Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

трвз

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

трвз

 1. 1. Дошкільний навчальний заклад № 12 ТРВЗ засіб розвитку нестандартного мислення
 2. 2. ТРВЗ – теорія розв'язання винахідницьких завдань (час заснування – 1946 р.) – продовжує успішно розвиватися й нині. Родоначальником цієї дивовижної науки є вчений-дослідник, письменник-фантаст Генріх Альтшуллер
 3. 3. ТРВЗ-технологія (теорії розв'язання винахідницьких завдань) - це універсальна організаційнопедагогічна та методична система, яка дозволяє поєднувати предметнопізнавальну діяльність з методами активізації та розвитку мислення, а також творчого вирішення навчальних і соціальних завдань.
 4. 4. ТРВЗ-технологія ставить за мету формування потужного мислення і виховання творчої особистості, готової до розв`язування складних проблем у різних сферах діяльності.
 5. 5. ТРВЗ докорінно змінює стиль роботи з дітьми: • вчить думати, шукати, розв'язувати проблеми самостійно; • допомагає дорослим життєрадісно та винахідливо збуджувати інтерес дітей до творчості.
 6. 6. Головне у ТРВЗ для педагогів – дати всім змогу висловитися, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи мислення і творчості.
 7. 7. Основні методи ТРВЗ Метод фокальних об'єктів Метод синектики Метод контрольни х запитань Метод спроб і помилок Мозковий штурм
 8. 8. Метод спроб і помилок • Сутність цього методу полягає у розв'язанні проблемного завдання через добір різноманітних варіантів рішень. • Мета: вчити дітей висловлювати будьякі, навіть нейнесподіваніші припущення, щоб віднайти компромісний варіант вирішеня проблеми. • Наприклад: • - А що, коли б господарі не доглядали собаку з цуценятами?
 9. 9. Метод контрольних запитань • Цей метод є удосконаленим варіантом методу спроб і помилок, а також одним із методів активізації творчого мислення. • Мета: за допомогою навідних запитань підвести дітей до виконання поставленого завдання. • Наприклад: • • • - Що можна в даному об'єкті збільшити (по частинах)? - Що можна зробити навпаки? Ігри “Корисне – шкідливе”. - Надати неживому обєктові ознак живої істоти.
 10. 10. Метод фокальних об'єктів • Є одним із методів активізації творчої думки, який допомагає зняти психологічну інерцію й віднайти оригінальні вирішення. • Визначається будь-який реальний об`єкт з метою його вдосконалення. Довільно обирають кілька інших об'єктів (явищ). До них добираються прикметні характеристики – ознаки (властивості) й переносяться на визначений об'єкт. Так, утворюється зовсім нова, цілком своєрідна фантастична модель.
 11. 11. Метод синектики • Зазначений метод передбачає застосування чотирьох прийомів, які ґрунтуються на аналогіях: прямій, особистій, символічній, фантастичній. • Наприклад: • Пряма аналогія – за формою, за кольором, за структурою, за властивостями. • Особиста аналогія (емпатія) – це перевтілення. (поставити себе на місце горобця).
 12. 12. Комунікативні уміння Вміння слухати і і Вміння слухати чути іншого чути іншого Вміння брати Вміння брати участь у вільній участь у вільній бесіді бесіді Вміння бути Вміння бути уважним до уважним до самого себе самого себе Вміння розуміти Вміння розуміти почуття і і почуття настрій іншого настрій іншого
 13. 13. Висновок У результаті використання ТРВЗ вв освітньому процесі У результаті використання ТРВЗ освітньому процесі підвищується рівень внутрішньої мотивації підвищується рівень внутрішньої мотивації дошкільника до процесу отримання знань та рівень дошкільника до процесу отримання знань та рівень системного інтеграційного мислення. системного інтеграційного мислення.
 14. 14. Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу! Дякуємо за увагу!

×