Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Industri energi info slide

148 views

Published on

Informasjon om medlemskap iIndustri Energi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Industri energi info slide

 1. 1. S te rk e re
 2. 2. S te rk e re
 3. 3. a r b e id s fo lka r b e id s fo lkD et vil si at vi kj per for ei emskikkelig l nn å leve av, og at øvi skal ha d et bra p å j obb.D et klarer m an ikke alene.
 4. 4. a r b e id s fo lka r b e id s fo lkD et vil si at vi kj per for ei emskikkelig l nn å leve av, og at øvi skal ha d et bra p å j obb.D et klarer m an ikke alene.
 5. 5. orm e ld es e g in n ?m e ld es e g in n ?For at arbeid sfol skal kunne kp åvirke lønns- og arbeid svilkår ,m å vi organisere oss. D et er d etsom gir oss m akt. O m ingen erorganisert m ister vi d en styrkenvi har i d ag. D erfor er d et viktig
 6. 6. orm e ld es e g in n ?m e ld es e g in n ?For at arbeid sfol skal kunne kp åvirke lønns- og arbeid svilkår ,m å vi organisere oss. D et er d etsom gir oss m akt. O m ingen erorganisert m ister vi d en styrkenvi har i d ag. D erfor er d et viktig
 7. 7. F r e m t ide nsa r b e id s p la s se ra r b e id s p la s se rVi ser frem over Vi j . obber for at viskal ha stabil og trygge arbeid s- eplasser ogs å i frem tid en. D et er ,ikke nok at vi har arbeid n å. Vi vilha arbeid splasser som består ogs åi m orgen, og for våre barn.
 8. 8. F r e m t ide nsa r b e id s p la s se ra r b e id s p la s se rVi ser frem over Vi j . obber for at viskal ha stabil og trygge arbeid s- eplasser ogs å i frem tid en. D et er ,ikke nok at vi har arbeid n å. Vi vilha arbeid splasser som består ogs åi m orgen, og for våre barn.
 9. 9. Ka Vi forhandler, og vi streiker når vimp må.D agens ord ninger har ikkekom m et av seg sel d et er noen v,som har kj pet d em frem . emVi har skiftord ninger p å sokkel ogi ind ustrien, arbeid stid , ferie og øl nn ford i noen har kj pet d em em
 10. 10. Ka Vi forhandler, og vi streiker når vimp må.D agens ord ninger har ikkekom m et av seg sel d et er noen v,som har kj pet d em frem . emVi har skiftord ninger p å sokkel ogi ind ustrien, arbeid stid , ferie og øl nn ford i noen har kj pet d em em
 11. 11. KampFrem gang kom m er ikke n årm an står og ser p å, m en n år m and el sel tar v! Bli med og forme vår felles fremtid
 12. 12. KampFrem gang kom m er ikke n årm an står og ser p å, m en n år m and el sel tar v! Bli med og forme vår felles fremtid
 13. 13. It ` s yo u rn o t c an do u n io nw h af o r y o u . . . t- but what you cando for the Union. - but what you can do for the Union.På d e fl este arbeid splasser har viungd om stilitsval l gte. D isse jobber for æ inger og unge arbeid stakere.l rlSynes d u d ette h øres stil ut, ta igkontakt m ed forbund et eler d in ltil litsval ø gte, og si d u vil gj re en jobbd u ogs å.
 14. 14. It ` s yo u rn o t c an do u n io nw h af o r y o u . . . t- but what you cando for the Union. - but what you can do for the Union.På d e fl este arbeid splasser har viungd om stilitsval l gte. D isse jobber for æ inger og unge arbeid stakere.l rlSynes d u d ette h øres stil ut, ta igkontakt m ed forbund et eler d in ltil litsval ø gte, og si d u vil gj re en jobbd u ogs å.
 15. 15. ig je n ?je gig je n ?Trygghet. Noen still opp sam m en m ed erd eg. D et er n år d u ikke har problem erp å arbeid splassen d in at d u vet at vi ø obben god t. O m d u får trøbbel,gj r jstiller vi opp. Alltid . D u får ogs åm uligheten til å d ra p å kurs, d er d u ikke Trygghetbetaler noen ting. Felleskapet betaler .
 16. 16. ig je n ?je gig je n ?Trygghet. Noen still opp sam m en m ed erd eg. D et er n år d u ikke har problem erp å arbeid splassen d in at d u vet at vi ø obben god t. O m d u får trøbbel,gj r jstiller vi opp. Alltid . D u får ogs åm uligheten til å d ra p å kurs, d er d u ikke Noen stillerbetaler noen ting. Felleskapet betaler . opp. Alltid.
 17. 17. - d e n m e k t ig s t e LO har ungdomssekretærera r b e id e r - i hvert fylke, og et aktivt ungdomsarbeid.o r g a n is a s jo n e n iN org eo r g a n is a s jo n e n iN org eo r g a n is a s jo n e n iN org eVi er m ed i LO ford i vi vil ha m aktog innflytel LO har 870.000 se.m ed l m er og 1 00.000 av d isse em ,er und er 30 år D a bl m an ikke . irbare l m erke til m an får ogs å agt ,innfl se. ytel
 18. 18. - d e n m e k t ig s t e LO har ungdomssekretærera r b e id e r - i hvert fylke, og et aktivt ungdomsarbeid.o r g a n is a s jo n e n iN org eo r g a n is a s jo n e n iN org eo r g a n is a s jo n e n iN org eLO forhand l ogs å frem god e eravtal . Vi har gj er ennom LO Favørforhand let frem god e m ed l s- emford el . A er p å bilverksted , er vtalbensin, hotel og forsikring. lLes m er p å www.lofavor .no
 19. 19. F r ih etFrihet til å j obbe uten å risikere helsenel være red d for å m iste j ler obben. Frihettil å kunne være sam m en m ed d em d uer gl i. Frihet til å kunne gj re d e ad ø øtingene d u all hel vil gj re, sam m en er stm ed d e folkene d u l å være m ed . ikerØkonom isk frihet, god l nn ... ø
 20. 20. F r ih etFrihet til å j obbe uten å risikere helsenel være red d for å m iste j ler obben. Frihettil å kunne være sam m en m ed d em d uer gl i. Frihet til å kunne gj re d e ad ø øtingene d u all hel vil gj re, sam m en er stm ed d e folkene d u l å være m ed . ikerØkonom isk frihet, god l nn ... ø
 21. 21. S p le is ela g !Al er m ed å betal for at vi skal kunne le ed rive kam pen vid ere, for tariffavtalene. Forat vi sam m en skal få d et bed re p å jobb.Kontingenten er p å 1 ,3 % av brutto l nn, øm aksim al 440 kroner i m åned en. t , el , æStud enter skol ever og l rlingerp å kontrakt får være m ed l m er gratis. em
 22. 22. S p le is e lag!Al er m ed å betal for at vi skal kunne le ed rive kam pen vid ere, for tariffavtalene. Forat vi sam m en skal få d et bed re p å jobb.Kontingenten er p å 1 ,3 % av brutto l nn, øm aksim al 440 kroner i m åned en. t , el , æStud enter skol ever og l rlingerp å kontrakt får være m ed l m er gratis. em

×