 6. Pilosopiya ng Personalismo
 7. 7.  Tunguhin (Goal)  Ang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat
 8. 8.  Mga Tema  Pananagutang Pansarili  Pakikipagkapwa at Katatagan ng Pamilya  Paggawa tungo sa Pambansang Pag- unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa  Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan
 9. 9. MGA PROSESO Proseso ProsesoALAMIN/ISAISIP PAG-UNAWA ISAGAWA PAGNINILAY ISAPUSO PAGSANGGUNI ISABUHAY PAGPAPASYA SUBUKIN PAGKILOS
 10. 10. Mga Pangunahing Pagpapahalaga (Core Values)(Physical) (Intellectual) (Moral) (Spiritual) (Social) (Economic) (Political)
 11. 11. Mga Batayan Teorya sa mgaPamamaraan sa Pagtuturo at Pagkatuto Pilosopiya ng Personalismo
 12. 12.  Nagkakaroon ng pagkatuto ang tao at gumagawa ng kabuluhan (meaning) batay sa kanyang karanasan. Tuon sa mag-aaral. Nagkakaroon siya ng mga bagong pagkatuto gamit ang mga tanong ng guro at ng kanyang malikhaing paraan.
 13. 13.  Ang pagpapasya ng bata ukol sa kurso o propesyon – dumadaan sa iba’t ibang yugto batay sa kanyang pagtingin sa sarili (self- concept), saloobin (attitude) at mga pagpapahalaga. Ang pagtanggap o pagtanggi sa isang kurso o trabaho batay sa obserbasyon niya.
 14. 14.  Kamalayang Pansarili (Self-awareness) Pamamahala ng Sarili (Self-management) Kamalayang Panlipunan (Social Awareness) Pamamahala ng Pakikipag-ugnayan (Relationship Management) Mapanagutang Pagpapasya (Responsible Decision Making)
 15. 15. Ang Edukasyon sa Pagpapakatao aybatay sa pilosopiyang Personalismotungkol sa pagkatao ng tao at saVirtue Ethics. Ang nagpapabuti sa tao ay angpagtataglay at ang pagsasabuhayng mga mabuting gawi.
 16. 16. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutangpansarili, pagmamahal sa kapwa, sabansa at sa Diyos tungo sa maayos atmasayang pamumuhay.
 17. 17. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawangnagpapakita ng pananagutangpansarili, pagmamahal sa kapwa,sabansa/daigdig at sa Diyos tungo sakabutihang panlahat.
 18. 18. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto sa: pananagutang pansarili, pagkatao ng tao, mga pagpapahalagang moral, at tamang pagpili ng kurso o trabaho at nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat upang mamuhay nang may kaayusan at kaligayahan.
 19. 19. Naipakikita ang mga paraan ng paggalangsa sarili, kapwa, sa bansa at Diyos bilanggabay tungo sa maayos at masayangtahanan at paaralan.Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahangkakayahan at kilos sa panahon ngpagdadalaga/pagbibinata, talento atkakayahan, hilig at pagkatao ng tao tungosa pagtupad ng mga tungkulin sa sarili, sakapwa, sa bansa/daigdig at sa Diyos atpagtatakda ng mithiin upang mapanagutanang kahihinatnan ng mga pasya at kilos
 20. 20. Modyul 1- Ako ay Mabuting Kasapi ng PamilyaModyul 2- Mahal Ko ang Aking KapwaModyul 3- Mahal Ko ang Aking BansaModyul 4- Mahal Ko ang Panginoon
 21. 21. Unang Markahan: Pananagutang PansariliIkalawang Markahan: Ang Pagkatao ng TaoIkatlong Markahan: Ang Pagpapahalaga at BirtudIka-apat na Markahan: Ang Pagtatakda ng Mithiin at Pagpapasya
 22. 22. Ang mga uri ng pagtatayang ginagamit ay Panimulang Pagtataya (Diagnostic) Pagtataya Habang Nagtuturo (Formative Tests) Pagtataya Pagkatapos Magturo
 23. 23. Ang mga halimbawa ng pagtataya: case studies with rubrics diaries and journals for the secondary level checklist interviews role plays drawings debates issue analysis problem solving observations moral dilemmas authentic  experiential  performance task
 24. 24. Ang bahaging ito ay naglalaman ng maikling panimula at mga layunin ngaralin at ang kraytirya na gagamitin sa pagtataya ng mga awtput
 25. 25. Ang bahaging ito ay naglalaman ngGAWAING tataya sa dating kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa konsepto
 26. 26. Ang bahaging ito ay naglalaman ngPAGSUSULIT na tataya sa dating kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa konsepto
 27. 27. ISAISIP Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: Pagkamatapat Si Tepet TapatSabado ng umaga. Magluluto ang nanay ng adobong manok.Nakita niyang wala ng toyo kaya inutusan niya si Tepet nabumili sa tindahan sa tindahan sa kanto. Naglalaman ito ng mga aralin tungkol sa paksa. Masusing tatalakayin ang bawat pagpapahalagang dapat isapuso at isabuhay ng bawat mag-aaral.
 28. 28. ISAISIPHabang siya ay naglalakad pauwi ngbahay nakita niyang sobra ang sukli niAling Tinay. Kaya dali-dali siyang bumalikat isinauli ang sobrang sukli. Tuwang-tuwasi Aling Tinay sa ginawa ni Tepet atikinuwento niya ito sa mga bumibili sakaniyang tindahan. Simula noon tinawagna si Tepet na Tepet Tapat.
 29. 29. ISAISIPSagutin:1. Ano ang iniutos ng nanay kay Tepet?2. Ano ang natuklasan ni Tepet habang siya ay naglalakad?3. Bakit natuwa si Aling Tinay?4. Bakit siya tinawag na Tepet Tapat?5. Kung ikaw si Tepet, ganun din ba ang iyong gagawin? Patunayan.
 30. 30. ALAMIN Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: PagkamatapatLayunin: Nasasabi ang totoo sa magulang/nakatatanda at iba pang kasapi ng pamilya sa lahat ngpagkakataon. Tatalakayin sa bahaging ito ang layunin o kakayahan na dapat matutuhan ng mga mag- aaral.
 31. 31. ISAGAWA Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: PagkamatapatGawain 1: Gumawa ng diyalogo o usapan tungkol sa sitwasyon. Nabasag mo ang bagong biling plorera ng iyong Ate. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Iba’t ibang gawain ang ipagagawa sa mgabata upang higit na maunawaan ng mag-aaral ang bawat aralin.
 32. 32. ISAPUSO Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: PagkamatapatNgayon ay alam mo na kung ano ang kahalagahan ng pagsasabi ngtotoo, may pagkakataon ba na hindi ka nagsabi ng totoo sa iyongmagulang o kapatid? Ano ang gagawin mo upang maituwid ito?Isulat o iguhit ang iyong sagot sa loob ng puso. Naglalaman ito ng mga kaisipang dapat tandaan at pahalagahan ng mag-aaral.
 33. 33. Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING ilalapat ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang gawaing ito ang unti-unting hahasa sa mga mag- aaral upang ganap na isabuhay ang kasanayan na natutuhan mula sa aralin. Nahahati ito sa tatlong bahagi PAGGANAP, PAGNINILAY at PAGSASABUHAY
 34. 34. ISABUHAY Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: PagkamatapatSa loob ng “Treasure Box,” isulat o iguhit ang mga gagawinmong katapatan sa iyong magulang o mga kapatid. Naglalaman ang bahaging ito ng mga gawaing magpapalalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa bawat pagpapahalagang tinalakay sa bawat aralin.
 35. 35. SUBUKIN Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang MarkahanModyul 2: PagkamatapatIsulat ang T sa patlang kung tama ang isinasaad ng pangungsapat H kung hindi._____ 1. Nagsasabi ng totoo kahit alam mong ikaw ay mapapagalitan._____ 2. Kumukuha ng pera sa pitaka ng nanay kahit walang paalam. Naglalaman ang bahaging ito ng mga pagsusulit upang mataya ng bawat mag-aaral ang kanilang mga alam na tungkol sa aralin at mga natutuhan sa pag- aaral ng modyul na ito.
 36. 36. SUBUKIN_____ 3. Nagsasabi kung saan gagamitin ang perang hiningi._____ 4. Ilalagay sa basurahan ang nabasag na baso upang hindi makita ng iyong nanay.
 37. 37. Ang bahaging ito ay naglalaman ng BABASAHIN na sinulat ng mga may-akda mula sa mga babasahin, aklat at artikulo sa internet na isinulat ng mgaeksperto ukol sa paksa o konsepto. Dito pagtitibayin ang pag-unawa ng mga mag-aaral ukol sa batayang konsepto
 38. 38. Ang patuloy na paggabay at pagiging modelo sa mga mag- aaral upang patuloy nilang taglayin , isapuso at isabuhay ang mga natutunan sa Edukasyon sa Pagpapakatao ay isang malaking hamon sa ating lahat
 39. 39. In the first pot, she put some carrots.
 40. 40. In the second pot, she put some eggs.
 41. 41. In the third pot, she put some coffee beansthat had been grounded into coffee powder.
 42. 42. She boiled all three pots for 15 minutes. Afterwards, she took out what she had put in the pot of boiling water.
 43. 43. The carrots which were hard became soft The eggs which were soft inside became hard.
 44. 44. The coffee powder disappeared.But the water had thecolour and thewonderful smell ofcoffee.
 45. 45. Then, she thought of her life as a teacher. Life of a teacher is not always easy. Life of a teacher is not always comfortable. Oftentimes, life of a teacher is trying and difficult.
 46. 46. Things don’t happen as we wish. People don’t treat us as we hope.We work very hard but get few results.
 47. 47. The boiling water is like the problems inour life as teachers.
 48. 48. We can be like the carrots. We go in We come out tough and strong. soft and weak.
 49. 49. We get very tired.We lose hope.We give up.There is no morefighting spirit.
 50. 50. We can be like the eggs. We start with a soft and sensitive We end up very heart. hard and unfeeling inside.
 51. 51. We hate our job.We don’t like ourstudents.We become hard-hearted.There is no warm feeling,only bitterness.
 52. 52. We can be like the coffee beans. The water does not change the coffee powder. The coffee powder changes the water!
 53. 53. The water has become different because ofthe coffee powder. You can see it. You can smell it. You can taste it.The hotter the water, the better the taste.
 54. 54. We can be like the coffee beans. We can make something good from the difficulties we face at school.
 55. 55. We have the knowledge, the skills, and the abilities.We have the potentials for changing thelives of our students for the better.
 56. 56. We can make our school a better place forwork.
 57. 57. To succeed, we must try… and try again.We must believe in what we are doing.We must not give up.We must be patient.We must keep pushing. handle with care
 58. 58. The problems and difficulties at school give usthe chance to become stronger… and tougher…and better teachers.
 59. 59. What are we like when thingsdo not go well at school?Are we like the carrots…or the eggs…or the coffee beans?
 60. 60. Be like the coffee beans!
 61. 61. Change the peoplearound you at school.Influence them withyour good work…
 62. 62. …even if in return they will harbor illfeelings against you.
 63. 63. …even if they willrock you out of your wits.
 64. 64. After all, in the finaljudgment, it isbetween YOU and GODanyway.
 65. 65. AURORA A. FRANCO ASDS, DCS-MANILA

×