Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trends in open educational resources, De Onderwijsdagen 14 november 2012

533 views

Published on

Tijdens Dé Onderwijsdagen op 13 en 14 november 2012 is een groot aantal sessies gegeven met open educational resources (OER) en open education als onderwerp, waaronderdeze sessie over OER-trends.
Op SURFspace is een artikel geplaatst met een samenvatting van alle sessies, zie: https://www.surfspace.nl/artikel/981-terugblik-sessies-over-oer-tijdens-de-onderwijsdagen-2012/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trends in open educational resources, De Onderwijsdagen 14 november 2012

 1. 1. Trends in open educational resources inbinnen- en buitenlandDE ONDERWIJSDAGEN, WOENSDAG 14 NOVEMBERRia Jacobi (Hogeschool van Amsterdam), Hester Jelgerhuis(SURF), Nicolai van der Woert (UMC St Radboud)
 2. 2. Een OER-Hollands landschapOnderzoek stand van zaken OER inNederlandse hoger onderwijs:• Nederlands hoger onderwijs zet stappen met openleermaterialen.• 25% geeft aan dat er binnen hun instelling al (collecties)met open leermaterialen bestaan.• 50% geeft aan dat er binnen hun instelling geen OER-beleid is, 42% zegt dat er nu wel OER-beleid wordtontwikkeld.• Motieven voor OER-beleid: profileringonderwijsinstelling (86%), aantrekken juiste studenten(57%), bereiken van nieuwe doelgroepen.• Duidelijk verschil tussen hogescholen en universiteiten>universiteiten zijn actiever.•Andere prioriteiten op onderwijsgebied „verdringen‟aandacht voor OER.> meer info op SURFspace
 3. 3. landelijk: -Groen Kennisnet -medischonderwijs.nl OER-landkaart NL -Neuroblend - hbo kennisbank -- Netwerk Open Hogeschool Informatica -- Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde - en ook: uitzending gemist, RUG: voornemen OCW? beeldmateriaal culturele instellingen etc. Hanzehogeschool: voornemen iTunes U? UvA: (open) webcolleges een voornemen iTunes U VU: (open) webcolleges en iTunes U HvA: voornemen iTunes U UU: open webcolleges, scriptiesTUD: OCW, iTunes U, open webcolleges, Politieacademie: open leermateriaal open study m.b.t. politievak UL: OCW, scripties, (open) weblectures HRO: ontwikkeling OCW NHTV: open weblectures en kennisclips OU: OpenER, iTunes U, OpenU, studiecoach
 4. 4. Tien wereldwijde OER-trends1. Wereldwijde groei aanbod OER (OpenCourseWare, MOOC‟s, iTunes U, Youtube EDU, TED ED etc.); overheden investeren fors in OER, er komt een OER Declaration.2. Internationale verschuiving van open leermaterialen naar open onderwijs en opening up education > HO-instellingen kiezen eigen positie.3. MOOC‟s als grote katalysator voor open education.4. Kloof tussen believers versus pragmatici > parallellen met duurzaamheidsbeweging?5. Explosieve groei van certificering van open onderwijs (certificaten MOOC‟s, badges etc.) en erkenning daarvan door gerenommeerde universiteiten.6. Explosieve groei open tekstboeken vanuit oogpunt kostenbesparing (USA, Polen) en veranderende rol uitgevers.7. Toenemende aandacht voor OER en learning analytics / datavisualisatie.8. Toenadering OER- en open access beweging en rol bibliotheken.9. Opkomst open education ecosystems en leernetwerken (waaronder Open Study)10. Ontsluiten van open leermaterialen via mobile devices en apps.
 5. 5. Preview thema’s trendrapport OER 2013:zeven trends uitgelicht1. Open tekstboeken: trends en kansen2. MOOC‟s: trends en kansen3. OER, toetsen en certificering: trends en kansen4. OER en learning analytics: trends en kansen5. Businessmodellen voor OER6. OER, Open Access en uitgevers7. Opkomst van open education ecosystems en leernetwerken Kiest u maar!
 6. 6. (1) open tekstboekenTrend:• van lineair (docent bepaalt) naar niet-lineair (studenten bepalen mede)• andere rol docent: curator• steeds meer multimedia inhoudKansen:• brede toegankelijkheid onderwijs• variatie aan leermaterialen• snelle update• mogelijkheid: naast digitale beschikbaarheid ook printversieVragen:• kwaliteit van de e-teksten?• de beschikbaarheid (denk bijv. aan taal)• interesse in „bootcamp‟ om in een weekend een open tekstboek te maken?
 7. 7. (2) MOOC’sTrends en kansen:• Focus op kwaliteit van MOOC‟s.• Uiteindelijk leidend tot accreditatie van “direct-to-students education”?• Certificering van non-formeel leren via een MOOC gaat waarde krijgen.• Ontstaan van variëteit aan MOOC‟s (qua topics, leermateriaal, didactiek).• Gebruik van Learning Analytics om lerenden in een MOOC beter te kunnenondersteunen (geautomatiseerd).Vragen:• Hoe kun je als instelling voor hoger onderwijs MOOC‟s gebruiken? Kun je hetnegeren?• Hoe gaan bedrijven certificaten van de topuniversiteiten waarderen? Als zewaarde krijgen, is dat dan een bedreiging voor je eigen instelling?• Worden de MOOC‟s van de Ivy League universiteiten de Google en Facebookvan hoger onderwijs (Paul Rullmann, TU Delft)? K•omt er een top-x van cursussen in vakgebieden die online te volgen zijn?•Wat is dan de toegevoegde waarde die je als instelling levert? Hoe kun je jeonderscheiden?• Zijn MOOC‟s sustainable te krijgen? Wat zijn de verdienmodellen?
 8. 8. Offering Feedback Certificate Pace DidacticsEdX Course Instructor/ Achievement Paced Instructor led automatedUdacity Course Instructor/ Achievement/ Paced Instructor led Robert Schuwer & Fred Mulder, Open Universiteit NL; MOOCs: disruptive for Open Universities? OpenEd12: Beyond Content automated ParticipationCoursera Course Instructor/ Achievement/ Paced Instructor led Automated/ Participation PeerTed Ed Lecture - - Self- Instructor led directedKhan Lecture - Badges Self- Instructor ledAcademy directedcMOOC Course Peer None/Achievement/ Paced Connec- Badges tivismMMOOC Course Peer / instructor Badges / Paced Connec- Recognition tivismSaylor.or Programs - - Self- Instructor ledg directedOERu Programs - Diploma Self- - directed
 9. 9. (3) OER, toetsen en certificeringTrend:• MOOC‟s met certificering (o.a. Coursera)• Opkomst van badges, bijvoorbeeld: Siyavula, Saylor foundation• Meer samenwerking tussen onderwijsaanbieders en toetsende instellingKansen:• Persoonlijk arrangement (flexibiliteit)• Ook buiten reguliere onderwijsprogramma‟s om• Toetsorganisaties van competenties (e.a.)Vragen:• …?
 10. 10. (4) OER en learning analyticsTrends en kansen:1.Er zijn veel data beschikbaar (bijv. via MOOC‟s), maar wat doe je ermee?2.In beeld brengen kwaliteit OER door gebruik van OER te monitoren (hoe vaak, wanneer, hoe lang, hoe verhoudt dit gebruik zich tot studentprestaties).3.Aan de hand van prestaties en gedrag van studenten proberen te bepalen welke open leermaterialen geschikt kunnen zijn voor studenten, bijvoorbeeld om hiaten in kennis weg te werken > met LA bepalen welke OER voor welk type student werken (de een vindt webcolleges fijn, de ander apps) > hier kun je achter komen door het gebruik te analyseren.
 11. 11. (5) OER, Open Access en uitgeversTrends en kansen:• uitgevers twijfelen of zien kansen• uitgevers zoeken naar nieuwe toegevoegde waarde: - zorgen voor kwaliteit - services aanbieden - duurzaamheid van materialen - opschaling• zoeken naar ruimte in de wet - vernieuwing wetgeving gewenst - copyright en IP niet hetzelfde - uitlokken rechtszaak (http://openstaxcollege.org/)
 12. 12. (6) businessmodellen voor OERTrends:• MOOCs: grote aantallen• Snelle opkomst van commerciële bedrijven (i.c.m. non-profit)• Investment bankers, miljardairs, durfkapitaal: nu investeren, later (?) ROI• Combi van gratis “toegang” en betaalde services (assessment, certificaatof badge, netwerk)• Trajecten aanbieden• Hoe open is open? > Zie ook: https://www.surfspace.nl/artikel/854- waarom-open-educational-resources/Kansen:• EU-samenwerking• Aansluiten bij ontwikkelingen USA (Leiden)• Didactisch rijk of arm?• Waar zijn we sterk in?
 13. 13. (7) Opkomst van open education ecosystemsen leernetwerken• Ecosystemen - Duurzaamheid - Flexibiliteit: inspelen op veranderingen in de markt en klantvraag - Concurrentie voorblijven: marketing - Steeds meer voorzieningen voor studenten en docenten (interactie, communicatie/social media, portfolio, peer feedback, auteurstool, content curation tool) - Het werkveld wordt volwassen - Soms binnen één merk, soms combinatie van meerdere applicaties• Leernetwerken - Open Study -…
 14. 14. Discussie• Welke OER-trends zien jullie in het Nederlandse hoger onderwijs?• Waar zitten verschillen tussen het Nederlandse hoger onderwijs en de internationale context?• Waar zien jullie OER-kansen?
 15. 15. Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis r.k.jacobi@hva.nl N.vanderWoert@rz.umcn.nl jelgerhuis@surf.nl https://twitter.com/OER_NL Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis riajacobi nicolaivanderwoert hesterjelgerhuis http://www.linkedin.com/groups/Dutch-Special-Interest-Group-Open-3681051W www.surfspace.nl/oer of www.surf.nl/oer Ria Jacobi Nicolai van der Woert Hester Jelgerhuis 020 - 595 3317 024 - 3615292 030 - 234 66 67 beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland. www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl

×