Gebiedsfoto

294 views

Published on

Voorbeeld van een project waar Kadaster Ruimte en Advies de Gebiedsfoto inzet. De Gebiedsfoto is het verbinden van omgevingsfactoren aan een ruimtelijke opgave. Centraal staat de rechtszekerheid.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Openingsdia met titel en subtitel. Standaard Kadasterpresentatie. Geschikt voor zalen tot 50 personen. Een handleiding met tips voor het gebruik van dit Powerpoint sjabloon staat op Inka > Thema’s > Huisstijl > Sjablonen.
 • Hans Kramer vanuit projectgroep NWO heeft tijdens eerste werkgroepbijeenkomst gebiedsfoto zijn ervaringen met ons gedeeld. Belangrijkste tip: zorg dat je kaartmateriaal klopt en actueel is. Als het niet de meest recente data is, dan helder communiceren over de actualiteit (hoofdstuk 2 metadata) Als er dingen op staan die niet kloppen, is dat funest en kan het hele proces in de war schoppen.
 • Gebiedsfoto

  1. 1. Gebiedsfoto MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam Kennisdeling Kadaster d.d. 16 juli 2012
  2. 2. Inhoud Wat is een gebiedsfoto? “Project” MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam Resultaat gebiedsfoto Noordkant Amsterdam
  3. 3. Gebiedsfoto m.b.v. PDOK
  4. 4. Informatiefundament als (GIS-) basis voor gebiedsfoto Het informatiefundament is Totaal eigendom een duurzame werkomgeving waarin ruimtelijke Belemmeringen_Object bevragingen en standaard Belemmeringen_Recht output is gedefinieerd op Transacties basis van recente informatie KLIC Luchtfoto’s Enz.
  5. 5. Wat is een gebiedsfoto?Een momentopname van een bepaald gebied met daaropweergegeven omgevingsfactoren die bepalend kunnen zijnbij ruimtelijke ontwikkelingenvan nulsituatie naar “flim” ...Ambitie Kadaster: voor iedere ruimtelijke ontwikkeling inNederland levert Kadaster de gebiedsfoto
  6. 6. Glastuinbouw Stedendriehoek: N2000 + prov. EHS
  7. 7. Glastuinbouw Stedendriehoek: Luchtfoto + eigendom
  8. 8. Overbuurtsche polder: grondgebruik + luchtfoto Grondgebruik Oppervlakte in m2 akkerland 1.824.289 boomkwekerij 7.475 bos: loofbos 820 grasland 736.900 kas, warenhuis 2.986.997 overig 994.283 overige bebouwing 211.808 waterloop 291.656 weg 247.193 7.301.421
  9. 9. ViA15 tracé analyse: eigenaartypeGeraakte eigenaren bij de doortrekking A15 Type eigenaar per tracé bij de doortrekking A15
  10. 10. Gebiedsanalyse NWO: Blankenburg-tracé Huis- en veldkavels bij de doortrekking A15
  11. 11. Inventarisatie Kabels & Leidingen NWO
  12. 12. NMCA 2011 = Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse mobiliteit
  13. 13. NMCA 2011 = Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse mobiliteit
  14. 14. NMCA 2011 = Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse mobiliteit
  15. 15. Noordkant Amsterdam: BO MIRT najaar 2011A8-A9 In de investeringsbrief van 14 juni 2011 heeft het Rijk het volgende aangegeven: “Dit betekent dat wij de komende jaren inzetten op: (…) Het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordkant van Amsterdam (A7/A8) tot en met 2020 door benuttingsmaatregelen. Na 2020 pakken wij de noordcorridor (A7/A8/A10) multimodaal verder aan; (…)”. Om meer zicht te krijgen op de knelpunten en mogelijke oplossingen op de noordcorridor (A7/A8/A10) en op de A9 Uitgeest – knooppunt Raasdorp, voor de periode na 2020, voeren het Rijk en de regio in 2012 gezamenlijk een MIRT-onderzoek uit, conform de bij verkenningen gebruikte Rijksmethodiek (NRM, MKBA, etc.). De kosten voor dit MIRT-onderzoek (max. € 1,5 mln) worden voor 50% door het Rijk en voor 50% door de regio gedragen op basis van een plan van aanpak. In het MIRT-onderzoek wordt het door de regio voorgestelde project A8-A9 onderzocht als één van de mogelijke oplossingen voor de knelpunten op de noordcorridor A7/A8/A10 en als mogelijke oplossing voor de knelpunten op de A9 tussen Uitgeest en knooppunt Raasdorp. Over de resultaten van het MIRT-onderzoek wordt in het BO MIRT najaar 2012 besloten. Kernpunten voor besluitvorming zijn: (1) welke knelpunten op de noordcorridor hebben prioriteit; (2) welke maatregelen het meest kosteneffectief zijn en daarmee in aanmerking komen voor realisatie; (3) op welke termijn realisatie van deze maatregelen aan de orde en (4) mogelijkheden voor regionale cofinanciering en voorfinanciering. Als uit het MIRT-onderzoek blijkt dat de A8-A9 één van de meest kosteneffectieve maatregelen is voor het oplossen van knelpunten op het rijkswegennet aan de noordkant van Amsterdam, is het Rijk bereid om hiervoor een deel van het voorlopig gereserveerde budget voor de noordcorridor in de periode na 2020 in te zetten. Als uit het MIRT-onderzoek blijkt dat de A8-A9 niet één van de meest kosteneffectieve maatregelen is voor de noordcorridor, accepteert de regio dat het Rijk geen financiële bijdrage levert aan dit project.
  16. 16. Startbijeenkomst MIRT-onderzoekNoordkant Amsterdam: 22/23 febr.2012 16
  17. 17. Afbakening gebiedsfoto Gebiedsfoto = nulsituatie e.v. voor ruimtelijke ontwikkeling Opbouw gebiedsfoto (= informatielagen) i.o.m. klant: – gebiedsafbakening (hier: Noordkant Amsterdam) – projectfase (hier: “preverkenning”) – doelstelling gebiedsfoto (hier: ontwerpateliers + kostenraming) Bronnen: PDOK, Kadaster, provincie + RWS Rol Kadaster = data- en informatiesupplier
  18. 18. Doel gebiedsfoto Noordkant AmsterdamDe gebiedsfoto levert informatie ten behoeve van: (Ontwerp) Ateliers in fase II Kostenramingen per oplossingsrichting Zicht op belemmeringen, showstoppers en grote kostenposten
  19. 19. Wat is een gebiedsfoto? Natuur & Water Cultuurhistorie Bodem Grondposities Topografie Geluid Ruimtelijke plannen Dwangpuntenkaart
  20. 20. Wat is een gebiedsfoto? Natura 2000 EHS Natuurbeheerplannen Rijksbufferzones Natuur & Water Primaire waterkeringen Geplande waterversterking Ecologische verbindingszone Peilvakken waterschap
  21. 21. Wat is een gebiedsfoto? Terrein met stelling van Amsterdam Terrein met archeologische vindplaats Cultuurhistorie Provinciale monumenten Terrein met monumentale aardkundige waarden Rijksmonumenten
  22. 22. Wat is een gebiedsfoto? Zettingsgevoeligheid Kabels en leidingen Bodem Geothermische installaties Percelen met vermoeden van bodemvervuiling LPG stations
  23. 23. Wat is een gebiedsfoto? Eigendom in categorien Kadastrale grenzen Grondposities Objectbelemmeringen Kunstwerken Rijkswaterstaat (incl. bouwjaar) Begraafplaatsen
  24. 24. Wat is een gebiedsfoto? Gemeentegrenzen Topografie TOP10NL Bovengrondse kabels en masten
  25. 25. Wat is een gebiedsfoto? Geluidsmetingen Rijkswegen Geluid Geluid: Hogere waarden
  26. 26. Wat is een gebiedsfoto? Woningbouwplannen Gepland of bestaand bedrijfs- of kantoorlocatie Verdichting OV Knooppunt Basisnet beroepsvaart en Staande Mast Routes Nieuw of ingrijpende reconstructie regionaal wegennet (indicatief) Ruimtelijke plannen Bollenconcentratiegebied Strategische reserve Schipholgebonden bedrijventerrein Strategische reserve gebiedsontwikkeling Schiphol RoDS Bestaand Bebouwd Gebied
  27. 27. Proces In totaal 80 kaarten
  28. 28. GegevensverzamelingProces Aangevraagd Geleverd Verwerkt Informatiecategorie PNH/ Kad/ RWS Natura 2000 PNH x x x EHS PNH x x x Natuurbeheerplannen PNH x x x Rijksbufferzones PNH x x x Peilbesluiten (waterpeilgebieden) PNH x x x Rijksmonumenten Kad x x x Provinciale monumenten PNH x x x Archeologische verwachtingen PNH x x x Bodemsoorten PNH x x Kabels en leidingen (incl. 380 / 160 KV) Kad x x Geothermische installaties PNH x x Kadastrale grenzen Kad x x Eigendom in categorieën (agrarisch, overheid, particulier etc.) Kad x x Kadastrale grenzen Kad x x Perceelnummers Kad x x Objectbelemmeringen Kad x x Bouwjaar en locatie kunstwerken RWS RWS x x Gemeentegrenzen Kad x x TOP10NL Kad x x Bovengrondse kabels (380 / 160 KV) Kad x x Geluid: provinciale wegen (dag en nacht) PNH x x Geluid: hogere waarden Kad x x
  29. 29. Proces Kaartbladen maken
  30. 30. Proces 4 werkgroepbijeenkomsten – Ministerie I&M – Provincie Noord-Holland – Rijkswaterstaat – Kadaster expert meeting: ruimtelijke plannen – Provincie Noord-Holland – Gemeente Zaanstad – Twynstra Gudde secretariaat en voorzitterschap Kadaster
  31. 31. Resultaat: Natuur & Water
  32. 32. Resultaat: Cultuurhistorie
  33. 33. Resultaat: Bodem
  34. 34. Resultaat: Grondposities
  35. 35. Resultaat: Geluid
  36. 36. Resultaat: Topografie
  37. 37. Resultaat: Ruimtelijke plannen
  38. 38. Resultaat: Dwangpuntenkaart
  39. 39. Resultaat: Rapportages
  40. 40. Vervolg Ontwerpateliers: kaarten moeten kloppen!
  41. 41. Basisdoorlooptijd MIRT-verkenning (droog), werkconcept 3.1 BO MIRT startbeslissing BO MIRT voortgang BO MIRT oplossings BO MIRT voortgang BO MIRT voorkeursbeslissing090824 versie 3.1 richtingenFase → Initiatieffase Startfase 4 maanden Analytische fase (1e zeef) 8 maanden Beoordelingsfase (2e zeef) 8 maanden Besluitvormingsfase: 4 maanden PlanuitwerkingsfaseTijdsverloop→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Werksporen ↓Fasen Beoordelen alternatieven: Voorkeursbeslissing en Project start-up Probleemanalyse Ontwikkelen alternatieven opstellen verkenningenrapport of Structuurvisie bestuursovereenkomstProducten Notitie kansrijke Concept Convenant Voorkeurs- Startbeslissing Plan van Beoordelings- beslissing Aanpak Kader / Notitie oplossings- Ontwerp Bestuurs- def. Structuurvisie Reikwijdte & Detail richtingen Structuurvisie overeenkomstInhoudelijke Probleemafbakening en kansen ruimte en Samenstellen Toets aanactiviteiten Opstellen groslijst maatregelen aanduiden mobiliteit inclusief gebiedsafbakening en maatregelenpakketten beoordelings- Ontwerp Structuurvisie: gebiedsontwikkeling voorkeurs- Opstellen autonome ontwikkeling (nulalternatief) (oplossingsrichtingen) kader en selectieOntwikkelen en selecteren kansrijke alternatief uitgangspunten- -definitieve erkenningoplossingsrichtingen notitie (o.a. OEI) oplossings- 2e zeef op richtingen Kwantitatieve weging oplossend basis van problematiek en Opstellen beoordelingskader/ kwalitatief overzicht Verkeersgegevens genereren Initiatief document: oplossend vermogen 1e Zeef vermogen oplossingsrichtingen totaal gebiedsopgave (ruimte en Notitie Reikwijdte & Detail (notitie R&D) maatregelen ahv het Top 3 overzicht mobiliteit) - aanleiding, urgentie beoordelingskader problemen -beredeneerde keuze voor voorkeursbeslissing enOntwerp -gebiedsvisie, o.b.v. motivatie voor verwerpen In kaart brengen gebiedskenmerken Opstellen ruimtelijke opgave Opstellen ontwerp oplossingsrichtingenruimte gebiedsagenda van alternatieventechniekinpassing -Afbakening -beschrijven van effecten themas en modaliteiten notitie 3 (verkeerskundig, kansrijke milieutechnisch) van de -eigenaarschap oplossingsrichti onderzochte alternatieven Voortoets passende beoordelingNatuur ngenlandschap -stakeholdersanalyse -incl. -milieumaatregelenwater financierings (+ natuur en gezondheid) -participatieplan mogelijkheden Uitvoeren globaal effecten onderzoek -aangescherpte inpassings- - resultaten KBA -inschatting investering en gebiedsopgave visieMilieu en gezondheid fin. bronnen bepalen maatregelen -uitkomstenlucht/fijn stof marktconsultatiegeluid -structuurvisie of uitvoeren effectenveiligheid vormvrije verkenning - verantwoording participatie onderzoek maatregelen -beoogde aanpak, - aannemelijk budget planning opstellen KBA uitvoeren Onderzoek - beschrijving formele -reservering personele Economische effecten procedures enKosten en opbrengsten capaciteit en middelen Infrastructuur (OEI) vervolgtraject Marktscan opstellenBusinesscase analyse financieel economisch globale Marktconsul-OEI/ (M) KBA ontwikkelingspotentieel businesscase tatie - uitvoeringsstrategie enKostenraming planning indicatieve kosteninschatting (kostenkengetallen) kostenraming (PRI, 2003) (risicogestuurd benaderen)Projectsturing(uitvoerder)Marktbenadering Aanbesteding(en) Inkoopplan procesbegeleiding uitvoering Aanbesteding Ontwerp Structuurvisie/verkenningenrapport inkoopactiviteiten verkenning Beheersplan incl. post onvoorzien en inhoudelijkeProjectbeheersing toets 1 toets 2 toets tussen onvoorzien/ activiteiten activiteiten beheersactiviteiten en onvoorzien startfase analytische fase eindproducten in tijd en geld Review 1 door Review 2 door Projectplan voortgangs voortgangs voortgangs uitvoerder uitvoerder projectmanagement activiteitenProjectmanagement overleg 1 overleg 2 overleg 3 planuitwerking verkenningProcessturing voorbereiding voorbereiding Voorbereiding bestuurlijk aanmelden top 3 Toezending Voorbereiding afstemming om Voorbereiding afstemming uitvoerings Overleg nav op te stellen Opnemen Voorhang-Ambtelijke voorbereiding (trekker, Vaststellen bij NSL en aan TK en Plan van Aanpak BO MIRT te komen tot BO MIRT om te komen strategie ontwerp bestuursovereen Reactienota project in NSL procedurerijk en regio) procesarchitect SWUNG eventueel kansrijke tot voorkeurs- planuitwerking komst, convenant en formeel Staten uur verkenning Raden en oplossingsrichting alternatief toetsmoment (rollen) Generaal en Zeef 2 Staten Proces- en Zeef 1 Top 3 besluitvormingsplan Openbare evt advies cie evt. aanvragen voortoets cie- kennisgeving Stakeholders- mer notitie Aanpak en m.e.r. advies cie mer (alleen verplicht bij natura analyse + R&D min. 2 mnd voor formeel Besluitvorming 2000) participatieplan toetsmoment vaststellen probleem- analyse, Afstemming om MIRT 1.5: gebieds- Afstemming Afstemming om te kenmerken, te komen tot Keuze Bestuurlijk om te komen komen tot bestuurlijkBestuurlijke besluitvorming afbakening, kansrijke kansrijke Overleg nav tot voorkeurs- convenant(initiatiefnemers) stakeholders- oplossingsrichting oplossingen alternatief ontwerp voorkeursbeslissingbevoegd gezag (Rijk en regio) analyse, en Zeef 1 Top 3 bestuursovereen Zeef 2 (alle omliggende komst beoordelings- besturen) kader/ Notitie R&DWettelijke kaders MIRT 1: MIRT 2: start voorkeursb(Natura 2000, Trace-wet, beslissing eslissingmerwetgeving, Wro, Wmb,SWUNG, NSL, etc... )Stakeholdersparticipatie consultatie consultatie kansrijke consultatie formeel toetsmoment Colofon:(belanghebbenden) probleemanalyse, oplossingsrichtingen voorkeursalternatief werkconcept 24 augustus 3.1 gebiedskenmerken,Formele toets geb. afbakening, beoordelingskader/no opgesteld door titie R&DConsultatie Rijkswaterstaat DVS-burgers Tracé/m.e.r.-centrum (TMC)-maatschappelijke organisaties-bedrijven i.s.m. Twynstra Gudde i.o.v. projectdirectie Sneller & Beter 42-besturen (incl. decentraleoverheden) contactpersoon Stef Meijs CommunicatieInformatie & communicatie probleem- Communicatie Communicatie Communicatie analyse, Informatie en communicatie activiteiten kansrijke Informatie en communicatie activiteiten totaal overzicht Communicatie Reacties per mail: n.a.v. plan van gebieds- effecten aanpak kenmerken, oplossings- voorkeursalter Structuurvisie tracemer@rws.nl, o.v.v. doorlooptijd richtingen natief afbakening, beoordelingska der/notitie R&D
  42. 42. Kadaster. Goed plan! Voor planvorming en uitvoering Kadaster Ruimte en Advies adviseert en faciliteert bij ruimtelijkevraagstukken. Dit doen wij vanuit het perspectief van eigendom en locatiegebonden informatie. Onze klanten kunnen hiermee een goed plan voorbereiden, maken, uitvoeren en/of monitoren.

  ×