Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

38803455 bahasa-melayu-nota

4,242 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

38803455 bahasa-melayu-nota

 1. 1. BAHASA MELAYU - Tahun 4PENGGOLONGAN KATA1.1 Kata Nama1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhandan konsep.2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan.Kata Nama Am1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umumseperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat.2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat.3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenalisebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an.Kata Nama Khas1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu bendayang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa.2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali.
 2. 2. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, MenaraCondong.Kesalahan dan PembetulanKata Ganti Nama1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am.2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu.Kata Ganti Nama Diri Pertama1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yangbercakap.2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:
 3. 3. Kata Ganti Nama Diri Kedua1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengankita2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak
 4. 4. Kata Ganti Nama Diri Ketiga1. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketikabercakap.2. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. (ii) berbentuk jamak.Kata Ganti Nama Diri Singkat1. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu
 5. 5. (iv) dia atau ia menjadi nya.2. Apabila ditulis, kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yangmenyertainya seolah-olah sebagai imbuhan.3. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh.4. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu.5. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat.Kata Ganti Nama Diri Tanya1. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.2. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. (i) apa - digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan. (ii) mana - digunakan untuk menyatakan orang, binatang, benda dan tempat. (iii) siapa - digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. (iv) bila - digunakan untuk menyatakan masa. (v) berapa - digunakan untuk menyatakan bilangan, jumlah dan harga.3. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat, kata penegas atau partikel"kah" hendaklah digunakan.4. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?)Kata Ganti Nama Tempat1. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.2. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. sana - digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. sini - digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. situ - digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana.Kata Ganti Nama Tunjuk1. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan dan tempat.
 6. 6. 2. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu.3. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (b) Itu anak Encik Ramasamy. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. (b) Saya yang membawa buku itu.Kata Ganti Nama Tak Tentu1. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu.2. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa - digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. (ii) mana-mana - digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. (iii) siapa-siapa/sesiapa - digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. (iv) bila-bila - digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu.Kesalahan dan PembetulanKata Bilangan1. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.2. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu - satu, dua, tiga dan seterusnya. (ii) Kata bilangan tak tentu - beberapa, para, seluruh, setengah-setengah dan sebagainya. (iii) Kata bilangan pecahan - suku, setengah, separuh, dua pertiga dan sebagainya. (iv) Kata bilangan pisahan - masing-masing, setiap, tiap-tiap dan sebagainya. (v) Kata bilangan himpunan - berbulan-bulan, beratus-ratus, jutaan, kedua-dua, ketiga-tiga dansebagainya. (vi) Kata bilangan tingkat - pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. (vii) Kata bilangan tanya - berapa.Penjodoh Bilangan1. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.2. Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya,
 7. 7. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta)
 8. 8. Kata Sendi Nama1. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa denganfrasa.2. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat.
 9. 9. Kesalahan dan PembetulanKata Adjektif1. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat.2. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda, orang, tempatdan sebagainya.3. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-, se-, amat, paling, sangat, sekali,sungguh dan terlalu.4. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih, belum, dapat dan sebagainya.5. Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak.
 10. 10. Jenis Kata AdjektifDalam bahasa Melayu, kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yangdidukung oleh sesuatu kata adjektif
 11. 11. Tahap Kata AdjektifKata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap, iaitu tahap biasa, tahap sama, tahap perbandingandan tahap penghabisan.
 12. 12. Kesalahan dan PembetulanKata Kerja1. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia,binatang atau benda.2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasifKata Kerja Transitif1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama ataufrasa nama.2. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-, men…..i, men…..kan, memper-, memper…..i, memper…..kan.3. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri.4. Ayat contoh :
 13. 13. Kata Kerja Tak Transitif1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek.2. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkapKata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap1. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Contoh : Kami asyik bermain.2. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah.3. Walaupun demikian, unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama.Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap1. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untukmenyempurnakan ayat.2. Oleh itu, kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri.3. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Ayat contoh :
 14. 14. 4. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan, , menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat)Kata Kerja Pasif1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif.2. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan.3. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama.Contohnya : aku baca, saya tanami, kami perakui dan sebagainya.4. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. Contohnya : anda lihat, awak tatapi, engkau musnahkan, kau permainkan dan sebagainya.5. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -, diper-, di-…kan, di-…i, diper-…kan dan diper-…i dikenalisebagai kata kerja pasif diri ketiga. Contohnya : dibaca, diperalat, diadakan, digemari, dipersembahkan, diperingati dan
 15. 15. sebagainya.6. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber- : berasal, bercukur, bertanak dan sebagainya. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter- : terambil, terangkat dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian, kemasukan, ketinggalandansebagainya.Kesalahan dan PembetulanKata Keterangan1. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif.2. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh.)3. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat.
 16. 16. Kata TugasKata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung,penerang, penguat, pembantu, penegas, pemeri dan sebagainya.
 17. 17. Kata Hubung1. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata,frasa, klausa dan ayat.2. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.
 18. 18. Kata Seru1. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah, hairan,sedih, takut, terperanjat dan sebagainya.2. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu dengan nada meninggiatau menurun.3. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.
 19. 19. Kata Tanya1. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu.2. Sekiranya kata Tanya dikedepankan, maka hendaklah disertai dengan partikel -kah
 20. 20. Kata Perintah1. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah, larangan arahan,silaan atau permintaan.2. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah.3. Contoh kata perintah, maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut :
 21. 21. 4. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan.5. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemputyang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan.6. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintahharap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan.Kata Pangkal Ayat1. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat.2. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama.Kata Bantu1. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek
 22. 22. waktu dan ragam.2. Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis, iaitu :(i) Kata bantu aspekKata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa kini dan masahadapan.(ii) Kata Bantu ragamKata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan denganperbuatan.3. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. Contoh :
 23. 23. 4. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Contoh :Kata Penguat1. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat.2. Terdapat tiga jenis kata penguat, iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebasKata Penegas1. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel.2. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.3. Terdapat dua jenis kata penegas, iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan.
 24. 24. (ii) Penegas yang berasingan.Kata Nafi1. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu, iaitu bukan dan tidak.2. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama.3. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.Kata PemeriTerdapat dua jenis kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.
 25. 25. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja.Kata Pembenar1. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan.2. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar, iaitu ya,benar,betul.Kata Arah1. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama.2. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan.
 26. 26. Kata Majmuk1. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasaryang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya.2. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk.3. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyaimaknanya masing-masing. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabiladiperlukan.4. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya samaatau hampir-hampir sama, seperti cantik jelita,hancur lebur dan sunyi sepi.5. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untukmenyatakan makna kesangatan. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik ,hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepibererti sangat sunyi.Bentuk Kata Majmuk1. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua, iaitu :
 27. 27. 2. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga,iaitu:(i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya.(ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun.(iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.3. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga,iaitu:(i) Kata majmuk rangkai kata bebas.
 28. 28. (ii) Kata majmuk istilah khusus.(ii) Kata majmuk kiasan.Penggandaan Kata Majmuk1. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Contohnya:2. Bagi kata majmuk kiasan,penggandaan dilakukan seluruhnya. Contohnya:
 29. 29. Pengimbuhan Kata MajmukKata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang ContohnyaKesalahan dan PembetulanPenanda Wacana1. Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik danteratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.2. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat, isi dengan isi, idea dengan idea
 30. 30. lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru.3. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai, ayat itu akan menjadi lebihbaik, lengkap dan mempunyai peraliran idea.4. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut:(i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat.(ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah.(iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan.(iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya.(v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu.Kesalahan dan Pembetulan
 31. 31. Pengimbuhan1. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar.2. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan.3. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan4. selain itu, terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain.Imbuhan Awalan1. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar.2. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut:Awalan beR-1. Imbuhan beR- terdiri daripada tiga bentuk, iaitu be-, bel-, dan ber-2. Imbuhan beR- boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.3. Apabila imbuhan ber- bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r,satu daripadahuruf r tersebut akan digugurkan. Contohnya:
 32. 32. 4. Imbuhan bel- hanya digunakan untuk kata ajar.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beR- menjadibelajar dan bukannya berajar.5. Imbuhan awalan beR- membawa beberapa fungsi atau maksud.Awalan meN-1. Awalan meN- terdiri daripada lima bentuk, iaitu me-, mem-, men-, meng-, dan menge- .
 33. 33. 2. Imbuhan awalan meN- membawa beberapa fungsi atau maksud.
 34. 34. Awalan teR-1. Imbuhan teR- bercantum dengan semua kata dasar. Contohnya:2. Sekiranya imbuhan teR- bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r, satu daripadahuruf r tersebut akan digugurkan. Contohnya:3. Imbuhan awalan teR- mempunyai beberapa fungsi atau maksud.
 35. 35. Awalan peN-
 36. 36. Awalan se-Imbuhan se- bercantum dengan semua kata dasar.Contohnya:Awalan ke-Awalan ke- akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya.Awalan di-Apabila imbuhan di- dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan,imbuhan di- tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.Contohnya:
 37. 37. Awalan juru-Juru- bermaksud orang yang ahli, mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalamsesuatu lapangan atau pekerjaan.Imbuhan Akhiran1. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar.2. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an, -kan, dan -i.Akhiran -anAkhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar.Tidak ada huruf yang akan berubahapabila bergabung dengan akhiran ini.Contohnya:
 38. 38. Akhiran -kanAkhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksudperbuatan.Contohnya:Akhiran -iAkhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksudperbuatan.Contohnya:
 39. 39. Imbuhan Apitan1. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar.2. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut:Apitan ber....-anApitan ber....-an bergabung dengan semua kata dasar.Sekiranya ber....-an bergabung dengan kata dasaryang bermula dengan huruf r,satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.Contohnya:Apitan ber....-kanApitan ber....-kan bergabung dengan semua kata dasar.Sekiranya apitan ber....-kan bergabung dengan katadasar yang bermula dengan huruf r, satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.Contohnya:
 40. 40. Apitan meN-....-iApitan meN-....-i terdiri daripada me-...-i, mem-...-i, men-...-i, meng-...-i dan menge-...-i.Apitan meN-....-kanApitan meN-....-kan terdiri daripada me-...-kan, mem-...-kan, men-...-kan, meng-...-kan dan menge-...-kan.Kesemuanya membawa maksud perbuatan.
 41. 41. Apitan ke-....-anApitan ke-...-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf. Contohnya:
 42. 42. Apitan peN-....-an1. Apitan peN-...-an terdiri daripada pe-...-an,pem-...-an, pen-...-an, peng-...-an dan penge-...-an.2. Apitan peN-...-an membawa maksud mengerjakan sesuatu. Contohnya:3. Terdapat juga apitan peN-...-an membawa makna tempat. Contohnya:Apitan per-....-anApitan per-...-an bergabung dengan semua kata dasar.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasaryang bermula dengan huruf r, satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.Biasanya, apitan inimembawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat.Contohnya:
 43. 43. Apitan di-....-kan dan di-...-i1. Kata yang berapitan di-...-kan dan di-...-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yangberapitan meN-...-kan dan meN-..-i.2. Apitan di-....-kan dan di-....-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut:Imbuhan Sisipan1. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.2. Antara imbuhan sisipan ialahSisipan -el-Sisipan -el- jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhanini.Contohnya:Sisipan -er-Sisipan -er- jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhanini.
 44. 44. Contohnya:Sisipan -em-Sisipan -em- turut jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakanimbuhan ini.Contohnya:Sisipan -in-Sisipan -in- juga jarang digunakan sekarang.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakanimbuhan ini.Contohnya:Imbuhan Pinjaman1. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.2. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit, Arab dan Inggeris.3. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.4. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.Imbuhan Awalan
 45. 45. 1. Maha- bermaksud paling atau tahap besar, tertinggi dan teragung.2. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu.3. Tata-bermaksud peraturan atau susunan.4. Dwi-bermaksud dua.5. Anti-bermaksud menentang, mencegah, atau benci terhadap sesuatu.
 46. 46. 6. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu.Imbuhan Akhiran1. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yangberhubung dengan lelaki.2. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita.3. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar.4. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat.
 47. 47. Kesalahan dan PembetulanPenggandaan1.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.2. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama- dekak-dekak, layang-layang, kura-kura dan sebagaiya. (ii) Kata kerja- main-main, berlari-lari, kejar-mengejar dan sebagainya. (iii) Kata adjektif- kurus-kurus, kehitam-hitaman, hiruk-pikuk dan sebagainya.3. Kata ganda juga membawa beberapa maksud.Antara aspek makna penggandaan adalah sepertiyang berikut: (i) Tunggal-anting-anting,bayang-bayang, jemput-jemput. (ii) Jamak- berbuah-buah, batu-batan, calar-balar. (iii) Pelbagai- sayur-mayur, rempah-ratus, warna-warni. (iv) Berulang-ulang- berkokok-kokok, tercungap-cungap, mundar-mandir. (v) Saling-tembak-menembak, ziarah-menziarahi, ejek-mengejek. (vi) Sangat- berpeluh-peluh,hingar-bingar, kusut-masai. (vii) Nama haiwan-jejentik, kunang-kunang, rama-rama. (viii) Kesamaan/keserupaan- sesiku, lelangit, gula-gula. (ix) Berpanjangan- berangan-angan, mendayu-dayu, kenang-kenangan. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat, elok-elok, besar-besaran. (xi)Tidak bersungguh-sungguh- duduk-duduk, jarang-jarang, main-main. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita, merah-merah, segar-bugar.4. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh
 48. 48. (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan.Kata Ganda Penuh1. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyiatau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak.2. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja, anak-anak, obor-obor. (ii) Seluruh kata terbitan- bungkusan-bungkusan,soalan-soalan. (iii) Berimbuhan-biji-bijian,bayang-bayangan. (iv) Kata majmuk- rumah-rumah teres, guru-guru besar.3. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan.
 49. 49. Kata Ganda Separa1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar.2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan.3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif.Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.
 50. 50. Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.Kata Ganda Berima / Berentak1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahanbunyi.2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus3. Berikut ialah senarai kata ganda berima
 51. 51. Kata Ganda Berimbuhan1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan.2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kataketerangan.Awalan
 52. 52. AkhiranApitanSisipanKesalahan dan PembetulanPembinaan AyatAyat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.Contohnya:
 53. 53. Ragam Ayat1. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu, iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan2. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dansebagainya. Contohnya:3. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, benda, manusia,binatang dan sebagainya.Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:(i)Ayat tanya tanpa kata tanyaContohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang?(ii)Ayat tanya dengan kata tanyaContohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal?
 54. 54. 4. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorangmelakukan sesuatu. Contohnya:5. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dansebagainya. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya:Ayat Aktif dan Ayat PasifAyat AktifAyat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek danmempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN- iaitu me-, mem-, men-, meng- dan menge-Contohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. (d) Syafril sedang memancing ikan. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli.Ayat Pasif1. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men- didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. (b) berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.2. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului kataganti diri pertama seperti aku, kami, kita, saya dan sebagainya. (b) ayat pasif diri kedua, iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men- dan didahului kataganti diri kedua seperti awak,anda, kamu, engkau dan sebagainya. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di- diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia, dia, beliau, baginda dan sebagainya.Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbezaBerikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama:
 55. 55. Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua:Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga:Membina Soalan dan Membina Jawapan1. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian.Jika tidak berhati-hati,tujuan asalnya mungkin akan terpesong.2. Kata tanya seperti apa, siapa, bila, mana, mengapa, kenapa, bagaimana, dan berapabolehdijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuksoalan atau jawapan.3. Selain itu,murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas.4. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut:Mengapa/Kenapa.
 56. 56. ApaBilaManaBerapaBagaimanaBentuk-bentuk lain
 57. 57. Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah)1. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.Apabila menulis cakap ajuk, tanda ("....") mestidigunakan.2. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengangaya bahasa sendiri.3. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah.4. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah, beberapa perkara perlu diubah dan diberikanperhatian. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa.
 58. 58. Kesalahan dan PembetulanKesalahan Umum TatabahasaA. Kata Ganti Diri1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak.4. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak,
 59. 59. dia-dia, mereka-mereka,dan sebagainya.5. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya.6. Kata ganti diri seperti beta, baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri.B. Kata Bilangan1. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu,dua, dan seterusnya atau berapa, semua dan sebagainya.2. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah, kata bilangan pisahan tiap-tiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya.3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan.
 60. 60. C. Penjodoh Bilangan1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersama-sama dengan kata bilanganseperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengah-setengah dan sebilangan.Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan.D. Kata Sendi1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untukmenghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat.2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif, kata senditidak boleh dilenyapkan.3. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi.
 61. 61. E. Kata Kerja Tak Transitif1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber- atau men- atau ter-, tidak boleh ditiadakan awalannya. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif.F. Kata Kerja Transitif1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapatbertugas sebagai predikat dalam ayat.2. Objeknya mestilah frasa nama.3. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber...kan, semua kata kerja transitifdalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men-.
 62. 62. 4. Kata kerja transitif yang berapitan men...kan dan men...i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif.G. Kata Tanya1. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.2. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.3. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja.4. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya.H. Kata Hubung1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.2. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung.
 63. 63. I. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat1. Dalam bahasa Melayu, ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.2. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.3. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalamayat.
 64. 64. J. Bentuk Jamak1. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku, gambar-gambar, kotak-kotak dan sebagainya. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli, para guru, semua rumah dan sebagainya. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak, cantik-cantik, garang-garang dan sebagainya. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat.2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang.4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perludiulang. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak.
 65. 65. K. Hukum DM1. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat.2. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan.3. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM.L. Frasa Adjektif1. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus.4. Apabila kata adjektif yang berawalan ter- digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak diperlukan.5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif.
 66. 66. M. Frasa Kerja Tak Transitif1. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atausekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya.2. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran-kan pada apitan ber...kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi denganatau pada atau tentang.3. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif.N. Frasa Kerja Transitif1.Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa namasebagai objek kepada kata kerja transitif itu.2. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, kata-kata lain tidak boleh
 67. 67. disisipkan. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif.O. Frasa Kerja Pasif1. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat2. Oleh sebab itu, kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasifitu.3. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan.4. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diripertama dan frasa kerja pasif diri kedua.Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif.P. Ayat Tergantung1. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat2. Dalam susunan biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. Contohnya: (a) Pokok itu tumbang.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat)
 68. 68. (b) Dia datang ke sini.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat)3. Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan letak predikat di depan. Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek)4. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat.Sinonim/AntonimSinonim1. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama.2. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama, perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi.
 69. 69. Aaabaimengabaikan = melalaikan; membiarkan; mencuaikanaduberadu = berlaga; bersabung; bertanding; tidur(digunakan untuk raja-raja)agung = besar; luhur; mulia; tertinggiaib = maluajaib = aneh; ganjil; pelikajakmengajak = mempelawa; mempersilakan; menjemput; mengundangajal = kematian; mautakal = fikiran; helah; ikhtiarakrab = ikrab; karib; rapatalam = duniamengalami = merasai; menempuhalihberalih = berganti; berpindah; bertukar; berubahalu = antanaman = damai; sentosa; tenteramamanat = perintah; pesan; wasiatancammengancam = mengugut; membahayakananeh = ajaib; ganjil; pelikanggapmenganggap = berpendapat; memikirkanangkara = kebengisan; kebuasan; kekejaman; kezalimanangkuh = bongkak; congkak; sombonganiayamenganiaya = menindas; menyiksaanugerah = ganjaran; kurnia; pemberianapitmengapit = menghimpit; menjepitarah = hala; jurusan; tujuanaral = halangan; rintanganarif = berilmu; bijaksana; cerdik; pandai; tahuawas = hati-hati; hemat; ingat-ingat; waspadaBbbadai = ribut; taufanbagus = baik; elok; indahbahangberbahang = hangat; panasbahasberbahas = berdebat;berhujahbahkan = malahanbakat = kebolehan; kecekapanbakhil = kedekut; lokekbakti = jasa; khidmat
 70. 70. berbakti = berjasa; berkhidmatbalamberbalam = kabur;kelam; samarbangkangmembangkang = membantah; menentang; menyanggahbantutterbantut = terencat; terhalangbasah = berair; kuyup; lembapbasmimembasmi = membanteras; membinasakan; memusnahkan; menghapuskanbatal = mansuhbaya = umur; usiasebaya = seumurbecak = berair; berlumpur; lecah; lecakbencana = kecelakaan; malapetakabengkalaiterbengkalai = gagal; terganggu; tergendala; terhentibentakmembentak = menengking; mengherdikberes = rapi; selesai; teraturberkasmemberkas = menahan; menangkapberkat = rahmatbiaya = belanja; ongkosbicaraberbicara = berbahasa; bercakap; berkata; berundingbimbang = cemas; khuatir; ragu-ragu; risaubimbingmembimbing = melatih; memandu; memimpin; mengasuhibocor = berlubang; tirisCccadangmencadangkan = mengemukakan; mengusulkan; menyarankancambahbercambah = bertunas; tumbuhcanaimencanai = melicinkan; mengasah; meratakancampurbercampur = berbaur; bergaulcantumbercantum = berhubung; bersambung; bertautcatumencatu = mengawal; menghadkancegahmencegah = melarang; menahan; menegah; menghalang; menyekatcekal = tabah; tahancekap = mahir; mampu; pandai; sanggupcelana = seluar
 71. 71. cemburu = curigacepat = deras; kencang; laju; lekas; pantas; segeracerdik = berakal; bijak; pandai; pintarcergas = aktif; bertenaga; cepat; giat; tangkasceruk = penjuru; sudutciptamenciptakan = membuat;mengadakan; mengubah; menghasilkan; menjadikan; mewujudkanciri = sifat; tandacocok = akur; sama; sepadan; sepakat; sesuai; setujuconteng = calit; coreng; coretcungkilmencungkil = mengeluarkan; menggali; mengorek; menyuntikDddacing = neraca; penimbangdahulu = awal; lampau; silamdaif = hina; lemahdakwamendakwa = mengaku; menuduh; menuntutdalih = alasan; helahdapat = berupaya; mampu; sanggupmendapat = memperolehdarjat = pangkat; tarafdaya = akal;ikhtiar;jalan;kekuatan; kemampuan; muslihatdendamendenda = menghukumdendang = lagu;nyanyianderitapenderitaan = kesakitan;kesengsaraan; kesusahan; seksaandesakmendesak = memaksa; menggesadidikmendidik = mengajar; mengasuh; melatihdingin = sejuk; reda; tawardorongmendorong = memberangsangkan; mempengaruhi; mendesak; menggalakkkan; menolak; menyorongdugamenduga = meneka; mengagak; menguji; meramalkanEeedarberedar = berkisar; berlalu; berpindahelakmengelak = menghindarelok = bagus; baik; cantikempuk = lembut; lunakerat = karib; kuat; mesra; rapat; teguh
 72. 72. mengeratkan = menguatkan; merapatkan; meneguhkanFffaedah = guna; laba; manfaat; untungfaham = tahu; mengertimemahami = memaklumi; mengetahuifasal = hal; perihal; perkarafikirmemikirkan = mempertimbangkan; mengenang; mengingatkan; merenungkanGggabung = ikat; berkasbergabung = berikat; bersatugagah = berani; kuat; tegapgagal = kandas; kecewa; hampagandingberganding = berdampingan;berdekatan; berhampiranganggumengganggu = mengacau; mengusikgantiberganti = bertukar; berubahgebar = selimutgegarbergegar = bergetar; bergoncanggegasbergegas = terburu-buru; tergesa-gesa; terkejar-kejargejala = alamat; tandageletarmenggeletar = gementar; menggentar; menggigilgempar = bising; hiruk-pikuk; riuh-rendahgenap = cukup; lengkap; penuhsegenap = seluruh; setiapgendala = aral; halangan; rintangangerangan = agaknya; barangkaligerun = gamang; ngeri; takutgesamenggesa = mendesaktergesa-gesa = terburu-buru; tergegas-gegas; tergopoh-gopohgiat = aktif; bersemangat;cergas; rajin; tangkas; tekungubahmenggubah = mengarang; mengatur; menyusunHhhabis = berakhir; tamat; selesaihabuan = bahagian; hak; rezekihadam = cerna; hancurhadap
 73. 73. menghadap = mengarah; menghalamenghadapi = melawan; menentangterhadap = akan; kepada; tentanghadir = adamenghadiri = mengikuti; menyertaihairan = pelik; takjub; tercenganghajat = kehendak; keinginan; keperluan; maksud; niat; tujuanhakikat = kebenaran; kenyataanhal = kejadian; peristiwa; perkarahala = arahhalaumenghalau = mengusirhambatmenghambat = memburu; menahan; mengejar; menghalanghampa = kecewa; kosonghangus = rentunghantarmenghantar = mengirim; mengutushapus = lenyap; hilang; musnahharapmengharap = berhajat; berhasratharmoni = rukun; selaras; sesuai; tenteramharum = wangiharungmengharung = menempuh; menghadapihasrat = harapan; kehendak; keinginanhayat = kehidupan; nyawahelamenghela menarik; mengheret; menyerethelah = akal; dalih; muslihat; tipu dayahentakmenghentak = memijak; menekan; menghenyak; menginjak; menikam; menusuk; mencucuk; merodokhiasberhias = berdandan; bersolekhidanghidangan = sajianmenghidangkan = menyajikan; menyediakanhikayat = cerita; kisah; riwayathinggap = bertenggek; bertenggerhirupmenghirup = meneguk; menghisap; menyeduthitungmenghitung = membilang; mengirahumbanmenghumbankan = melemparkan; melontarkanhuraimenghuraikan = memaparkan; menerangkan; menjelaskanhutan = rimba
 74. 74. Iiibarat = cerita; kiasan; pengajaran; perbandingan; sebagai; seumpama; teladanikal = berkelok-kelok; berombak-ombak; keritingiklhlas = jujur; tulusikhtiar = daya upaya; usahaikrar = janji; pengakuan; sumpahikut = turut; bersama-samamengikut = mematuhi; menganut; mengiring; meniru; menurutilmu = kepandaian; pengetahuanimbas = kilas; lintasseimbas = sebentar; sekejap; sekelip; seketika; sekilas; selintasindah = cantik; molek; permaiinduk = ibu; pusatingkar = mungkirmengingkari = memungkiri; menafikan; menyangkalintipmengintip = memata- matai; mengamat-amati; mengintai; menyuluhirama = rentak; tempoberirama = berentak; bertempoisi = intisari; kandungan; muatan; patiistiadat = adat; resam; upacaraizin = kebenaranmengizinkan = membenarkan; memperkenankanJjjaga = bangunberjaga = berkawalberjaga-jaga = berhati-hati; berwaspadamenjaga = memelihara; mengawal;mengasuh; mengawasimenjagakan = mengejutkan; menggerakkanjajahmenjajah = menaklukkan; menguasaijajar = banjar; baris; deretjalinberjalin = beranyam; berkaitanmenjalin = menganyam; mengarang; mengatur; mengeratkan;menyusunjangkitberjangkit = menular; merebakkejangkitan = ketularanmenjangkiti = menularimenjangkitkan = menularkan; merebakkan;jarang = bersela; renggangjatisejati = asli; sebenarnya; tulenjawab = sahutberjawab = berbalasmenjawab = membalas; menyahutjawat
 75. 75. jawatan = pengkat; pekerjaanmenjawat = memegang; menjabatjaya = kemenanganberjaya = berhasil; menangkejayaan = kemajuan; kemenanganjejak = bekas; kesanjejasmenjejaskan = melukakan; merosakkanjelak = bosan; jemu; muakjelita = cantik; lawa; manis; molekjemputjemputan = ajakan; undanganmenjemput = mencekut; mengajak;mengundang; menyambutjenazah = mayatjerat = jebak; perangkapjerumusmenjerumuskan = mencelakakan; menjatuhkan; menyesatkanjudul = tajukjulangmenjulang = membumbung; mengangkat; menghormati; meninggi; menyanjungjumpaberjumpa = bersua; bertemumenjumpai = mendapati; menemui; mengalamiperjumpaan = pertemuanjurang = lembah; lurahKkkabul = diluluskan; diperkenankan; disetuju; tercapaikabur = kelam; pudar; samarkadar = keupayaan; kudrat; kuasa; nisbahkaedah = cara; hukum; prinsip; peraturankagum = hairan; takjub; tercengangkala = masa; ketika; waktuberkala-kala = sekali-sekala;terkadang-kadangkampung = desaberkampung = berhimpun; berkumpulkandarmengandar = memikul; menggalaskarut = bohong; dustakawan = kelompok; kumpulan; rakan; sahabat; temankecaiberkecai = hancur; remukkecammengecam = membidas; mencela; mengkritikkecamukberkecamuk = kelam-kabut; kucar-kacirkecewa=gagal; hampakecoh = bising; heboh; riuh-rendahkecundang = kalah; tewas
 76. 76. kekal = abadikelahiberkelahi = berbalah; bergaduh; bertengkarkelas = darjah; pangkat; tingkatan; jeniskeliru = khilaf; salah; sesat; silapmengelirukan = membingungkan; menyesatkankembali = balik; lagi; pulang; semulamengembalikan = memulangkan; memulihkankena = berpadanan; berpatutan; cocok; sepadan; sesuaikenanberkenan = gemar; sudi; sukamemperkenankan = membenarkan; mengizinkan; menyetujuikendalimengendalikan = memimpin; mengekang; mengurus; mentadbirkankental = pekatkerenah = kemahuan; ragamkesan = akibat; jejak; tandaketara = kelihatan; tampakkhazanah = perbendaharaankikismengikis = menghapuskan; menghilangkan; meluputkankongkong = belenggu; pasungmengongkong = memasung; membelenggukotor = cemar; kejikuno = lama; tuakurnia = anugerahkusut = bersimpul-simpul;kacau; rumitLllaba = faedah; guna; keuntunganlancar = cepat; fasihlandamelanda = melanggar; merempuhlandas = alas; lapiklangsai = lunas; selesai; terbayarlanjut = lama; panjanglantang = jelas; terang; kuatlapormelaporkan = memberitahukan; mengadukanlapuk = reput; usanglawatmelawat = berkunjung; berziarahlazat = enak; sedaplazim = biasa; selaluledakmeledak = meletup; meletuslelah = asam; letih; penatlemparmelempar = melontar; membaling
 77. 77. lengang = sepi; sunyilengkap = cukuplengkok = belok; kelok; keluk; lengkunglerai = gugur; luruhletih = lenguh; lesu; litak; penatlikat = pekatliku = kelok; selekohlincah = cergas; pantas; tangkaslipur = hapus; lenyapterlipur = terhiburloghat = dialeklompat = loncat; lonjaklonggok = timbun; tompokluak = kurang; susutluang= kelapanganmeluangkan = melapangkan; mengosongkanlucut = lepas; tanggallut= mempan; telapMmmahu = hendak; rela; sanggupkemahuan = kehendak;keinginanmakam = kuburmakbul = kabul; terkabul; diperkenankanmaklumat = keterangan; pengetahuanmalap = muram; kusam; lesam; redup; surammangkat= meninggal duniamarah = berang; gusar; meradangmaruah = kehormatanmaut = kematianmedan = gelanggang; padangmelarat = miskin; sengsarameleset = jatuh; merosot; mundur; tergelincirmempelai = pengantinmendap = mendakmendung = muram; redup; surammercu = menara; puncakmewah = makmurmisal = contoh; ibarat; umpamamogok = berhenti; rosakmuafakat= sepakat; setujumuak = bosan; jemu; loya; mualmuktamad = pasti; tetapmunasabah = berpatutan; cocok; sesuaimundur = surut; terbelakang; undurmurka = berang; gusar; marah; meradangmusafir = pelancong; pengembaramuslihat = helah; siasat; takti; tipu dayamusnah = binasa; rosak
 78. 78. mustahak = penting; perlumusykil = kecewa; sukar; sulitNnnafimenafikan = mengingkari; menidakkannahas = kecelakaan; kemalangan; kesialan; malangnaib = timbalannasib = takdir; untungnasihat = ajaran; pelajaran; peringatan; petunjuk; teguranngeri = seram; takutniat = hajat; kehendak; maksud; nazarnilai = mutu; tarafOoobor = andang; suluholehberoleh = mendapat; menerimamemperoleh = mencapai; mendapatoleh-oleh = buah tanganperolehan = hasil; pendapatanolokberolok-olok = bermain-main; bergurau; bersendaonak = duriPppadan = bading; cocok; imbangan; sesuai; tarapadat = bernas; ,mampat; pejal; penuh; sesak; tumpatpadu = kuat; kukuh; padat; pejal; teguhpalumemalu = memukul; menghentampamah = lembahpamermempamerkan = memperagakan; memperlihatkan; mempertunjukkan; menggayakanpandir = bebal; bodoh; tololpangkat = kedudukan; taraf; tingkatpanjang = lanjutberpanjangan = berterusan; berlanjutansepanjang = sejauhpantas = cekatan; cepat; laju; layak; lekas; patut; sesuai; tampan; kacak; segakpaparmemaparkan = memampangkan; membentangkan; mendedahkanpati = inti; saripatuh = menurut; taatpawang = bomoh; dukunpedoman = panduanpegun
 79. 79. terpegun = tercegat; tercengangpelopor = pengasas; perintispencakberpencak = bersilatpencilmemencil = menyendirimemencilkan = mengasingkan; menjauhkanterpencil = terasing; tersendiripenggal = kerat; potongpenuh = lengkap; padat; tumpatperahmemerah = memeras; meramasperenggan = batas; penggal; sempadanperihal = keadaan; kejadian; laku; peristiwaperiksamemeriksa = meneliti; mengkaji; menyelidikperingkat = had; tahap; tingkatpermai = cantik; elok; indahpermit = keizinanperoi = gemburperwira = berani; gagah; pahlawanpesat = cepat; lajupesong = herot; mencong; serongmemesong = menyeleweng; menyimpangpincang = tempangpindameminda = membaiki; membetulkan; mengubahprinsip = asas; dasar; peganganprojek = rancanganpujangga = pengarang; sasterawanpusarberpusar = berkisar; berputarpusara = kubur; makamRrradas = perkakasragu-ragu = bimbang; sangsi; syak; was-wasraksasa = bota; gergasiramai = bising; giat; riuh-rendah; sibukrapi = beres; bersih; elok; kemas; teratur; tersusun; tertibrasmi = sahmerasmikan = melantik; menetapkan; mengesahkan; mengumumkanrata = datarmeratakan = mendatarkanserata = seantero; segenap; seluruhrayumerayu = memujukrayuan = permohonan; pujukan.regu = kumpulan; kelompok; pasangan; pasukan
 80. 80. beregu = berpasanganrendang = lebat; rimbunrenggangberenggang = berantara; berjauhan; berpisahresam = kebiasaan; tabiatrezeki = nafkah; pendapatan; penghidupanrintihmerintih = mengeluh; mengerangrisiko = bahaya; kerugianrungutmerungut = berleter; bersungutSssabungbersabung = beradu; berlaga; berlawan; bertempur; bertarungsah = benar; nyatasambutmenyambut = membalas; menerima; menjawab; menyongsongsampai= tibasanggup = mampu; rela; sedia; sudisangkalmenyangkal = melawan; membantah; menentangsayu = dukacita; hiba; pilu; rawan; sedihsangsi = bimbang; khuatir; ragu-ragu; syaksebatmenyebat = memukul; merotansegar = sihat; nyamansejahtera = aman; sentosa; selamatselenggaramenyelenggarakan = memelihara; mengerjakan; mengurus; merawatselewengmenyeleweng = menyimpangselisih = beza; kelainanberselisih = berbeza; berlainan; bertikaisemerbak = harum; wangisenget = condong; miringsengketa = perbalahan; perbantahan; pertengkaran; perselisihan; pertikaiansengsara = menderita; susahseni = elok; halus; kecil; moleksentosa = aman; selamat; tenteramsepatu = kasutserbumenyerbu = melanggar; menyerangserentak = bersama-sama; serempaksesak = penuh; sempit; tersekat; tersumbatsilam = lampausilap = keliru; salahsingkirmenyingkir = menepi; mengelak; menghindar
 81. 81. sisa = baki; lebihnyasuabersua = berjumpa; bertemusudi = relasulit = rahsia; sukar; susahsumber = asal; puncasusut = berkurang; mengerut; surut; turunTttaat = patuh; setiatadbirmentadbirkan = memerintah; mengatur; mengelolakan; mengurustajamenaja = mempelopori; memulakantakat = had; hingga; sampaitakjub = hairan; kagumtamadun = kebudayaan; kemajuan; peradabantangguhbertangguh-tangguh = berlama-lama; berlambat-lambat;berlengah-lengahmenangguhkan = menundatangkupmenangkup = menelungkup; meniarap; mengatuptaraf = darjat; kedudukan; martabat; mutusetaraf = sedarjat; setaratatapmenatap = melihat; memandang; mengamat-amati; merenungtatatertib = disiplin; peraturantebal = lebat; padat; tumpattegas = jelas; nyata; tentu; tepat; terangmenegaskan = menerangkan; menjelaskantegurmenegur = menasihati; mencela; mengkritik; menyapatekad = azam; kehendak; kemahuanbertekad = berazam; bermaksud; berniattelatah = gerak-geri; kelakuan; perangai; tingkah lakutembungbertembung = berlanggar; bertemu; terserempaktempang = capik; pincangtempurbertempur = berjuang; berkelahi; berlaga; berlanggar; berperangtenaga = daya; kekuatanbertenaga = berdaya; giat; kuattenggala = bajak; lukutepismenepis = menangkis; menolakterbitmenerbitkan = membangkitkan; mengeluarkan; menghasilkan; menyiarkanterkammenerkam = menerpa
 82. 82. tetangga = jirantimpalsetimpal = sebanding; seimbang; setimbaltumpas = binasa; musnah; punahUuucapberucap = bercakap; bersyarahmengucapkan = melafazkan; menyebutucapan = pidato; sebutanugutmengugut = mengancamulasmengulas = mengupas; mentafsirkanumpama = ibaratunit = istimewa; satu-satunya; tersendiriurusmengurus = membereskan; memelihara; mengatur; mengusahakan; menyelenggarakan; menyelesaikanusang = kersang; kuno; lamausapmengusap = membelai; mengesat; mengurutusirmengusir = memburu; mengejar; menghalauutusmengutus = mengirimutusan = wakilusul = anjuran; asal; cadangan; mulamengusulkan = mencadangkan; menganjurkanWwwajar = patut; sesuaiwajib = mesti; perluwaktu = kesempatan; ketika; masa; peluang; tempohwarkah = suratwarta = amanat; berita; pesananwatak = sifatwatan = tanah airwau = layang-layangYyyakin = pasti; percayaZzzalim = bengis; kejamzaman = masa; tempoh
 83. 83. zat = unsurAntonim1. Antonim ialah perkataan berlawan, iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal.Aaabadi = sementaraabai = acuh; peduliabdi = tuanadabberadab = biadabaib = muliaajaib = biasaajakmengajak = menghalau; mengusirakar = pucukaktif = pasifalah = menangalirmengalir = bertakungalunberalun = rataam = khas; khususaman = huru-hara; kacau-bilauamanah = curangampunmengampuni = menghukumangguk = gelengmengangguk = menggelengasli = palsu; tiruanarif = bodoh; jahil; tololaturteratur = bersepah; berselerakawas = cuai; lalaiayu = buruk; hodoh; jelekazab = nikmatBbbahagia = sengsarakebahagian = penderitaan; kesengsaraanbahayaberbahaya = selamatbakal = bekasbakhil = pemurahbakti = khianatbangga = malumembanggakan = memalukan
 84. 84. bangkangmembangkang = menyokong; mencadangkanbantumembantu = membiarkanbantutterbantut = membesarbaringberbaring = bangkit; bangunbaru = lama; usangbasi = baru; segarbasmimembasmi = memelihara; mempertahankanbatal = sahmembatalkan = mengesahkanbawamembawa = meninggalkanbazirmembazir = berhemat; berjimatmembazirkan = menghematkan; menjimatkanbebas = terbelenggu; terikat; terkawal; terkongkongmembebaskan = membelenggu; mengawal; mengongkong; mengikatbeku = cairmembekukan = mencairkanbelahberbelah = bercantummembelah = mencantumkanbelot = setiabengkalaiterbengkalai = selesai; siapberani = gentar; takutberimemberi = menerimaberkasmemberkas = melepaskanbezaberbeza = sama; serupabiadab = beradab; sopanbinamembina = membinasakan; merobohkan; meruntuhkanbisikberbisik = melaung; menjeritbising = senyap; sunyi; sepibongkak = peramah; santunboros = cermat; hemat; jimatbubar = berhimpunmembubarkan = menghimpunkanbujurmembujur = melintangbukamembuka = menutup
 85. 85. buncit = kempisCccabutmencabut = menanam; mencacakkancacat = sempurnacacimencaci = memujicampakmencampakkan = memungut; mengutipcampurmencampurkan = mengasingkancantumbercantum = berasing; berpisahcedera = pulih; sembuhcegahmencegah = menggalakkancemar = bersihcembung = cekungcerah = gelap; kaburceraibercerai = berkahwin; bersatucerdik = bodoh; tolol; dungucermat = boros; cuaicerun = landaicetek = dalamcicirtercicir = terjumpaciptamenciptakan = memusnahkancomot = bersihcondong = tegakDddaging = tulangdaif = muliadakimendaki = menurunidamai = huru-hara; kacauberdamai = berperang; bersengketadamping = jauhberdampingan = berjauhandapatmendapat = kehilangandara = terunadarabmendarab = membahagidarurat = aman
 86. 86. dasar = puncakdatar = curamdedahterdedah = terlindung; tertutupdegilberdegil = menurut; patuhdendamberdendam = berbaik; berdamaidengarmendengar = pekak; tulideras = lambat; perlahanderhaka = setia; taatderita = kebahagiaandingin = hangat; panasdiriberdiri = dudukdongakmendongak = menundukdongeng = kenyataandosa = pahalaEeekor = kepalaeksport = importelok = buruk; hodohempuk = keras; liatenggan = mahu; rela; sanggup; setujuentah = tahuerat = longgarFffaedahberfaedah = merugikan; sia-siafajar = senjafakir = kayafasih = gagapfitnah = pujimemfitnah = memujifikirberfikir = berkhayalGggabungbergabung = bercerai; berpisahgadaimenggadai = menebusgadis = teruna
 87. 87. gaduh = aman; tenteram; damaibergaduh = berdamaigalakmenggalakkan = mencegah; menghalanggalimenggali = menimbusgamat = sepi; sunyigambut = kerasganas = jinakganjil = biasa; genapgarang = jinak; lembutgarau = halusgaring = lemaugaulbergaul = menyendirigaung = bukitgelak = tangisgelisah = tenanggelorabergelora = tenanggemalai = kasargemar = bencigembur = kerasgementar = beranigemilang = pudargempar = tenanggemuruh = tenanggerakbergerak = diam; kakugerimis = lebatgering = sihatghaib = kelihatangila = siumangirangbergirang = berduka; bermuram; bersedihgopohtergopoh-gopoh = perlahan-lahangoyangbergoyang = kukuh; mantap; tetapgugup = tenanggulungtergulung = terbentang; terhampargunung = lembahHhhabis = adahalangmenghalang = mendorong; menggalakkanhalau
 88. 88. menghalau = mempelawa; mempersilakan; mengajakhalus = kasarhampa = berisihancurmenghancurkan = membinahandal = lemahhangat = dingin; sejukharum = busukhatiberhati-hati = cuai; lalaihelamenghela = menolakhembusmenhembuskan = menarik; menghisaphening = keruhhentiberhenti = bergerak; berjalanhiba = gembira; sukahijrahberhijrah = menetaphimpunberhimpun = bersurai; bubarhina = muliahinggap = terbanghiraumenghiraukan = membiarkanhukummenghukum = mengampunihulu = hilir; muaraIiikal = lurusikatmengikat = membuka; menghuraikanikhlas = curang; pura-puraimaginasi = kenyataaninduk = bahagian; cawanganingkarmengingkari = mematuhi; mentaati; menurutisi = kulitistirehatberistirehat = bekerja; bertugasizinmengizinkan = melarang; menegahJjjaga = tidurjahil = alim; arif
 89. 89. jajahmenjajah = memerdekakanterjajah = merdekajalanberjalan = berhentijanda = dudajarang = kerap; rapat; selalu; seringjasmani = rohanijayaberjaya = gagal; kandasjelmamenjelma = menghilangjernih = keruhjimat = borosjutawan = fakirKkkabulterkabul = tertolakkabur = jelas; terangkacukkacukan = sejati; tulenkahwinberkahwin = berceraikalah = menangkaram = terapung; timbulkawan = lawan; musuhkebal = lutkedutberkedut = licin; ratakejam = adil; berperikemanusiaankelam = cerah; terangkelu = lancarkemarau = hujan; tengkujuhkembali = pergikembang = kuncupkembung = kempiskencang = perlahankeras = lembik; lembutkeratmengerat = menyambungkeruh = jernihkesat = licinketara = kabur; samar-samarketat = longgarketua = pengikutkilauberkilau = malap; suramkota = desa; kampung
 90. 90. kuala = hulukukuh = lemahkusut = kemas; rapikutukmengutuk = memuji; menyanjungLllaba = kerugianberlaba = berugilalai = awas; waspadalangsung = berantaraberlangsung = bertangguh; tertundalanjut = singkatlapang = sempitlaungmelaung = berbisiklawan = kawan; sahabatlayarberlayar = berlabuhlayu = segarlebar = sempitlekas = lambatlekatmelekat = lekang; tanggallena = sedarterlena = terjagalengang = sibuklenyap = muncullintangmelintang = memanjang; membujurlokek = pemurahluahmeluahkan = menelanluas = sempitlulus = gagallumpuh = bertenaga; kuatlunak = keraslurus = bengkokMmmahal =murahmajikan = pekerjamaju = mundurmakmur = melarat; melesetmalang = bertuahmalapetaka = tuahmanusia = binatangmarak = padam
 91. 91. matang = mentahmegah = aib; malumenantu = mentuamerdu = garau; parau; sumbangmerdeka = terbelenggu; terjajahmesra = renggang; sombongmewah = melarat; menderita; miskinmirip = berbeza; berlainanmoden = kolot; kunomuncul = hilang; lenyap; lesapmungkirmemungkiri = menepati; menunaikanmustahak = remehNnnafimenafikan = mengakui; mengiakanngangaternganga = tertutupnipis = tebalnyaring = lemah; perlahannyata = kaburOoolokolok-olok = sungguh-sungguhPppadam = bernyalapahit = manispakaimemakai = menanggalkanpaksamemaksa = memujukpalsu = asli; tulen; benarpanas = dingin; sejukpangkal = hujungpapa = kayapasang = surutpatuh = ingkarpayah = mudah; senangpejam = celikpelik = biasapendamterpendam = terbongkarpenuh = kosongperang
 92. 92. berperang = berdamaiperlahan = cepatpilu = gembira;riangpipih = bulatpisahberpisah = bertemupucat = berseri; garangpulih = sakit; tenatpuncak = dasarpupus = utuhpurba = modenpusat = cawanganputusterputus = bercantum; bersambungRrrabun = terangracun = madu; penawarrampasmerampas = membagi; memberi; menyerahkanrapat = jarang; renggangrapi = berselerak; bersepahreda = kencang; lebatreguberegu = berseoranganrela = engganrendammerendam = menjemurrindu = benciSssah = batalsakit = sembuhsaksama = zalimsama = berbeza; berlainansambungbersambung = putussangkalmenyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurutsangsi = yakinsayang = bencisayup = lantang; nyaring; terangsedar = lalai; pengsansedih = gembirasedutmenyedut = menghembussegar = layuselesai = terbengkalai; terhenti
 93. 93. senyap = bising; riuhsetia = derhakasimpanmenyimpan = membuangsinggah = terussokongmenyokong = membangkang; membantahsombong = ramahsopan = biadabsukacita = dukacitasuraibersurai = berhimpunsurut = pasangsusunbersusun = berselerak; bersepahsyak = percaya; yakinsyurga = nerakaTttaat = derhakamentaati = menderhakatajam = tumpultakut = beranitampan = hodohtangkapmenangkap = melepaskantanyabertanya = menjawabtarikmenarik = menyorongtawanmenawan = membebaskantegak = condongtegang = kendurtegahmenegah = membenarkan; menyuruhtekun = malas; sambilewatelanmenelan = meluahkanteliti = lalai; leka; sambilewatenggelam = timbultenteram = bimbang; kacau; risautepat = sipitewas = menangtimbusmenimbus = menggali; mengorektulen = palsu; tiruantunggal = banyak; jamaktutup
 94. 94. menutup = membukaUuubahberubah = tetapundur = maraumum = khususuntung = rugiusang = baruWwwajib =sunatwangi = busukwaras = gila; sakitwaspada = cuai; lalaiYyya =tidakyakin = ragu-ragu; sangsi; syak; was-wasZzzahir = batinzalim =adilKesalahan dan PembetulanPerbendaharaan KataKata Banyak Makna1. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna
 95. 95. 2. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan.3. Biasanya, soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayatyang menggunakan perkataan yang betul.
 96. 96. Kata Hampir Sama Makna1. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksudyang hampir sama.2. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama, namun setiapperkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat.3. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.
 97. 97. Kesalahan dan Pembetulan
 98. 98. Penjodoh Bilangan1. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan.2. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan.3. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda, tempat, hal, perkaradan manusia.
 99. 99. Kesalahan dan PembetulanPeribahasa1.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yangtertentu.2. Pada umumnya, peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yangsopan dan halus.3. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacamA. Simpulan Bahasa1. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.2. Biasanya, simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepatdan padat.3. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut:
 100. 100. f
 101. 101. B. Perumpamaan1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksudyang tersirat.2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama.3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti berikut:
 102. 102. C. Bidalan1. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan kata-kata yangmembentuknya.2. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan.3. Contoh bidalan adalah seperti berikut:
 103. 103. D. Pepatah1. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya.2. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan, falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan.3. Contoh pepatah adalah seperti berikut:
 104. 104. E. Bandingan/ Kiasan
 105. 105. 1. Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau bendasecara bandingan. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas.2. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut:
 106. 106. F. Kata-kata HikmatKata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran, teladan,kesedaran dan peringatan.
 107. 107. Kesalahan dan Pembetulan

×