Canvi global 04 2012

273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvi global 04 2012

 1. 1. Es tracta d’una qüestió complexa – amb interaccions humans  natura Canvis socio-econòmics Modificacions químiques Modificacions biològiques Canvis en l’ús de la terra Composició i funcionament de la biosfera
 2. 2. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL 1. Què entenem per canvi global? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis? 3. Quines conseqüències tindran en el futur? 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera? 5. Què es pot fer per a atenuar-los?
 3. 3. Mauna Loa (Hawai’i)
 4. 4. La concentració de CO2 atmosfèric actual és la més alta dels últims 500.000 anys 1. Què entenem per canvi global?
 5. 5. Altres compostos també han vist modificada la seua concentració a l’atmosfera Efecte relatiu Contribució % CO2 60 CH4 X20 15-30 N2O X200 5 O3 X1800 8 CFC-11 X4000 4 CFC-12 1. Què entenem per canvi global? X1 x6000 8
 6. 6. Creixement demogràfic exponencial 1. Què entenem per canvi global? Major intensitat d’ús del territori
 7. 7. Canvis d’ús del territori Árees tropicals Vegetació Natural i Plantacions Forestals 1990: 1 945 2000: 1 803 142 18 Altres usos del territori 1990: 2 819 2000: 2 943 Árees no tropicals Vegetació Natural i Plantacions Forestals 4 Altres usos del territori 1990: 6 280 2000: 6 252 1990: 1 863 2000: 1 879 33 Dades en m ilions d’hectàrees 1. Què entenem per canvi global?
 8. 8. BALANÇ DE CARBONI ORIGINAT PER ACTIVITAT HUMANA L’ús de combustibles fòssils + deforestació suposen la majoria de les 7 Gt de C 7.000.000.000.000 kg de Carboni emesos anualment!! combustibles fòssils canvis ús del sòl 5,5(0,5) + 1,6(1,0) = 3,2(0,2) + 2,0(0,8) + 1,9 acumulació atm 700 x absorció oceans 1. Què entenem per canvi global? embornal (desconegut?)
 9. 9. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL 1. Què entenem per canvi global? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis? 3. Quines conseqüències tindran en el futur? 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera? 5. Què es pot fer per a atenuar-los?
 10. 10. El CO2 actúa com a pantalla de la radiació IR de baixa energia 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 11. 11. La concentració de CO2 ha variat paral·lelament a la temperatura en 400.000 anys ? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 12. 12. La temperatura mitjana de la terra ha incrementat 0,6 ºC per any els últims 100 anys 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 13. 13. També hi ha alteracions de la química atmosfèrica que ‘refreden’ 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 14. 14. La distribució de l’increment de temperatura no és homogènia 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 15. 15. Les tendències de la temperatura a Espanya són paregudes Anomalies absolutes de la temperatura mitjana anual del periode 1961-1990 en el NE de la Península (a partir de Brunet et al. 2001). 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 16. 16. La tendència de les precipitacions és més diversa perquè depén de factors locals 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 17. 17. A bona part del País Valencià ha plogut cada colp menys entre 1960-1990 (De Luís et al., 2001) 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 18. 18. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL 1. Què entenem per canvi global? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis? 3. Quines conseqüències tindran en el futur? 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera? 5. Què es pot fer per a atenuar-los?
 19. 19. Sis possibles ‘escenaris’ del Panel Internacional pel Canvi Climàtic IPCC 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 20. 20. La majoria dels models prediuen un increment de temperatura més o menys acusat 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 21. 21. La distribució de l’increment de temperatura no serà homogènia Variacions en la temperatura mitjana anual 2071-2100 respecte 1961-1990 (increment 1,2-4,5 ºC) 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 22. 22. Canvis en la temperatura mitjana estacional a la Península Ibèrica entre 2071-2100 respecte 1960-1990, d’acord amb les simulacions resultants de dos escenaris d’emisions A2 y B2 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 23. 23. El grau de certesa sobre la tendència de les precipitacions és baix Variacions en la precipitació mitjana anual 2071-2100 respecte 1961-1990 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 24. 24. Canvis en la precipitació estacional a la Península Ibèrica entre 2071-2100 respecte 1960-1990, d’acord amb les simulacions resultants de dos escenaris d’emisions A2 y B2 més pluja menys pluja 3. Quines conseqüències tindran en el futur?
 25. 25. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL 1. Què entenem per canvi global? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis? 3. Quines conseqüències tindran en el futur? 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera? 5. Què es pot fer per a atenuar-los?
 26. 26. BALANÇ DE CARBONI ORIGINAT PER ACTIVITAT HUMANA combustibles fòssils ús del sòl 5,5(0,5) + 1,6(1,0) = 3,2(0,2) + 2,0(0,8) + 1,9 acumulació atm absorció oceans embornal (desconegut?) 0,5(0,5) + 1,4(1,5) reforestació (HN↑) fertilització CO2, N,... 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 27. 27. Fins 0,5 Gt de C segrestades cada any gràcies a reforestacions a Hemisferi Nord 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 28. 28. La fertilització amb CO2 permet incrementar la producció vegetal... 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 29. 29. La contaminació aboca a l’atmosfera milions de tones de fertilitzants nitrogenats
 30. 30. La fertilització amb N també ha permés un increment de la producció vegetal 0,5(0,5) + 1,4(1,5) fertilització CO2, N,... reforestació (HN↑) REGION N INPUT C STORAGE (Tg N y-1) (Gt C y-1) REF. 30-60º N 21 <0.7 Kohlmaier et al. [1988] Earth 13 <0.7-2.0 N Hemisphere 30 <1.0 Hudson et al. [1994] Earth 50 2-6 Galloway et al. [1994] Earth (crops excluded) 7 0.2-1.2 Townsend et al. [1994] Temperate-boreal forests 18 0.6-0.9 Melillo [1996] Schindler & Bayley [1993] N. America & Europe 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 31. 31. El casquet de gel a l’Artic ha anat desapareixent gradualment 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 32. 32. Extensió del casquet polar àrtic 1979-2003 (NASA) 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 33. 33. I de manera semblant bona part dels glaciars dels hemisferis N i S 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 34. 34. El nivell del mar ha estat incrementant i probablement ho farà al llarg del S. XXI 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 35. 35. 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 36. 36. Els canvis climàtics suposen canvis en la distribució dels organismes i ecosistemes 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 37. 37. 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 38. 38. Es probable que la distribució del pioc salvatge (Otis tarda) es vegi disminuida zones desaparició 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 39. 39. Per contra es poden expandir espècies noves com la formiga argentina Linepithema humile Mayr zones de reducció zones detectada zones d’expansió zones potencials 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 40. 40. També s’estan produïnt canvis en la fenologia de les plantes i els cicles dels animals Fig 2.1 CC ESpaña eco terrestres 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 41. 41. Cal tenir en compte que els canvis no sempre són graduals Scheffer & Carpenter (2003) 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 42. 42. May 17, 2003 North of San Francisco Peaks, AZ Neil Cobb, NAU
 43. 43. September 20, 2003 North of San Francisco Peaks, AZ (4 months later) Neil Cobb, NAU
 44. 44. La producció agrícola també es vorà afectada 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 45. 45. A la nostra regió les expectatives són que cada colp els rius porten menys aigua 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 46. 46. Les pertorbacions climàtiques també s’han vist incrementades 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 47. 47. La salud humana es pot veure afectada directament pels canvis climàtics Morts a França atribuides a l’onada de calor a l’estiu de 2003 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 48. 48. O indirectament, com a conseqüència dels patogens 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 49. 49. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL 1. Què entenem per canvi global? 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis? 3. Quines conseqüències tindran en el futur? 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera? 5. Què es pot fer per a atenuar-los?
 50. 50. La comunitat internacional ha dut a terme recerca sobre el CG des de fa 3 dècades 5. Què es pot fer per atenuar-los?
 51. 51. Aquesta informació ha permés desenvolupar normatives pel control del CO2 i altres NORMATIVA ONU • Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (RIO´92): Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático • Protocolo de Kioto • Acuerdo Político de Buenos Aires • Acuerdo Político de Bonn • Acuerdos de Marrakech • Montreal 12/2005?? NORMATIVA EUROPEA 93/389/CEE, 1999/296/CE, 2004/280/CE, , Directiva 2003/87/CE, , Directiva 2001/81/CE, Directiva 2001/80/CE, Directiva 96/61/CE, Decisión del Consejo 2002/358/CE, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo ALTRES DOCUMENTS • COM/2003/0492 final: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: Hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) • Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (presentado por la Comisión). 5. Què es pot fer per atenuar-los?
 52. 52. Segons el protocol de Kioto, Espanya haurà de reduir les seues emisions 5. Què es pot fer per atenuar-los?
 53. 53. •El clima està canviant, més enllà de la variabilitat ‘habitual’ •Probablement l’activitat humana és responsable de bona part d’aquest canvi •Les conseqüències en la biosfera i en el benestar de les persones poden ser enormes. •El CG no ha de ser una condició sino una justificació més per a millorar l’ús dels recursos (energia i aigua, entre altres) •És necessari el desenvolupament tecnològic per a millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i mitigar els efectes de les pertorbacions naturals REPASSANT...
 54. 54. • Ministerio del Medio Ambiente (2005). Impactos del cambio climático en España. • European Environmental Agency (2004). Impacts of Europe's changing climate. An indicator-based assessment. • Leemans, L. & Van Vliet, A. (2004). Extreme weather: does nature keep up?. WWF and Wageningen Univ. • Gitay, H., Suarez, A., Watson, R.T., Dokken, D.J. (2002). Cambio climático y biodiversidad. IPCC. • • • • • • • www.mma.es/oecc/impactos.htm http://www.globallandproject.org www.grida.no/ www.eea.eu.eu www.igbp.net www.ipcc.ch www.nasa.gov per a més informació...
 55. 55. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
 56. 56. PROPAGANDA O oblideu visitar ECOSISTEMAS a WWW.REVISTAECOSISTEMAS.NET La revista electrónica de lliure accés de l’Asociación Española de Ecología Terrestre
 57. 57. Com a exemple, a la petita edat de gel (S. XIV a inicis de S. XIX)…. fig 1.1 CC España clima 2. Quines conseqüències tenen aquests canvis?
 58. 58. Pèrdua de fertilitat del sòl Pèrdua de capacitat de retenció d’aigua Erosió Desacoblament cicle de l’aigua Ús de pesticides i herbicides Fertilitzants químics Contaminació aigües, sòl i aire Degradació del territori i de les aigües continentals 1. Què entenem per canvi global?
 59. 59. 3. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 60. 60. CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI GLOBAL Què entenem per canvi global? Canvis en la composició atmosfèrica (gasos hivernacle i N) Canvis en l’ús de la terra, incloent apropiació de la producció Quines conseqüències tenen aquests canvis? Canvis climàtics a escala planetària i local Destrucció d’hàbitats i extinció a escales mai vistes. Pertorbacions (foc, inundacions, vent) Com estan afectant aquests canvis al funcionament dels ecosistemes Distribució d’espècies-ecosistemes Fenologia Eutrofització (CO2, N)-saturació de N (Myrica faya?) Com es pensa que afectarà en el futur? Distribució d’espècies-ecosistemes Fenologia Què es pot fer per a evitar-ho/atenuar-ho? Convenis i mesures
 61. 61. Increment de l’àrea pavimentada (àrea construïda + xarxa de carreteres; 1980 – 1999) 9 Unió Europea EU-15- % of land area 8 15 7 Europa de l’est AC-13 6 5 NIS Antigues repúbliques soviètiques 4 1980 1985 1. Què entenem per canvi global? 1990 1995 2000
 62. 62. Els canvis també s’estan produïnt als oceans 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 63. 63. Paral·lelament, el grau d’utilització de les reserves anirà augmentant 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 64. 64. Les perspectives no són gens positives en quant a les conques del País Valencià 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 65. 65. Canvis en la superfície agrícola fins 2080 (vs. 1990) amb diferents escenaris socio-econòmics Schröter et al., 2005 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 66. 66.  [ CO2 ] p  PPNp  = 1 + β ⋅ ln  [ CO ] o  PPNo 2   L’increment proporcional de la producció vegetal 1.50 Depén de l’increment de CO2 i d’un factor que anomenem β PPNa/PPNo 1.25 1.00 0.75 0,2<β>0,5 Fins un 25% d’increment de la producció! 0.50 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Ca/Co 4. Com afecten aquests canvis al funcionament de la biosfera?
 67. 67. Alsace, France
 68. 68. Creixement demogràfic exponencial Major intensitat d’ús del territori Sòl cultivat 1964 1995 0.42 ha/ càpita 0.23 ha/ càpita Sòl cultivable potencial 1994 0.53 ha/ càpita FAO, W 2000 SR 1. Què entenem per canvi global?

×