Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pitos 106 k1

672 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pitos 106 k1

 1. 1. MALAYSIA ABAD KE 20<br />PITOS 106/3<br />
 2. 2. KULIAH 1<br />KeadaanSosial Dan PolitikAlamMelayu<br />AkhirKurun Ke-19 Dan AwalKurun Ke-20<br />
 3. 3. 443<br />
 4. 4. ZAMAN PENJAJAHAN KUASA BARAT<br /><ul><li>PORTUGIS – 1511-1641 (130 tahun)
 5. 5. BELANDA – 1641 – 1824 (183 tahun)
 6. 6. BRITISH – Fasa 1</li></ul> 1824 – 1942<br />Fasa 2<br /> 1945 – 1957 (130 tahun)<br />
 7. 7. PENJAJAHAN BRITISH DI TANAH MELAYU<br />1786 - (Pertapakan British Di Pulau Pinang)<br />1819 - (SingapuraDikuasai )<br />1824 - (PerjanjianInggeris-Belanda)<br />1826 - (PenubuhanNegeri-negeriSelat)<br />1874 - (PerjanjianPangkor -<br />Campurtangan British Secararasmi)<br />1896 – (Negeri-negeriMelayuBersekutu)<br />1909 - (Negeri-negeriMelayuTidakBersekutu)<br />1920 - Disentralisasi<br />
 8. 8.
 9. 9. SISTEM RESIDEN<br /><ul><li>Diperkenalkanoleh British di Perak </li></ul>selepasPerjanjianPangkor 1874<br /><ul><li>Kemudiannyadilaksanakandi Selangor, </li></ul> Pahang danNegeri Sembilan<br /><ul><li> Sultan menerimaseorangpegawai British
 10. 10. Penasihatdalamurusanpentadbiran</li></ul>kecuali yang berkaitandenganadat<br />resamdan agama Islam<br /><ul><li>Matlamatmewujudkansistem</li></ul>pentadbirancukai yang berkesandan<br />teratur<br />
 11. 11. FAKTOR – FAKTOR CAMPURTANGAN BRITISH <br /><ul><li>Kekayaanhasilbuminegeri-negeriMelayu
 12. 12. RevolusiPerindustriandiEropah
 13. 13. PembinaanTerusan Suez dankapalwap
 14. 14. BimbangcampurtangankuasaEropah lain
 15. 15. Pertukarandasardaritidakcampurtangankedasarcampurtangan
 16. 16. Desakanpedagangakibatpergaduhankongsigelap.</li></li></ul><li>PerjanjianPangkor 1874 yang ditandatanganioleh Sir Andrew Clarke danRaja Abdullah<br />
 17. 17. RESIDEN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU<br />J.WW Birch<br />Residen Perak<br />J.P RODGER<br />Residen Pahang<br />
 18. 18. CORAK PENTADBIRAN DI BAWAH SISTEM RESIDEN<br />NEGERI<br />(Sultan dibantuolehResiden) <br />DAERAH<br />(Pegawai Daerah)<br />MUKIM<br />(Penghulu)<br />KAMPUNG<br />(KetuaKampung)<br /><ul><li>Pentadbiran Bandar – LembagaKesihatanditubuhkan</li></li></ul><li>PENTADBIRAN DIBAWAH SISTEM RESIDEN<br />SULTAN<br />(PRESIDEN)<br />Residen British <br />(Penasihat)<br />PenolongResiden<br />AhliRasmi<br />AhliTidakRasmi<br />PembesarMelayu<br />OrangCina<br />Orang British<br />STRUKTUR MAJLIS MESYUARAT NEGERI<br />
 19. 19. KELEMAHAN SISTEM RESIDEN<br /><ul><li>Residentidakdiberikanpanduan yang </li></ul>jelasuntukmenjalankantugas.<br /><ul><li>Residentelahmenjaditerlaluberkuasa</li></ul>danmerekatidakdapatdikawaloleh<br />GabenorNegeri-NegeriSelatdiSingapura.<br /><ul><li>Pentadbirandisetiapnegeritidakseragam</li></ul>keranamempunyaiundang-undangtersendiri.<br />KelemahansistemResidenmembawakepadapembentukanNegeri-NegeriMelayuBersekutuatau Persekutuan 1896.<br />
 20. 20. PENTADBIRAN <br />NEGERI NEGERI MELAYU BERSEKUTU<br />1 JULAI 1896 NEGERI - NEGERI MELAYU BERSEKUTU YANG TERDIRI DARIPADA PERAK, SELANGOR, N.SEMBILAN DAN PAHANG DITUBUHKAN <br />PesuruhjayaTinggi British<br />ResidenJeneral<br />RESIDEN<br />SELANGOR<br />RESIDEN<br />PAHANG<br />RESIDEN<br />N.SEMBILAN<br />RESIDEN<br />PERAK<br />
 21. 21. KESAN-KESAN PEMBENTUKAN NNMB 1896<br />1. PemusatankuasaResidenJeneral<br />2. Kemerosotankuasa sultan, residendan<br />MajlisMesyuaratNegeri<br />3. Pemusatandanpenyelarasanpentadbiran<br />1897 - British menubuhkan<br />DURBAR<br />
 22. 22. Penubuhan DURBAR <br />(Persidangan Raja-Raja Melayu)<br />1. DURBAR ialahpersidangansetiaptahunantara 4 orang raja Negeri-NegeriMelayuBersekutu.<br />2. Keahlian DURBAR terdiridaripada :<br />i) 4 orang raja-raja Melayu<br /> ii) 4 orangResiden British<br /> iii) PesuruhjayaTinggi<br /> iv) KetuaSetiausaha<br />Persidangan Raja-Raja MelayudiijalankandalamBahasaMelayu<br />4. DURBAR pertamadi Kuala Kangsar(1897)<br /> DURBAR keduadi Kuala Lumpur (1903)<br />Sultan Idrismenyatakan rasa tidakpuashati : isuperjawatanorangMelayu, kuasaresiden, isubahasamelayusebagaibahasarasmi.<br />6. British membubarkan DURBAR danmenubuhkanMajlisMesyuarat Persekutuan 1909<br />
 23. 23. MESYUARAT DURBAR PERTAMA – KUALA KANGSAR 1897 <br />
 24. 24. SEBAB- SEBAB PENUBUHAN <br />MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN 1909 <br /><ul><li>Dibentukpadatahun 11 Disember 1909
 25. 25. Ditubuhkankeranaterdapatdesakandanbantahan raja-raja </li></ul>Melayuterhadap Persekutuan 1896 keranakuasamereka<br />kurangberbanding Sultan NNMTB<br /><ul><li>Mewujudkansistempentadbiran yang lebihcekapdan</li></ul>tersusunkeranapendudukberbilangkaummenjadi<br />semakinramai.<br /><ul><li>Melaksanakanpembahagiankuasaantara MMN dan MMP
 26. 26. MenambahkankuasaPesuruhjayatinggi
 27. 27. Sebab-sebabperibadi John Anderson (GabenorNNSelat) </li></ul> yang mahumengukuhkankedudukannya.<br /><ul><li> British mahumeluaskanpengaruhnyaterhadap NNMTB </li></ul> (Perlis, Kedah, Kelantan ,Terengganu dan Johor)<br />
 28. 28. MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN (1909)<br />PESURUHJAYA TINGGI (PRESIDEN)<br />RESIDEN JENERAL <br />(Penasihat)<br />4 orang Sultan<br />4 orangResiden<br />4 orangAhliTidakRasmi<br />seorangCina<br />3 orangGabenor<br />
 29. 29. KESAN PENUBUHAN <br />MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN 1909 <br /><ul><li>Kuasa raja-raja Melayusemakinberkurangan
 30. 30. Menurunkantaraf sultan hinggamenjadiahlibiasa
 31. 31. Sultan tidakmempunyaihakuntukmempengerusikan</li></ul>mesyuaratataumembatalkanapa-apausuldalam<br /> MMP<br /><ul><li> MMP bolehbersidangtanpakehadiran sultan kerana</li></ul>semuausulditandatanganiolehPesuruhjayaTinggi<br /><ul><li> Sultan hanyamenandatanganisemuakeputusan yang </li></ul>telahditetapkanoleh MMP<br />
 32. 32. PENGAGIHAN KUASA - DISENTRALISASI<br />Disentralisasiialahpemulangankuasapentadbiran, perundangandankewangansecaraberperingkat-peringkatdaripadakerajaanpusatkepada NNMB<br /><ul><li>Dilaksanakanoleh Sir Lawrence Guillemard</li></ul> (PesuruhjayaTinggi)<br /><ul><li>Pengagihankuasadalam 2 peringkat; 1920an dan</li></ul> 1930an.<br />
 33. 33. SEBAB=SEBAB PENGAGIHAN KUASA – TAHUN 1920an<br /><ul><li> Rasa tidakpuashati sultan di NNMB
 34. 34. Kemelesetanekonomi – kerajaan Persekutuan mengalamikrisiskewanganakibatPerangDunia 1
 35. 35. Menarikminat NNMTB bergabungdengan NNMB
 36. 36. Cadangan Lawrence Guillemard</li></ul>i) Menghapuskanjawatanketuasetiausahakerajaan<br /> ii) Sultan NNMB akanmenjadi raja berperlembagaan<br /> iii) Durbar dipulihkan<br /><ul><li>CadanganGuillemardmendapatsokongan sultan-sultan tetapidibantaholehahlitidakrasmiEropahdanorangCina.
 37. 37. Usaha iniberhentiapabilatempat Lawrence Guillemarddigantikandengan Hugh Clifford yang tidakyakindengan DISENTRALISASI </li></li></ul><li>SEBAB –SEBAB PENGAGIHAN KUASA – TAHUN 1930an<br /><ul><li> Sir Cecil ClementimahumenghidupkansemulaDasar</li></ul>PengagihanKuasaoleh Lawrence Guillemard<br /><ul><li>Kemelesetanekonomi 1930an – kerajaan Persekutuan </li></ul>terpaksamenanggungbebankewangan yang tinggi<br /><ul><li>Cadangan Cecil Clementihanyadisokongoleh NNMB
 38. 38. PeniagaEropah, orangCinadan Sultan-sultan </li></ul> NNMTB membantahcadangan<br /><ul><li> Cecil Clementimenarikbalikcadangan
 39. 39. Sir Samuel Wilson dihantaruntukmengkajisemula</li></ul>cadangan Cecil Clementi<br />
 40. 40. PENGEMBALIAN KUASA SULTAN<br />RancanganPengagihanKuasadijalankansecaraberperingkatmulaitahun 1934. Pengagihankuasainiberjayamengembalikankuasa Sultan. Sultan-sultan dapatmembincangkankepentingan-kepentinganmerekadalam Durbar.<br />Prosespengagihankuasaterhentipadatahun 1941 apabilaJepunmenyerangdanmenawan Tanah Melayu<br />
 41. 41. PERUBAHAN SOSIAL<br />
 42. 42. Kemasukanimigran<br />Kemajuan yang pesatdalamperusahaangetahdanperlombonganbijihtimahtelahmendorongkemasukanimigranCinadan India.<br />Pelombongbijihtimah<br />
 43. 43. IMIGRAN CINA<br />RamaiburuhCinadibawauntukbekerjadilombongbijihtimahdiPerak,Selangor, danNegeri Sembilan.<br />KebanyakanburuhCinadibawamasukdariselatan China melaluisistemKontrak.<br />AdajugaorangCinadatangke Tanah Melayusecarapersendiriandanbekerjadisektorpertaniansertamenjadiburuhmahirdibandar.<br />
 44. 44. IMIGRAN INDIA<br />Orang India masukdariselatan India untukbekerjadiladang-ladanggetahmelaluisistemKangani.<br />Namun,adajugaorang India yang diambilbekerjauntukmembinalandasankeretaapi,jalanraya,sertamenjadiburuhdibandardanpelabuhan.<br />
 45. 45. INFRASTRUKTUR<br />JALAN KERETA API<br />Jalankeretaapi yang pertamadibinamenghubungkan<br />Taipingdengan Port Weld pada1885<br />LandasankeretaapiTaiping<br />KeretaApi<br />
 46. 46. <ul><li>TujuanutamaBritishmembinalandasankeretaapidariTaipingkePort Weldialahbagimengangkutbijihtimah yang banyakdikawasanLarut, TaipingdanMatang.</li></ul>Stesenkeretaapi Port Weld<br />
 47. 47. KEMAJUAN PENGANGKUTAN LAUT<br /><ul><li>Padatahun 1890,Syarikat Straits Steamship ditubuhkandiSingapurauntukmemberikanperkhidmatankapalwapdinegeri-negeriMelayu.
 48. 48. Kapal-kapalwapiniakanmembawabekalanmakanan</li></ul> ,jenteradanburuhuntukperusahaanperlombonganbijih<br />timah<br />Kapalwap<br />
 49. 49. KEMAJUAN PENGANGKUTAN UDARA<br />Perkhidmatanpenerbanganawamdiperkenalkanpadatahun 1937 oleh Syarikat Wearne Air Service yang beribupejabatdisingapura.<br />Iamenyediakanpenerbangandalamnegeri yang menghubungkanSingapura,Kuala Lumpur danPulau Pinang.<br />
 50. 50. Kapalterbang yang diperkenalkanoleh Syarikat Wearne Air Service<br />
 51. 51. MATA WANG BRITISH<br />
 52. 52. KEMUNCULAN BANDAR-BANDAR BARU <br />
 53. 53. PEMBINAAN HOSPITAL<br />
 54. 54. KESIMPULAN <br />Penjajahan British telahbanyakmeninggalkankesankepadacorakkehidupanmasyarakatdariaspekpolitik, ekonomidansosialmasyarakatAlamMelayu. <br />
 55. 55. SEKIAN…<br />

×