Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

07 ZamyšLení ŠťAstné DěTství

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

07 ZamyšLení ŠťAstné DěTství

 1. 1. Vyr ů stal jsi v 50 - t ý ch, 60 -tý ch nebo 70 - t ý ch letech...??? Jak jsi to V Ů BEC p řež il??
 2. 2. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>auta nem ě la bezpe č nostn í p á sy, op ě rky hlavy a ŽÁDNÝ a irbag </li></ul>
 3. 3. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>na zadn í m sedadle bylo VESELO , a ne nebezpe č no </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>d ě tsk é post ý lky a hra č ky byly barevn é a nat ř en é jedovat ý mi nebo p ř inejmen ší m pochybn ý mi laky </li></ul>
 5. 5. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>neexistovaly žádné dětské pojistky na z á suvk á ch, dve ří ch aut, d ózá ch s l é ky a chemick ý ch čistící ch prost ř edc í ch </li></ul>
 6. 6. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>na kole se jezdilo BEZ helmy </li></ul>
 7. 7. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>pili jsme vodu ze zahradn í ch hadic a podobn ý ch pochybn ý ch zdroj ů a ne miner á lku ze steriln í ch lahv í </li></ul>
 8. 8. <ul><li>7 </li></ul><ul><li>Stav ě li jsme motok á ry. </li></ul><ul><li>A ti z n á s, kte ří m ě li to štěstí , ž e m ě li u domu asfaltovou silnici, zkou š eli l á mat rychlostn í rekordy... aby potom eventu á ln ě v polovin ě zjistili, ž e zapomn ě li na brzdu.... </li></ul>....po n ě kolika nehod á ch byl i tento probl é m – v ě t š inou – vy řeš en
 9. 9. <ul><li>8 </li></ul><ul><li>sm ě li jsme ven jen s jednou podm í nkou – ž e budeme do tmy zase doma.... </li></ul><ul><li>neexistovaly mobiln í telefony.... </li></ul><ul><li>nikdo nev ě d ě l kde jsme a co d ělá me... </li></ul><ul><li>NEUV ĚŘ ITELN É </li></ul>
 10. 10. <ul><li>9 </li></ul><ul><li>školní vyu č ov ání bylo pouze dopoledne a na ob ě d jsme byli doma </li></ul>
 11. 11. <ul><li>10 </li></ul><ul><li>m ě li jsme mod ř iny a od ř en á kolena, </li></ul><ul><li>zl á mane kosti, a n ě kdy taky vyra ž en é zuby, ale nikdy, </li></ul><ul><li>nikdy nebyl kv ů li tomu n ě kdo obvin ě n – i kdy ž do š lo k neshod á m a rva čká m. </li></ul><ul><li>NIKDO NEBYL VINEN, JEN MY SAMI </li></ul>
 12. 12. <ul><li>11 </li></ul><ul><li>jedli jsme sladkosti, </li></ul><ul><li>ch le by s m á slem , pili jsme n á poje se skute č n ý m cukrem a nikdy jsme nem ě li probl é my s nadv á hou, </li></ul><ul><li>proto ž e jsme byli po řá d VENKU , v POHYBU a AKTIVN Í </li></ul>
 13. 13. <ul><li>12 </li></ul><ul><li>d ě lilo se n á s p ě t nebo š est o jednu limon á du.....pili jsme ze stejn é sklenice......a nikdo proto neonemocn ě l nebo nezem ř el </li></ul>
 14. 14. <ul><li>13 </li></ul><ul><li>Nem ě li jsme Playstations, Nintendo 64, </li></ul><ul><li>videohry , 99 televizn í ch kan á l ů , </li></ul><ul><li>videa Dolby Surround, po čí ta č e </li></ul><ul><li>mobiln í telefony nebo internet........ </li></ul><ul><li>...M Ě LI JSME KAMAR Á DY </li></ul>
 15. 15. <ul><li>14 </li></ul><ul><li>sm ě li jsme ven, p ěš ky nebo na kole, nav š t í vit kamar á dy, i kdy ž bydleli n ě kolik kilometr ů daleko, </li></ul><ul><li>zaklepat na dve ř e a nebo i jednodu š e bez zaklep ání vej í t do domu a hr á t si s nimi </li></ul>
 16. 16. <ul><li>15 </li></ul><ul><li>Ano. Venku, v tom nebezpe čné m sv ětě ! </li></ul><ul><li>A DOCELA SAMI! </li></ul><ul><li>Jak jen to bylo mo žné ? Hr á li jsme fotbal na jednu br á nu a kdy ž n ě kdo nevyhr á l, nem ě l z toho psychick é trauma a nezbo ř il se proto sv ě t! </li></ul>
 17. 17. <ul><li>16 </li></ul><ul><li>N ě kte ří žá ci nebyli mo žná tak dob ří jako jin í , a kdy ž z ů stali sed ě t, tak prost ě opakovali jeden rok. NIKDO nebyl proto posl á n k psychiatr ů m nebo psycholog ů m. </li></ul><ul><li>NIKDO nem ě l dislexii, probl é my s koncentrac í , nikdo nebyl hyperaktivn í ... Prost ě si jenom zopakoval jeden rok. </li></ul><ul><li>KA ŽDÝ DOSTAL SVOJI Š ANCI. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>17 </li></ul><ul><li>M ě li jsme volnost a č as na hran í , </li></ul><ul><li>ú sp ě chy , ne ú sp ě chy , </li></ul><ul><li>ú koly </li></ul><ul><li>...A U Č ILI JSME SE S T Í M ŽÍ T </li></ul>
 19. 19. <ul><li>z ů st ává nezodpov ě zen á ot á zka: </li></ul><ul><li>Jak jsme tohle v š echno mohli P ŘEŽÍ T? </li></ul><ul><li>a p ř edev ší m: </li></ul><ul><li>Jak jsme p ř itom mohli rozv í jet na š i OSOBNOST? </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Jsi tak é z t é to generace? </li></ul><ul><li>Fifties..... ........ </li></ul><ul><li>pokud ano, po š li tento mail v š em tv ý m stejn ě star ý m kamar ádů m, tak é (tv ý m) d ě tem, nete ří m, </li></ul><ul><li>synovc ů m.... </li></ul><ul><li>aby vid ě li, jak jsme tenkr á t ž ili...... </li></ul>
 21. 21. <ul><li>mo ž n á ř eknou, ž e to byla nuda..... </li></ul><ul><li>ale ř ekni s á m: </li></ul><ul><li>NEBYLI JSME ŠŤ ASTN Í ??? </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

599

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

27

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×