Successfully reported this slideshow.
PROXECTO TIC
Programa 2007-2008 de actividades
                             PROXECTO TIC
...
PROXECTO TIC                                CURSO: 2007-2008              ...
PROXECTO TIC                        CURSO: 2007-2008
A flexibilidade parece resumir a nova form...
PROXECTO TIC                       CURSO: 2007-2008
go na escola destes novos recursos implicar...
PROXECTO TIC                       CURSO: 2007-2008
través do coñecemento directo do que sucede...
PROXECTO TIC                     CURSO: 2007-2008
Pero antes de deseñar o noso proxecto seguindo ...
PROXECTO TIC                       CURSO: 2007-2008
aquel.   En todo caso, podemos apuntar aq...
PROXECTO TIC                      CURSO: 2007-2008
ESTRUCTURA DO PROXECTO

O proxecto tic pódese ...
PROXECTO TIC                        CURSO: 2007-2008
      Introdución  dás  novas  ...
PROXECTO TIC                          CURSO: 2007-2008
METODOLOXÍA

A implementación de proxe...
PROXECTO TIC                    CURSO: 2007-2008
      colaborador,  organización  do  equ...
PROXECTO TIC                             CURSO: 2007-2008
   POSIBLE PLAN DE ACTIVIDADE...
PROXECTO TIC                              CURSO: 2007-2008CONCURSOS TIC

      Dado...
PROXECTO TIC                                      CURSO: 2007-2008
       ...
PROXECTO TIC                                 CURSO: 2007-2008            ...
PROXECTO TIC                             CURSO: 2007-2008
             ENQUI...
PROXECTO TIC                       CURSO: 2007-2008
             MODELO DE PROXECT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proxectotic

1,087 views

Published on

Proxecto TIC do curso académico 2007/2008

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Proxectotic

 1. 1. PROXECTO TIC Programa 2007-2008 de actividades PROXECTO TIC e iniciativas de dinamización TIC do IES de Teis (Vigo) XUSTIFICACIÓN E FUNDAMENTOS DESCRIPCIÓN DA SITUACIÓN ACTUAL EQUIPO E FUNCIÓNS OBXECTIVOS, METODOLOXÍA E TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN PLAN ANUAL TIC ANEXOS Av. de Galicia, 101, (VIGO - 36216), Telf.: 986 373811, Fax: +34 98637505, Correo electrónico: ies.teis@edu.xunta.es, dirección web: http://iesteis.es
 2. 2. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 quot;A educación e a formación serán, máis que nunca, os principais vectores de identificación, pertenza e promoción social. A través da educación e a formación, adquiridas no sistema educativo institucional, na empresa, ou dun xeito máis informal, os individuos serán donos do seu destino e garantirán o seu desenvolvementoquot;1 (Comisión Europea, 1995). quot;A Sociedade da Información debe converterse na 'sociedade da aprendizaxe permanente, o que significa que as fontes de educación e a formación deben estenderse fóra das institucións educativas tradicionais cara ao fogar, a comunidade, as empresas e as colectividades sociais. As profesións do ensino necesitan axuda para adaptarse á nova situación e aproveitar plenamente estas novas posibilidadesquot; (Foro da Sociedade da Información, 1996). XUSTIFICACIÓN A proliferación de ferramentas para xerar, almacenar, transmitir e acceder á información produciu que esta adquirise un papel protagonista no século que comeza, ata o punto de que está producindo unha nova sociedade: a do coñecemento. Unha auténtica revolución social que para algúns, pola súa inaccesibilidade, aínda pasa desapercibida pero que xa é imparable. O impacto da Sociedade da Información e o Coñecemento sobre a educación e a formación é directo, tal e como se sinala no Libro branco sobre a educación e a formación da Comisión Europea, xa en 1995 . Ao mesmo tempo, o devandito informe destaca o importante papel que o coñecemento e a aprendizaxe teñen na sociedade do futuro, resaltando a importancia da aprendizaxe permanente, é dicir, ao longo de toda á vida. 1 Ensinar e aprender cara á sociedade cognitiva. Libro Branco sobre a educación e a formación. Comisión das Comunidades Europeas, Bruxelas 1995 2
 3. 3. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 A flexibilidade parece resumir a nova forma de entender a formación. Flexibilidade de tempos, de espazos, de coñecementos, de tarefas, de relacións, de traballo, etc. Flexibilidade entendida como un valor que o traballador debe posuír para poder seguir aprendendo. Flexibilidade para acomodarse a novas situacións e contextos laborais, para desprazarse só ou coa súa familia a outro país ou continente; flexibilidade para aprender novas habilidades no lugar onde se atope, no traballo, en casa ou nun hotel; flexibilidade para coordinarse con traballadores doutras partes do mundo que participan no proceso de producción dentro da súa propia empresa... Están xurdindo novos traballos e aumentando as profesións vinculadas á información e o coñecemento que precisan empregar ferramentas das TIC. Os profesionais necesitan adaptarse continuamente aos cambios e avances producidos na Sociedade do información, por iso, resulta imprescindible que se articulen medios de formación continua, adaptados ás necesidades dos profesionais -horario flexible, tempo reducido, imposibilidade de desprazamento, etc.-. O uso das TIC nos cursos de formación profesional continua permite atender a estas necesidades e estase desenvolvendo un tipo de formación a distancia denominado quot;teleformaciónquot; que utiliza as novas tecnoloxías como nexo de unión entre os alumnos, os contidos e os formadores. O resultado é unha formación á carta, en calquera lugar e momento. O estudo financiado por FUNDESCO (1998) sobre as condicións da teleformación é unha obrigada referencia para profundizar nesta modalidade formativa. Tal como pon de manifesto o informe da OCDE2 existe unha forte tensión entre os currículos tradicionais, baseados en contidos ben definidos que o alumnado debe aprender e saber reproducir e o enfoque aberto que promoven as TIC. Os tipos e modos de estructuración do pensamento dos suxeitos que actúan con materiais electrónicos terán que ser necesariamente distintos dos que posúen os lectores habituais de documentos escritos. É indubidable que o empre- 2 Panorama Educativo: indicadores da OCDE , 2003, páx. 79. 3
 4. 4. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 go na escola destes novos recursos implicará unha maior integración da institución escolar no contexto da sociedade da información ou era dixital. Trátase de escolarizar as tecnoloxías, levalas ás aulas e darlles sentido e utilidade pedagóxica. Pero a simple presenza de tecnoloxías novidosas nos centros educativos non garante a innovación no seu significado real. A innovación debe ser entendida como o cambio producido nas concepcións do ensino e nos proxectos educativos. A posibilidade de facer o de antes aínda que mediante outros procedementos (máis rápidos, máis accesibles, máis simples) non representa unha innovación. As Tecnoloxías da información e comunicación ofrecen aos docentes a posibilidade de replantexar as actividades tradicionais de ensino, para amplialas e complementalas con novas actividades e recursos de aprendizaxe. Poderíase falar da posibilidade de utilizar unha gran cantidade de recursos dixitais dispoñibles, tanto elaborados por empresas comerciais como polos propios profesores, especialmente o software educativo, aínda que podería falarse tamén doutros obxectos de aprendizaxe. Nestes momentos pódense atopar materiais sobre todas as áreas curriculares, e moitos de acceso gratuíto, á nosa disposición nos principais portais educativos. Pero ademais resulta de gran interese a posibilidade de realizar os nosos propios materiais ou software educativo axustados con precisión aos nosos obxectivos e necesidades curriculares. Hai que referirse aquí ao uso de aplicacións xenéricas (procesadores de texto, presentacións, follas de cálculo, programas de debuxo, edición de vídeo,…), ferramentas de autor (javaclic, hot potatoes, flash…) uso de webquest, blogs, etc. En segundo lugar, as TIC ofrécennos a posibilidade de traballar en proxectos telemáticos, contornas de traballo colaborativo máis aló da nosa propia clase, contactando con alumnos e profesores doutros centros e doutros países e potenciando a educación intercultural, a 4
 5. 5. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 través do coñecemento directo do que sucede noutras partes do mundo. FUNDAMENTOS Con todo o dito ata agora, podemos xa fundamentar nuns cantos principios concretos o proxecto TIC para o noso centro. Así, a actuación que se debe desenvolver a medio prazo, cursos 2007-2008 e 2008-2009, podería sustentarse nos seguintes puntos: Concienciación sobre a sociedade do coñecemento. Perseguir unha formación flexible e permanentemente actualizada de alumnos e profesores. Implementar o modelo tecnolóxico de xestión dá información do centro. Potenciar a formación en novas tecnoloxías. Potenciación, creación e/ou adaptación de software educativo para o centro. Contribuír, grazas ás novas ferramentas, a dinamizar e actualizar a práctica educativa do centro. Pero antes de deseñar o noso proxecto seguindo tales principios, débese facer unha pequena reflexión para ver desde onde partimos e así poder avaliar obxectivamente o percorrido por trazar. É necesario, pois, realizar unha breve descrición da situación actual do noso centro con respecto ás novas tecnoloxías. 5
 6. 6. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 Pero antes de deseñar o noso proxecto seguindo tales principios, débese facer unha pequena reflexión para ver desde onde partimos e así poder avaliar obxectivamente o percorrido por trazar. É necesario, pois, realizar unha breve descrición da situación actual do noso centro con respecto ás novas tecnoloxías. CARACTERIZACIÓN DO CENTRO Características do contexto social dou centro. Número de grupos e alumnos/as. Niveis de ensino. Análises dás prácticas tecnolóxicas do alumnado. (Ver en anexos enquisa alumnado). Análises dás prácticas tecnolóxicas do profesorado. (Ver en anexos enquisa profesores). Accións que o centro ten feito durante os últimos cursos relacionadas ca implantación dás novas tecnoloxías. As actividades e actuacións de promoción das prácticas tic realizadas. Outras accións de interese para ou proxecto. FUNCIÓNS DO DINAMIZADOR DO PROXECTO LECTOR É lóxico pensar que no equipo dinamizador do proxecto tic teña máis protagonismo o departamento de informática xa que a maior parte dás actividades que se programen están intimamente relacionadas con 6
 7. 7. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 aquel. En todo caso, podemos apuntar aquí como funcións as seguintes: Dinamizar a aplicación dou proxecto tic. Coordinar as distintas actuacións que desde el se promovan. Implementar, co equipo colaborador, un sistema de xestión e mantemento dá infraestructura tecnolóxica do centro. Orientar ao profesorado do centro sobre os recursos dispoñibles. En colaboración cos dinamizadores dos outros proxectos do centro, implementar un sistema de xestión para o asesoramento e elaboración informática de contidos educativos. Coordinar o proxecto dá web do instituto. Coordinar o proxecto dá plataforma educativa do instituto. Implementar, en colaboración coa CCP, un sistema de xestión para a publicación de contidos na páxina web. Avaliar trimestralmente e informar ao claustro, e a dirección, dá evolución do proxecto tic. Todas aquelas que, relacionadas coas novas tecnoloxías, acorde o equipo do proxecto e a dirección. 7
 8. 8. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 ESTRUCTURA DO PROXECTO O proxecto tic pódese articular en torno á seguinte estructura: OBXECTIVOS Entre outros, podemos citar como obxectivos deste proxecto vos seguintes: Para os alumnos: A formación dos alumnos nas novas tecnoloxías e a sociedade do coñecemento, poñendo a súa disposición recursos e materiais adecuados. Introdución dás novas tecnoloxías como recurso de información e formación. Potenciar a aprendizaxe permanente e autónoma a través dás novas tecnoloxías. Potenciar as infraestructuras do centro para o uso do alumnado (salas de ordenadores, biblioteca, aulas...). Para os profesores: Concienciación do profesorado para involucrarse activamente non proxecto tic. Formación do mesmo na competencia tecnolóxica. Potenciar o uso dás novas tecnoloxías na aula, e fora dela, como un novo modelo de ensino-aprendizaxe. Fomento dá inclusión na programación de materia e aula de aplicacións dispoñibles. 8
 9. 9. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 Introdución dás novas tecnoloxías como recurso de información. Para as familias: Concienciar ás familias dá importancia do proxecto tic como un novo, autonómo, permanente e complementario sistema de aprendizaxe. Potenciar as novas tecnoloxías no ámbito familiar. Potenciar o contacto familiar coas utilidades escolares que poida ofrecer ou proxecto tic. Informar, no ámbito familiar, sobre a necesidade de introducir as novas tecnoloxías como recurso de información. Para a sociedade: Difundir a experiencia didáctica que supoña o noso proxecto tic. Dinamizar as novas tecnoloxías, dentro dás posibilidades do centro, con actuacións que poidan ter repercusión fóra do seu ámbito. Contacto con outras institucións (editoriais, asociacións, administración, empresas…) 9
 10. 10. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 METODOLOXÍA A implementación de proxectos deste tipo requiren unha metodoloxía específica derivada do seu carácter colaborativo, pois afecta necesariamente a toda a comunidade educativa. Por iso, débese poñer especial énfases en conseguir que a organización do traballo sexa: Eficiente, para alcanzar os obxectivos a medio prazo. Coordinada, para non entorpecer, nin duplicar actividades. Sistemática, para non dispersar actuacións. Por outra banda, o profesorado de todas e cada unha dás áreas e materias de todos os niveis educativos, incluirá nas súas programacións a concreción do uso dás novas tecnoloxías. Ademais, fará unha estricta selección dos recursos de calidade máis importantes, útiles e atractivos para o ensino dá súa materia, tal é como: Os enlaces que propoña cada departamento, ou profesor, para páxina que se publicará na web do centro. As aplicacións de calidade por materia e nivel. As ferramentas e simulacións útiles para a súa materia. As programacións en formato dixital. TEMPORALIZACIÓN Ou proxecto lector representa un programa a medio prazo que se desenvolverá ao longo do curso 2007-2008 e 2008-2009, coa seguinte posible secuenciación: Consensos, compromisos, fixación de obxectivos, nomeamento do coordinador/a do proxecto tic, profesorado 10
 11. 11. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 colaborador, organización do equipo, distribución de funcións, alumnos en tarefas de apoio… Análise e coñecemento dá situación de partida (recollida de datos para a descrición dá situación de partida do centro - enquisas alumnado e profesorado, perfil tecnolóxico do centro, medios do instituto, contexto social… Deseño do modelo de programación do proxecto tic. Deseño e preparación de actuacións do proxecto tic. Redacción do proxecto tic. Inclusión do Proxecto tic non Plan Anual de Centro (PAC). SEGUIMENTO E AVALIACIÓN. Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades dá posta en marcha do proxecto. A avaliación deberá ser feita polo miúdo baremando os logros e etrancos, os adiantos e atrasos, dun xeito concreto e medible, dá que se fará un informe trimestral para dar conta ao claustro, e a dirección, dá evolución do proxecto así como dás medidas correctoras que se consideren necesarias. 11
 12. 12. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 POSIBLE PLAN DE ACTIVIDADES DO PROXECTO TIC PÁXINA WEB DO CENTRO Deseño: atractivo, limpo, sinxelo, educativo, homoxeneizado nas súas distintas seccións... Navegación: intuitiva (non máis de 3 clics para chegar a un destino) con menús dinámicos. Seccións: O instituto (PEC, panorámicas das súas instalacións...) Departamentos (de materias -e dentro destes as materias-,) Proxectos de centro (proxecto tic, lector, pedagóxico, bioeducativo...) Xefatura de estudos, Secretaría, Actividades extraescolares, Biblioteca, Orientación, noticias / novidades... Utilidades: buscador interno (Google search?) PLATAFORMA EDUCATIVA (AULA VIRTUAL - Dokeos...-)... XESTIÓN DE MANTEMENTO Implementación dun sistema xestor de mantemento de tal modo que a organización de responsabilidades sexa útil, eficaz e áxil para que a rede e os ordenadores do centro funcionen sen problemas. Aplicación en liña de parte de incidencias. Creación de normas para uso dos ordenadores. Creación dun directorio xeral, distribuído en cartafoles de profesores, para almacenar os seus arquivos, de modo que os ordenadores do centro estean sempre limpos e baleiros. Organizar sesións informativas da nova organización para os profesores Creación de imaxes de restauración para os ordenadores. ... CREACIÓN DE APLICACIÓNS DE XESTIÓN EDUCATIVA Conversor gráfico das estatísticas de avaliación, árbore de seguimento das programacións de aula, xerador de exames para os departamentos... FORMACIÓN DO PROFESORADO Creación de minicursos de Office, da aula virtual, do manexo usual do ordenador, de internet, de hardware... compatibles cos que organice o centro sobre outras actuacións educativas (manexo de xade web, aplicacións de autor para realización de materiais didácticos, introducción a photoshop, panorámica de recursos educativos na rede...etc.) INFORMATIZACIÓN DÁ BIBLIOTECA Proxecto Meiga ou Abies 12
 13. 13. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 CONCURSOS TIC Dado que o noso instituto oferta a especialidade de informática, sería motivadora a repercusión social que tería dinamizar a creación de contidos dixitais cun concurso con premios abertos e económicamente atractivos. Dada a variedade dos existentes noutras institucións, sería conveniente a súa especialización en solicitar productos de software libre e de carácter educativo, que supoñan ferramentas para a creación de contidos educativos ou ferramentas para a xestión educativa. Concursos de caza tesouros ou web quest sobre novas tecnoloxías, con premios en libros, mp3, pen drive, cámara de fotos... TELE TEIS Se se crea a sección de tv na web do centro, sería conveniente que contase cunha sección de novas tecnoloxías. Ademais, os alumnos de informática poderían colaborar na súa creación e configuración, así como no apoio tecnolóxico. PUBLICACIÓNS Páxina web, do proxecto tic, insertada na do instituto, con noticias e novidades tic do centro e dá rede. Revista perfil Colaboración cunha sección de noticias tic do centro na nosa revista. PUNTOS TIC DE INFORMACIÓN E PUNTOS DE LECTURA Se se crean os puntos de lectura no centro (fundamentalmente no patio interior) pódense habilitar tamén neles, con pantallas (proximamente con táctiles) e bóla e botón de navegación antivandálica, puntos tic de información que recollan a web do centro, de modo que se teña acceso a recursos educativos, á xestión administrativa, á orientación académica e profesional... etc. 13
 14. 14. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 ANEXOS ENQUISA PARA O ALUMNADO Idade:……………. Sexo: ……………. Curso:…………….. Data:………………………………. Se Non ¿Utiliza ou teu pai as novas tecnoloxías na casa?.......... Tes ……….. ¿E a túa nai?............ ¿Tes ordenador na casa?.......... Correo electrónico.............. ¿Con conexión a rede?............. Blog.................... ¿A conexión é de banda ancha?............ Páxina web................. ¿Hai na túas aulas ordenador?............ ¿Hai máis dun?.................. ¿Cres que é útil ou ordenador para estudar? ¿Utilízao ou profesor?................ □ Bastante ¿Con moita frecuencia?............... □ Pouco ¿A quen consultas para actualizarte en novas □ É unha perda de tempo tecnoloxías? □ Pai nai ¿Gostaríache utilizar máis ou ordenador na aula? □ □ Si Amigos/as □ □ Non Profesores/as □ Revistas de informática ¿Canto tempo dedicas diariamente a ver a □ televisión? Internet □ ½ hora Usas ou ordenador fundamentalmente para □ 1 hora □ Estudar □ 2 horas □ Traballar □ 3 horas □ Baixar películas e música □ 4 horas □ xogar con videoxogos □ ningún tempo □ Chatear Frecuencia de acceso a Internet □ Para informarme e consultar cousas □ Unha vez todos vos días □ Non ou utilizo □ Varias veces todos vos días □ Utilízoo pouco □ Unha vez á semana ¿Con que frecuencia utilizas ou ordenador? □ Entre dous e tres veces por semana □ 1 hora á semana □ Algunha vez ao mes □ 2 horas á semana □ Algunha vez ao ano □ 3 horas á semana □ 4 horas á semana Actividades que máis che gusta realizar na Internet □ 5 horas á semana □ Navegar por distintas páxinas webs □ 6 horas á semana □ Enviar e recibir correos electrónicos □ 7 horas á semana □ Participar en foros □ máis de 7 horas á semana □ Descargar arquivos □ ningunha hora á semana □ Non realizo ningunha actividade 14
 15. 15. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 ¿Cando se utilízan as novas tecnoloxías entendes Contidos máis consultados na Internet mellor as cousas? □ Compras □ Si, xeralmente □ Páxinas web □ Ás veces □ Formación e estudos □ Prefiro a explicación do profesor, xeralmente □ Melodías, logos e personalización de móbiles □ Case non se usan as novas tecnoloxías □ Xogos para usalos co ordenador □ Programas informáticos ¿Que coñecemento tes dás tecnoloxías dá □ Música información? □ Películas ¿Coñeces recursos de internet para estudar as □ Viaxes turismo distintas materias?.................... □ Noticias ¿Sabes que é a web 2.0?............................ Es un usuario dás novas tecnoloxías... ¿Sabes que é a sociedade do coñecemento?.............. □ Avanzado □ ¿Sabes que é ou software libre?.................................... Medio □ Inicial ¿Sabes que é linux?............................. □ Case non uso as novas tecnoloxías ¿Sabes como estamos vos galegos non uso dás novas tecnoloxías?........................... ¿Consultas a Internet para documentarte á hora de realizar vos teus traballos escolares?...................... ¿É capaz de construír materiais de diferentes tipos co ordenador? .............. 15
 16. 16. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 ENQUISA PARA O PROFESORADO Especialidade:………………………………….…………………. Idade:…………… Didáctica Uso Si Non ¿Utilizas frecuentemente a s novas tecnoloxías para complementar ou teu labor docente? ¿Utilizas frecuentemente as enciclopedias na rede? ¿Manexas aplicacións didácticas cos teus alumnos? ¿Tes ordenador na aula? ¿Recomendas ao teu alumnado determinados recursos informáticos? ¿Programas a utilización de recursos informáticos non currículo dá materia? ¿Utilizas ou proxector na clase? ¿Utilizas frecuentemente ou ordenador (é) nas túas clases? Capacitación ¿Traballas frecuentemente co ordenador para preparar materiais para a túa clase? ¿Podes crear materiais didácticos interactivos non ordenador para as túas clases? ¿Resúltanche familiares vos recursos que se atopan na rede para a túa materia? ¿Tes feito unha relación de enlaces ás páxinas web máis importantes dá túa materia? ¿Sabes que é unha web quest, un caza tesouros...? ¿Sabes que é ou hot potatoes? ¿Sabes facer unha presentación dixital (en power point, impress...) ¿Sabes facer un cuestionario test dixital? É un usuario/a dás novas tecnoloxías... Avanzado Medio Inicial Si Non ¿Consultas habitualmente a rede?....... ¿Lles as noticias na rede habitualmente?........ ¿Usas frecuentemente ou correo electrónico?.......... ¿Mercaches ou solicitaches algo a través dá rede?......... Actualización didáctica ¿Estarías disposto a profundizar non uso didáctico dás novas tecnoloxías?....... ¿Consideras que, ben programado, un recurso didáctico dixital pode resultar útil para as túas clases?....... ¿Participarías nos cursos de formación do centro?........... ¿Cres que sería útil ter un aula virtual do centro onde ou alumno, e só o, puidese repasar as túas clases desde fora dá aula e a hora que queira?............... ¿Gustaríache ter axuda para dixitalizar as túas clases e facer un curso virtual?............... ¿Gustaríache ter a túa propia páxina web, dentro dá do centro, onde “colgar” a programación dá materia, modelos e datas de exames, material de apoio, comunicados para vos alumnos...etc.? ............ 16
 17. 17. PROXECTO TIC CURSO: 2007-2008 MODELO DE PROXECTO TIC PRESENTACIÓN: Encabezado con identificación do centro Tipo de letra Verdana 12 Todas as páxinas irán numeradas PORTADA: Título do proxecto Período de aplicación Coordinadora e equipo colaborador Datos do centro: nome, dirección postal, teléfono, fax, correo electrónico, páxina web. ÍNDICE CARACTERIZACIÓN DO CENTRO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN FUNCIÓNS DESENVOLVEMENTO: Xustificación e/ou fundamentación Coordinadora e equipo de colaboradores (nomes e materias) Estructura do proxecto: Obxectivos Metodoloxía Temporalización e/ou secuenciación. Seguimento e Avaliación PLAN ANUAL DE DINAMIZACIÓN TIC Actividades de dinamización tic Seguimento e avaliación 17

×