Коришћење речника српског језика

4,687 views

Published on

Осми разред

Published in: Education

Коришћење речника српског језика

 1. 1. Коришћење речника српског језика. Служење индексом, појмовником и библиографијом. Истраживачки рад на Српском рјечнику Јелена Голубовић ОШ “Бранко Миљковић”, Ниш
 2. 2. Речник је лексикографско дело које садржи попис речи и израза неког језика (или више језика) изабраних, распоређених и објашњених по неком начелу, поређаних абецедним или тематским редоследом. У основи се разликују језички речници и предметни речници, као што су енциклопедија и лексикон. Проучавањем речника, као и вештином састављања речника (прикупљање, опис и презентовање грађе) бави се лексикографија.
 3. 3. Најзначајнији речници српског језика 1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 2. Речник српскохрватског књижевног језика Матице српске I-VI (шестотомни) 3. Речник српскога језика МС (једнотомник) 4. Вуков Српски рјечник, 1818. и 1852. 5. Бројни други специјализовани речници нашег језика: • речници страних речи - Лексикон страних речи и израза, Милан Вујаклија • речници нових речи • речник синонима • речник фразеологизама и др.
 4. 4. Ово је највећи описни речник савременог српског језика – у њему је за сада обрађено више од 200 хиљада речи из књижевног и народног језика. Последња обрађена реч је глагол ОЧАРАТИ. Издавач Речника је Институт за српски језик Српске академије наука и уметности. До сада је објављено 18 томова овог речника: прва књига је објављена 1959. године, а осамнаеста 2010. године. Претпоставља се да ће Речник САНУ када буде био завршен имати 30 томова и око пола милиона речи. Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (САНУ- Српска академија наука и уметности)
 5. 5. Речник Матице српске састоји се од 6 томова: прва књига је објављена 1967. године, а шеста 1976. године. Први и други том овог речника објавиле су заједно Матица српска и Матица хрватска, а остале томове издала је Матица српска. Овај речник спада у речнике средњег обима, а у њему је обрађено око 150 хиљада речи из савременог српског књижевног језика. Речник српскохрватског књижевног језика Матице српске I-VI
 6. 6. Речник српскога језика МС Ово је једнотомни речник српског језика који је издала Матица српска 2007. године. Настао је скраћивањем Речника Матице српске и у њему је обрађено око 85 хиљада речи. Лексикографи су се стварајући овај речник ослањали на РМС, али су тежили томе да у речник унесу и нову лексику (нове речи), будући да је последњи том објављен 1976, а РСЈ 2007. године. Овај речник је најсавременији речник српског језика. * Лексикограф – писац или састављач речника
 7. 7. Које све податке о речима савременог српског језика нуди једнотомник? На свакој страни Речника налазе се речи (одреднице) у правилном облику. Оне су поређане по азбучном реду и акцентоване. Променљиве речи су наведене у основним облицима: глаголи у инфинитиву, а именске речи у номинативу једнине. Непроменљиве речи наведене су у једином облику који имају. Иза речи чије се значење тумачи дати су подаци о њеним граматичким карактеристикама и значењима. Најпре су дати подаци о граматичким категоријама речи. Када је реч о глаголу, најчешће се наводи његов глаголски вид и облик у 1. лицу једнине презента (нпр. спавати, спавам несвр.). За именице се наводи род и, најчешће, облик генитива једнине (нпр. сан, сна, м). Поред придева се налазе само његови наставци у женском и средњем роду (нпр. нов, -а, -о), а уз придев који има компарацију наводи се и облик компаратива. За непроменљиве речи дају се подаци о врсти речи у облику скраћенице (нпр. лако прил.). Уз речи страног порекла наводи се из ког језика потичу (нпр. спорт енгл.).
 8. 8. Иза података о граматичким карактеристикама речи објашњава се њено значење. Значења вишезначне речи се обележавају бројевима. Под 1. наводи се основно значење речи, па редом остала значења, која најчешће настају од основног. После сваког објашњења значења налазе се примери који нам олакшавају разумевање значења речи. На пример: дремати, дремам несрв. 1. бити сањив, поспан; спавати лаким сном. – Гледам како дремају две жене. 2. фиг. бити неактиван, непокретан, мировати, почивати. – Бродови дремају на пучини. (фиг. – фигуративно;значење настало од основног метафором)
 9. 9. Из речника можемо да сазнамо и у којој се науци употребљава реч у неком од својих значења. На таква терминолошка значења речи упућују скраћенице које стоје испред њих (нпр. мат. – математика, муз. – музика, биол. – биологија). Када реч означава умањен појам, то се обележава скраћеницом дем. – деминутив (кућица), а када означава увећан појам скраћеницом аугм. – аугментатив (кућетина). После ових значења једне речи налазе се фразеологизми - устаљени изрази који садрже реч чије је значење објашњено. На пример: После наведених значења именице УВО налазе се фразеологизми: заљубити се до ушију, ишчупати некоме уши, претворити се у уво, из твојих уста у божје уши!... ПРОТУМАЧИТЕ ОВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ!
 10. 10.  Речник нам открива и то колико једна реч има изведеница и сложеница. Именица ЦВЕТ је део породице речи коју чине изведенице: ЦВЕТАК, ЦВЕТИЋ, ЦВЕТАТИ, ЦВЕТАН (пун цвећа), ЦВЕТАСТ (сличан цвету), ЦВЕТЊАК (башта са цвећем) и сложенице: ЦВЕТОЛИК (сличан цвету), ЦВЕТОНОША (човек који носи цвеће у некој поворци), ЦВЕТОНОСАН (пун цвећа). УРАДИТЕ ДОМАЋИ ЗАДАТАК (Лексичка вежба 3) у Радној свесци на странама 141. и 142.
 11. 11. Индекс, појмовник и регистар Погледајте како су распоређене речи у индексу на крају Читанке (253. страна). Шта стоји поред њих? Шта је индекс? Заокружите тачан одговор. 1. списак појмова поређаних азбучним редом према избору аутора; 2. списак речи, чија дефиниција није јасна, а налазе се на наведеним странамаЧитанке; 3. списак битних појмова и показивач стране где се они налазе у Читанци; 4. речник мање познатих речи.
 12. 12. Индекс је попис, списак најважнијих појмова или имена у књигама. Може бити израђен по азбучном или абецедном реду. Поред појма уписује се број сваке стране на којој се он налази. У неким књигама, зависно од њихове намене, штампан је и појмовник. Појмовник је, такође, списак најважнијих појмова, али са кратким објашњењем појмова. Регистар је, такође, списак појмова, али не по словима, него по бројевима (цифрама). • Индекс, појмовник и регистар су битни делови књига.Они олакшавају учење и штеде време.
 13. 13. Библиографија o Од открића штампарије библиографија је важан посредник између читалаца и књиге. У библиографији се даје потпун попис свих објављених текстова, публикација које припадају неком ранијем периоду и савремених публикација. У научне сврхе израђују се библиографије које имају кратак садржај дела, као и критику о делу. o Библиографија може бити: 1. општа- библиографија народа, општа библиографија периода итд. 2. специјализована – библиографија која проучава једну тему, садржи попис радова једног аутора, попис рукописа одређене територије и сл.
 14. 14. Пример специјализоване библиографије Попис чине сакупљене библиографске јединице сређене по предмету или аутору, азбучним или хронолошким редом. Опис библиографске јединице мора да садржи: име аутора, назив дела, место и годину издања, име издавача или штампара, формат. Опширније библиографије садрже пун назив дела који се због дужине често скраћује у библиографијама, појединости о врсти папира, словима, цени. Ако неки од битних података недостаје, он се утврђује на основу других библиографија или приручника. Ти подаци се посебно обележавају.
 15. 15. Вуков Српски рјечник
 16. 16. Насловне стране два издања Српског рјечника, првог из 1818. године (лево) и другог из 1852. године (десно)
 17. 17. Подсећамо се... -Када је изашло прво издањеСрпског рјечника? Колико речи је садржало?А друго? - Ко је сарађивао на изради Српског рјечника? На који начин су они помогли Вуку? - Шта су Вукови противници замерали Вуку у вези са Српским рјечником? -Због чега друго издањеСрпског рјечника представља синтезу целокупног Вуковог рада?
 18. 18. Српски рјечник на интернету
 19. 19. Друштвене мреже Фејсбук иТвитер
 20. 20. Листамо Српски рјечник... -Упознајмо скраћенице које су објављене на почетку књиге. Који и какви подаци о речима се помоћу скраћеница саопштавају? - Због чега су неке речи обележене звездицом? - Какав значај за историју школе има одредница школа?
 21. 21. Истраживачки групни рад на Српском рјечнику (Читанка, 177-180) Прва група: (ЗЛАТОЈЕ) На који начин млада, тек венчана жена разговара са укућанима? Којим речима их ословљава? Објасните симболику тих речи и њихова могућа значења. Којим се стилским средством посебно снажно истичу племените жеље породице и сватова? Којим се све речима данас означавају родбинске везе? Ко су: јетрва, пашеног, заова, шурак, нећак, стриц, ујак, ујна, тетка и свастика. Друга група: (ПРЕДАЊЕ О КОРЊАЧИ) Какву поруку садржи легенда о постанку корњаче? Како је домаћин поступио према куму приликом доласка у његову кућу? Шта осуђујете у његовом понашању? Образложите. Трећа група: (БОЖИЋ) Како народни колектив доживљава и слави божићне празнике?Чему народ током Божића придаје посебан значај? Којим се обредним радњама током празничних дана изражава заједништво, благодарност и жеља за бољим животом и радост? Шта се жели постићи описаним радњама? Објасните зашто Вук приказује божићни празник у различитим крајевима. Колико се обреди којима се некада прослављао Божић разликују од данашњих? Шта им је све заједничко?
 22. 22. Убудуће своје недоумице (граматичке, правописне или акценатске) можете решавати тако што ћете долазити у библиотеку и користити речнике!ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

×