Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

 • Be the first to comment

Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

 1. 1. TITASISLAM DALAM TAMADUN MELAYU SERTA PERANANNYADALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIAISLAM DALAM TAMADUN MELAYUSERTA PERANANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA1. PENGENALAN TAMADUN MELAYUPengenalan Alam MelayuKonsep Dan Takrifan Tamadun MelayuTakrifan MelayuUnsur-Unsur Penting Dalam Pembinaan TamadunNilai Dan Struktur Sosial Budaya Masyarakat MelayuPengenalan Alam MelayuAlam MelayuDalam peta geografi – merangkumi Kepulauan Melayu @ NusantaraSelatan ThailandMalaysiaSelatan FilipinaBruneiKepulauan IndonesiaSebahagian KembojaPenduduknya – lebih 250 juta orangIstilah “MELAYU” berbeza-beza kerana terletak dalam ruang yang luas dan dipisahkan oleh lautdan selatMenurut sejarah – penduduk di Alam Melayu pada peringkat permulaan terdiri daripada etnikMelayu ( Melayu-Deutro ) dan etnik Asli ( Melayu-Proto )Iaitu lebih 3000 tahun sebelum kedatangan pengaruh Hindu – abad pertama MasehiKedua-dua etnik ini jarang mengadakan interaksi dan membuat perhubungan antara satu samalain kerana tempat tinggal berbeza
 2. 2. Orang Melayu di ???????????????Orang Asli di ???????????????Kesannya ????????????Konsep Dan Takrifan Tamadun MelayuTamadun Melayu merujuk kepada :-satu rumpun bangsa/budaya yang berasal daripada satu puncaMempunyai asas kehidupan yang samaHanya berbeza dari segi pengaruh alam persekitaranDari rumpun bahasa yang samaTamadun Melayu - tamadun yang dibentukoleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang MelayuDan bertempat di suatu wilayah di Asia TenggaraYang dikenal dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, KepulauanNusantara, Alam Melayu dllRuang yang luas & dipisahkan oleh laut & selat telah membezakan istilah MELAYUTakrifan MelayuBerdasarkan rumpun bangsa / bahasanyaBerdasarkan bangsa – tergolong dalamRumpun Melayu-Indonesia / Nusantara – Jawa, Sunda, Madura, Acheh, MinangkabaudllBerdasarkan bahasa – keluarga bahasa Austronesiaii. Berdasarkan wilayahIaitu kawasan Asia Tenggara – Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa,Borneo dllDUA ELEMEN YANG MENJADI FAKTOR UTAMA MEWARNAI WILAYAH ITUSEBAGAI MELAYUBAHASA MELAYU AGAMA ISLAMAda banyak pendapat tentang asal – usul orang Melayu
 3. 3. Dari selatan China iaitu YunanDari wilayah ini – kemajuan teknologi perkapalan mereka migrasi – disokong denga penemuan“Javanam” – manusia sparuh monyet yang ditemui di Pulau JawaTakrifan Melayu Menurut PP MalaysiaPerkara 160 Fasal 2“Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap bahasaMelayu dan mengamalkan adat-istiadat dan resam Melayu”Penyatuan Orang Melayu-IslamMIGRASIPaling awal – dari Yunan ke Asia Tenggara – 2000 SM – 1500 SMBerlaku kerana mahir dalam pelayaranBawa bersam kebudayaan, bahasa & kepercayaanTidak anggap laut penghalang kepada migrasiAGAMA ISLAMPenting – hasil interaksi orang Melayu dengan pelbagai tamadun besar duniaRantau Melayu pernah jadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha dan IslamIslam berkembang – bahasa Melayu perantara – guna tulisan jawiASAS BUDAYA MELAYU-ISLAM SAMAAntaranya taat kepada sultanMembantu perkembangan agama IslamBudaya kehidupan berteraskan ajaran IslamBAHASA MELAYUMenjadi bahasa lingua franca – digunakan dalam semua aspek ( komunikasi, mengajar agama,urusan pentadbiran negara dll )Islam memantapkan lagi bahasa Melayu – penyesuaian dengan bahasa ArabTULISAN JAWITulisan Arab diperkenalkan setelah kedatangan IslamKitab agama ditulis guna tulisan Arab – bukan hanya al-Quran & al-HadisAgak sukar difahami orang Melayu – ulama Islam guna bahasa Melayu sebagai perantara –memilih tulisan Aran & diubahsuaikan dengan orang Melayu – lahir tulisan Jawi
 4. 4. TARAF SOSIAL YANG SAMAGolongan elit tinggal di bandar – kurang bergaul dengan golongan luar bandarSistem feudal tidak diubah – dikekalkan untuk memudahkan pihak pemerintahPenjajah kekalkan dasar iniEKONOMI SARA DIRIMasyarakat desa selesa dengan kehidupan sederhana – pentingkan akhiratGolongan atasan sibuk pastikan kedudukan tidak tergugatAda perasaan tidak mahu mengubah nasibUnsur-Unsur Penting DalamPembinaan TamadunManusiaSumber IdeaRuang Masa / TempatMesti dalam ruang masa dan tempattertentuTidak semua tamadun wujud dalam masa dantempat yang samaTamadun Cina - ???????????Tamadun Melayu -?????Pecahan zaman tamadun Melayu -??2) PersekitaranMenurut Ibn Khaldun – memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun – faktorpersekitaran yang sesuai mempengaruhi sesebuah tamaduniklim, bentuk muka bumi, tanah, lokasi air,sumber jaya dll –Manusia dahulu dan hari ini akan memilih tempat tinggal yang sesuai untuk menetap dari segi?????3) Pandangan Semesta MelayuMohd Taib Osman menyatakan pandangansemesta juga dipengaruhi oleh beberapa faktor :-Sifat fizikal alam sekelilingnya
 5. 5. bagi orang melayu hutan itu :-penuh misterimembekal makananhutan ada pemilikMatlamat hidupPengalaman individu dan masyarakat berdasarkan pancainderaPandangan semesta tamadun Melayu adalah berasaskan keharmonian dan merupakan gabunganyang berkembang selari antara kepercayaan warisan dan agama IslamPandangan semesta juga pengaruhi orang Melayu di bandar dan di desaPandangan Semesta Melayu Pra IslamPandangan Semesta Melayu Pra-agama Hindu & BuddhaPandangan Semesta Melayu Pengaruh agama Hindu dan BuddhaPandangan semesta Melayu pra-agama Hindu & Buddhasistem kepercayaan “animisme” & “dinamisme”Masyarakat Melayu tradisional juga percaya roh nenek moyang “hyang”( moyang @ poyang )Ada pendapat yang mengatakan telah wujud agama tauhid iaitu Tuhan Yang EsaPandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddhaupacara penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi – ajaran inimengalami proses sinkristismedikatakan kesannya hanya berlaku pada masyarakat bangsawan dan pemerintahAspek politik dan pentadbiran – perkara-perkara yang membesarkan dewa-dewa dikaitkandengan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa ( konsep dewaraja )Aspek kesusasteraan – ajarannya ( kitab Mahabarata, Bhagavad Sita dan Baratyudha ) lebihkepada kesenian, keindahan, ketakjuban, epik, mitos sastera keperwiraan berbanding aspekrasional dan intelektual ( bersendikan akal dan pengetahuan akliah )Pandangan Semesta Melayu Zaman IslamBerpusat kepada manusia (man centered ) – berdasarkan tanggapan mereka terhadap alam (nyata @ ghaib ) & kehidupan mereka (sosial & bukan sosial)
 6. 6. Juga memahami alam ini ada makhluk lainManusia berinteraksi dengan alam & akan melahirkan satu konsep peng + alam + man =pengalamanKedatangan Islam ke Alam Melayu telah memantapkan keseluruhan pandangan semseta Melayudan berlaku pentakrifan semula tentangnya – melalui al-Quran – kukuhkan keyakinan,kefahaman dan ketauhidan kepada AllahKonsep tauhid – Tauhid Rububiyaah- Tauhid UluhiyyaahTamadun berasaskan wahyu mempunyai pandangan semesta yang berbeza daripada tamadunmaterialistik, intelektual & mistik – tidak menafikan unsur-unsur ini wujud sebagai pelengkapTamadun Melayu –IslamAlam ini ada penciptaManusia akan dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya dalam kehidupan di duniaYakin & percaya segala amalan baik yang mematuhi hukum alam dan hukum syariat akanmendapat balasan baikMenghormati maruah & martabat bangsaAdil & saksama tanpa kompromiSeimbang roh & jasmaniPandangan semesta ini telah berjaya menyatukan umat Melayu-Islam yang terdiri daripadaratusan suku, bangsa, bahasa dllOleh itu pandangan semesta Melayu-Islam adalahgabungan ajaran agama, tradisipembelajaran dan pengalaman yangberterusan dari alam sekellingNilai Dan Struktur Sosial Budaya Masyarakat MelayuMengalami perubahan dalam semua aspek setelah kedatangan Islam – kekalkan yang tidakberlawananHubungan sosial yang erat terutama di kawasan kgProses sosialisasi berlaku dengan melihat kepada nilai dan budaya – melalui ibu bapa
 7. 7. Kuat berpegang kepada adat resamPosted by lepat at 3:08 AM 0 commentsEmail ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookLabels: TITASSATURDAY, OCTOBER 3, 2009CIRI-CIRI PEMBINAAN TAMADUN.CIRI-CIRI PEMBINAAN .TAMADUNa) Wujudnya petempatan & ruang lingkup geografiCiri paling asas tentukan tamadun sesebuah masyarakatKonteks moden “negara”Tamadun mula – petempatan kecil ( kaw strategik ) – bandar / pekan maju – negeri –wilayah - negaraCth : Tamadun Rom ( meliputi Rom Timur & Rom Barat )Cth: Tamadun Islam ( Mekah – Madinah )Cth : Tamadun Melayu ( Melakab) Jangka hayat yang panjang & peningkatan kualiti hidupBina tamadun- masa panjangKenapa panjang ?????Ibn Khaldun – 100-120 tahun – ada lebih lamaPenting perubahan dalam tamadun – perubahan bagaimana ?????????Perubahan kebendaanPerubahan bukan kebendaanKenapa perubahan berlaku ????Faktor dalaman – pertambahan penduduk, penemuan baru, perselisihan dalammasyarakat, pemberontakan / revolusi dalam masyarakatFaktor luaran – lingkungan alam sekitar, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain,perpindahan agamaCth : China (terdapat beberapa dinasti yang berjaya kekalkan pemerintahan beberapaabad – Dinasti Tang (300 thn)Cth : Jepun – Regim Tokogawa (268 thn)Cth : Tamadun Melayusetiap dinasti ada sumbangan sendiri terhadap pembinaan tamadun berkenaanc) Sistem kepercayaan & amalan beragamaAgama juga penting dalam pembinaan tamadun – apakah peranan agama ??????Sebelum beragama – manusia hidup tanpa beragama – kepercayaan – animismeKemudian lahir agama – lebih jelas tentang pentingnya tamadun dalam beragamaTamadun IndiaDewa Langit ( Dyaus )Dewa Matahari ( Surya )Dewa Sungai Saraswathi (Saraswathi )Dewa Bumi ( Prithvi )Dewa Brahma ( Pencipta )
 8. 8. Dewa Visnu ( Memelihara )Dewa Siva ( Pemusnah )· Tamadun China dan JepunKonfucianismeBuddhaTaois· Tamadun IslamAjaran Islamd) Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologiDua pencapian penting tentukan perubahan kehidupan manusia – kemajuan ilmupengetahuan & teknologi – tahap kemajuan juga berdasarkan dua perkara iniBanyak tamadun besar & awal berkembang kerana kemajuan ilmu pengetahuan & sainsCth : Mesir – piramido China – dakwat & kertaso Islam – ilmu pengetahuan§ pelbagai bidange) Sistem pemerintahan & organisasi sosialPenting terutama yang tersusun – berperanan melengkapkan proses mengurus negara &masyarakat supaya lebih sempurnaTerdapat pelbagai sistem pemerintahan & organisasi sosial dalam sesebuah tamadunCth ; demokrasi – Tamadun awal Greek & Yunani – dicetuskan oleh Socrates, Plato &AristotleCth : sistem pentadbiran pusat & wilayah – Tamadun China – yang menyokongpemerintahan berajaCth : sistem pengagihan kuasa – Tamadun Islam – juga ada sistem pemerintahantersendirif) Sistem ekonomi & perbandaranSaling bersangkutan dalam mempengaruhi perkembangan tamadunIbn Khaldun sangat pentingkan bandar dalam perkembangan tamadunKonsep”umran” – bandar – gambara tiada tamadun tanpa bandar sebab ?????Bandar berkembang – dari hasil perubahan ekonomi sesuatu masyrakat – ekonomiberasaskan perindustran, pertanian, perdagangan –kaitkan dengan petempatan & ruanggeografibukan bandar – masyarakat berpindah randah – ekonomi sara diri – tiada petempatankekal & sukar bangunkan bandar – kemajuan sukar dicapaig) bahasa(tulisan), seni dan kesusasteraanPenting dalam tamadun – sebagai identiti sesuatu bangsa & masyarakat kepada dunia luarSistem tulisan penting untuk rekod & gambarkan tahap intelektualisme masyarakatberkenaanCth : masyarakat Sumeria “cuneiform” – bukti Tamadun Sumeria pernah wujud dahuluBahasa – alat mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sasteraTanpa bahasa & tluisan – ilmu pengetahuan tidak dapat disebarkanLuas penggunaan sesuatu bahasa – lingkungan pengaruhnya semakin kuat – bahasaInggeris
 9. 9. Seni dan sastera – gambarkan tahap inteletualisme sesebuah masyarakatCth ; karya falsafah – Socrates & Plato· ( Tamadun Greek )Karya falsafah – Konfucius ( China )Karya sastera – Hikayat Seribu Malam· ( zaman Abbasiyyah – Islam )2.2. Konsep Kitaran· Bagaimanakah sesuatu tamadun itu boleh lahir ???· Apakah ciri-ciri tamadun itu membawa kepada kelahiran dan perkembangan tamadun ????Apakah yang wujud dalam tamadun ????Apakah kandungan pengisian tamadun ??Ibn KhaldunSesuatu pencapaian – tamadun- asas· ( daruriyah) & keperluan (haji’iah) di sempurnakanSuatu peringkat penyempurnaan – segala keperluan manusiaSeluruh tamadun berkisar tentang· negara, bandar, sistem sekonomi dll * - dibahagikan fenomena material & fenomena spritualKenapa penting untuk tahu apa yang terkandung dan apa yang wujud dalam tamadun??????· Kerana· Penelitian pada apa yang wujud dan apa yang terkandung· di dalam sesebuah tamadun adalah penelitian pada· pembinaan,perkembangan dan kemerosotan tamadun· malah bangun dan jatuhnya sesebuah tamadun itu sangat· dipengaruhi oleh :-Asas & sumber yang mendasari pembinaannyaHubungan2 yang menghasilkan perkembangan ituAspek2 yang diberikan penekanan dalam perkembangan dan juga kemerosotannya· Bagaimana gerak tamadun berlaku sama ada menurut hukum kanun atau pola-pola· Teori KemajuanPaling popular – diperkatakan oleh tokoh2 zaman renaisance
 10. 10. · Teori KemunduranDari segi falsafah – teori kemajuan merupakan ciri modernisme yang utamaSegala sesuatu digerak ke arah kepentingan masa depan belakaKemajuan sains & teknologi memberi sumbangan besar dalam pembinaan tamadunmanusia – namun ada ciri negatif· Teori Pengulangan AbadiKemajuan kadang kala berselang seli dengan kemunduran dan begitulah seterusnya· Pola Pusingan Kosmik Yang BerulangPemikiran ini dikesan seawal tamadun Mesopotamia & Mesirdikaitkan dalam bentuk hubungan perasaan diri dengan fenomena alamCth – pusingan matahari & bulan- musim-musim pertanian· Pola Sekali Pusingan BesarBerkembang dalam tradisi Cina & Hindu· Agama HinduDoktrin tentang kalpa / pusingan besarSetiap kalpa mengandungi 4 yuga (zaman)Kritayuga –Trerayuga –Dvaparayuga –Kaliyuga -· Ajaran TaoKitaran kosmik yang bersifat dualismeDikenali Yin-YangYang – unsur positif & lelaki spt matahari, langit & apiYin – unsur negatif & perempuan spt bumi, bulan & airPerlu ada keharmonian antara kedua & perlu berganti-ganti· Doktrin Wu-xing/ Lima Unsur /Five Elements / Lima Kuasa / Five PowersTanah, kayu, logam, api & airBerlaku kitaran alam yang abadi dalam proses menuju kesempurnaanFalsafah yang menekankan proses perubahan & penggantian daripada suatu unsur kepadaunsur lainAtau kepada satu kuasa kepada kuasa lainTeori kitaran dinasti (China)o Perang rebut kuasao Perang rebut kuasa§ Perang rebut kuasa· Pola Pusingan Budaya
 11. 11. Perbincangan dan penilaian ini sangat bergantung pada kerangka teori perkembangantamadun oleh beberapa orang sarjana· Sarjana-sarjana yang menggunakan analogi ini bagi memperlihat-kan naik dan jatuh tamadunadalah:Ibn Khaldun,Arnold Toynbee,Malik Bin Nabi,Spengler,Spencer,Quigley dll.POLYBUS (201-120 SM) – pemikir RomMelalui pola pusingan budaya – setiap kerajaan atau tamadun tertakluk kepada hukumpusingannya- kelahiran- kebangkitan- puncak- keruntuhanIbn Khaldun (1332-1406M) – bapa sosiologi Islamteori kitaran sejarah – tamadun sesuatu bangsa akan melalui empat tahap :-- tahap awal / kelahiran- tahap bandar / umran- tahap mewah kompleks- tahap kemunduran yang membawa kejatuhanHuraian Teori Kitaran Ibn KhaldunTahap awal / kelahiranDicirikan oleh perasaan asobiyah –· didorong oleh persamaan yang wujud dari· segi bangsa, budaya dan kepentinganManusia secara semula jadi “man is a· social animal” – perlu wujud semangat· asobiyah kerana ???· 2) Tahap bandar / umranDari semangat asobiyah – lahirkan suau kehidupan yang menetap yang lebih tersusun dibandarSudah wujud masyarakat bandar – ada sistem pemerintahan & sistem ekonomiberasaskan pengeluaran & perdagangan· 3) Tahap mewah kompleksBandar atau negara sudah tersusun – kehidupan semakin maju dan mewah – kehidupanlebih kompleks
 12. 12. Masyarakat mula dihinggapi budaya (decandent culture)· 4) Tahap kemunduran / kejatuhanBudaya buruk akan sebabkan pelbagai kesan burukAsobiyah longgar – manusia terpisah dalam kehidupan ikut kelas masyarakat & sosialPemerintah & gol elit – lalai & mabuk kuasa – rakyat tertindasBerlaku perpecahan politik & sosialLebih buruk abaikan agama & nilai-nilai moralTerbahagi kepada empat tahap.Setiap tahap ada ciri-cirinya tersendiri.Oswald Spengler dalam karyanya The Decline Of The Westanalogikan budaya dengan organisme dalam alam biologiTamadun berkembangTeori kitaran (naik-jatuh)ARNOLD TOYNBEE (1889-1979)- ahli sejarah InggerisJuga mengutarakan teori kitaran sama seperti Ibn KhaldunTambahan faktor “challenge and respons” sebagai faktor penentu dalam pembinaantamadun – cth : sekumpulan kecil gol elit yang berjaya mengatasi cabaran yang timbulMenambah juga tiga subfrasa kepada tahap kemunduran :-- keretakan- perpecahan- kejatuhanAgama – penting untuk kelangsunagan sesebuah tamadunALI SHARIATI (1933-1977) – sarjana sosiologi muslimPerkenalkan teori migrasi (hijrah)Sejarah hijrah Nabi Muhammad s.a.w sebagai rujukanMALIK BENNABI (1905-1973) – sarjana muslimMembahagikan kepada tiga tahap :-Masyarakat pra-tamadun ( mujtama’ qabl al-hadari)Masyarakat bertamadun (al- mujtama’ al-mutahaddir)Masyarakat pasca-tamadun ( mujtama’ ba’d al-hadari )Huraian Teori Malik Bennabi· Masyarakat pra-tamadun ( mujtama’ qabl al-hadari)Belum mantap terhadap aspek kebendaan, idea & kemanusiaanAda ciri penyembahan berhala, semangat kekabilahan kuat, diskriminasi gender,keterbatasan interaksi sosialZaman jahiliyah pra-Islam· Masyarakat bertamadun (al-mujtama’ al-mutahaddir)Kelahiran peringkat awal budaya baru berteraskan IslamAda ciri seperti perluasan hubungan, kerjasama & interaksi sosial, cetusan idea-ideaintelek, sistem politik, ekonomi dan sosialZaman pasca-hijrah Huhajirin & Ansar
 13. 13. · Masyarakat pasca-tamadun(mujtama’ ba’d al-hadari)Meniti kejayaan cemerlangSampai ke peringkat kejatuhanAda ciri seperti kebekuan idea, pemusatan kuasa dan kepentingan, penyelewengan agamaserta kecintaan terhadap kekayaan material & kemewahan· Pascaperadaban· Peradaban· Praperadaban· Dr. Akbar S. AhmadMelihat jatuh bangun tamadun Islam bukan secara kitaran & bukan sebagai satu deretabsejarah yang linearDilihat sebagai satu alunan yang menaik & menurunKitaran alunan ombakRobert E.Park(dalam Hanapi Dollah, 1986:14-15)Sarjana-sarjana ini memberi tumpuan kepada manusia --- masing-masing meneliti denganmendalam ciri-ciri yang wujud dalam setiap tamadunPeranan manusia penting – namun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kelahiran,perkembangan dan kejatuhan sesebuah tamadun

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • minamalina1

  Nov. 4, 2014
 • qieyla_na

  Nov. 13, 2014
 • nabilasyuhada35

  Jan. 3, 2015
 • NorAzizan2

  Feb. 9, 2015
 • NorAzizan2

  Feb. 9, 2015
 • aidaaziz35

  Jun. 12, 2015
 • FarahRashdan1

  Jul. 13, 2015
 • luqmanchubi

  Aug. 21, 2015
 • anameikachiki

  Sep. 10, 2015
 • Amira3Fazleen

  Oct. 3, 2015
 • zahirrrr

  Oct. 22, 2015
 • FatihaHilmi

  Nov. 17, 2015
 • RajaSyuwari

  Jan. 2, 2016
 • LisaSareena

  Mar. 14, 2017
 • YeeShuenLow

  Apr. 14, 2017
 • RosnyBeredai

  Sep. 21, 2017
 • SyamsiahBintiDJuma

  Sep. 29, 2017
 • liaroslan97

  Dec. 12, 2017
 • HafiziHAsim2

  Apr. 8, 2018
 • adlynnatasha

  Dec. 25, 2019

Views

Total views

67,096

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

30

Actions

Downloads

754

Shares

0

Comments

0

Likes

24

×