SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโครงงาน โรคคลั่งผอม
ชื่อผู้ทาโครงงาน
ชื่อ นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 12
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูนภดล ขอดคา
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย เลขที่ 42
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
โรคคลั่งผอม
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Anorexia nervosa
ประเภทโครงงาน โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ
ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 – 2/2562
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
โรคคลั่งผอมเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางจิตใจชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะจดจ่อหมกมุ่นกับรูปร่างของตนเอง ต้องการ
ให้ตนผอมลงเรื่อย ๆ กลัวอย่างรุนแรงว่าตนเองจะอ้วน แม้ว่าจะผอมอยู่แล้ว หรือยิ่งผอมยิ่งกลัวอ้วน ผู้ป่วยที่จัดว่าเป็น
โรคคลั่งผอม คือผู้ที่น้าหนักตัวลดลงลงอย่างน้อย 15% จากน้าหนักตัวปกติ ทาให้ผู้ป่วยจากัดปริมาณอาหารที่ตนเอง
กิน หรือออกกาลังกายอย่างหนัก เพื่อให้น้าหนักตัวลดลงคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคคลั่งผอม จะไม่มี
ความอยากอาหารโดยอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ป่วยโรคคลั่งผอมจานวนมาก ยังมีความอยากอาหารอยู่ แต่
เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ร่างกายของผู้ป่วย จะเกิดอาการปฏิเสธที่จะรับอาหารเข้าสู่ร่างกาย ทาให้แม้ว่าจะพยายาม
กินอาหารเข้าไป ก็จะอาเจียนอาหารเหล่านั้นออกมา โดยที่ไม่สามารถควบคุม ดังนั้น โรคคลั่งผอมเป็นโรคที่คน
ปัจจุบันให้ความสาคัญน้อยมากและส่วนใหญ่จะมองข้ามโรคนี้ ซึ่งโรคคลั่งผอมเป็นโรคที่มีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย
และด้านจิตใจจัดเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งที่ทาให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองมากจนเกินไป ส่งผล
ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และอาจเสียชีวิตได้ ผู้จัดทาจึงต้องการจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคคลั่งผอม
แล้วนามาสารวจกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
1. เพื่อให้คนที่กาลังจะลดน้าหนักได้เข้าใจในความอันตรายของโรคนี้
2. เพื่อสนับสนุนผู้ที่จะลดน้าหนักให้กระทาแบบถูกวิธี
3. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อให้แนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย
5. เพื่อเป็นกาลังใจและแนวทางปฏิบัติให้ผู้ป่วย ในการรักษาตัวเองให้หายจากโรคนี้
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
สาหรับขอบเขตของการทาโครงงานนี้คือผู้ป่วยที่กาลังป่วยเป็นโรคคลั่งผอมหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคนี้ รวมถึง
ทุกๆคนที่กาลังต้องการจะลดน้าหนัก
3
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
- เด็กไทยป่วย โรคคลั่งผอมตั้งแต่ประถม จากกรมสุขภาพจิต
- Eating disorders Anorexia nervosa
- A cognitive behavioural theory of anorexia nervosa
- โรคคลั่งผอมคืออะไร?
โรคคลั่งผอมคืออาการทางจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายที่ มากกว่าปกติโดยมี
อาการคือ มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับน้าหนักและรูปร่างตัวเอง บางคนยังเชื่อว่า น้าหนักมากเกินไป ทั้งๆ ที่ความจริงอยู่ในขั้นผอมแห้ง
บางคนเชื่อว่าอวัยวะบางส่วนของตัวอ้วนไป มีพฤติกรรมย้าคิด-ย้าทา และจะรู้สึก ประสบความสาเร็จหากลดน้าหนักลงได้ ผู้ป่วยจะ
กลัวมากๆ เกี่ยวกับการที่น้าหนักเพิ่มขึ้นและที่แปลกคือ เมื่อยิ่งผอม (น้าหนักลด) กลับยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีก ความกลัวน้าหนักเพิ่มนั้น
มากเสียยิ่งกว่ากลัวตายจากการปฏิเสธอาหาร แทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายหรือเบาใจ เมื่อน้าหนักลดลงได้ เขากลับกลัวมากขึ้นไปอีก ผู้เป็น
โรคนี้จะไม่ยอมกินอะไรเลย และจะมีน้าหนักต่ากว่าคนทั่วไปราวร้อยละ 15 รูปร่างผอมจนซูบซีดเพราะ ขาดสารอาหาร ขี้โมโห
ฉุนเฉียวง่าย ความดันโลหิตต่า ชีพจรเต้นช้า มักบ่นว่าหนาว ผมร่วง ผิวหนังแห้ง ซีดเซียว ขาดสมาธิ ประจาเดือนขาดเนื่องจากผอม
เกินไป มีฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน และคอร์ติซอลผิดปกติ จนเกิดโรคกระดูกพรุนได้ง่าย ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจเข้าใจผิดคิดว่า
สามารถกินยาคุมกาเนิดเพื่อชดเชยฮอร์โมนที่ขาดไป เหมือนในผู้หญิงวัยทองได้ แต่ในความเป็นจริง กลไกการหมดประจาเดือนของผู้ที่
เป็นโรคคลั่งผอมจะแตกต่างจากหญิง ในวัยทอง จึงไม่สามารถกินฮอร์โมนชดเชยได้ ผู้ป่วยเป็นโรคคลั่งผอมมักไม่สังเกตตัวเอง และไม่
อยากรับการรักษา แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากขาดสารอาหาร นอกจากนี้คนไข้ส่วนใหญ่
ยัง มักเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพราะปัญหาสุขภาพรุมเร้า
โดยพฤติกรรมของผู้ป่วยมักมี 2 แบบ คือ...
1. แบบจากัด หมายถึง จะรับประทานอาหารน้อย และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง พวกนี้มักจะออกกาลัง กายมากและหนัก
2. แบบกินมาก ออกมาก หมายถึง เมื่อรับประทานอาหารแล้วใช้วิธีทาให้ตัวเองอาเจียน ใช้ยาถ่าย ยาขับ ปัสสาวะ หรือสวนอุจจาระ
ผู้ป่วยมักมีความประพฤติแบบย้าคิด-ย้าทาร่วมด้วย ชีวิตประจาวันเต็มไปด้วยพิธีรีตอง ส่วนตัวอาจนับเมล็ดข้าวที่ รับประทาน คานวณ
พลังงานที่ได้จากอาหาร ชั่งน้าหนัก วัดสัดส่วนของร่างกาย ฯลฯ
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
- ปรึกษาหัวข้อเรื่อง
- นาเสนอหัวข้อเรื่องกับครูผู้สอน
- ศึกษารวบรวมข้อมูล
- จัดทารายงาน
- นาเสนอครู
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
- อินเทอร์เน็ต
- หนังสือเพิ่มเติม
งบประมาณ
ไม่มี
4
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
3 จัดทาโครงร่างงาน
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทาเอกสารรายงาน
7 ประเมินผลงาน
8 นาเสนอโครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)
- ผู้จัดทามีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจมากขึ้น
- เป็นประโยชน์และใช้ได้จริง
- สามารถนาไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน รุ่นน้องหรือคนที่สนใจจะศึกษาได้
- ผู้จัดทามีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้น
สถานที่ดาเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
วิชาสุขศึกษา
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
https://www.pobpad.com/anorexia

More Related Content

What's hot

2562 final-project 22
2562 final-project 222562 final-project 22
2562 final-project 22ssuser8b25961
 
2562 final-project-8
2562 final-project-82562 final-project-8
2562 final-project-8Mai Lovelove
 
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Krittapornn Chanasaen
 
2562 final-project -1
2562 final-project -12562 final-project -1
2562 final-project -1ffahar
 
งานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันงานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันOporfunJubJub
 
โปรแกรมทดสอบตาบอดสี
โปรแกรมทดสอบตาบอดสีโปรแกรมทดสอบตาบอดสี
โปรแกรมทดสอบตาบอดสีprominspiration13
 
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์benjawan punyawarin
 
2561 project (1)
2561 project (1)2561 project (1)
2561 project (1)2_PiR
 
งานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันงานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันOporfunJubJub
 
2562 final-project -13-610
2562 final-project -13-6102562 final-project -13-610
2562 final-project -13-610guntjetnipat
 

What's hot (20)

at1
at1at1
at1
 
At1
At1At1
At1
 
2562 final-project 22
2562 final-project 222562 final-project 22
2562 final-project 22
 
2562 final-project-8
2562 final-project-82562 final-project-8
2562 final-project-8
 
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5 โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Psychosis
PsychosisPsychosis
Psychosis
 
Project1 604
Project1 604Project1 604
Project1 604
 
2562 final-project -1
2562 final-project -12562 final-project -1
2562 final-project -1
 
งานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันงานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟัน
 
Suwadee22
Suwadee22Suwadee22
Suwadee22
 
2560 project
2560 project 2560 project
2560 project
 
โปรแกรมทดสอบตาบอดสี
โปรแกรมทดสอบตาบอดสีโปรแกรมทดสอบตาบอดสี
โปรแกรมทดสอบตาบอดสี
 
2560 project 20
2560 project 202560 project 20
2560 project 20
 
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2561 project (1)
2561 project (1)2561 project (1)
2561 project (1)
 
Unemployment
UnemploymentUnemployment
Unemployment
 
Work
WorkWork
Work
 
งานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟันงานโครงงานจัดฟัน
งานโครงงานจัดฟัน
 
2562 final-project -13-610
2562 final-project -13-6102562 final-project -13-610
2562 final-project -13-610
 

Similar to 2562 final-project 612-42

Similar to 2562 final-project 612-42 (20)

2562 final-project 612-44
2562 final-project 612-442562 final-project 612-44
2562 final-project 612-44
 
2562 final-project 41
2562 final-project 412562 final-project 41
2562 final-project 41
 
Tinnitus
TinnitusTinnitus
Tinnitus
 
2562 final-project 12
2562 final-project 122562 final-project 12
2562 final-project 12
 
2562 final-project 612-22
2562 final-project 612-222562 final-project 612-22
2562 final-project 612-22
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Alopecia
AlopeciaAlopecia
Alopecia
 
2560 project งานชาเขียว
2560 project งานชาเขียว2560 project งานชาเขียว
2560 project งานชาเขียว
 
Oil pj1
Oil pj1Oil pj1
Oil pj1
 
2562 final-project 612-33
2562 final-project 612-332562 final-project 612-33
2562 final-project 612-33
 
Bababa
BababaBababa
Bababa
 
2562 final-project 123 win
2562 final-project 123 win2562 final-project 123 win
2562 final-project 123 win
 
2562 final-project 27
2562 final-project 272562 final-project 27
2562 final-project 27
 
at1
at1at1
at1
 
2562 final-project -1 finally
2562 final-project -1 finally2562 final-project -1 finally
2562 final-project -1 finally
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
2562 final-project -11
2562 final-project -112562 final-project -11
2562 final-project -11
 
2562 final-project -1
2562 final-project -12562 final-project -1
2562 final-project -1
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 

More from jeeranuntacharoen (16)

Final project
Final projectFinal project
Final project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Final project-612-22-42
Final project-612-22-42Final project-612-22-42
Final project-612-22-42
 
Finalguitar
FinalguitarFinalguitar
Finalguitar
 
Finalprojectjen
FinalprojectjenFinalprojectjen
Finalprojectjen
 
Am
AmAm
Am
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation 12
Presentation 12Presentation 12
Presentation 12
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Kot
KotKot
Kot
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Comchap
ComchapComchap
Comchap
 
Com
ComCom
Com
 
Jee
JeeJee
Jee
 

2562 final-project 612-42

 • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2562 ชื่อโครงงาน โรคคลั่งผอม ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อ นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย เลขที่ 42 ชั้น ม.6 ห้อง 12 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูนภดล ขอดคา ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย เลขที่ 42 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) โรคคลั่งผอม ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Anorexia nervosa ประเภทโครงงาน โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 – 2/2562 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) โรคคลั่งผอมเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางจิตใจชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยจะจดจ่อหมกมุ่นกับรูปร่างของตนเอง ต้องการ ให้ตนผอมลงเรื่อย ๆ กลัวอย่างรุนแรงว่าตนเองจะอ้วน แม้ว่าจะผอมอยู่แล้ว หรือยิ่งผอมยิ่งกลัวอ้วน ผู้ป่วยที่จัดว่าเป็น โรคคลั่งผอม คือผู้ที่น้าหนักตัวลดลงลงอย่างน้อย 15% จากน้าหนักตัวปกติ ทาให้ผู้ป่วยจากัดปริมาณอาหารที่ตนเอง กิน หรือออกกาลังกายอย่างหนัก เพื่อให้น้าหนักตัวลดลงคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคคลั่งผอม จะไม่มี ความอยากอาหารโดยอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ป่วยโรคคลั่งผอมจานวนมาก ยังมีความอยากอาหารอยู่ แต่ เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ร่างกายของผู้ป่วย จะเกิดอาการปฏิเสธที่จะรับอาหารเข้าสู่ร่างกาย ทาให้แม้ว่าจะพยายาม กินอาหารเข้าไป ก็จะอาเจียนอาหารเหล่านั้นออกมา โดยที่ไม่สามารถควบคุม ดังนั้น โรคคลั่งผอมเป็นโรคที่คน ปัจจุบันให้ความสาคัญน้อยมากและส่วนใหญ่จะมองข้ามโรคนี้ ซึ่งโรคคลั่งผอมเป็นโรคที่มีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจจัดเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งที่ทาให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองมากจนเกินไป ส่งผล ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และอาจเสียชีวิตได้ ผู้จัดทาจึงต้องการจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคคลั่งผอม แล้วนามาสารวจกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. เพื่อให้คนที่กาลังจะลดน้าหนักได้เข้าใจในความอันตรายของโรคนี้ 2. เพื่อสนับสนุนผู้ที่จะลดน้าหนักให้กระทาแบบถูกวิธี 3. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 4. เพื่อให้แนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย 5. เพื่อเป็นกาลังใจและแนวทางปฏิบัติให้ผู้ป่วย ในการรักษาตัวเองให้หายจากโรคนี้ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) สาหรับขอบเขตของการทาโครงงานนี้คือผู้ป่วยที่กาลังป่วยเป็นโรคคลั่งผอมหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคนี้ รวมถึง ทุกๆคนที่กาลังต้องการจะลดน้าหนัก
 • 3. 3 หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) - เด็กไทยป่วย โรคคลั่งผอมตั้งแต่ประถม จากกรมสุขภาพจิต - Eating disorders Anorexia nervosa - A cognitive behavioural theory of anorexia nervosa - โรคคลั่งผอมคืออะไร? โรคคลั่งผอมคืออาการทางจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายที่ มากกว่าปกติโดยมี อาการคือ มีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับน้าหนักและรูปร่างตัวเอง บางคนยังเชื่อว่า น้าหนักมากเกินไป ทั้งๆ ที่ความจริงอยู่ในขั้นผอมแห้ง บางคนเชื่อว่าอวัยวะบางส่วนของตัวอ้วนไป มีพฤติกรรมย้าคิด-ย้าทา และจะรู้สึก ประสบความสาเร็จหากลดน้าหนักลงได้ ผู้ป่วยจะ กลัวมากๆ เกี่ยวกับการที่น้าหนักเพิ่มขึ้นและที่แปลกคือ เมื่อยิ่งผอม (น้าหนักลด) กลับยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีก ความกลัวน้าหนักเพิ่มนั้น มากเสียยิ่งกว่ากลัวตายจากการปฏิเสธอาหาร แทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายหรือเบาใจ เมื่อน้าหนักลดลงได้ เขากลับกลัวมากขึ้นไปอีก ผู้เป็น โรคนี้จะไม่ยอมกินอะไรเลย และจะมีน้าหนักต่ากว่าคนทั่วไปราวร้อยละ 15 รูปร่างผอมจนซูบซีดเพราะ ขาดสารอาหาร ขี้โมโห ฉุนเฉียวง่าย ความดันโลหิตต่า ชีพจรเต้นช้า มักบ่นว่าหนาว ผมร่วง ผิวหนังแห้ง ซีดเซียว ขาดสมาธิ ประจาเดือนขาดเนื่องจากผอม เกินไป มีฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน และคอร์ติซอลผิดปกติ จนเกิดโรคกระดูกพรุนได้ง่าย ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจเข้าใจผิดคิดว่า สามารถกินยาคุมกาเนิดเพื่อชดเชยฮอร์โมนที่ขาดไป เหมือนในผู้หญิงวัยทองได้ แต่ในความเป็นจริง กลไกการหมดประจาเดือนของผู้ที่ เป็นโรคคลั่งผอมจะแตกต่างจากหญิง ในวัยทอง จึงไม่สามารถกินฮอร์โมนชดเชยได้ ผู้ป่วยเป็นโรคคลั่งผอมมักไม่สังเกตตัวเอง และไม่ อยากรับการรักษา แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เนื่องจากขาดสารอาหาร นอกจากนี้คนไข้ส่วนใหญ่ ยัง มักเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพราะปัญหาสุขภาพรุมเร้า โดยพฤติกรรมของผู้ป่วยมักมี 2 แบบ คือ... 1. แบบจากัด หมายถึง จะรับประทานอาหารน้อย และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง พวกนี้มักจะออกกาลัง กายมากและหนัก 2. แบบกินมาก ออกมาก หมายถึง เมื่อรับประทานอาหารแล้วใช้วิธีทาให้ตัวเองอาเจียน ใช้ยาถ่าย ยาขับ ปัสสาวะ หรือสวนอุจจาระ ผู้ป่วยมักมีความประพฤติแบบย้าคิด-ย้าทาร่วมด้วย ชีวิตประจาวันเต็มไปด้วยพิธีรีตอง ส่วนตัวอาจนับเมล็ดข้าวที่ รับประทาน คานวณ พลังงานที่ได้จากอาหาร ชั่งน้าหนัก วัดสัดส่วนของร่างกาย ฯลฯ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน - ปรึกษาหัวข้อเรื่อง - นาเสนอหัวข้อเรื่องกับครูผู้สอน - ศึกษารวบรวมข้อมูล - จัดทารายงาน - นาเสนอครู เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - อินเทอร์เน็ต - หนังสือเพิ่มเติม งบประมาณ ไม่มี
 • 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) - ผู้จัดทามีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจมากขึ้น - เป็นประโยชน์และใช้ได้จริง - สามารถนาไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน รุ่นน้องหรือคนที่สนใจจะศึกษาได้ - ผู้จัดทามีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้น สถานที่ดาเนินการ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง วิชาสุขศึกษา แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) https://www.pobpad.com/anorexia