Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan

511 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษา_jeerawan

 1. 1. เทคโนโลยีนวัตกรรมและสื่อการศึกษาโดยนางสาว จีราวรรณ โลหะมาศคณะ คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบก2 โครงการพิเศษรหัสนักศึกษา 565050038-1
 2. 2. ความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำางานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น
 3. 3. ประโยชน์ของเทคโนโลยี1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำางานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว2. ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ได้ประสิทธิผลสูงสุด3. ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก4. ปลอดภัย (Safety) เป็นระบบที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
 4. 4. สื่อ(Media)หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำาเนิดของสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่นำาพาสารจากแหล่งกำาเนินไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
 5. 5. สื่อการศึกษา (EducationalMedia)หมายถึง วัสดุที่เสนอเนื้อหาสาระความรู้แก่ผู้รับ ช่วยอำานวยความสะดวกในการให้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นสื่อที่ให้สารสนเทศในตัวเองหรือ อาจเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการนำาเสนอ การเรียนการสอนในชั้นเรียน
 6. 6. นวัตกรรมการศึกษาคือ การนำาแนวคิดใหม่ การกระทำาสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนสามารถเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
 7. 7. นวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมการศึกษาต้องมีลักษณะเด่น ดังนี้1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรืออการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แนวคิดเดิม วิธีการเดิมหรือสิ่งเดิมให้ดียิ่งขึ้น2. มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการทฤษฎีมาใช้อย่างเป็นระบบ3. เป็นแนวคิด วิธีการ หรือสิ่งที่อยู่ในระหว่างการวิจัย หรือพิสูจน์ด้วยการวิจัยแล้วว่าช่วยให้การทำางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน ถ้าใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันจะไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม แต่เปลี่ยนเป็น
 8. 8. เทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology)เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธีแนวคิด เครื่องมือ และองค์กร นำาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง ประยุกต์ใช้ ประเมินผลและจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกลักษณะ
 9. 9. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆยุคเริ่มแรกจนถึงปี ค.ศ.1700การศึกษาช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาการที่ช้ามาก การจัดการเรียนการสอนอยู่ในกลุ่มคนเล็ก ๆ การสื่อสารยังไม่เจริญ
 10. 10. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ1. เทคโนโลยีการศึกษาของกลุ่มโซฟิสต์รูปแบบการสอนของกลุ่มโซฟิสต์มี 3 ขั้นตอนคือ- เตรียมคำาบรรยายอย่างละเอียด- เปิดโอกาสให้ผู้ฟังเสนอแนะให้บรรยายในสิ่งที่เขาต้องการรู้- บรรยายตามความต้องการของผู้บรรยายหรือผู้ฟัง
 11. 11. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ2. เทคโนโลยีการศึกษาของโสเครติส (ค.ศ.399-470)วิธีการสอนของโสเครติสนั้น มุ่งที่จะสอนให้ผู้เรียนเสาะแสวงหรือสืบเสาะหาความรู้ที่เหมาะสมเอง จากการป้อนคำาถามต่างๆ ที่เป็นการชี้แนะแนวทางให้ผู้ตอบได้ข้อคิด วิธีการของโสเครติสนี้อาจจะเทียบได้กับวิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method)
 12. 12. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ3. เทคโนโลยีการศึกษาของอเบลาร์ด (ค.ศ.1079-1142)เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสถานศึกษาหรือโรงเรียน ตั้งโรงเรียนในโบสถ์หรือวัดได้อาศัยหลักการวิเคราะห์ตรรกศาสตร์ของอริสโตเติล วิธีสอนของอเบลาร์ด ให้แง่คิดและความรู้ ทั้งหลายแก่นักเรียนโดยการเสนอแนะว่าอะไรควร(Yes) และอะไรไม่ควร (No) แล้วนักเรียนจะเป็นผู้ตัดสินใจและสรุปเลือกเองอย่าง
 13. 13. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ4. เทคโนโลยีทางการศึกษาของคอมินิอุส(1592-1670)จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของคอมินิอุส คือความรู้ คุณธรรม และความเคร่งครัดในศาสนา เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำาหรับเตรียมคนเพื่อดำารงชีพอยู่อย่างเป็นสุขมากกว่าที่จะให้การศึกษาเพื่อมีอาชีพหรือตำาแหน่ง มุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเพื่อสังคมมากกว่าที่จะเน้นเรื่องความ
 14. 14. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1700-1900-เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาขยายงานด้านอุตสาหกรรม-ความต้องการทางการศึกษาก็สูงขึ้น-สอนแบบท่องจำาเนื้อหา-มีจัดการศึกษาแบบมวลชน (MassEducation)
 15. 15. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ1. เทคโนโลยีการศึกษาของแลนตาสเตอร์Joseph Lancaster(1778-1838) ได้ริเริ่มการสอนระบบพี่เลี้ยง (MonitorSystem) วิธีการคือ การจัดสภาพห้องเรียนและดำาเนินการสอนแบบประหยัด รวมถึงการจัดระบบเนื้อหาวิชาที่เรียนโดยพิจารณาถึงระดับชั้น สำาหรับการสอนนักเรียนเป็นชั้นหรือเป็นกลุ่ม แนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากคอมิ
 16. 16. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆวิธีสอนของแลนคาสเตอร์ มีรายละเอียดที่สำาคัญอยู่ 6 ประการ คือ1.การสอนความจำาด้วยการท่องจำาเนื้อหา2.การฝึกแบบมีพี่เลี้ยง3.การควบคุม4.การจัดกลุ่ม5.การทดสอบ6.การจัดดำาเนินการหรือบริหาร
 17. 17. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ2. เทคโนโลยีการศึกษาของเปสตาลอสซี(Johann Heinrich Pestalozzi)-รากฐานสำาคัญยิ่งของการให้ความรู้ก็คือ การหัดให้นักเรียนรู้จักใช้การสังเกต (Observationand Sense-Perception)-การเรียนภาษา ครูต้องพยายามให้นักเรียนใช้การสังเกตให้มากที่สุด-การสอนต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน แล้วจึงเพิ่มความยากขึ้นไปตามลำาดับ
 18. 18. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ-เวลาเรียนต้องให้นักเรียนเรียนจริง ๆอย่าเสียเวลาไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ความรู้เหล่านั้น-ให้เวลาเพียงพอแก่นักเรียนแต่ละคน-ต้องยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล-ต้องทำาให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนไม่ต่างไปจากที่บ้าน
 19. 19. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆเทคโนโลยีการศึกษา ค.ศ.1900-ปัจจุบัน(พ.ศ.2443-ปัจจุบัน)เริ่มมีผู้นำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการสอน และทำาให้ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ เริ่มนำาวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมและทฤษฎีการเรียนรู้โดยเฉพาะนำาเข้ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการสอน
 20. 20. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆเทคโนโลยีการศึกษาของธอร์นไดค์(Edward L. Thorndike)นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวอเมริกา เป็นผู้ให้กำาเนิดทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ชื่อว่าทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (ConnectionismTheory) โดยเน้นที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง สิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)
 21. 21. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์1.กฎแห่งการฝึกหัดหรือการกระทำาซำ้า(The Law of Exercise orRepetition)2.กฎแห่งผล (The Law of Effect)3.กฎแห่งความพร้อม (The Law ofReadiness)
 22. 22. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ2.เทคโนโลยีการศึกษาของดิวอี้เชื่อว่าสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการไตร่ตรอง (Reflective Method) หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและแน่นอนเกี่ยวกับความเชื่อหรือแบบแผนของความรู้ที่เกิดขึ้น
 23. 23. พัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆ3. เทคโนโลยีการศึกษามอนเตสซอรี (MariaMontessori) บุกเบิกเกี่ยวกับการสอนแบบNourishing มีลักษณะที่สำาคัญอยู่ 3 ประการ คือ1.การจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน2.แบ่งเด็กให้มีโอกาสทำางานได้อย่างอิสระ โดยไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนฝ่ายเดียว3.เน้นในเรื่องลักษณะการแบ่งแยกระบบประสาทสัมผัส
 24. 24. สรุปพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษาในยุคต่างๆยุคเริ่มแรก ค.ศ.1700ยุค ค.ศ. 1700 -1900ยุค ค.ศ. 1900 -ปัจจุบัน- พัฒนาการช้า- จัดการเรียนการสอนในกลุ่มเล็กๆ- การสื่อสารยังไม่เจริญ- ยุคอุตสาหกรรม- ความต้องการศึกษาสูงขึ้น- สอนแบบท่องจำา- จัดการศึกษาแบบมวลชน- นำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการสอน- ทำาห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ
 25. 25. องค์ประกอบขอบข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 26. 26. Educational Technology Vs Instructional TechnologyEducational Technology Instructional Technology- เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน- เกี่ยวกับบุคคลกรรมวิธี แนวคิดเครื่องมือ และองค์กร- นำาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา สร้างประยุกต์ใช้ ประเมิน- เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ การจัดการและการประเมินของกระบวนการและแหล่งเรียนรู้ สำาหรับการเรียนรู้- เป็นส่วนหนึ่งของ
 27. 27. การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำาคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมทั้งด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำาเป็นต้องมีความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการสอนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Process) เข้าใจผู้เรียนหรือวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน(People how to learn) ซึ่งประกอบด้วยการสื่อสารและสื่อความหมายและทำาความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้(Learningtheories) โดยนำาความรู้ทางเทคโนโลยีทางการ

×