Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe

139,007 views

Published on

Pag unlad ng mga bayan at lungsod sa europe

 1. 1. Pag-usbong atPag-unlad ng mgaBayan at Lungsod
 2. 2. Layunin:• Alamin kung ano ang buhay ng tao nungPanahon ng Kadiliman• Pangyayari kung paano naisilang ang mga bayansa Europa noong Panahong Medieval• Dahilan kung paano umunlad ang mga bayan atlungsod sa Europa• Pagbabagong dulot o epekto ng pag-unlad ngmga bayan at lungsod• Mga Tanyag na mga bayan ng Europa• Kontribusyon ng mga bayang Medieval sasangkatauhan
 3. 3. 1.1 Buhay sa Panahon Ng Dark Ages - Ang Panahon ng Kadiliman o Dark Ages ang siyang nagdala sa mga barbaro sa Europa na siya namang hudyat sa pagkawasak ng isang kulturang pinili, iginagalang at pinagyaman. - Naging malupit ang mga ito hindi lamang sa mga tao kundi sa mga ari-ariang maaaring mapakinabangan ngunit sinira upang maglahong tuluyan. - Napilitan ang mga tao na manirahan sa mga liblib na pook na kadalasan ay napakalungkot.
 4. 4. - Sa tulong ng Sistemang Pyudal, nakaahonsa paghihirap ang mga tao, maging ang mgaalipin ay nakatiyak ng ikabubuhay.- Malaki ang papel na ginampanan ngpananampalataya sa iisang Diyos sa mga tao.- Nagkaroon sila ng lakas ng loob upangpahalagahan ang sarili at sariling kakayahan.- Kumpleto na ang buhay nila subalitmuling nalambungan ng dilim nangdumating ang mga turkong Seljuk atmapilitan silang magsagawa ng mga krusada.
 5. 5. - Marami sa mga malalakinglupain ng Roma ang nakalimutanngunit sa unti unting pagbagsak ngPyudalismo at pag-akyat na muli ngmga hari sa kapangyarihan, nabuksanang bagong sistema at uri ngpamumuhay na higit na nagdulot ngmalaking pagbabago hndi lamang sarelihiyon kundi sa kabuuang kulturang Europa.
 6. 6. 1.2 Pagsilang ng mga Bayan sa Europa - Noong Gitnang Panahon, karamihan sa mga tao sa Europa ang nakatira sa mga nayon. Ang mga kabahayang matatagpuan na magkakatabi ay siyang tinatawag na village. Ito ay kadalasang napapaligiran ng mga lupain na siyang taniman.- Pag-aari ng panginoon o kabalyero ang lahat ng lupain sa loob ngnayon. Kadalasan, nakamit ng mga magsasaka ang karapatang magtanimsa kani-kanilang bahagi ng sakahan. Ngunit may mga malalayangmagsasakang nagbabayad ng salapi o pagkain sa panginoon, at may mgamagsasaka ring kinakailangang manilbihan nang mga takdang oras opaminsan minsan para sa panginoon. - Nagtratrabaho sa lupain lahat ang mga naninirahan sa nayon, peromay mga ibang taong tulad ng mga tagagiling ng trigo, panday, o iba pangbinabayaran ang kanilang mga serbisyo.
 7. 7. - Nakikipagkalakalan ang mga nayon sa mga kalapit namga nayon. Ang mga produktong ikinalakal nila ay angmga produktong wala sa mga nayon at patok sa kanila.- Nagkaroon ng ugnayan ang dalawa at sila ay umunladat sila ay naging bayan.- May isa ring paraan kung paano nabuo ang mgabayan at lungsod tulad ng ang isang nayon o isangmanor ay madaming produktong iniluluwas, ibig sabihinmadaming pagawaan ang nasa nayon na iyon. Yung mgapagawaan ay may supplier ng materyales. Ang mgasupplier na iyon ay nakatayo malapit sa mga pagawaan nakanilang iniluluwas. Hanggang sa dumami ng dumamiito, dumami rin ang bilang ng tao, at umunlad ang isangnayon na kalaunan ay magiging bayan.
 8. 8. - Bago maging isang malayang bayan ang isang bayan sa kanilangmga panginoon dumaan sila sa dalawang paraan - sapamamagitan ng pakikipaglaban at a pagbili. Ito ay tinatawag naCharter of Freedom.- Maraming bayan ang pumilit sa kanilang mga pinuno napagkalooban sila ng isang nagsasariling pamahalaan sapamamagitan ng paghihimagsik. Subalit marami sa mga bayanang binili na lamang ang kanilang karta ng kalayaan sa kanilangmga panginoon. Ang kartang ito ng kalayaan ang nagging daanupang sila ay maging malaya at nagbigay sa kanila n karapatangmagtatag ng kanilang sariling pamahalaang local, makapili ngkanilang sariling opisyal, magkaroon ng kanilang sarilinghukuman ng batas at makagawa ng kanilang sariling buwis.- Sa pamagitan ng kasunduan, ang panginoon ay hindi maaaringmakapasok sa malalayang bayan nang walang pahintulot ng mgapinunong lokal.
 9. 9. 1.3 Dahilan ng Pag-unlad ng mga Bayan sa Europa • Perya - Ang mga bayan o malalaking permanenteng sentro ng kalakalan at propesyonal ay mula sa medieval fairs. Ito ay isang festival ng palengke na karaniwang ginaganap kung piyesta opisyal. - Noong panahong ito, ang mga biyahero mula sa iba’t ibang bahagi ng Europa ay dumarayo para magbenta at bumili ng produkto. - Umakit ito ng mga mamamayang mamimili. - Dahil dito, umunlad ang kabuhayan nila na nagpaunlad pa lalo sa mga bayan at lungsod. • Pagbabalik ng mga mangangalakal na sumama sa krusada - Ang mga mangangalakal na sumama sa krusada ay nagsibalik na may dalang mga produkto na galing s silangan. Ang mga produkto na galing sa silangan ay naging patok sa mga tao sa Europa. - Dahil doon, ang mga tao ay naglakbay rin at humanap ng mga produkto na wala sa kanluran. • Paglago ng Komersyo - Nagkaroon ng paglago ng komersyo noong Gitnang Panahon. - Nagkaroon ng tuwirang ugnayan ang mga bansa sa Silangan at Kanluran sa pamamagitan ng kalakalan.
 10. 10. • Pag- usbong ng Sistemang Kapitalismo at Pagbabangko - Habang nangyayari ang krusada , sumilang at umusbong ang sistemang kapitalismo at pagbabangko. - Ang kapitalismo ay isang sistemang pang- ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon. - Dahil sa mga bangko, madami ang nagnegosyo dahil ang layunin ng bangko ang magpautang sa mga magsisimulang magnegosyo at ang kanilang inutang ay ito yung kanilang kapital o puhunan.- May dalawa uri ng kapitalismo: pansamantalang pagsososyo atpagsososyo ng pamilya. Ang pansamantalang pagsososyo ay binubuo ngdalawang pangkat: mangangalakal at pangkat ng namimili sa ibang pook nakasamang nagbibiyahe ng produkto at tiyak na kabayaran. Ang pagsososyonaman ng pamilya na humigit na tumagal. Sa paraang ito, pinagsamasamang mga kasapi ng isang pamilya ang kanilang puhunan.
 11. 11. 1.4 Pagbabagong Dulot o Epekto ng Pag-unlad ng mga Bayan atLungsod • Paglago ng Kalakalan - umusbong ang kalakalan sa pagitan ng 12th – 13th na siglo. - Umusbong ang komersyo noong Gitnang panahon at nagkaroon ng ugnayan ang kanluran at silangan sa pamamagitan ng kalakalan. - Dahil may ugnayan ang Silangan at Kanluran, nagkaroon ng pagsigla ng kalakalan sa pagitan nila na nagresulta ng pag-unlad lalo ng mga bayan at lungsod. • Pagsilang ng Sistemang Guild - Dahil sa pag-unlad ng mga bayan at naging lungsod , dumami ang mga nagnegosyo at ang mga negosyador na ito ay mga mangangalakal na bumuo ng isang samahan na kung tawagin ay guild. - Ang guild ay isang unyon ng manggagawa ng may kasanayan. - Layunn nitong mapatatag ang kanilang kalagayan, maipagtanggol ang kanilang karapatan, at mapanatli ang mataas na uri ng gawain o produkto.
 12. 12. • Simula ng Moneyed Economy - Sa unang bahagi ng Panahong Midyibal,nasusukat sa lupang pag-aari ang kayamanan atlakas ng kapangyarihan ng mga maharlika. - Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ngkalakalan, natuklasan ang paggamit ng salapibilang midyum ng pakikipagkalakalan. - Ito ngayon ang naging isa pang sukatanng yaman ng tao.• Paghina ng Pyudalismo - Nakapagpabago sa antas ng lipunan ang mabilis napag-unlad ng kalakalan at paglitaw ng mga salapingpangkabuhayan. - Nakuhang ibagsak ang kapangyarihan ng maharlikangpyudal ang pangkat ng mangangalakal at magbabangko nasiyang mayaman sa salapi. - Noong huling bahagi ng Medieval Period, nagbago angpamumuhay ng mga alipin. - Sa pag- uunlad ng bayan, nabili ng mga aliping ito angkanilang kalayaan. Sa paggamit ng lupa , hindi napaglilingkod ang kabayaran kundi salapi na. - Pumayag ang mga maharlika na palayain ang ibangalipin kapalit ang salapi. - May alituntunin sa Europe na kapag naglayas ang isangalipin at nagtago sa isang bayan nang isang taon at isangaraw, matatamo na niya ang kanyang kalayaan.
 13. 13. 1.4 Mga Tanyag na mga Bayan sa Europa1. Bayang sentro ng pakikipagkalakalan - Venice - Milan - Florence - Genoa2. Bayang sentro ng paglalakbay - Canterbury - Santiago de Compostella3. Bayang tanyag sa mga unibersidad - Oxford - Bologne - Cambridge - Laouvain - Paris - Coimbra - Salamanca4. Bayang tanyag sa gawaing kamay - Venice ( bubog ) - Toledo ( espada ) - Jerez ( sherry) - Munich ( beer ) - Dreden ( porselana )
 14. 14. Venice, Italy Florence, Italy Milan, Italy Genoa, Italy
 15. 15. Cantenbury, United Kingdom Santiago de Compostela, Spain
 16. 16. Cambridge, U.K Oxford, U.K Paris, France Coimbra, PortugalSalamanca, Spain Laouvain, Belgium Bologne, Italy
 17. 17. Venice, Italy Jerez, Spain Toledo, SpainDreden, Germany Munich, Germany
 18. 18. 1.5 Pamanang Ambag o Kontribusyon ng Bayan at Lungsod Medieval 1. Bilang sentrong pang- industriya, sila ang naglalagay ng pundasyonsa kalakalan at paglalayag na pandaigdigan. 2. Pinaunlad ng mga bayang medieval ang sining- pagpipinta,iskultura, at arkitekura. Ang pinakaispesimen ng sining ay makikita sakasalukuyan sa mga lungsod na noong una ay mga bayang medieval.Ang mayamang negosyanteng prisipe ng Middle Ages ay mga patron ngmga pintor, eskultor, at mga arkitekto. 3. Ang mga bayang medieval ang sinilangan ng makabagongkalayaang pulitikal. Mula sa bayan lumitaw ang diwa ng malayangpagkamamamayan. Nagtagumpay ang mga mamamayan sakonsensyang pulitikal sa maharlika, kanilang tinamo ang karapatanggumawa ng kanilang sariling batas. Ang mga binhi ng pamahalaangparlamentaryo ay inihasik ng mga bayang medieval. 4. Ang mga bayang medieval, lalo ang mga lungsod ng Italya, angnagtaguyod sa pagbuti ng kaisipan, na nagbigay sa daigdig ngpinakadakilang kilusang pangkaisipan sa lahat ng panahon.
 19. 19. By: Jeanson Avenilla Jr. III-1 To: Mrs. Galias Khrisanta Idica III- 1

×