УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ
           ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
              НПВПМ САДУ
Јелена...
УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
                   21000 НПВИ САД, Трг Дпсиуеја Пбр...
UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
                       21000 NOVI SAD, Trg Do...
Садржај


Садржај ...........................................................................................................
4.  КПМУНИКАЦИЈА КАП СРЕДСТВП ЕЛЕКТРПНСКПГ УПРАВЉАОА ЉУДСКИМ
 РЕСУРСИМА ...................................................
V. Прилпзи ................................................................................................. 93


   I) ...
Масуер рад
– Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-   |i            ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-                 ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-                 ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-                 ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-                 ...
Масуер рад
– Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима - -   |1


            ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-       |2
јавља се и ппуреба...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      |3
Cola Co.“, i „Delta ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-    |4
су заправп и спремни да ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      |5


          ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-              |6
ппслп...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-        |7
Чещка      ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      |8
прикљушак предоаши п...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-         |9
LAN)мрежи (46,...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-   | 10
шещће уппуребљивани у пр...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-       | 113.  ЕЛЕКТРОН...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-       | 12
управљаоа пднпсим...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-     | 13
западних екпнпмија с...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-         | 14
       ...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      | 15
web-based HRM, 2004...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-        | 16
Технишки гледан...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      | 17
    Е-управљао...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-       | 18
примарнп функци...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-       | 19
пплиуике управља...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-      | 20
  IV)   Пдељеоа...
Масуер рад
 – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима-     | 21
   админисурираоу ...
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima

1,423 views

Published on

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Potreba za uvođenjem/unapređenjem elektronskog upravljanja ljudskim resursima

 1. 1. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НПВПМ САДУ Јелена Вујанац ПОТРЕБА ЗА УВОЂЕЊЕМ/УНАПРЕЂЕЊЕМ ЕЛЕКТРОНСКОГ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД Менупр: Прпф. Др Леппсава Грубић Нещић Нпви Сад, 2010 .
 2. 2. УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НПВИ САД, Трг Дпсиуеја Пбрадпвића 6 КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА Редни брпј, РБР: Иденуификаципни брпј, ИБР: Тип дпкуменуације, ТД: Мпнпграфска публикација Тип записа, ТЗ: Тексууални щуампани мауеријал Врсуа рада, БР: Диплпмски – „масуер” рад Ауупр, АУ: Јелена Вујанац Менупр, МН: Прпф. Др Леппсава Грубић Нещић Наслпв рада, НР: Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима Језик публикације, ЈП: Српски Језик извпда, ЈИ: Српски Земља публикпваоа, ЗП: Србија Уже гепграфскп ппдрушје, УГП: Впјвпдина, Нпви Сад Гпдина, ГП: 2010. Издаваш, ИЗ: Факулуеу уехнишких наука Месуп и адреса, МА: Тру Дпсиуеја Пбрадпвића 6, Нпви Сад Физишки ппис рада, ФП: 7/117/84/17/14/23/4 (ппулавља/сурана/циуауа/уабела/слика/графика/прилпга) Наушна пбласу, НП: Инжеоерски меначмену Наушна дисциплина, НД: Меначмену људских ресурса Предмеуна пдредница/Кљушне реши, ПП: елекурпнскп управљаое људским ресурсима (е-ХРМ), инуерна кпмуникација, задпвпљсувп заппслених применпм савремених пнлајн сисуема УДК Чува се, ЧУ: У библипуеци Факулуеуа уехнишких наука Важна наппмена, ВН: Нема Извпд, ИЗ: У раду је дауп ппјмпвнп пдређеое елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима и кпмуникације кап пснпвнпг средсува пваквпг сисуема. Исураживаоем је ууврђена ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима у кпмпанијама. Дауум прихвауаоа уеме, ДП: Дауум пдбране, ДП: Чланпви кпмисије, КП: Председник: Члан: Члан: Ппупис менупра Члан: Члан, менупр: Пбразац Q2.НА.06-05- Издаое 1
 3. 3. UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovida 6 KEY WORDS DOCUMENTATION Accession number, ANO: Identification number, INO: Document type, DT: Monographic publication Type of record, TR: Textual printed material Contents code, CC: Master thesis Author, AU: Jelena Vujanac Mentor, MN: Prof. Dr Leposava Grubid Nešid Title, TI: Need for implementation/development of electronic Human Resource Management Language of text, LT: Serbian Language of abstract, LA: Serbian Country of publication, CP: Serbia Locality of publication, LP: Vojvodina, Novi Sad Publication year, PY: 2010. Publisher, PB: Faculty of Technical Sciences Publication place, PP: Novi Sad, Trg Dostija Obradovida 6 Physical description, PD: 7/117/84/17/14/23/4 (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) Scientific field, SF: Engineering management Scientific discipline, SD: Human Resource Management Subject/Key words, S/KW: electronic human resource management (e-HRM), internal communications, employee satisfaction by applied online systems UC Holding data, HD: The Library of the Faculty of Technical Sciences Note, N: None Abstract, AB: This paper explains conceptual definition of electronic Human Resource Management and communication as the basic tool of this system. The study determines a need for implementation/development electronic Human Resource Management in companies. Acceptetd by the Scientific Board on, ASB: Defended on, DE: Defended Board, DB: President: Member: Member: Mentor`s sign Member: Member,Mentor: Obrazac Q2.НА.06-05- Izdanje 1
 4. 4. Садржај Садржај .......................................................................................................... 1 Захвалнпст ...................................................................................................... i Листа слика .................................................................................................... ii Листа табела ................................................................................................. iii Листа графика ............................................................................................... iv I. Увпдна разматраоа ................................................................................ 1 II. Тепријске ппдлпге ................................................................................... 5 2. ИНТЕРНЕТ И ППСЛПВАОЕ .................................................................................. 5 3. ЕЛЕКТРПНСКП УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ..................................... 11 3.1. Сурауещкa улпга и функцијa управљаоа људским ресурсима .................... 13 3.2. Дефиниција е-управљаоа људским ресурсима ............................................ 14 3.3. Е-управљаое људским ресурсима - дпсадащоа исураживаоа и пплпжај у прганизацији .................................................................................................................... 17 3.4. Циљеви е-управљаоа људским ресурсима ................................................... 19 3.5. Типпви е-управљаоа људским ресурсима .................................................... 20 3.6. Типпви апликација е-управљаоа људским ресурсима ................................ 21 3.7. Функције е-управљаоа људским ресурсима ................................................. 25 3.8. Резулуауи е-управљаоа људским ресурсима ................................................ 31 3.9. Преднпсуи е- управљаоа људским ресурсима ............................................. 32 3.10. Криуишни факупри успещнпсуи е–управљаоа људским ресурсима............ 36 3.11. Улпге прпфесипналаца у управљаоу људским ресурсима .......................... 39
 5. 5. 4. КПМУНИКАЦИЈА КАП СРЕДСТВП ЕЛЕКТРПНСКПГ УПРАВЉАОА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ................................................................................................................ 43 4.1. Функције и улпге инуерних пднпса и кпмуникације ..................................... 44 4.2. Врсуе инуерне кпмуникације ........................................................................... 47 4.3. Средсува инуерне кпмуникације ..................................................................... 51 4.4. Инуерна кпмуникација, уехнплпгија и управљаое људским ресурсимама 53 III. Истраживашки деп ................................................................................. 55 5. МЕТПДПЛПГИЈА ИСТРАЖИВАОА .................................................................... 55 5.1. Прпблем и предмеу исураживаоа .................................................................. 55 5.2. Фазе исураживаоа............................................................................................ 56 5.3. Ппис мернпг инсуруменуа ............................................................................... 57 5.3.1. МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ЗАДПВПЉСТВА КРАЈОИХ КПРИСНИКА УППТРЕБПМ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА ................................................. 58 5.3.2. УПИТНИК - ЕВАЛУАЦИЈА ЗАДПВПЉСТВА ЗАППСЛЕНИХ УППТРЕБПМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРПНСКП УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА........................ 60 5.3.3. МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ – ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ У ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА И УТИЦАЈ НА ЗАДПВПЉСТВП КПМУНИКАЦИЈПМ - ЕФЕКТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА ......................................................... 60 5.3.4. УПИТНИК – ЕФЕКТИ КПМУНИКАЦИЈЕ У СИСТЕМИМА ЗА ЕЛЕКТРПНСКП УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА........................................................................ 61 5.4. Прпцедура испиуиваоа.................................................................................... 62 6. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА И ДИСКУСИЈА ...................................................... 63 6.1. Ппис узпрка ....................................................................................................... 63 6.2. Факупрска анализа............................................................................................ 68 6.2.1. УВПЂЕОЕ ЕЛЕКТРПНСКПГ УПРАВЉАОА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ........... 68 6.2.2. УНАПРЕЂЕОЕ ЕЛЕКТРПНСКПГ УПРАВЉАОА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА ..... 73 6.3. Дескрипуивна анализа ..................................................................................... 77 7. ЗАКЉУЧАК........................................................................................................ 85 IV. Литература ............................................................................................. 88
 6. 6. V. Прилпзи ................................................................................................. 93 I) КПРИШЋЕОЕ ИНТЕРНЕТА У ДПМАЋИНСТВИМА И ПРГАНИЗАЦИЈАМА ....... 93 II) УПИТНИК ЗА МЕРЕОЕ ЗАДПВПЉСТВА КРАЈОИХ КПРИСНИКА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА .......................................................................................................................... 95 III) ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАППСЛЕНИХ У ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА И УТИЦАЈ НА ЗАДПВПЉСТВП КПМУНИКАЦИЈПМ - ЕФЕКТИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА ........................................................................................................................ 96 IV) УТВРЂИВАОЕ ППТРЕБЕ ЗА УВПЂЕОЕМ/УНАПРЕЂЕОЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРПНСКП УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА .................................................. 97
 7. 7. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |i Захвалност Захваљујем се мпм менупру и великпм пријауељу Данијели Лалић на сурушнпј и пријауељскпј ппмпћи, на сурпљеоу, на знаоу кпје несебишнп даје и на ппвереоу кпје неизмернп вреди. Захваљујем се мпјпј прпфесприци прпф. др Лели Нещић, декану прпф. др Илији Ћпсићу, прпф. др Раду Максимпвићу, прпф. др Здравку Тещићу, и асисуенуима кпји су ми ппмпгли упкпм суудија: Бпјану Лалићу, Данијели Грашанин, Јелени Бпрпцки, Банеуу Суеванпву, Милану Миркпвићу, Суеви Милисављевићу, Љубици Дуђак... и Мими... захваљујем се свима кпји су ушесувпвали у исураживаоу и дппринели пвпм раду. Захваљујем се мпм Микцу и мпјпј Јелени, мами, уауи, баки, Весни и Науи. ЗА Александру & Тијану
 8. 8. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | ii Листа слика Слика 1.- „дрвп“ управљаоа људским ресурсима (Bhatia, 2008)....................................... 11 Слика 2. Избпр пплиуике управљаоа људским ресурсима (Beer, Spector, Lawrence, Quinn-Mills, & Walton, 1984)................................................................................................... 19 Слика 3. Циљеви е- УЉР (Lepak & Snell, 1998)...................................................................... 20 Слика 4. - Типпви е-УЉР-а ...................................................................................................... 21 Слика 5. – Ефикаснпсу управљаоа људским ресурсима (Sanayei & Mirzaei, 2008) .......... 22 Слика 6. - Типпви апликација е-управљаоа људским ресурсима (Sanayei & Mirzaei, 2008) ......................................................................................................................................... 23 Слика 7. - Прпцес Е-регруупваоа(Sanayei & Mirzaei, 2008) ................................................. 26 Слика 8.- Циклус управљаоа Е-перфпрмансама (Sanayei & Mirzaei, 2008) ....................... 27 Слика 9. - Е-ХРМ резулуауи (Beer, Spector, Lawrence, Quinn-Mills, & Walton, 1984).......... 31 Слика 10. - Преднпсуи е-УЉР сисуема (Sanayei & Mirzaei, 2008) ........................................ 32 Слика 11. - Демисуификација сисуема за Е-УЉР (Sanayei & Mirzaei, 2008) ....................... 35 Слика 12. - Чеуири улпге ХР прпфесипналаца (Ulrich D. , Human resource champions, 1997) ......................................................................................................................................... 40 Слика 13. - Врсуе кпмуникаципних нивпа ............................................................................ 49 Слика 14. - Врсуе мрежа (White & Bednar, 1986) .................................................................. 50
 9. 9. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | iii Листа табела Табела 1. - Кприщћеое Инуернеуа у регипну (Europe Internet Usage Stats and Population Satistics, 2010) ............................................................................................................................ 6 Табела 2. Функције управљаоа људским ресурсима ......................................................... 13 Табела 3. - Криуишни факупри успещнпсуи (Bondarouk, Ruël, Guiderdoni-Jourdain, & Oiry, 2009) ......................................................................................................................................... 37 Табела 4. - Средсува кпмуникације ....................................................................................... 52 Табела 5. - Меуријске каракуерисуике „EUCS“ инсуруменуа............................................... 59 Табела 6. - Меуријске каракуерисуике инсуруменуа ........................................................... 61 Табела 7. - Демпграфске каракуерисуике испиуаника ........................................................ 63 Табела 8. - Меуријске каракуерисуике инсуруменуа KMO and Bartlett's Test .................... 69 Табела 9. - Вреднпсуи каракуерисуишних кпренпва (ламбде ) и прпценау пбјащоене варијансе за факупре увпђеоа е-УЉР сисуема .................................................................... 70 Табела 10. - Суепен задпвпљсува заппслених мпгућнпсуима сисуема. ............................. 71 Табела 11. - Зависнпсу ппуребе за увпђеоем сисуема пд факупра задпвпљсува мпгућнпсуима сисуема ........................................................................................................... 72 Табела 12. - Ппуреба за увпђеоем сисуема за е-УЉР / „EUCS“ инсурумену ..................... 72 Табела 13. - Меуријске каракуерисуике инсуруменуа KMO and Bartlett's Test .................. 73 Табела 14. - Вреднпсуи каракуерисуишних кпренпва (ламбде ) и прпценау пбјащоене варијансе за факупре увпђеоа е-УЉР сисуема .................................................................... 74 Табела 15. - Суепен задпвпљсува заппслених на скали пд 1 – 5. ....................................... 75 Табела 16. - Зависнпсу ппуребе за унапређеоем пд факупра задпвпљсува мпгућнпсуима сисуема .................................................................................................................................... 76 Табела 17. – Ппуреба за унапређеоем е-УЉР / „EUCS“ инсурумену ................................. 76
 10. 10. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | iv Листа графика График 1. - Инуернеу у дпмаћинсувима .................................................................................. 7 График 2. - Инуернеу у прганизацијама .................................................................................. 8 График 3. - Услуге кпје пружају веб сајупви прганизацијаа .................................................. 9 График 4. - Сурукуура испиуаника према пплу ..................................................................... 64 График 5. - Сурукуура испиуаника према узрасуу ................................................................ 65 График 6. - Сурукуура испиуаника према суепену пбразпваоа .......................................... 65 График 7. - Сурукуура испиуаника према дужини рада у кпмпанији ................................. 66 График 8. - Велишина кпмпанија према брпју заппслених.................................................. 66 График 9. - Ппсупјаое пдељеоа кпја су дирекунп везана за е-УЉР .................................. 67 График 10. - У кпм прпценуу је ппсап испиуаника у дирекунпј вези са е-УЉР.................. 67 График 11. - У кпм прпценуу ппсупји е-УЉР у кпмпанијама у кпјима раде испиуаници. 68 График 12. - “Scree Plot“ / увпђеое сисуема ........................................................................ 69 График 13. - Ппуреба за увпђеоем сисуема за елекурпнскп управљаое људским ресурсима ................................................................................................................................ 71 График 14. - “Scree Plot“ / унапређеое сисуема .................................................................. 73 График 15. - Ппуреба за унапређеоем елекурпнскгп управљаоа људским ресурсима . 75 График 16. - Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем е-УЉР .................................................. 77 График 17. - Мпгућнпсуи е-УЉР кпје ппсупје у кпмпанијама ............................................ 78 График 18. - Мпгућнпсуи е-УЉР кпје ппсупје у кпмпанијама у зависнпсуи пд брпја заппслених ............................................................................................................................... 79 График 19. - Мпгућнпсуи е-УЉР кпје ппсупје у кпмпанијама у зависнпсуи пд ппсупјаоа пдељеоа кпја су дирекунп везана за е-УЉР сисуем ........................................................... 80 График 20. - Пднпс велишине кпмпаније пп брпју заппслених и пдељеоа кпја су дирекунп везана за сисуем за е-УЉР .................................................................................... 81
 11. 11. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |v График 21. - Ефекуи кпмуникације пууем сисуема за елекурпнскп управљаое људским ресурсима ................................................................................................................................ 82 График 22 . - Ефекуи кпмуникације/неппсупјаое сисуема.................................................. 83 График 23. - Ефекуи кпмуникације/ппсупјаое некпг пблика сисуема ............................... 84
 12. 12. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима - - |1 I. Уводна разматрања Чиоеница је да су прганизације ппсуале базиране на знаоу, и да се велики деп рада пдвија у мрежи, у уимпвима, кприсуећи напредне инфпрмаципнп кпмуникаципне уехнплпгије. Кпмуникација унууар прганизације пдвија се у разлишиуим смерпвима и пууем разлишиуих канала. Пвакав пблик прганизаципне сурукууре (у супрпунпсуи бирпкраускпм пблику) захуева дпбрпвпљнп ушесувпваое, сарадоу, лпјалнпсу и нефпрмалне пднпсе између заппслених и меначменуа. Заппслени и меначери унууар мпдерних прганизација немају вище пднпсе изришиупг кпмандпваоа и кпнурпле, негп задауак да управљају и пбушавају уимпве. Пвп ппсуаје видљивп у пднпсима међу радницима. Нашин на кпји прганизације и ппјединци „размеоују уруд“ пбликује уржищуе рада кпје каракуерище изразиуа разнпликпсу (Castells, 1996). „Part-time“ ппслпви и ппслпви са флексибилним радним временпм, већа разнпврснпсу у избпру каријере, усппн прганизација за ппсредпваое у радним угпвприма (кап щуп су агенције за привременп заппщљаваое, привременп ангажпваое сурушоака, и кпнсулуануске фирме), кап и шещћа прпмена ппслпдаваца, мпгу се пзнашиуи кап каракуерисуике екпнпмије знаоа. Ппвећан ууицај знаоа у западним екпнпмијама делује на управљаое пднпсима, какп инуерним, уакп и ексуерним када је пиуаоу привлашеое уаленауа, и цеп прпцес ппдиже на прганизаципни нивп, креирајући бренд кап ппслпдавац. Прганизације су ппсуале у великпј мери зависне пд квалиуеуа и ппсвећенпсуи свпјих сарадника. Пва зависнпсу изискује урансфпрмисаое у нпви вид управљаоа људским ресурсима, из преухпднпг вида кпји је везан за индусуријску екпнпмију. Према Хуискампу (Huiskamp & Schalk, 2002), усппн флексибилних прганизација, и прганизација заснпваних на инпвацијама пбјащоава ппвећану пажоу кпја се ппклаоа шинипцима кап щуп је сурауещкп управљаое људским ресурсима. Да би се изащлп у сусреу ппуреби за смаоеоем урпщкпва и ппвећаоем брзине услуге, упшљива је ппуреба за бпљим, бржим и псмищљенијим рещеоима у управљаоу људским ресурсима. Ппред ппуребе за щиреоем ппља експеруизе прпфесипналаца за управљаое људских ресурса, ради псувариваоа флексибилне ппслпвне праксе, ппслпвних сисуема виспких перфпрманси и глпбализаципних ефекауа ппслпваоа, Јелена Вујанац
 13. 13. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |2 јавља се и ппуреба за флексибилним сисуемима, пружајући вище услуга пнлајн, убрзавајући админисурацију и ппдржавајући прпцеснп сисуемскп пкружеое. Управљаое људским ресурсима је дугп билп уеснп везанп за урансакципне акуивнпсуи (админисурација) кап и за урадиципналне акуивнпсуи кап щуп су регрууација, селекција и пбушаваое кпји пдузимају већину времена (Wright & Dyer, 2000). Мнпга пдељеоа за управљаое људским ресурсима су упликп заурпана пвим акуивнпсуима да немају времена за вредније услуге кап щуп је управљаое знаоем (КМ), кулуурни меначмену и сурауещка редирекција и пбнављаое. Ипак, инфпрмаципне уехнплпгије (у даљем уексуу ИТ) меоају сувари. Трансакципни задаци се данас у великпј мери заврщавају кприщћеоем ИТ сисуема, или у предузећу или аууспрсингпм (outsorcing). Традиципналне и урансфпрмаципне акуивнпсуи се уакпђе крећу у пвпм правцу увпђеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима (е-ХРМ), щуедећи време и нпвац пнлајн регрууацијпм и сисуемима пбуке. Пвакав уренд , елекурпнскп управљаоe људским ресурсима, има изгледе да се насуави у кпнуексуу Инуернеу/инуранеу ппслпвнпг мпдела (Ruël, Bondarouk, & Looise, E-HRM, innovation or irritation? An exploration of Web-based human resource management in large companies, 2003). Уппуреба ИТ-а кап ппдрщке пперауивним прпцесима мпже да увећа кплишину инфпрмација дпсуупних заппсленима, пбезбеђујући пнлајн присууп пплиуици управљаоа људсим ресурсима и пракуишним прирушницима. Сурауещки прпцеси мпгу да се убрзају пнлајн пбавещуеоима п разним дпгађајима кап щуп су гпдищои пдмпр или бплпваое, и пнлајн избпрпм ппција кап щуп су пријава на курс пбуке или разне сисуеме бенефиција. Пперауивне акуивнпсуи кпје се заснивају на уппуреби Инуернеуа или инуранеуа, и кпје су фпкусиране на заппслене, мпгу да плакщају сарадоу међу ппјединцима крпз дискусипне групе, видеп кпнференције и сурукпвне заједнице, кап и да пруже мпгућнпсу заппсленима да пбаве свпје задауке са удаљених лпкација пууем уелекпмуникаципних уређаја. Кпнашнп, на сурауещкпм нивпу, елекурпнскп управљаое људским ресурсима мпже да ппмпгне заппсленима да увек буду спремни на прпмене, пхрабрујући их на ушеое и пнлајн пбуке, кап и на примену 360° „feedback“ сисуема и инуерне сисуеме за пријављиваое на слпбпдна месуа. Хансен и Дајмлер (Hansen & Deimler, 2001) пписују пвакав сисуем за елекурпнскп управљаое људским ресурсима кап ппупунп инуегрисани Б2Е (business-to-employee) ппруал некпг предузећа. Пвај нашин реализације великих смаоеоа урпщкпва се већ примеоује у мнпгим великим прганизацијама међу кпјима су „Cisco Systems“, „Coca- Јелена Вујанац
 14. 14. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |3 Cola Co.“, i „Delta Air“. Б2Е сисуеми кпмбинују елекурпнскп управљаое људским ресурсима са пнлајн ппслпвним прпцесима (инуеракција заппслених, преураживаое инфпрмација, планираое ппсла) и друщувеним сервисима (уравнпуежаваое ппслпвнпг и лишнпг живпуа дпзвпливщи им да на раднпм месуу пбављају неке лишне ппслпве, кап нпр. куппвина на пппусуима и кприщћеое услуга других прганизација). Уппуреба уехнплпгије елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима за имплеменуацију сурауегија управљаоа људским ресурсима, прпцедура и пракси уреба да има ууицај на нашин на кпји ради сама функција управљаоа људским ресурсима. Елекурпнскп управљаое људским ресурсима креира нпве кпмуникаципне канале и пбезбеђује дпсуупнпсу кпмуникаципних алауа, шиме дппринпси развпју прпцеса кпмуникације и ппвећаоу нивпа задпвпљсува заппслених. Елекурпнскп управљаое људским ресурсима пмпгућује лакщи пренпс ппдауака, щуп и јесуе један пд циљева инуерне кпмуникације. Пвај сисуем заправп кпмуникацију кприсуи кап пснпвнп средсувп за дпсуизаое циљева. Инуерна кпмуникација се делимишнп преклапа са ппдрушјима управљаоа људским ресурсима и прганизаципнпм кпмуникацијпм кпја укљушује све кпмуникације унууар прганизације и пднпси се на специфишне кпмуникаципне прпграме (сисуемске кпмуникације), кпја припрема пдељеое за пднпсе с јавнпщћу крпз кпје инфпрмище и мпуивище заппслене. Крпз инуерне кпмуникације рукпвпдипци „кпрмиларе“ прганизацијпм и уверавају и усмеравају заппслене да следе мисију и циљеве, ппдсуишу лпјалнпсу, јашају иденуификацију заппслених са прганизацијпм, ппвећавају мпуивацију и задпвпљсувп у раду, развијају међуспбне ппзиуивне пднпсе међу заппсленима и ууишу на спцијализацију заппслених и прганизаципну кулууру. Какп пвакав сисуем кап пснпвнп средсувп кприсуи кпмуникацију, врлп је важнп на кпји нашин ће уехнплпгија елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима кприсуиуи кпмуникацију. Тп управп зависи пд сампг нашина на кпји се уа уехнплпгија кприсуи, щуа и какп уа уехнплпгија ппдржава, кап и пд нашина на кпји је кпнсуруисана. На пве факупре примаран ууицај има циљ кпји прганизација жели да ппсуигне уппуребпм елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима. Имплеменуација елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима захуева дпнпщеое уещких пдлука везаних за пбим акуивнпсуи кпје уреба препусуиуи нпвпм сисуему да би се смаоили урпщкпви, и за неппхпдан баланс између уехнплпщкпг и лишнпг пбављаоа услуге (Van den Bos, 2004). Да би се псуварила ппуенцијална ущуеда, кпмпанија уакпђе мпра да псигура да меначери и заппслени разумеју преднпсуи нпвпг сисуема, кап и да Јелена Вујанац
 15. 15. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |4 су заправп и спремни да га кприсуе; пвп је важан задауак кпји управљаое људским ресурсима уреба да пбави да би псигуралп успещну имплеменуацију сисуема. Пнп щуп преухпди имплеменуацији и пбуци заппслених, јесуе ппуреба да се пвакав сисуем уведе или да се унапређује. Управп пвим прпблемпм, ппуребпм за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима, бави се пвај рад. Циљ пвпга рада је утврђиваое пптребе за увпђеоем или унапређеоем електрпнскпг управљаоа људским ресурсима, пд кпјих фактпра зависи, кап и утврђиваое ефеката кпје кпмуникација има у пваквпм систему и да ли се пна пваквим системпм унапређује. Јелена Вујанац
 16. 16. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |5 II. Теоријске подлоге 2. ИНТЕРНЕТ И ПОСЛОВАЊЕ Ппјава Инуернеуа везује се за једну пд највећих прпмена кпја је захвауила свеу пре некпликп деценија, и кпја сваким данпм све вище дпбија на знашају. Инуернеу меоа гпупвп све щуп радимп, укљушујући кпмуникацију, ушеое, ппслпваое, дпбијаое разних врсуа инфпрмација, уражеое ппсла, куппвину, дружеое уј. сваки аспеку спцијализације шпвека данас. Пваква ппјава је уакпђе пмпгућила кпмпанијама да прпщире свпје пбласуи и нашине на кпји ппслују и самим уим псуваре кпмпенуенунпсу на бржи и ефикаснији нашин, јер данас се уренд ппслпваоа све вище везује за развпј уехнплпгија пднпснп Инуернеу. Традиципнлнп ппслпваое заснива се на кприщћеоу сурукуурираних папирних дпкуменауа у дпбрп дефинисанпј и ппщуе прихваћенпј кпмуникацији између ушесника у прпцесу ппслпваоа. Савремене дигиуалне уехнплпгије пмпгућавају ефикасније ппслпваое, без кприщћеоа папирних дпкуменауа и без неппсреднпг кпнуакуа између ушесника. Ппслпваое у кпме се ппслпвне уранскције превасхпднп псуварују елекурпнским пууем ппзнауп је ппд именпм елекурпнскп ппслпваое (е-ппслпваое). Ппд елекурпнским ппслпваоем (Electronic Business) ппдразумевамп пбављаое ппслпвних прпцеса уз примену елекурпнске уехнплпгије. Елекурпнска уехнплпгија ппдразумева кпмбинпвану уппуребу инфпрмаципних уехнплпгија и уелекпмуникација. Пва врсуа уехнплпгије пмпгућава слаое великпг брпја инфпрмација, на велике даљине у краукпм временскпм перипду. Тп пмпгућава предузећу, кпје у свпм ппслпваоу кприсуи елекурпнску уехнплпгију, да псувари знашајне ущуеде у урпщкпвима Јелена Вујанац
 17. 17. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |6 ппслпваоа, ефикасније пбавља свпје задауке и, самим уим, буде кпнкуренуније на уржищуу. Данас је елекурпнскп ппслпваое пууем Инуернеуа ппщуе ппзнауи ппјам и нещуп без шега се мпдернп ппслпваое не мпже ни замислиуи. За већину људи кпји су развпј Инуернеуа дпживели пд сампг ппшеука, елекурпнскп ппслпваое је била идеја кпја се временпм меоала и суалнп щирила пбухвауајући нпве идеје и ппјмпве. Инуересанунп је да исппшеука никп ппслпваое на Инуернеуу није дпживљавап пзбиљнп и уребалп је дпсуа времена да се схвауи оегпва права уппуребљивпсу и кприснпсу. Пд уридесеуак гпдина свпг ппсупјаоа уек ппследоих псам гпдина Инуернеу је ппшеп и пракуишнп да се кприсуи у ппслпвне сврхе. Тек ппследое шеуири гпдине мпже се рећи да је ппсуап и неппхпднп средсувп ппслпваоа већине фирми на западу а пд сада и кпд нас. Акп ппсмаурамп сиууацију везану за развпј Инуернеуа у нащем регипну мпжемп примеуиуи да, према ппследоим распплпживим ппдацима из пве гпдине (јун 2010), земље нащег регипна запсуају у примени Инуернеуа у пднпсу на развијене земље са запада Еврппе. У следећпј уабели дау је приказ брпја кприсника пп замљама у регипну (уабела 1). Зеленпм бпјпм пзнашене су земље из регипна са већим брпјем кприсника(у пднпсу на пппулацију), већим прпценупм пенеурације негп Србија, а црвенпм бпјпм са маоим суепенпм. Табела 1. - Кприщћеое Интернета у регипну (Europe Internet Usage Stats and Population Satistics, 2010) Удеп у Расу брпја Регипн Пппулација Брпј кприника Инуернеу еврппским кприсника (2010 ) Инуернеуа пенеурација (%) кприсницима 2000-2010 (%) (%) Албанија 2,986,952 1,300,000 43.5 % 51,900.0 % 0.3 % Аустрија 8,214,160 6,143,600 74.8 % 192.6 % 1.3 % Бпсна и - 4,621,598 1,441,000 31.2 % 20,485.7 % 0.3 % Херцегпвина Бугарска 7,148,785 3,395,000 47.5 % 689.5 % 0.7 % Гршка 10,749,943 4,970,700 46.2 % 397.1 % 1.0 % Јелена Вујанац
 18. 18. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |7 Чещка 10,201,707 6,680,800 65.5 % 568.1 % 1.4 % Мађарска 9,992,339 6,176,400 61.8 % 763.8 % 1.3 % Македпнија 2,072,086 1,057,400 51.0 % 3,424.7 % 0.2 % Ппљска 38,463,689 22,450,600 58.4 % 701.8 % 4.7 % Румунија 21,959,278 7,786,700 35.5 % 873.3 % 1.6 % Србија 7,344,847 4,107,000 55.9 % 926.8 % 0.9 % Кпспвп 1,815,048 377,000 20.8 % 0.0 % 0.1 % Слпвашка 5,470,306 4,063,600 74.3 % 525.2 % 0.9 % Слпвениа 2,003,136 1,298,500 64.8 % 332.8 % 0.3 % Хрватска 4,486,881 2,244,400 50.0 % 1,022.2 % 0.5 % Црна Гпра 666,730 294,000 44.1 % 0.0 % 0.1 % Сепуембра месеца 2010. гпдине пбјављенп је најнпвије исураживаое кпје се пднпси на кприщћеое Инуернеуа пд суане ппјединаца и пд суране прганизација (Republički zavod za statistiku - Republike Srbije). Ппјединци и дпмаћинсува График 1. - Интернет у дпмаћинствима За ппследое 4 гпдине удеп дпмаћинсуава кпја ппседују инуернеу прикљушак ппрасуап је за 20,5% на укупнп 39% у 2010. гпдини, а у пднпсу на 2009. гпдину за 2,3% (график 1). Према уериупријалнпј целини, у прпценуу дпмаћинсуава кпја ппседују Инуернеу Јелена Вујанац
 19. 19. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |8 прикљушак предоаши ппдрушје Бепграда, где је у пднпсу на 2008. гпдину уај прпценау ппрасуап за 5.8%. Оега прауи Впјвпдина са слишним ппрасупм (7,8%) у пднпсу на 2008. гпдину, дпк ценурална Србија запсуаје и са прпценупм кприсника (31,7%), и оегпвим ппрасупм (4,5%). Гпупвп сви кприсници у Србији присуупају Инуернеуу прекп перспналнпг рашунара (91,1%), дпк су јпщ два засуупљена нашина присуупа прекп мпбилнпг уелефпна (21,8%) и лапуппа (19,3%). За присуупаое Инуернеуу ван свпг дпма углавнпм се кприсуе мпбилни уелефпни (27,2%) и лапупппви (4,4%); међууим пвај вид присуупа, укљушујући и кприснике палмупп рашунара, кприсуи маое пд урећине испиуаника (28,3%). У ппређеоу са 2009. гпдинпм, брпј кприсника Инуернеуа у Србији је у 2010. гпдини ппрасуап за 2,3%, щуп укупнп даје брпј пд 2,360.000 кприсника Инуернеуа у ппследоа ури месеца. Инуернеупм се највище кприсуе виспкп пбразпвани(73,0%), и кприсници са средоим пбразпваоем (51,5%). У зависнпсуи пд раднпг суаууса, Инуернеупм се највище кприсуе сууденуи (95,1%) и заппслени (58,2%). Свакпг, или скпрп свакпг дана Инуернеу уппуребљава 72,3% кприсника, щуп је ппвећаое за 250 000 кприсника у пднпсу на 2009. гпдину. Прганитације У ппследопј гпдини брпј прганизација са Инуернеу прикљушкпм изнпси 96,8% пд укупнпг брпја, щуп је ппвећаое за 2,3% у пднпсу на 2009. гпдину, пднпснп 6,6% укпликп ппсмаурамп 2006. Гпдину (график 2). График 2. - Интернет у прганизацијама У пквиру прганизација највище се кприсуе инфпрмаципнп-кпмуникаципне уехнплпгије заснпване на лпкалнпј (LAN) мрежи (79,5%), Инуранеуу (57,3%) и бежишнпј (Wireless Јелена Вујанац
 20. 20. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- |9 LAN)мрежи (46,9%), са уенденцијпм ппрасуа у пднпсу на прпуеклу гпдину, у свим наведеним кауегпријама. Свпј веб сају ппседује 67,5% прганизација кпја имају Инуернеу прикљушак, пднпснп 14,6% вище у пднпсу на 2006. гпдину, и 0,5% вище у пднпсу на 2009. гпдину. За прикљушиваое на Инуернеу кприсуе се највище „DSL“ везе (74,1%), и каблпвски Инуернеу (26,5%), дпк уппуреба урадиципналнпг мпдема ппада (са 32,6% у 2008. гпдини, на 13,5% у 2010. гпдини). Свпје веб сајупве прганизација кприсуе највище за пбезбеђиваое присуупа кауалпзима и ценпвницима (64,0%). Мпгућнпсу пнлајн нарушиваоа или резервисаоа прпизвпда и услуга пружа свега 16,4% прганизација; пглащаваое нпвих радних месуа пууем Инуернеуа кприсуи 11,3% предузећа, а пнлајн плаћаое је мпгуће самп кпд 7,6% прганизација (график 3). График 3. - Услуге кпје пружају веб сајтпви прганизацијаа Спрпведенп исураживаое ппказује да је кприщћеое Инуернеуа у ппрасуу и да прганизација у ппследоих 5 гпдина вище пажое ппсвећују пвпм фенпмену. Међууим, према исураживаоу, вепма мали брпј прганизација нуди услуге е-ппслпваоа. Према пвпм исураживаоу е-ппслпваое кпје је имплеменуиранп усмеренп је најшещће на ексуерне кприснике, псим прпцеса пнлајн регрууације. Знашај Инуернеуа кап нпвпг кпмуникаципнпг канала у ппслпваоу мнпгп је већи негп щуп уп ппказује пвп исураживаое и суаое у Србији. У нареднпм ппглављу биће реши п е – ппслпваоу кпје је искљушивп намеоенп инуернпј јавнпсуи. Сисуеми кпји су усмерени на заппслене а шије се кприщћеое пмпгућава пнлине, пууем Инуернеуа ппсуају све Јелена Вујанац
 21. 21. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 10 шещће уппуребљивани у пракси. Какп и пвп исураживаое ппказује, прганизацјие у Србији јпщ увек немају развијене сисуеме пвпг уипа, али ппсупје пдређени пблици апликација и алауа. Какп пвп исураживаое ппказује, ппсупје сви предуслпви да се пвакви сисуеми имплеменуирају, пиуаое је самп да ли ппсупји ппуреба за оихпвим увпђеоем. Пвај рад се управп и бави уим прпблемпм. Јелена Вујанац
 22. 22. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 11 3. ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У прпщлпсуи се управљаое људским ресурсима фпкусиралп углавнпм на кпнурплу, регисурацију и админисурацију. У екпнпмији знаоа где радници знаоа без сумое фпрмирају „капиуал“ прганизације, управљаое људским ресурсима уреба да се фпкусира на ппбпљщаое пружаоа услуга, да се нпси са прпменама, и ппвећава прганизаципну флексибилнпсу. Прилпжена слика (слика 1), исппд ппказује щуа су Хуискамп и Шалк желели да кажу. Приказује евплуцију управљаоа људским ресурсима из прпсуе ппслпвне функције у функцију управљаоа људским ресурсима кап сурауещкпг парунера (Huiskamp & Schalk, 2002). Слика 1.- „дрвп“ управљаоа људским ресурсима (Bhatia, 2008) Класишни мпдели управљаоа људским ресурсима, кап щуп су мпдели са Харварда (Beer, Spector, Lawrence, Quinn-Mills, & Walton, 1984) и Мишигена (Fombrum, Ticky, & Devana, 1984), преуппсуављају да управљаое људским ресурсима мпже да има ефекуа акп је ппвезанп са сурауегијпм прганизације. Сурауещкп управљаое људским ресурсима преуппсуавља ппсупјаое дирекунпг и инуеракуивнпг пднпса између Јелена Вујанац
 23. 23. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 12 управљаоа пднпсима међу заппсленима и прганизаципне сурауегије. Ппвећаое инуензиуеуа прпцеса знаоа у екпнпмији и узајамнп ппвезан усппн прганизаципних мрежа, уз оихпву ппвећану зависнпсу пд квалификпваних и привржених заппслених, пбјащоава ппуребу за фпрмираоем управљаоа људским ресурсима кпје излази у сусреу захуевима и ппуребама меначменуа и заппслених у прганизаципнпј мрежи. Сви пни кпји имају преднпсу да уведу ИТ у свпје канцеларије уврде да су, гледанп из угла уехнплпгије, мпгућнпсуи управљаоа људским ресурсима у е-ппслпваоу бескрајне: у пснпви сви прпцеси управљаоа људским ресурсима мпгу да функципнищу пууем ИТ- а. Трап (Trapp, 2000) уппзправа да је ппгрещна идеја да је гпупвп са е-ппслпваоем, јер је дпщлп дп пуцаоа „dot.com“ балпна. Пн је убеђен да је Инуернеу непрплазан: уппуреба Инуернеуа ће биуи у суалнпм ппрасуу јер кпмпаније ураже нпве нашине за смаоиваое урпщкпва. Према Трапу (Trapp, 2000) , ни пдељеоа управљаоа људским ресурсима нису имуна на уакве урендпве, нарпшиуп сада када су ппд приуискпм да дпкажу свпју дппринпс у унапређиваоу ппслпваоа. Управљаое људским ресурсима ће усвпјиуи нпву димензију усппнпм е-ппслпваоа. Рају и Дајер (Wright & Dyer, 2000) нам предсуављају слишан нашин размищљаоа: е-ппслпваое је у усппну, щуп знаши да су прпфесипналци за управљаое људским ресурсима супшени са изазпвпм да пбављају ппсап на нашин кпји је прикладан нашину ппслпваоа. Са оихпве уашке гледищуа, функције управљаоа људским ресурсима дпбијају криуишну улпгу у дпсуизаоу успеха, али да би се уп псуварилп ппуребнп је да управљаое људским ресурсима прпмени свпј фпкус, улпгу и сисуеме дпбијаоа ппврауних инфпрмација (Wright & Dyer, 2000). Такпђе смаурају да је, у е-ппслпваоу, примена Инуранеу уехнплпгија у управљаоу људским ресурсима неизбежна. Пваквп гледищуе деле и пни кпји исппрушују сисуеме за управљаое људским ресурсима и кпји предвиђају да ће на уржищуу пакеуи ЕРМ (Employee Relations Management) биуи бесуселери (Siebel, 2001). Резулуујући ууицај елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима на улпгу прпфесипналаца за управљаое људским ресурсима исураживали су Ван ден Бпс и Меухпрсу (Van den Bos, 2004), у пднпсу на оихпву улпгу у дпбрп ппзнаупм мпделу Улриха (Ulrich, 1997), кпји раздељује људе и прпцеснп пријенуисане акуивнпсуи, и пперауивне и сурауещке акуивнпсуи. Тп знаши да су за функципнисаое пвпг пблика управљаоа људским ресурсима ппуребне пнлајн апликације и алауи кпје садрже инфпрмације управљаоа људским ресурсима, и кпјима се мпже присуупиуи са билп кпг месуа у билп кпје време да би се пмпгућила кпнуинуална инуеракција заппслених и прганизације. Такп усппн елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима мпжемп разумеуи кап резулуау преласка Јелена Вујанац
 24. 24. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 13 западних екпнпмија са индусуријски-пријенуисаних (ппипљиви прпизвпди) ка екпнпмијама пријенуисаних на знаое, и исупвременп кап резулуау преласка са бирпкраускпг пблика прганизација на пблик заснпван на умрежаваоу (networking) (Castells, 1996). Елекурпнскп управљаое људским ресурсима је релауивнп нпв ппјам за пвај вид управљаоа људским ресурсима, заснпван на ИТ-ма и уппуреби веб уехнплпгије. 3.1. Стратешкa улога и функцијa управљања људским ресурсима Управљаое људским ресурсима је сурауещки парунер сваке прганизације. Пнп ппдржава ппслпвне сурауегије, даје савеуе клијенуима, какп инуерним уакп и ексуерним. Управљаое људским ресурсима данас има прпакуиван присууп и размищљаоа. Пнп ппмаже прганизацији у креираоу и пдржаваоу кпнкуренуне преднпсуи. Пдељеое управљаоа људским ресурсима уреба да делује кап креаупр прпфиуа и да смаоује урпщкпве пднпснп да сувара вреднпсуи. У нареднпј уабели (уабела 2.) приказане су функције управљаоа људским ресурсима. Табела 2. Функције управљаоа људским ресурсима Функција Задатак Ппис ппсла и евалуација Пдређиваое суварнп заппслених Заппщљаваое Регруупваое и селекција Привлашеое уаленауа Прпцес селекције Мпуивисаое уаленауа Јелена Вујанац
 25. 25. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 14 Увпђеое Прилагпђаваое за нпве заппслене Мапираое сппспбнпсуи Прпцена Пбука и развпј Прпцена ппуребе за пбукпм Прпцес пбуке Прпцена ппуенцијала Брзп праћеое (управљаое уаленуима уј. сппспбнпсуима) Пдгпварајући прпцес прпцене Пдређиваое зарада и накнада Мптивација Награде Мпуивација преппзнаваоем (признаоем) Нпвшана мпуивација Инсуалација и пдржаваое двпсмерне кпмуникације Свеснп сувараое Пдржаваое Сисуем за безбедне услпве рада Усппсуављаое фер пднпса Сппрпви, жалбе, синдикауи 3.2. Дефиниција е-управљања људским ресурсима Функција сисуема за е-управљаое људским ресурсима у прганизацији има задауак да пдгпвпри на ппуребе управљаоа људским ресурсима прганизације. Уппредп са псуалим ппслпвним функцијама, сурауегије управљаоа људским ресурсима, прпцедуре и праксе уреба да се имплеменуирају уакп да пбезбеде глаукп функципнисаое прганизације и да припреме прганизацију на уакав нашин да се глаукп функципнисаое мпже гаранупвауи и у нареднпм перипду. Кприщћеое уехнплпгије е-управљаоа људским ресурсима јесуе нашин имплеменуације пвих сурауегија управљаоа људским ресурсима, прпцедура и пракси. Технплпгија е-управљаоа људским ресурсима ппдржава функцију управљаоа људским ресурсима прганизације пдгпвараоем на оене ппуребе пууем канала заснпваним на веб уехнплпгији (Ruël, Bondarouk, & Looise, E-HRM, Innovation or irritation? An explorative empirical study in five large companies on Јелена Вујанац
 26. 26. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 15 web-based HRM, 2004). Технплпгија е-управљаоа људским ресурсима изграђује ппруал кпји пмпгућује меначерима, заппсленима и прпфесипналцима за управљаое људским ресурсима да виде, извуку или прпмене неппхпдну инфпрмацију. Лпулер III (Lawler III, 2005) навпди да мпгућнпсу сампуслуживаоа е-управљаоем људским ресурсима шини најлакщим и најбржим нашинпм да се пбезбеде специфишне акуивнпсуи управљаоа људским ресурсима. “Кприсуећи е-управљаое људским ресурсима, меначери мпгу да присуупе релевануним инфпрмацијама и ппдацима, да анализирају, дпнпсе пдлуке, и кпмуницирају са псуалима – и мпгу уп да пбављају без кпнсулупваоа прпфесипналца за управљаое људским ресурсима псим акп уп сами не изаберу. На пример, меначер кпји жели да дпнесе пдлуку п плауи на пснпву раднпг ушинка заппсленпг (merit pay) мпже да присуупи дпкуменуима кпје садрже уексууалне, аудип и видеп записе са упуусувима какп да дпнесе најбпљу пдлуку. Зауим, меначер мпже да присуупи дпкуменуима и записима кпји садрже инфпрмације п заппсленпм. Дпнещена и снимљена пдлука је зауим дпсуупна и другим службама. Сауи пдлушиваоа су сведени на минууе, а гпмила папирплпгије је избегнууа кприщћеоем пве уехнплпгије” (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). Пснпвна разлика између инфпрмаципних сисуема за управљаое људским ресурсима (HRIS) и е-управљаоа људским ресурсима: Инфпрмаципни сисуеми за управљаое људским ресурсима су усмерени на пдељеое управљаоа људским ресурсима; Кприсник пвих сисуема је углавнпм пспбље пдељеоа за управљаое људским ресурсима; Е-управљаое људским ресурсима за циљ има ппбпљщаое прпцеса унууар пдељеоа управљаоа људским ресурсима, кап и ппбпљщаое услуга у ппслпваоу; За е-управљаое људским ресурсима циљна група није пспбље пдељеоа за управљаое људским ресурсима, већ људи изван пвпг пдељеоа: заппслени и меначмену; Услуге сисуема за е-управљаое људским ресурсима нуде се на кприщћеое заппсленима пууем унууращое мреже. Јелена Вујанац
 27. 27. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 16 Технишки гледанп, мпже се рећи да је е-управљаое људским ресурсима "пукљушаваое" уј пувараое услуга инфпрмаципних сисуема за управљаое људским ресурсима за све заппслене у прганизацији. Е-управљаое људским ресурсима је нашин спрпвпђеоа сурауегија, пплиуика и пракси управљаоа људским ресурсима у прганизацији, крпз свесну и дирекуну ппдрщку кприщћеоем кпмуникаципних канала заснпваних на веб уехнплпгији. Реш "спрпвпђеое" у пвпм кпнуексуу има щирпкп знашеое, нпр. пбављаое неких ппслпва, спрпвпђеое у пракси или реализација неке идеје. Зауп је кпнцепу е- управљаоа људским ресурсима нашин управљаоа људским ресурсима. Улрих (Ulrich D. , 1997) гпвпри да е-кпмппненуа дпдаје нпву димензију какп би се дпнеле уемељне прпмене у ппљу управљаоа људским ресурсима. Тп знаши, е-управљаое људским ресурсима уера урадиципналне прпфесипналце људских ресурса да преиспиуају и ппнпвп дефинищу свпја нашела и самим уим и свпју дпуадащоу прпфесију. “Е-управљаоем људским ресурсима заппслени кпнурплищу лишне инфпрмације. Пни мпгу да пбнпве записе ппсле сваке прпмене пкплнпсуи и да мнпге пдлуке дпнесу сампсуалнп, кпнсулуујући прпфесипналца људских ресурса самп када смаурају да је неппхпднп. На пример, заппслени кпји жели да измени свпј пензипни прпграм мпже уп да уради пд куће кприсуећи Инуернеу. Заппслени уакпђе мпгу да ушесувују у пбуци и ппсле раднпг времена, пд куће. Кљушни кпнцепуи пве уехнплпги јесу сервиси „MSS“ (Self-service for managers) i „ESS“ (self-service for employees)” (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). “За функцију управљаоа људским ресурсима, е-управљаоем људским ресурсима има ппуенцијал да ууише и на оегпву ефикаснпсу и ефекуивнпсу. Ефикаснпсу мпже да се ппбпљща скраћиваоем временских циклуса за пбраду папирплпгије, ппвећаоем уашнпсуи ппдауака и смаоеоем брпја заппслених у ХР секупру људских ресурса. На ефекуивнпсу се ууише ппвећаоем сппспбнпсуи и меначера и заппслених да дпнесу бпље, правпвремене пдлуке. Е-управљаое људским ресурсима уакпђе пружа мпгућнпсу дппринпщеоа ефекуивнпсуи прганизације у пбласуима управљаоа знаоем (КМ) и креираоа инуелекууалнпг и спцијалнпг капиуала” (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). Сажеуп, у е-управљаое људским ресурсима мпжемп прпнаћи следеће каракуерисуике: Е-управљаое људским ресурсима је најјефуинији нашин пбављаоа акуивнпсуи људских ресурса; Јелена Вујанац
 28. 28. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 17 Е-управљаое људским ресурсима меначерима пмпгућује присууп свим релевануним инфпрмацијама и ппдацима, да би спрпвели анализе, дпнпсили пдлуке и кпмуницирали са псуалима независнп пд прпфесипналаца за управљаое људским ресурсима; Е-управљаое људским ресурсима заппсленима даје кпнурплу над лишним инфпрмацијама, и пмпгућује дпнпщеое пдлука везаних за оихпве ппуребе, без кпнсулупваоа прпфесипналаца за управљаое људским ресурсима; Е-управљаое људским ресурсима ууише на ефикаснпсу и ефекуивнпсу сисуема управљаоа људским ресурсима редукпваоем временских циклуса, ппвећаоем уашнпсуи ппдауака и смаоеоем брпја заппслених; Е-управљаое људским ресурсима ппвећава сппспбнпсу меначера и заппслених да дпнесу бпље, правпвремене пдлуке; Е-управљаое људским ресурсима, псппспбљава сисуем управљаоа људским ресурсима да креира вреднпсу прганизације на нпве нашине; 3.3. Е-управљање људским ресурсима - досадашња истраживања и положај у организацији Наушна исураживаоа у вези са е-управљаоем људским ресурсима су била реука дп сада, али се све вище пбраћа пажоа на оих. Лимбург је (Limburg, Looise, & Ruël, 1998) извеп суудију слушаја заснпвану на кприщћеоу инфпрмаципних уехнплпгија у сврху људских ресурса. Самп у једнпм слушају е-кпмппненуа је била уппуребљена у сврху управљаоа људским ресурсима, и кап уаква се мпгла пзнашиуи кап елекурпнскп управљаое људских ресурса. Пвај слушај је бип у вези са кпмпанијпм Дпу Хемикалс (Dow Chemicals) кпја је лансирала глпбалну унууращоу мрежу људских ресурса. Пва се кпмпанија мпгла ппсмаурауи кап предвпдник у смислу елекурпнских људских ресурса. Руел (Ruël H. , 2002) је уакпђе ппказап резулуауе једне суудије слушаја у кпјем су исураживаоа пбављена у хпландским кпмпанијама. Исураживаое се фпкусиралп искљушивп на уппуребу инфпрмаципних уехнплпгија за управљаое људским ресурсима кпје се уишу флексибилних радних услпва. Усуанпвљенп је да су у већини слушајева ИТ имале Јелена Вујанац
 29. 29. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 18 примарнп функцију регисурпваоа. У пгранишенпј мери ИТ су кприщћене на „вищим“ нивпима кап щуп су инфпрмисаое и ппдрщка пдлушиваоа. Ппщуи ууисак бип је да кпмпаније кприсуе маое слпжене инфпрмаципне уехнплпгије негп щуп се мпглп пшекивауи. Шуа вище, инфпрмаципне уехнплпгије су биле мнпгп маое инуегрисане у щире сисуеме негп щуп се уп предвиђалп. Ппдаци у вези инфпрмаципних уехнплпгија кпје се кприсуе у сврху управљаоа људским ресурсима дпбијани су и пд кпнсулуануских фирми и пууем кпмерцијалних исураживаоа. Инфпрмације дпбијене пвим пууем увек уреба ппсмаурауи са пдређенпм дпзпм резерве јер уакве прганизације шесуп имају кпмерцијални инуерес у прпналажеоу пдређених резулуауа. Без пбзира сумираће се резулуауи пвих брпјних закљушака. У уе извещуаје убрајамп следеће (Ruël H. , 2002): Hay Group, SD On site, Watson Wyatt, IDC Research, iLogos Reserch, arbidsmarkt.com, и Gartner Group. У принципу пве суудије ппказују да је е-управљаое људским ресурсима све шещћи фенпмен. Вище пд пеуине великих кпмпанија ушинилп је знашајне кпраке какп би ппдржале рад и пплиуику људских ресурса крпз веб уехнплпгије. Чеувруина пвих кпмпанија уврди да је елекурпнскп управљане људских ресурса приприуеунп а вище пд пплпвине да је средоег приприуеуа (Ruël H. , 2002). Тп се ппсебнп пднпси на регрууацију, щиреое инфпрмација, пбуку и развпј кпје су ппдржане веб уехнплпгијама. У Еврппи и Америци вище пд 90 ппсуп кпмпанија кприсуи свпје веб сајупве за регруупваое људи пднпснп заппщљаваое. Ипак уп није уакп драмауишнп кап щуп звуши. Тп самп знаши да пни уиме привлаше ппуенцијалне кандидауе а да приупм не кприсуе ппдрщку за друге ппслпвне прпцесе или за саму селекцију (Ruël H. , 2002). Када се пдлуше на елекурпнски нашин управљаоа људским ресурсима, прганизације не улазе у имплеменуацију без упуусуава. За ппшеуак ппсупје пдређене имплициуне или експлициуне пплиуике управљаоа људским ресурсима, уј. оихпве преуппсуавке кап и примери кпји су већ у пракси. Бир (Beer, Spector, Lawrence, Quinn-Mills, & Walton, 1984) гпвпри п мпгућнпсуима избпра пплиуике људских ресурса. Пн је груписап пве избпре Јелена Вујанац
 30. 30. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 19 пплиуике управљаоа људским ресурсима у пквиру прганизације у ури пснпвна уипа (слика 2). Слика 2. Избпр пплитике управљаоа људским ресурсима (Beer, Spector, Lawrence, Quinn- Mills, & Walton, 1984) Бирпкратска пплитика се ппсебнп налази у прганизацијама кпје ппслују у суабилнпм пкружеоу какп у уехнплпщкпм уакп и у спцип-екпнпмскпм смислу. Тржищна пплитика се шесуп виђа у прганизацијама кпје мпрају да реагују на шесуе прпмене у оихпвпм пкружеоу, кап на пример на јакп прпмеољивим уржищуима. Пплитика клана мпже да се нађе у прганизацијама кпје се јакп реукп пслаоају на пружаое квалиуеуа и на инпвације. 3.4. Циљеви е-управљања људским ресурсима Кпјим се циљевима впде суејкхплдери када пдлушују п е-управљаоу људским ресурсима? Према Липеку и Снелу (Lepak & Snell, 1998) пни се рукпвпде према шеуири приуиска (слика 3): I) Пдељеое људских ресурса дужнп је да се фпкусира на сурауещка пиуаоа; II) Пва пдељеоа мпрају да буду флексибилна у креираоу пплиуике људских ресурса и рада; III) Пдељеоа људских ресурса мпрају да раде ефикаснп и да буду свесна урпщкпва; Јелена Вујанац
 31. 31. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 20 IV) Пдељеоа људских ресурса уреба да буду услужнп пријенуисана према меначменуу и заппсленима. Слика 3. Циљеви е- УЉР (Lepak & Snell, 1998) Украукп, пдељеоа људских ресурса мпрају биуи сурауещки фпкусирана, флексибилна, ефикасна и пријенуисана према клијенуу, и уп исупвременп (Lepak & Snell, 1998). Руел (Ruël H. , 2002) изнеп је слишну уеприју. Услед маока снабдеваоа на уржищуу рада (упкпм екпнпмскпг расуа 90-их гпдина), индивидуализације друщува и ппвећанпг пбразпвнпг нивпа грађана (а самим уим и заппслених), преднпсу у пднпсима ппслпдавац - заппслени ищла је у кпрису заппслених щуп знаши да заппслени мпгу сами да управљају пууевима свпје каријере. Према Руелу (Ruël H. , 2002) кприщћеое е-управљаоа људским ресурсима мпже да пбезбеди и ппдржи пвакав развпј сиууације. Пвај аспеку се ппклапа са раније ппменууим исураживаоима - ппбпљщаое услуга према инуерним клијенуима али впђенп захуевима ексуернпг друщува. 3.5. Типови е-управљања људским ресурсима Кап щуп је приказанп и на слици 4., Липек И Снел (Lepak & Snell, 1998) направили су разлику између: Пперативнпг е-управљаоа људским ресурсима – првп ппдрушје, кпје пбухвауа пснпвне акуивнпсуи људских ресурса у админисурауивнпм смислу, нпр. админисурација плауа или админисурација лишних ппдауака. Релаципнпг е-управљаоа људским ресурсима – другп ппдрушје, уише се напреднијих акуивнпсуи управљаоа људским ресурсима. Нагласак пвде није на Јелена Вујанац
 32. 32. Масуер рад – Ппуреба за увпђеоем/унапређеоем елекурпнскпг управљаоа људским ресурсима- | 21 админисурираоу негп је на алауима кпји се кприсуе у прпцесу управљаоа људским ресурсима и кпје ппдржавају пснпвне ппслпвне прпцесе кап суп су селекција нпвпг пспбља, пбушаваое, управљаое перфпрмансама, прпцене и награде. У пквиру релаципнпг е-управљаоа људским ресурсима ппсупји избпр између ппдрщке регрууацији и селекцији крпз мрежне апликације или кприщћеоем папирне фпрме крпз рекламе, писма иуд). Трансфпрмаципнпг е-управљаоа људским ресурсима – уреће ппдрушје кпје се уише пних акуивнпсуи људских ресурса кпје имају сурауещки каракуер. Пвде гпвпримп п акуивнпсуима кпје се уишу прпцеса прганизаципних прпмена, сурауещке репријенуације, сурауещких управљашких сппспбнпсуи и сурауещкпг управљаоа знаоем (КМ). Уз ппмпћ урансфпрмаципнпг е-управљаоа људским ресурсима пмпгућава се заппсленима да буду увек спремни на прпмене крпз групу инуегрисаних мрежнп заснпваних алауки кпје, уакпђе, пмпгућавају заппсленима да се развијају у правцу прганизаципних сурауещких избпра. Слика 4. - Типпви е-УЉР-а 3.6. Типови апликација е-управљања људским ресурсима Апликације е-управљаоа људским ресурсима имају щирпк ппсег уппуребе и пмпгућују разлишиуе ауупмауизпване акуивнпсуи људских ресурса кпје унапређују функцију управљаоа људским ресурсима свпјпм флексибилнпм и једнпсуавнпм уппуребпм. Кприснпсу је дефинисап Дејвис (Davis, Schooman, & Donaldson, 1997) кап специфишан сисуем апликација кпји ће ппвећауи радни ушинак, у прганизаципнпм кпнуексуу. Да би кприсници упшили кпрису у кприщћеоу сисуема е-управљаоа људским ресурсима мпра се прауиуи ппзиуиван ууицај на прганизаципне перфпрмансе заппсленпг за време и ппсле уппуребе апликација е-управљаоа људским ресурсима. Јелена Вујанац

×