Kwalificatiesysteem
en lijst der geselecteerden
Jens Debièvre, advocaat te Brussel
Essentie
 Lijst van geselecteerden (voorheen: lijst van gegadigden):
 uitsluitend Belgisch bekend te maken opdrachten
 ...
Essentie
 Voor beide:

 Enkel bij beperkte en
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking
 Enkel bij „gelijk...
Kwalificatiesysteem: begrippen
 Kandidaat: de aannemer, leverancier of
dienstverlener die een aanvraag tot deelneming
ind...
Kwalificatiesysteem: basisregels
 Via Europese bekendmaking aankondiging betreffende
de instelling van een kwalificatiesy...
Kwalificatiesysteem: basisregels
 Aankondiging:
 Als kwalificatiesysteem langer > drie jaar: jaarlijkse
bekendmaking aan...
Kwalificatiesysteem: basisregels
 Kwalificatiesysteem moet worden beheerd op basis van
objectieve kwalificatiecriteria en...
Kwalificatiesysteem: voorwaarden
 De volgende voorwaarden worden in acht genomen:
1.

2.

3.

Bij beslissing tot (weigeri...
Kwalificatiesysteem: voorwaarden
4.

Kwalificatiecriteria en -voorschriften + latere bijwerking worden
op eenvoudige aanvr...
Kwalificatiesysteem: voorwaarden
6.

7.

AO houdt lijst bij van gekwalificeerde aanvragers  mogelijks
in categorieën volg...
Kwalificatiesysteem: Belgisch bekend te maken
opdrachten
 Kwalificatiesysteem ook hier start in mededinging stellen (art....
Kwalificatiesysteem: bijzondere nutsectoren
 Mogelijkheid instelling kwalificatiesysteem als wijze van
in mededinging ste...
Lijst van geselecteerden: basisnoties
 kandidaat = aannemer, leverancier of dienstverlener die
een aanvraag tot deelnemin...
Lijst van geselecteerden
 Enkel bij uitsluitend Belgisch bekend te maken opdrachten is lijst van
geselecteerden een wijze...
Lijst van geselecteerden
 T.av. KB 10 januari 1996 wordt geldigheidstermijn van lijst van
geselecteerden verlengd van één...
Herziening selectie – Controle selectiecriteria
gekozen inschrijver
 Risico toestand geselecteerde verslechtert  voldoen...
Rechtsbescherming t.av. beslissing tot
(niet-)kwalificatie




„Europese‟ rechtsbescherming voor kwalificatiesystemen >=...
Rechtsbescherming t.av. beslissing tot
(niet-)kwalificatie
 AI deelt onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde
kwalif...
Rechtsbescherming t.av. beslissing tot
(niet-)kwalificatie



GEEN wachttermijn (art. 11 enkel i.g.v. gunningsbeslissing...
Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)kwalificatie
en (niet-)selectie lijst van geselecteerden
 Quid kwalificatie...
Rechtsbescherming t.av. beslissing tot
(niet-)selectie lijst van geselecteerden
 Wat (niet-selectie lijst betreft (sowiez...
Vertrouwelijkheid
 Art. 10 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten:
 Indien openbaarmaking bepaalde gegevens toepassin...
Vragen?

publicprocurement@lydian.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kwalificatiesysteem en lijst der geselecteerden nutsectoren

550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Geen bespreking Wet 13 augustus 2011 defensie- en veiligheidsopdrachten
 • Art. 40 KB Plaatsing Nutsectoren. Dit artikel neemt bepalingen over van de artikelen 7, 29 en 50 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996
 • Indien de aanbestedende overheid meent dat het kwalificatiesysteem van andere aanbestedende overheden of derde instellingen aan haar eisen beantwoordt, deelt ze de namen van deze aanbestedende overheden of van deze instellingen mee aan de belangstellenden;
 • Art. 45 KB Plaatsing Nutsectoren stemt overeen met de bepalingen van paragraaf 2 van de artikelen 13, 35 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996.
 • Art. 30. Dit artikel neemt bepalingen over van artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 juni 1996, toepasselijk bij de invoering en het beheer van een kwalificatiesysteem
 • Art. 46stemt overeen met de bepalingen van paragraaf 3 van de artikelen 13, 34 en 56 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996
 • Drempels : goed te keuren bedrag excl. BTW
 • Kwalificatiesysteem en lijst der geselecteerden nutsectoren

  1. 1. Kwalificatiesysteem en lijst der geselecteerden Jens Debièvre, advocaat te Brussel
  2. 2. Essentie  Lijst van geselecteerden (voorheen: lijst van gegadigden):  uitsluitend Belgisch bekend te maken opdrachten  1 enkele periodieke bekendmaking: aankondiging m.b.t. opmaken lijst geselecteerde opdrachtnemers  3 jaar geldig vanaf selectiebeslissing (tijdens deze periode: gesloten lijst t.a.v. nieuwe kandidaten)  alle geselecteerden moeten gelijktijdig worden verzocht offerte in te dienen  Kwalificatiesysteem (nu ook in klassieke sectoren):  Europese en Belgisch bekend te maken opdrachten  jaarlijkse bekendmaking aankondiging (of na actualisatie)  kandidaten kunnen te allen tijde worden opgenomen (a.h.v. (geactualiseerde) selectieregels KB Plaatsing Nutsectoren)  mogelijkheid beperking aantal kandidaten voor uitnodiging offerte (min. 5 of 3 i.f.v. gunningsprocedure)
  3. 3. Essentie  Voor beide:  Enkel bij beperkte en onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  Enkel bij „gelijkaardige‟ opdrachten  Gunningswijze te kiezen uiterlijk bij uitnodiging indiening offerte  Sluit afzonderlijke gunningsprocedure voor gelijkaardige opdracht niet uit (geen exclusiviteit)
  4. 4. Kwalificatiesysteem: begrippen  Kandidaat: de aannemer, leverancier of dienstverlener die een aanvraag tot deelneming indient met het oog op zijn selectie voor een kwalificatiesysteem  Aanvraag tot deelneming: de schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden voor een kwalificatiesysteem
  5. 5. Kwalificatiesysteem: basisregels  Via Europese bekendmaking aankondiging betreffende de instelling van een kwalificatiesysteem  model nr. 4 bij KB Plaatsing Nutsectoren (e-notification F.07) (art. 35)  Start in mededinging stellen opdracht (art. 37, 3 )  voorwaarden art. 40 KB Plaatsing Nutsectoren Art. 40 niet van toepassing op opdrachten voor diensten bedoeld in bijlage II, B Wet Overheidsopdrachten 15 juni 2006 noch op opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst
  6. 6. Kwalificatiesysteem: basisregels  Aankondiging:  Als kwalificatiesysteem langer > drie jaar: jaarlijkse bekendmaking aankondiging  Als kwalificatiesysteem =< drie jaar : bekendmaking oorspronkelijke aankondiging volstaat  Plicht tot bekendmaking na actualisering van kwalificatiecriteria en –voorschriften  Belangstellende aannemers, leveranciers of dienstverleners kunnen op elk ogenblik vragen om te worden opgenomen in elk door een aanbestedende overheid ingesteld kwalificatiesysteem
  7. 7. Kwalificatiesysteem: basisregels  Kwalificatiesysteem moet worden beheerd op basis van objectieve kwalificatiecriteria en –voorschriften (conform KB Plaatsing Nutsectoren)  meedelen criteria- en voorschriften aan elke aannemer, leverancier en dienstverlener die erom verzoekt  Geen exclusiviteit: invoering kwalificatiesysteem belet niet plaatsing afzonderlijke opdracht via bekendmaking aankondiging van opdracht of via periodieke indicatieve aankondiging
  8. 8. Kwalificatiesysteem: voorwaarden  De volgende voorwaarden worden in acht genomen: 1. 2. 3. Bij beslissing tot (weigering van) kwalificatie EN bij wijziging kwalificatiecriteria en -voorschriften tijdens bestaan kwalificatiesysteem: AO kan bepaalde aanvragers geen administratieve, technische of financiële voorwaarden opleggen die ze niet aan anderen zou opleggen / heeft opgelegd (gelijke behandeling), noch proeven of bewijzen eisen indien daarvoor al objectieve bewijzen voorhanden zijn Gebruik OA en derde-steunverklaarders om tegemoet te komen aan eisen kwalificatiecriteria en -voorschriften m.b.t. economische, financiële of technische draagkracht en beroepsbekwaamheid : is mogelijk, ongeacht juridische aard van band met die entiteiten  voorwaarde: bewijs beschikking gedurende volledige geldigheidsduur kwalificatiesysteem over middelen a.h.v. verbintenis entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen Consortia (combinatie van kandidaten of inschrijvers) kunnen deelnemen en zich hierbij beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of deze van andere entiteiten
  9. 9. Kwalificatiesysteem: voorwaarden 4. Kwalificatiecriteria en -voorschriften + latere bijwerking worden op eenvoudige aanvraag medegedeeld aan de belangstellende aannemers, leveranciers of dienstverleners  Eisen m.b.t. vertrouwelijk karakter van overgemaakte inlichtingen mogelijk 5. AO neemt binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van aanvraag een beslissing over de kwalificatie van de aanvrager  Indien deze beslissing meer dan vier maanden zal bedragen vanaf het neerleggen van de aanvraag, licht zij de aanvrager binnen de twee maanden na het neerleggen in over de redenen van verlenging van de termijn en over de datum waarop zijn verzoek aanvaard dan wel zal worden afgewezen
  10. 10. Kwalificatiesysteem: voorwaarden 6. 7. AO houdt lijst bij van gekwalificeerde aanvragers  mogelijks in categorieën volgens het opdrachttype waarvoor de kwalificatie geldt Niet alle gekwalificeerde aanvragers moeten worden uitgenodigd tot deelneming aan concrete beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking  aanvullende selectie moet berusten op oorspronkelijke kwalificatiecriteria waarbij de beoordeling eventueel gerichter of strenger gebeurt, bv. wat financieel-economische betrouwbaarheid betreft motivering, informatie en rechtsmiddelen (zie verder)
  11. 11. Kwalificatiesysteem: Belgisch bekend te maken opdrachten  Kwalificatiesysteem ook hier start in mededinging stellen (art. 43, 2 KB Plaatsing Nutsectoren: “via een aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiesysteem ingevoerd overeenkomstig artikel 40”)  bij beperkte procedure of onderhandelingsprocedure met bekendmaking kan AO gebruik maken van kwalificatiesysteem ex art. 40 KB Plaatsing Nutsectoren zonder te moeten overgaan tot bekendmaking aankondiging opdracht  Gunningwijze wordt uiterlijk gekozen bij de uitnodiging van de gekwalificeerde aanvragers tot het indienen van een offerte.  Vereiste voldoende mededinging: mogelijks o.g.v. voorwerp/specificaties opdracht en i.f.v. aantal gekwalificeerde aanvragers kan AO overgaan tot nieuwe selectie van de kandidaten  motivering, informatie en rechtsmiddelen (zie verder) Opnieuw geen exclusiviteit : kwalificatiesysteem staat plaatsen van afzonderlijke opdracht via bekendmaking van aankondiging van opdracht niet in de weg
  12. 12. Kwalificatiesysteem: bijzondere nutsectoren  Mogelijkheid instelling kwalificatiesysteem als wijze van in mededinging stellen (art. 25 en 27 KB Plaatsing Bijzondere Nutsectoren)  Voorwaarden art. 30 KB Plaatsing Bijzondere Nutsectoren / art. 40 KB Plaatsing Nutsectoren  Niet van toepassing op opdrachten voor diensten bedoeld in bijlage II, B Wet Overheidsopdrachten 15 juni 2006 noch op opdrachten gebaseerd op raamovereenkomst
  13. 13. Lijst van geselecteerden: basisnoties  kandidaat = aannemer, leverancier of dienstverlener die een aanvraag tot deelneming indient met het oog op zijn selectie voor een lijst van geselecteerden  aanvraag tot deelneming = schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden voor een lijst van geselecteerden  selectie = beslissing van de aanbestedende overheid tot keuze van de kandidaten (of inschrijvers) op grond van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie  geselecteerde = kandidaat die bij de selectie gekozen is
  14. 14. Lijst van geselecteerden  Enkel bij uitsluitend Belgisch bekend te maken opdrachten is lijst van geselecteerden een wijze van in mededinging stellen cf. art. 43 KB Plaatsing Nutsectoren: elke opdracht wordt in mededinging gesteld : 3 hetzij via een aankondiging betreffende het opstellen van een lijst van geselecteerden  model nr. 5 (e-notification F.55)  Voorwaarden (art. 46)  Lijst van geselecteerden is maximaal drie jaar geldig vanaf de datum van de selectiebeslissing.  Tijdens geldigheidsduur lijst = gesloten voor nieuwe kandidaten  Voor elke te plaatsen opdracht moet AO alle kandidaten op de lijst uitnodigen tot indienen van offerte  Gunningswijze wordt uiterlijk gekozen bij de uitnodiging van geselecteerden tot indienen van offerte  Geen exclusiviteit: belet niet dat afzonderlijke opdracht wordt geplaatst via bekendmaking van aankondiging van opdracht.  Kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming per lijst van geselecteerden indienen (art. 59)
  15. 15. Lijst van geselecteerden  T.av. KB 10 januari 1996 wordt geldigheidstermijn van lijst van geselecteerden verlengd van één tot maximum drie jaar vanaf datum selectiebeslissing. Tijdens deze periode blijft de lijst gesloten voor nieuwe kandidaten.  Doelstelling regelgever: AO die opdrachten gunnen die in de loop van een bepaalde periode een zekere regelmaat vertonen op grond van de aard en de omvang van de prestaties kunnen a.h.v. lijst administratieve lasten verminderen m.b.t. aantal bekend te maken aankondigingen terwijl tezelfdertijd voldoende transparantie van de procedures te waarborgen.  Opdracht voor werken: beperkingen opgelegd in regeling van erkenning van aannemers van werken.
  16. 16. Herziening selectie – Controle selectiecriteria gekozen inschrijver  Risico toestand geselecteerde verslechtert  voldoen aan selectiecriteria en –voorwaarden op ogenblik gunning  controle t.a.v. gekozen inschrijver teneinde risico AO te vermijden, bv. sociale en fiscale schulden
  17. 17. Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)kwalificatie   „Europese‟ rechtsbescherming voor kwalificatiesystemen >= drempels Europese bekendmaking (art. 3 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten 17 juni 2013)  raming kwalificatiesysteem? neen, is zowiezo Europese bekendmaking Aanbestedende instantie (AI) stelt gemotiveerde beslissing op  Wanneer ze beslist over de kwalificatie of de intrekking van de kwalificatie in het kader van een kwalificatiesysteem (art. 4, 4 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten)  Gemotiveerde beslissing bevat (art. 5, 5 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten):  namen van gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde kandidaten  juridische en feitelijke motieven voor beslissingen tot (niet-)kwalificatie, gebaseerd op de vooraf vastgestelde kwalificatiecriteria en –regels  namen van kandidaten waarvan kwalificatie is ingetrokken (if any) en de juridische en feitelijke motieven daar, eveneens gebaseerd vooraf vastgestelde kwalificatiecriteria en –regels  Beslissing = PV, op verzoek over te maken à Europese Commis
  18. 18. Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)kwalificatie  AI deelt onmiddellijk na het nemen van de gemotiveerde kwalificatiebeslissing, aan elke niet-gekwalificeerde kandidaat de motieven voor zijn niet-kwalificatie mee, in de vorm van een uittreksel van deze beslissing (art. 7, 2 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten)  Onverwijld / uiterlijk binnen vijftien dagen vanaf datum beslissing.  Voorafgaand aan intrekking van kwalificatie brengt AI betrokken aannemer, leverancier of dienstverlener ten minste vijftien dagen vóór de datum bepaald voor de intrekking van de kwalificatie, schriftelijk op de hoogte van haar voornemen en van de redenen die dit rechtvaardigen, alsook van de mogelijkheid om zijn opmerkingen binnen dezelfde termijn te formuleren  bij uiteindelijke intrekking rekening houden met (tijdig) geformuleerde opmerkingen? Staat niet letterlijk in Wet doch = principe van behoorlijk bestuur t.a.v. individuele rechtshandeling die rechtspositie raakt (hoorrecht)  Schriftelijk doch geen verplichting fax / e-mail : bewijs a.h.v. postdatum aangetekende brief of geregistreerde e-zending
  19. 19. Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)kwalificatie   GEEN wachttermijn (art. 11 enkel i.g.v. gunningsbeslissing) Vorderingen tot schorsing (15d) en/of nietigverklaring (60d.) (art. 14-15 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten) als (niet-)kwalificatiebeslissing (of intrekking)        Berust op discriminerende technische, economische of financiële specificaties Machtsafwending inhoudt Strijdig is met Europees en/of Belgisch overheidsopdrachtenrecht, bredere recht (incl. GW en ABBB) of opdrachtdocumenten (patere legem) Bij schorsingsverzoek: geen MTHEN noch UDN aantonen Verhaalsinstantie: RvS of gewone rechter (burgerlijke/handelsrechter) i.f.v. AI = adm. overheid of niet  impacteert ook vereisten formele motivering: Formele Motiveringswet enkel van toep. op adm. Overheid (art. 6: als FMW strenger, dan ook van toep. op beslissingen i.k.v. plaatsing opdracht) Vordering schadevergoeding (5 jaar) bij gewone rechter: fout, schade(verlies van een kans), causaal verband  art. 16: in nutsectoren als schadeclaim = kosten deelneming procedure beperkter bewijs nl. schending regelgeving overheidsopdrachten + reële kans dat zonder schending aanvrager gekwalificeerd (letterlijk: “reële kansen om de opdracht te krijgen”) GEEN vordering tot onverbindendverklaring
  20. 20. Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)kwalificatie en (niet-)selectie lijst van geselecteerden  Quid kwalificatiestelsel > = EUR 170.000 doch < EUR 400.000 (L en D) of < 2.500.000 (W)  wordt onder "opdracht" eveneens verstaan, het opstellen van een lijst van gegadigden en het opstellen van een kwalificatiesysteem (art. 28 Wet Rechtsbescherming Overheidopdrachten)  Wat kwalificatie < Europese drempel betreft, „lichtere‟ motiveringsvereisten (art. 29, 4 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten):  Beslissing AI tot kwalificatie of intrekking kwalificatie = gemotiveerd  onmiddellijk na nemen van deze beslissing informeert AO elke betrokken kandidaat over deze kwalificatie of intrekking  MAAR: binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending van deze informatie kan de betrokken kandidaat schriftelijk verzoeken om hem de motieven van deze beslissing mee te delen, onder de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde beslissing  AI deelt het uittreksel van de gemotiveerde beslissing schriftelijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek daartoe  Mogelijkheid onmiddellijk communiceren motieven bij uittreksel niet voorzien !!
  21. 21. Rechtsbescherming t.av. beslissing tot (niet-)selectie lijst van geselecteerden  Wat (niet-selectie lijst betreft (sowiezo < EUR 400.000 L en D doch bij werken mogelijk tot EUR 5.000.000 maar “Belgische” rechtsbescherming maar tot 2.500.000!!!):  Beslissing AI tot (niet-selectie) = gemotiveerd  Onmiddellijk informeren kandidaat dat hij niet is geselecteerd  Binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending van deze informatie kan de betrokken kandidaat schriftelijk verzoeken om hem de motieven van deze beslissing mee te delen, onder de vorm van een uittreksel van de gemotiveerde beslissing  AIO deelt het uittreksel van de gemotiveerde beslissing schriftelijk mee binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek daartoe  MAAR: mogelijkheid onmiddellijk communiceren motieven bij uittreksel  Verhaalprocedures art. 14 t.e.m. 16 van toep. (schorsing, vernietiging, schadevergoeding), ook // verhaalinstanties  Voor de volledigheid: opdrachten “op factuur” (< EUR 8.500) vallen niet onder Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten
  22. 22. Vertrouwelijkheid  Art. 10 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten:  Indien openbaarmaking bepaalde gegevens toepassing wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met openbaar belang, nadelig zou zijn voor rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of eerlijke mededinging tussen ondernemingen zou kunnen schaden: geen mededeling van deze gegevens  AI en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten, kennis heeft van vertrouwelijke informatie over opdracht of die hem, in het kader van het plaatsen en de uitvoering van de opdracht, door de kandidaten is verstrekt, mogen die informatie niet bekendmaken m.n. technische of commerciële geheimen en op de vertrouwelijke aspecten van de offertes/kandidaturen)  Zolang AI geen beslissing over kwalificatie hebben kandidaten geen toegang tot documenten betreffende de procedure, met name de aanvragen tot kwalificatieen de interne documenten AI  naderhand: openbaarheid van bestuur (indien van toepassing)  T.a.v. verhaalsinstantie: art. 26 Wet Rechtsbescherming Overheidsopdrachten
  23. 23. Vragen? publicprocurement@lydian.be

  ×