Verrekening, wijziging (bijakte), herziening,
overdracht
IFE – KB Uitvoering
26 september 2013 - Antwerpen
Wijziging
Verrekening
Herziening
Bijakte
Overdracht
2
Uitgangspunt
 In beginsel heeft de opdrachtnemer (ON) geen recht op
enige wijziging van de contractuele voorwaarden om
we...
Verrekening (F: décompte)
 Definitie art. 2, 18 KB Uitvoering: document opgesteld
door de aanbestedende overheid (AO) tot...
Regularisatie vermoedelijke hoeveelheden
 Posten met vermoedelijke hoeveelheden in
samenvattende meetstaat  na uitvoerin...
Verrekening (2)
 Verantwoordelijkheid opstellen verrekening bij AO
 Verrekening ≠ prijsherziening
 Verrekening ≠ schade...
Kritiek Rekenhof verrekeningen
 Meerkost t.g.v. tekortkomingen AO: onvoldoende
voorbereiding, onnauwkeurige raming, ineff...
Herziening van de opdracht
 Aanpassing van de voorwaarden van de opdracht aan
bepaalde feiten of omstandigheden die zich ...
Prijsherziening
 Art. 6 Wet Overheidsopdrachten en art. 20 KB Plaatsing  bestek of
overeenkomst moeten prijsherziening v...
Herziening bij opdrachten voor werken (art. 81
KB Uitvoering, cf. art. 42, 6 AAV)
 Niet t.g.v. wijziging door AO (zie ver...
Wijziging
 Art. 37 KB Uitvoering: AO is gerechtigd de oorspronkelijke opdracht
eenzijdig te wijzigen (cf. art. 7 AUR), vo...
Wijziging (2)
 Beperking waarde wijziging tot 15% ingegeven door rechtspraak HvJ EU : arrest
pressetext Nachrichteagentur...
Fout bestek, plannen, uitvoering door AO
 ≠ wijziging art. 37 KB Uitvoering  geen 15% grens
 toep. klachten en verzoeke...
Compensatie
 Elk bedrag dat aan AO is verschuldigd in het kader van
de uitvoering van de opdracht, wordt in eerste instan...
Bijakte (F: avenant)
 Overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen,
waarin de op de opdracht toepasselijke d...
Bijakte (2)
 ! Bevoegdheidsverdeling organen AO, bv. goedkeuring
overeenkomst = bevoegdheid orgaan A, dan in beginsel ook...
Wijziging van opdracht voor werken (art. 80 KB
Uitvoering)
 Bevel tot wijziging van de opdracht voor werken wordt
schrift...
Wijziging opdracht voor werken (2)
 Onvoorziene werken die aannemer/ON gehouden is uit te voeren + voorziene
werken die a...
Wijziging opdracht voor werken (3)
 Vraag herziening van eenheidsprijzen : aangetekend
schrijven binnen een termijn van d...
Wijziging opdracht voor werken (4)
 In geval van bijkomende werken of wijzigingen aan het voorziene
werk, vermeldt het ge...
Wijziging opdracht voor leveringen (art. 121 KB
Uitvoering)
 Bevel tot wijziging van de opdracht = schriftelijk
 Gelijkg...
Wijziging opdracht voor leveringen (2)
 Onvoorziene leveringen die de leverancier moet uitvoeren +
voorziene leveringen d...
Wijziging opdracht voor leveringen (3)
 Bijkomende leveringen of wijzigingen aan de voorziene leveringen 
geschreven bev...
Wijziging opdracht voor diensten (art. 151 KB
Uitvoering)
 Bevel tot wijziging van de opdracht = schriftelijk
 Gelijkges...
Wijziging opdracht voor diensten (2)
 Onvoorziene diensten die de dienstverlener moet uitvoeren +
voorziene diensten die ...
Wijziging opdracht voor diensten (3)
 Bijkomende diensten of wijzigingen aan de voorziene diensten:
geschreven bevel, de ...
Wijziging na vrije variant
 Wanneer door het in aanmerking nemen van een vrije
variante een opdracht voor leveringen een ...
Aanpassing borgtocht ingevolge wijziging
 Wanneer de borgtocht niet meer aangepast is als gevolg
van door AO besloten wij...
Wijziging bij (geïnstitutionaliseerde) PPS
 Art. 6, 1, 6 en 7 KB Uitvoering: DPPS en DBFMO
(promotie voor werken) buiten ...
Termijnen bij klachten en verzoeken
 Art. 53 KB Uitvoering
 op straffe van verval van recht
 behoorlijk gerechtvaardigd...
Overdracht
 Overeenkomst waarbij een aannemer, leverancier of
dienstverlener-overnemer in de plaats wordt gesteld van
de ...
Overdracht (2)
 Voor elke overdracht van opdracht is de instemming van
de gecedeerde partij vereist  deze instemming kan...
Overdracht (3)
 Kritiek o.g.v. pressetext Nachrichteagentur – rechtspraak:
 Vervanging inschrijver = essentiële wijzigin...
Voor de slimmeriken
 Art. 9, 1, 2 KB Uitvoering: Er mag niet worden
afgeweken van de artikelen 37 en 38 KB Uitvoering
 A...
Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten
 Art. 72 : wijzigingen opdracht gedurende termijn
 Wezenlijke wijziging va...
Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten
(2)
 Is niet wezenlijk van aard:
 Waarde wijziging uitdrukbaar in geld + w...
Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten
(3)
 Zijn wezenlijk, maar geven geen aanleiding tot nieuwe
gunningsprocedur...
Vragen? Op de hoogte blijven?
publicprocurement@lydian.be
be.linkedin.com/in/jensdebievre/
38
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Changes to the contract, review, recalculation and transfer of contract (in Dutch)

550 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vroeger wel vermeld in de artikelen 42, § 4, en 44 van de Algemene aannemingsvoorwaarden maar niet gedefinieerd.
 • De opdrachtnemer kan om verlenging van de uitvoeringstermijnen of, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een andere vorm van herziening of zelfs de verbreking van de overeenkomst vragen, door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het indienen van de offerte of de sluiting van de opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.De omvang van het geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie drempel “zeer belangrijke nadeel”: 2,5 percent van het initiële opdrachtbedrag en >= 100.000 euro.In geval van herziening van de opdracht in de vorm van een schadevergoeding wordt een franchise toegepast van 17,5 percent van het vastgelegde nadeel. Deze franchise bedraagt maximaal 20.000 euro.
 • Art.14. § 1. Wanneer de opdracht een prijsherzieningsclausule bevat, bevat het onderaannemingscontract eveneens een herzieningsformule of wordt het onderaannemingscontract daartoe aangepast indien :1° het bedrag van het onderaannemingscontract groter is dan 30.000 euro, of;2° de tijdspanne tussen de datum waarop het onderaannemingscontract wordt gesloten en de aanvangsdatum van de uitvoering van het in onderaanneming gegeven gedeelte van de opdracht, meer dan negentig dagen bedraagt.§ 2. De herzieningsformule van het onderaannemingscontract is gebaseerd op de referentiewaarden die gelden bij het sluiten van dat contract.De aanbestedende overheid draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de herzieningsformule die in het onderaannemingscontract is vermeld.§ 3. Zonder dat hieruit enig recht voor de onderaannemers ten aanzien van de aanbestedende overheid kan ontstaan, kan deze laatste van de opdrachtnemer de overlegging vorderen van verklaringen waarin zijn onderaannemers bevestigen dat een prijsherziening overeenkomstig deze bepalingen wordt toegepast. Bij ontstentenis van een verklaring kan de opdrachtnemer een relevant uittreksel overleggen van het onderaannemingscontract waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake prijsherziening van de in onderaanneming gegeven opdrachten.
 • 143e BoekRekenhof: weinig gebruik art. 42, §6 AAV  geeft aanleiding tot speculatie bij opmaak offerte (te hoge of te lage eenheidsprijzen)
 • UITZONDERINGEN:Opdracht gegund a.h.v. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking o.g.v.:Artikelen 26, § 1, 2°, a) en b)aanvullende werken of diensten die noch in het oorspronkelijk geplande ontwerp, noch in de oorspronkelijke opdracht zijn vermeld en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn geworden voor de uitvoering van de erin beschreven werken of diensten, op voorwaarde dat ze worden gegund aan degene die deze werken of diensten uitvoert en het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende werken of diensten niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de hoofdopdracht : (i) wanneer deze aanvullende werken of diensten technisch of economisch niet van de hoofdopdracht kunnen worden gescheiden zonder een ernstig bezwaar op te leveren voor de aanbestedende overheid OF (ii) wanneer deze werken of diensten, alhoewel scheidbaar van de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, strikt noodzakelijk zijn voor de vervolmaking ervannieuwe werken of diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken of diensten, die door dezelfde aanbestedende overheid worden gegund aan degene die de oorspronkelijke opdracht uitvoert, op voorwaarde dat deze werken of diensten overeenstemmen met een basisontwerp en dit ontwerp het voorwerp uitmaakte van de oorspronkelijke opdracht, geplaatst bij open of beperkte procedure. Artikelen 26, §1, 3°, b) en c)aanvullende leveringen te verrichten zijn door de oorspronkelijke leverancier, die ofwel bestemd zijn voor de gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant gebruik, ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer verandering van leverancier de aanbestedende overheid ertoe zou verplichten apparatuur aan te schaffen met andere technische eigenschappen, zodat onverenigbaarheid ontstaat of zich bij gebruik en onderhoud onevenredige technische moeilijkheden voordoen. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in regel drie jaar niet overschrijden;aanvullende leveringen van dezelfde aard en met dezelfde kenmerken ingevolge onvoorziene omstandigheden worden gegund aan de leverancier van de oorspronkelijke opdracht, op voorwaarde dat het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende leveringen niet hoger ligt dan vijftig percent van het bedrag van de oorspronkelijke opdracht en het samengevoegd bedrag van alle opdrachten [2 het bedrag voor de Europese bekendmaking ]2 niet bereikt. De looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in regel drie jaar niet overschrijden;//Artikelen 53, § 2, 2° en 4°, a) en b) voor nutsectoren en artikel 25, 3°, a), en 4°, b) wet overheidsopdrachten defensie en veiligheid
 • Wezenlijk wijziging: intentie der partijen om essentiële voorwaarden opdracht te heronderhandelen
 • Nieuwe gunning van opdracht  afzonderlijke beoordeling qua borgstelling, prijsherzieningsformule, termijnen enz.
 • Cf. art. 42 AAV
 • Overeen te komen eenheidsprijzen: gemiddelde statistische prijzen voor uitvoeren gelijkaardige werken dor andere aannemers  als bestek dit voorziet: verificatie ter plaatse bij aannemerVermijden overdadig gebruik van “overeengekomen prijzen” wegens gebrek aan mededingingCf. resolutie Vlaams Parlement reeds in 1996: prijzencontrole optimaal aanwendenGebruik STB (Som Te Besteden) in samenvattende meetstaat, te besteden voor meerwerkendoror ambtenaar binnen plafond delegatie voor kleine onvoorziene prestaties of prestaties waarvan bij opmaak ontwerp omvang of moeilijkheid uitvoering nog niet gekend
 • De bepaling die momenteel te vinden is op het einde van het eerste lid van paragraaf 1 van artikel 42 van de Algemene aannemingsvoorwaarden, volgens dewelke de aannemer niet verplicht is om bijkomende werken uit te voeren wanneer de totale waarde ervan meer bedraagt dan vijftig procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, is geschrapt
 • Vb. opdracht 150.000 euro excl. BTWWijzigingen (meer en min) leiden tot verrekening in min van 20.000 euroMaar t.g.v. prijsherziening en systeem van vermoedelijke hoeveelheden is finale prijs 160.000 euroDan nog steeds maar 10% van 20.000 = 2.000 euro forfaitaire vergoeding.Schuldvorderingen: art. 53 KB Uitvoering
 • Schuldvorderingen: art. 53 KB Uitvoering
 • Europees Parlement: ook vermogens- of activaoverdracht tussen bedrijven en overname ON wegens insolventie = uitzonderingen+ ook voorstel doortrekken naar overdracht op andere AO tgv. Herstructurering overheid (niet weerhouden in 1e lezing parlement)+ ook voorstel vermelden “contractclausule” cf. change of control clausule (niet weerhouden in 1e lezing parlement)
 • Voorstel Europees parlement 10% ipv 5%  tweede lezing op vraag België : 15%Ook voorstel herziening incl. prijsherzieningsclausulesAanvankelijke waarde ≠ geïndexeerde/herziene waarde !!!!
 • Voorstel Europees parlement: gebruik geactualiseerde/geïndexeerde prijs als referentiewaarde
 • Changes to the contract, review, recalculation and transfer of contract (in Dutch)

  1. 1. Verrekening, wijziging (bijakte), herziening, overdracht IFE – KB Uitvoering 26 september 2013 - Antwerpen
  2. 2. Wijziging Verrekening Herziening Bijakte Overdracht 2
  3. 3. Uitgangspunt  In beginsel heeft de opdrachtnemer (ON) geen recht op enige wijziging van de contractuele voorwaarden om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid (art. 56, eerste lid KB Uitvoering)  UITZONDERINGEN:  Verrekeningen  Herziening  Wijziging/overdracht (art. 37-38 KB Uitvoering)  Klachten en verzoeken (art. 52-60 KB Uitvoering) 3
  4. 4. Verrekening (F: décompte)  Definitie art. 2, 18 KB Uitvoering: document opgesteld door de aanbestedende overheid (AO) tot aanpassing van de samenvattende opmeting (W) of de inventaris (L/D) met de becijferde vaststelling  van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst OF  van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht (zie hierna)  Cf. art. 44 AAV : verrekening gekoppeld aan wijziging art. 42, 1 (nu art. 37, 80, 121 en 151 KB Uitvoering) 4
  5. 5. Regularisatie vermoedelijke hoeveelheden  Posten met vermoedelijke hoeveelheden in samenvattende meetstaat  na uitvoering regularisatie o.g.v. werkelijke hoeveelheden (≠ forfaitaire hoeveelheden of prestaties onder globale prijs  risico aannemer)  Pas wijziging of herziening als toepassingsvw. vervuld (zie hierna)  Kritiek Rekenhof te ruim gebruik verrekeningen (op vraag opdrachtnemer) met als doel verdoezelen wijzigingen à contract  afbreuk aan mededinging en forfaitaire grondslag opdracht 5
  6. 6. Verrekening (2)  Verantwoordelijkheid opstellen verrekening bij AO  Verrekening ≠ prijsherziening  Verrekening ≠ schadevergoeding  ! Delegatie van bevoegdheid + kredietvastlegging !  Compensatie toevoegingen en weglatingen voor kredietvastlegging mogelijk  Verrekening in bijakte = contractuele verbintenis, niet meer in vraag te stellen bij eindafrekening (uitgez. materiële vergissing, omissie, dubbel gebruik of fraude ON)  i.g.v. goedkeuring door bevoegde ambtenaar 6
  7. 7. Kritiek Rekenhof verrekeningen  Meerkost t.g.v. tekortkomingen AO: onvoldoende voorbereiding, onnauwkeurige raming, inefficiënte coördinatie en organisatie, laattijdige onteigeningen, goedkeuring van gebrekkige plans, laattijdige aanpassingen concept, enz.  Kernidee: ON heeft opdracht zorgvuldig bestudeerd en voorbereid en is gehouden ze volgens de regels van de kunst uit te voeren met volledige verantwoordelijkheid voor gekozen uitvoeringsmiddelen en –methodes, conform de aangegane risico-verdeling  alle kosten m.b.t. slechts voorbereiding/uitvoering te zijnen laste  Cf. kritiek Rekenhof in audit VMM-de Lijn, WenZ en AWV 7
  8. 8. Herziening van de opdracht  Aanpassing van de voorwaarden van de opdracht aan bepaalde feiten of omstandigheden die zich in de loop van de uitvoering ervan hebben voorgedaan prijsherziening: aanpassing van de prijzen van de opdracht op basis van bepaalde economische of sociale factoren (art. 6 Wet Overheidsopdrachten, art. 20 KB Plaatsing en art. KB Uitvoering) herziening wegens onvoorziene omstandigheden (imprevisieleer) (art. 56 KB Uitvoering) cf. uiteenzetting prof. K. Wauters 8
  9. 9. Prijsherziening  Art. 6 Wet Overheidsopdrachten en art. 20 KB Plaatsing  bestek of overeenkomst moeten prijsherziening vermelden  OD voorzien in prijsherziening o.g.v. prijsevolutie hoofdcomponenten : 1 de uurlonen van het personeel en de sociale lasten; 2 in functie van de aard van de opdracht, één of meer relevante elementen zoals materiaalprijzen, grondstofprijzen, wisselkoersen of andere.  Prijsherziening steunt op objectieve en controleerbare parameters en maakt gebruik van passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt werkelijke kostprijsstructuur  i.g.v. moeilijk gebruik gezondheidsindex, index van consumptieprijzen of andere passende index  Prijsherziening kan vaste, niet-herzienbare factor bevatten, te bepalen door AO ifv. specificiteiten opdracht (≠ art. 13 AAV en art. 57 Wet 30/3/1976).  AO kan gemotiveerd afwijken van deze veplichtingen + prijsherziening niet verplicht opdrachten < geraamde EUR 120.000 euro,- OF initiële uitvoeringstermijn < 120 werkdagen of <180 kalenderdagen 27 september 2013 9
  10. 10. Herziening bij opdrachten voor werken (art. 81 KB Uitvoering, cf. art. 42, 6 AAV)  Niet t.g.v. wijziging door AO (zie verder)  zowel AO als ON/aannemer kunnen dit vragen  Werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden  kan AO of aannemer/ON herziening vragen van  oorspronkelijke eenheidsprijzen en/of  Uitvoeringstermijnen  Bij overschrijding: herziene prijzen slechts van toepassing op de uitgevoerde hoeveelheden die het drievoudige van de vermoedelijke hoeveelheden overschrijden  Onder drempel: uitvoeringstermijn mag aangepast worden aan de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden wanneer hun omvang dit rechtvaardigt (= omvang die economie aanneming in het gedrang brengt).  Kennisgeving vraag herziening: aangetekende brief ten laatste dertig dagen (voorheen: 15) na het opstellen van de vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de uitgevoerde hoeveelheid het drievoudige of minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheid (in dit geval = eindstaat) bereikt  sanctie bij verloop termijn : kennisgeving geldt slechts voor de vanaf de datum van de kennisgeving uitgevoerde hoeveelheden.  Rechtvaardiging nodig van nieuwe eenheidsprijzen en/of termijnen die uit die nieuwe toestand voortkomen.  Geen akkoord tussen AO en aannemer/ON: AO stelt ambtshalve de prijzen vast die ze gerechtvaardigd acht, met behoud van alle rechten van de aannemer.  Aannemer/ON is verplicht de werken zonder onderbreking voort te zetten, ongeacht de betwistingen waartoe het vaststellen van de nieuwe eenheidsprijzen aanleiding zou geven. 10
  11. 11. Wijziging  Art. 37 KB Uitvoering: AO is gerechtigd de oorspronkelijke opdracht eenzijdig te wijzigen (cf. art. 7 AUR), voor zover cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :  het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd EN  de wijziging in waarde beperkt tot vijftien percent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag (UITZONDERINGEN) EN  zo nodig wordt voorzien in een passende compensatie voor de opdrachtnemer  “passend” kan betrekking hebben op andere aspecten dan alleen de schadevergoeding, zoals de prijsherziening of de wijziging van de uitvoeringstermijn (≠ verrekening)  Wijziging essentiële bepalingen en voorwaarden van de opdracht kan slechts:  Op gemotiveerde wijze (cf. art. 8 AUR MAAR hier niet noodzakelijk ten voordele van ON) : nauwkeurige beoordeling omstandigheden in concreto  Door een wijzigingsbevel (of elke andere eenzijdige beslissing van de aanbestedende overheid OF door een bijakte.  Verrekeningen = niet-essentiële wijzigingen OF gevolg wijzigingsbevel/bijakte OF gevolg klachten/verzoeken/herziening 11
  12. 12. Wijziging (2)  Beperking waarde wijziging tot 15% ingegeven door rechtspraak HvJ EU : arrest pressetext Nachrichteagentur (HvJ, C-454/06, 19 juni 2008; zoals bevestigd in HvJ, C-160/08, 29 april 2010; HvJ, C-91/08, 13 april 2010, Wall AG; HvJ, C- 451/08, 2 5 maart 2010, Helmut Müller; HvJ, C-250/07, 4 juni 2009) : toep. transparantie en gelijke behandeling inschrijvers op uitvoering opdracht  wezenlijke wijziging = nieuwe opdracht (doorslaggevend: wil partijen te heronderhandelen over wezenlijke vw. overeenkomst cf. HvJ, 5 oktober 2000, C-337/98)  nieuwe opdracht niet noodzakelijk = nieuwe in mededinging stelling (cf. art. 26, 1 Wet Overheidsopdrachten: bv. aanvullende of herhalingswerken/diensten)  Wezenlijke wijziging  voorwaarden die, als ze in oorspronkelijke gunningsprocedure hadden gestaan, andere inschrijvers had toegelaten cq. tot andere gekozen inschrijver had geleid  Uitbreiding, in belangrijke mate, tot W, L of D die niet oorspronkelijk waren opgenomen cf. 15% grens met uitz. 50% aanvullende opdracht  Wijziging economisch evenwicht t.v.v. ON op wijze die niet orspronkelijk was bedoeld (m.a.w. hogere korting AO ≠ essentiële wijziging)  2e lid art. 37 KB Uitvoering dus in strijd met pressetext-rechtspraak: wezenlijke wijziging : nieuwe opdracht  ≠ (wezenlijke) wijzigingen reeds voorzien in opdrachtdocumenten (HvJ, 9 april 2004, C-469/99, Succhi di Frutti) 12
  13. 13. Fout bestek, plannen, uitvoering door AO  ≠ wijziging art. 37 KB Uitvoering  geen 15% grens  toep. klachten en verzoeken + gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid MAAR oppassen: wezenlijke wijziging notie pressetext-rechtspraak 13
  14. 14. Compensatie  Elk bedrag dat aan AO is verschuldigd in het kader van de uitvoering van de opdracht, wordt in eerste instantie ingehouden op de door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare bedragen en vervolgens op de borgtocht (cf. art. 20, 7 AAV) 14
  15. 15. Bijakte (F: avenant)  Overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen, waarin de op de opdracht toepasselijke documenten worden aangepast tijdens de uitvoering ervan  qua bevoegdheid AO: onderhandelingsprocedure (delegatieregels!)  vastlegging extra kredieten  Voornaamste kenmerk : contractueel document in gezamenlijk overleg opgesteld tijdens de uitvoering van de opdracht  ≠ wijzigingsbevel (of elke andere eenzijdige bepaling van AO); mogelijks gevolg klachten/verzoeken  Heeft betrekking op een wijziging van de documenten die op de opdracht van toepassing zijn, d.w.z. niet enkel op de opdrachtdocumenten maar ook op de offerte.  Bv. wijziging voorgesteld door opdrachtnemer m.b.t. andere technische oplossing dan die welke vermeld is in de offerte = bijakte 15
  16. 16. Bijakte (2)  ! Bevoegdheidsverdeling organen AO, bv. goedkeuring overeenkomst = bevoegdheid orgaan A, dan in beginsel ook goedkeuring bijakte = bevoegdheid orgaan A (// adviezen zoals bv. IF)  Bijakte = nieuwe overeenkomst dus in beginsel toep. gelijkheid inschrijvers en transparantie tenzij onder toep.vw. wijziging/herziening in KB Uitvoering.  ! Geen latere schadeclaim o.g.v. wijzigingen in bijakte, onderhandeld tussen partijen  lex vigilantibus est!  RS: bijakte kan blijken uit briefwisseling: nog steeds het geval? Definitie zegt niet geschreven en door beide partijen ondertekende overeenkomst  solo consensu, zolang kan worden bewezen dat partijen het eens zijn over prijs en uitvoeringstermijn 16
  17. 17. Wijziging van opdracht voor werken (art. 80 KB Uitvoering)  Bevel tot wijziging van de opdracht voor werken wordt schriftelijk gegeven.  Gelijkgesteld met geschreven bevel : mondeling bevel waarvan de aannemer/ON binnen de 48u bij aangetekende brief melding heeft gemaakt aan de leidend ambtenaar en dat door de aanbestedende overheid niet is weerlegd binnen de drie werkdagen (voorheen: 3 kalenderdagen) vanaf de ontvangst van de aangetekende brief.  Minder belangrijke wijzigingen : kunnen als vermeldingen in het dagboek worden opgetekend.  De bevelen/vermeldingen duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de opdracht alsmede aan de plannen dienen te worden aangebracht. 17
  18. 18. Wijziging opdracht voor werken (2)  Onvoorziene werken die aannemer/ON gehouden is uit te voeren + voorziene werken die aan de aanneming worden onttrokken + alle andere wijzigingen (min- en meerwerken) worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of bij ontstentenis aan de hand van overeen te komen eenheidsprijzen (prijzencontrole!).  AO én aannemer/ON kunnen herziening van de eenheidsprijzen eisen voor bijkomende werken van dezelfde aard en beschreven in dezelfde bewoordingen als in de post van de opmetingsstaat :  Wanneer de bijkomende werken het drievoudige overtreffen van de hoeveelheid voorzien in de betreffende post van de opmetingsstaat OF  Wanneer de prijs van de supplementen die betrekking hebben op de betreffende post 10% van het opdrachtbedrag overtreft, met een minimum van EUR 2.000 (voorheen EUR 1.350) OF  wanneer de hoeveelheid die wordt onttrokken aan een post van de opmetingsstaat, meer dan het vijfde van de aanvankelijk aangeduide hoeveelheid beloopt  Indien een nieuwe eenheidsprijs wordt overeengekomen voor een bijkomend werk, blijft de oude prijs van toepassing op de aanvankelijk aangeduide hoeveelheid. 18
  19. 19. Wijziging opdracht voor werken (3)  Vraag herziening van eenheidsprijzen : aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig dagen (voorheen: 15) vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig werden gegeven.  Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen stelt AO ze van ambtswege vast, met behoud van alle rechten van de aannemer.  De aannemer/ON is verplicht om de werken zonder onderbreking voort te zetten, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding zou kunnen geven. 19
  20. 20. Wijziging opdracht voor werken (4)  In geval van bijkomende werken of wijzigingen aan het voorziene werk, vermeldt het geschreven bevel, de verrekening of de bijakte :  ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de wijzigingen en de bijkomende werken;  ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de termijn  geen uitstel (zoals voorheen art. 42, 5 AV voorzag)  Wanneer wijzigingen op bevel van AO leiden tot één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een vermindering van de oorspronkelijke aannemingssom veroorzaakt, heeft de aannemer/ON recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht (d.w.z. zonder rekening te houden met “gewone” verminderingen of prijsherzieningen)  indienen door de aannemer/ON van een schuldvordering (of een geschreven aanvraag die hiervoor in de plaats komt). 20
  21. 21. Wijziging opdracht voor leveringen (art. 121 KB Uitvoering)  Bevel tot wijziging van de opdracht = schriftelijk  Gelijkgesteld: met geschreven bevel : mondeling bevel waarvan de leverancier binnen 48u bij aangetekende brief aan de leidend ambtenaar melding heeft gemaakt en dat door AO niet is weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief.  Bevel duidt wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te worden aangebracht. 21
  22. 22. Wijziging opdracht voor leveringen (2)  Onvoorziene leveringen die de leverancier moet uitvoeren + voorziene leveringen die wegvallen + alle andere wijzigingen worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen (prijzencontrole!).  Wijziging opdrachtprijs gebeurt in overleg tussen de partijen  Voorstel leverancier/ON bij aangetekende brief binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn gegeven.  Geen akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen  AO stelt ze ambtshalve vast, met behoud van alle rechten van de leverancier/ON  De leverancier/ON zet de leveringen zonder onderbreking voort, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding kan geven. 22
  23. 23. Wijziging opdracht voor leveringen (3)  Bijkomende leveringen of wijzigingen aan de voorziene leveringen  geschreven bevel, de verrekening of de bijakte vermeldt  verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de wijzigingen en de bijkomende leveringen OF  uitsluiting van iedere verlenging van de termijn  Wijziging op bevel van AO leidt tot één of meer verrekeningen = vermindering van de oorspronkelijke opdrachtsom  leverancier/ON recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht op vw. dat leverancier/ON schuldvordering indient (of een geschreven aanvraag die hiervoor in de plaats komt).  Art. 117 KB Uitvoering (cf. art. 52, 1 AAV): Wanneer AO vaste of minimale hoeveelheden vermindert, heeft de leverancier mogelijks recht op een passende compensatie voor het geleden nadeel  “passend”: niet enkel toekenning, maar ook herziening van opdracht of van eenheidsprijzen. 23
  24. 24. Wijziging opdracht voor diensten (art. 151 KB Uitvoering)  Bevel tot wijziging van de opdracht = schriftelijk  Gelijkgesteld met geschreven bevel : mondeling bevel waarvan de dienstverlener/ON binnen 48u bij aangetekende brief aan de leidend ambtenaar melding heeft gemaakt en dat door de aanbestedende overheid niet is weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst van bedoelde brief.  De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te worden aangebracht. 24
  25. 25. Wijziging opdracht voor diensten (2)  Onvoorziene diensten die de dienstverlener moet uitvoeren + voorziene diensten die wegvallen + alle andere wijzigingen worden berekend tegen de eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen (prijzencontrole!).  Wijziging opdrachtprijs gebeurt in overleg  voorstel door dienstverlener/ON bij aangetekende brief binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn gegeven.  Geen akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen : AO stelt overheid ze ambtshalve vast, met behoud van alle rechten van de dienstverlener/ON.  Dienstverlener/ON is verplicht om de diensten zonder onderbreking voort te zetten, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding kan geven. 25
  26. 26. Wijziging opdracht voor diensten (3)  Bijkomende diensten of wijzigingen aan de voorziene diensten: geschreven bevel, de verrekening of de bijakte vermeldt:  verlenging van de uitvoeringstermijn op grond van de verhoging van het bedrag van de opdracht en van de aard van de wijzigingen en de bijkomende diensten OF  uitsluiting van iedere verlenging van de termijn.  Wanneer wijzigingen op bevel AO = één of meer verrekeningen, waarvan het geheel een vermindering van de oorspronkelijke opdrachtsom veroorzaakt, heeft de dienstverlener/ON recht op een forfaitaire vergoeding van 10% van deze vermindering, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de opdracht  schuldvordering dienstverlener (of een geschreven aanvraag die hiervoor in de plaats komt).  Art. 148 KB Uitvoering (cf. art. 69, 1 AAV): wanneer AO de vaste of minimale hoeveelheden vermindert, heeft de dienstverlener/ON eventueel recht op een passende compensatie voor het geleden nadeel  “passend”: niet enkel toekenning, maar ook herziening van opdracht of van eenheidsprijzen. 26
  27. 27. Wijziging na vrije variant  Wanneer door het in aanmerking nemen van een vrije variante een opdracht voor leveringen een opdracht voor diensten is geworden of omgekeerd, blijven de volgens de opdrachtdocumenten geldende uitvoeringsbepalingen in principe toepasselijk op de opdracht  in de mate dat de toepassing van één of meer van die bepalingen onmogelijk : wijzigingen / bijakte (art. 8 KB Uitvoering)  AO mag een vrije variante niet weren om de enkele reden dat een opdracht voor diensten daardoor een opdracht voor leveringen zou worden of omgekeerd (art. 9, 3 KB Plaatsing) 27
  28. 28. Aanpassing borgtocht ingevolge wijziging  Wanneer de borgtocht niet meer aangepast is als gevolg van door AO besloten wijzigingen, welke het oorspronkelijke bedrag van de opdracht met meer dan twintig percent doen toe- of afnemen, wordt de borgtocht opnieuw op het oorspronkelijke bedrag gebracht of aangepast in meer of in min (art. 28 KB Uitvoering). 28
  29. 29. Wijziging bij (geïnstitutionaliseerde) PPS  Art. 6, 1, 6 en 7 KB Uitvoering: DPPS en DBFMO (promotie voor werken) buiten toep. gebied KB  MAAR: Interpretatieve mededeling Commissie 2008/C 91/02 12 april 2008 // pressetext Nachrichteagentur – rechtspraak  GPPS (SPV) behoudt oorspronkelijke werkterrein en mag in principe geen nieuwe overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten krijgen zonder nieuwe gunningsprocedure (HvJ, 15 oktober 2009, C-196/08, Acoset)  LT GPPS mogelijkheid aanpassing aan economische, juridische of technische ontwikkelingen  wijziging vw. Tijdens uitvoering als aankondiging/bestek hierin voorziet (zodat deelnemers op voet van gelijkheid bij opstellen).  Wijziging essentiële voorwaarde(n)  nieuwe gunningsprocedure indien bestek niet in mogelijkheid tot wijziging voorziet. Vb. gebruikersvergoeding concessie 29
  30. 30. Termijnen bij klachten en verzoeken  Art. 53 KB Uitvoering  op straffe van verval van recht  behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd  schriftelijk ingediend  vóór het verstrijken van de contractuele termijnen om termijnverlenging te verkrijgen  uiterlijk negentig dagen volgend op de datum van de betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de opdracht om herziening van de opdracht of schadevergoeding te verkrijgen  Indien oorzaak tijdens waarborgperiode: uiterlijk negentig dagen na het verstrijken van de waarborgperiode 30
  31. 31. Overdracht  Overeenkomst waarbij een aannemer, leverancier of dienstverlener-overnemer in de plaats wordt gesteld van de opdrachtnemer-overdrager, of waarbij een aanbestedende overheid-overnemer in de plaats wordt gesteld van de aanbestedende overheid-overdrager 31
  32. 32. Overdracht (2)  Voor elke overdracht van opdracht is de instemming van de gecedeerde partij vereist  deze instemming kan slechts worden verkregen mits de essentiële voorwaarden van de opdracht behouden blijven (art. 38 KB Uitvoering)  Wanneer de opdracht wordt overgedragen door de opdrachtnemer, moet de overnemer aan de passende selectievoorwaarden voldoen om deze instemming te kunnen verkrijgen  reglementaire omzetting klassieke voorwaarde in RL en RS = functionele lezing pressetext Nachrichteagentur-rechtspraak : garantie goede uitvoering opdracht door nieuwe ON 32
  33. 33. Overdracht (3)  Kritiek o.g.v. pressetext Nachrichteagentur – rechtspraak:  Vervanging inschrijver = essentiële wijziging opdracht (niet alleen inhoud opdracht = wezenlijk, ook hoedanigheid ON cf. HvJ, 10 september 2009, C-573/07, SEA)  UITZONDERINGEN:  Inzetten andere onderaannemers (wanneer keuze onderaannemer geen intuitu personae karakter)  Interne reorganisatie ON (overdracht van aandelen, fusies, step in rights, spin off, …)  Vw. kwalitatieve selectiecriteria OK voor overnemer verhindert niet dat nieuwe ON is aangeduid zonder in mededinging stellen opdracht 33
  34. 34. Voor de slimmeriken  Art. 9, 1, 2 KB Uitvoering: Er mag niet worden afgeweken van de artikelen 37 en 38 KB Uitvoering  Andersluidende bepalingen = niet-geschreven 34
  35. 35. Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten  Art. 72 : wijzigingen opdracht gedurende termijn  Wezenlijke wijziging van bepalingen opdracht tijdens looptijd = nieuwe gunning die nieuwe gunningsprocedure vereist  Wezenlijk = wanneer gewijzigde opdracht wezenlijk ≠ oorspronkelijke opdracht  dit is zo wanneer:  De wijziging voorziet in voorwaarden die, hadden zij deel uitgemaakt van de aanvankelijke gunningsprocedure, de selectie van andere dan de aanvankelijk geselecteerde gegadigden en de gunning van de opdracht aan een andere inschrijver mogelijk zouden hebben gemaakt;  De wijziging de economische balans van de opdracht ten gunste van de ondernemer verandert (dus niet ten nadele!);  De wijziging het toepassingsgebied van de opdracht in aanzienlijke mate verruimt tot W, L of D die oorspronkelijk niet begrepen waren in opdracht  Wanneer de ondernemer wordt vervangen (!)  UITZONDERINGEN: rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel OF herstructurering van de onderneming OF insolventie voor zover (i) nieuwe opdrachtnemer voldoet aan de initieel gestelde kwalitatieve selectiecriteria EN (ii) er geen andere wezenlijke wijziging is EN (iii) vervanging niet tot doel toepassing regelgeving overheidsopdrachten te omzeilen. 35
  36. 36. Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten (2)  Is niet wezenlijk van aard:  Waarde wijziging uitdrukbaar in geld + waarde < Europese bekendmakingsdrempels + waarde < 5% aanvankelijke prijs opdracht + wijziging beïnvloedt algemene aard opdracht (W, L of D) niet  (cumul opeenvolgende wijzigingen)  Indien opdrachtdocumenten voorzien in duidelijke, precieze en ondubbelzinnige herzieningsclausules of –opties die de omvang en de aard van mogelijke wijzigingen of keuzemogelijkheden alsmede de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt, omschrijven en die algemene aard van de gunningsprocedure niet kunnen veranderen  vermijden dat algemene wijzigingsclausule alles oplost 36
  37. 37. Voorstel nieuwe Richtlijn Overheidsopdrachten (3)  Zijn wezenlijk, maar geven geen aanleiding tot nieuwe gunningsprocedure:  De wijziging waartoe de behoefte is ontstaan als gevolg van omstandigheden die een zorgvuldige ondernemer niet kon voorzien EN die geen verandering brengt in de algemene aard van de opdracht EN niet leidt tot prijsverhogingen > 50% oorspronkelijke prijs opdracht (affecteert art. 56 KB Uitvoering!)  Zijn niet begrepen onder de notie wijziging van art. 72 (AO kan er zich niet op beroepen):  Wijzigingen met als doel gebrekkige uitvoering door ON of gevolgen ervan te verhelpen middels handhaving contractuele verplichtingen  problematisch: geen enkele AO kan zomaar vorderingen die voortvloeien uit gebrekkige uitvoering ter zijde schuiven  Wijzigingen met als doel compensatie risico prijsverhogingen die door ON afgedekt zijn. 37
  38. 38. Vragen? Op de hoogte blijven? publicprocurement@lydian.be be.linkedin.com/in/jensdebievre/ 38

  ×